Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekologia i ochrona ptaków

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-OB-EOP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (9998) Sustainable development Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ekologia i ochrona ptaków
Jednostka: Centrum Ekologii i Ekofilozofii
Grupy: Konwersatoria monograficzne dla studiów I stopnia licencjackich
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

OB1_W01

OB1_W03

OB1_W09

OB1_W10

OB1_W14

OB1_W15

OB1_U02

OB1_U09

OB2_U10

OB1_U11

OB1_U12

OB2_K05

Wymagania wstępne:

znajomość podstaw zoologii i ekologii zwierząt, bierna znajomość języka angielskiego

Skrócony opis:

Przedmiot wprowadza w zagadnienia ekologii ptaków, skupiając się przede wszystkim na okresie lęgowym. Przedstawia metody przydatne w badaniach ekologii i ochronie ptaków. Pokazuje przykłady zarządzania ochroną ptaków, a także zarządzania siedliskami, w których gnieżdżą się ptaki. Wyjaśnia związek między badaniami z zakresu ekologii a możliwościami oraz metodami ochrony gatunkowej

Pełny opis:

Przedmiot wprowadza w zagadnienia ekologii ptaków, skupiając się przede wszystkim na okresie lęgowym. Przedstawia metody przydatne w badaniach ekologii i ochronie ptaków. Pokazuje przykłady zarządzania ochroną ptaków, a także zarządzania siedliskami, w których gnieżdżą się ptaki.

1.Organizacja zajęć. Wprowadzenie. Czym się zajmuje ekologia ptaków?

2. Metody pracy w terenie z ptakami – problemy etyczne i prawne. Bezpieczeństwo pracy w terenie

3. Monitoring liczebności i rozmieszczenia ptaków – po co liczymy ptaki?

4. Biologia i ekologia lęgowa – metody w terenie

5. Po co i jak łapiemy ptaki, obchodzenie się ze złapanymi osobnikami.

6. W jakim celu obrączkujemy ptaki – metalowe i kolorowe obrączki oraz inne metody znakowania

7. W jakim celu pobieramy krew, metody pobierania i przechowywania

8. Badania genetyczne ptaków (ekologia molekularna)

9. Metody badania żerowania ptaków i ich diety

10. Wybór siedlisk i miejsca na gniazdo - metody badawcze

11. Behawioralne badania ptaków – obserwacje zachowania się ptaków (ekologia behawioralna)

12. Różne zagadnienia dotyczące biologii i ekologii lęgowej ptaków

13. Zarządzanie ochroną zagrożonych gatunków

14. Życie w koloniach mew i rybitw

15. Aktywna ochrona ptaków siewkowych na Wiśle

Literatura:

1.Krebs C.J. 2011. Ekologia. PWN Warszawa

2.Sutherland W. J., I. Newton, R. Green. 2004. Bird Ecology and Conservation: A Handbook of Techniques. Oxford UP

3. Williams D.R., Pople R.G., Showler D.A., Dicks L.V., Child M.F., Erasmus K.H.J. zu Ermgassen E.K.H.J., Sutherland W.J. 2013. Bird Conservation: Global evidence for the effects of interventions. Exeter, Pelagic Publishing.

Artykuły przeglądowe i materiałowe dotyczące zagadnień z zakresu ekologii i działań ochronnych dotyczących ptaków

Efekty kształcenia i opis ECTS:

1. Wiedza:

EK1 Student opisuje podstawowe rodzaje zachowania się ptaków dotyczące wyboru siedlisk lęgowych, opieki nad lęgiem, zagrożeń, żerowania i innych aspektów biologii i ekologii lęgowej; Opisuje metody badawcze z zakresu ekologii ptaków

EK2 Student zna podstawowe zagadnienia dotyczące ekologii rozrodu ptaków; tłumaczy uwarunkowania ekologiczne różnych zachowań ptaków

EK 3 Student rozumie i wyjaśnia związki między środowiskiem a sukcesem rozrodczym ptaków; rozumie i wyjaśnia związek między badaniami z zakresu ekologii a możliwościami oraz metodami ochrony gatunkowej;

EK4 Student rozpoznaje podstawowe terminy w języku obcym w zakresie ekologii, behawioru i ochrony gatunkowej ptaków

2. Umiejętności

EK5 Student korzysta na poziomie podstawowym z literatury w języku obcym dotyczącej zagadnień ekologii ptaków;

EK6 Student stawia poprawne hipotezy dotyczące przyczyn zaistniałych sytuacji oparte na logicznych przesłankach

EK7 Student potrafi przygotować wystąpienie ustne z wykorzystaniem różnych środków komunikacji werbalnej i wizualnej, oraz uczestniczyć w ukierunkowanej dyskusji z wykorzystaniem języka naukowego w zakresie ekologii, zachowania się zwierząt i ochrony przyrody;

3. Kompetencje:

EK 8 wykazuje ostrożność i krytycyzm w przyjmowaniu informacji z literatury naukowej, Internetu, a szczególnie dostępnej w masowych mediach, mających odniesienie do zagadnień z zakresu ekologii, behawioru i ochrony gatunkowej ptaków

Opis ECTS

Aktywność studenta liczba godzin/nakład pracy studenta

Udział w zajęciach - 30

Przygotowanie prezentacji - 30

Suma godzin 60 [60/30 (25) = 2]

Liczba ECTS 2

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania

1. Wiedza (EK 1-4):

Na ocenę 2 (ndst.): Student nie potrafi opisać podstawowych rodzajów zachowania się ptaków dotyczących wyboru siedlisk lęgowych, opieki nad lęgiem, zagrożeń, żerowania i innych aspektów biologii i ekologii lęgowej; nie potrafi opisać metod badawczych z zakresu ekologii ptaków; Student nie zna podstawowych zagadnień dotyczących ekologii rozrodu ptaków; nie potrafi wyjaśnić uwarunkowań ekologicznych różnych zachowań ptaków; Student nie rozumie i nie potrafi wyjaśnić związków między środowiskiem a sukcesem rozrodczym ptaków; nie rozumie i nie potrafi wyjaśnić związku między badaniami z zakresu ekologii a możliwościami oraz metodami ochrony gatunkowej; Student nie rozpoznaje podstawowych terminów w języku obcym w zakresie ekologii, behawioru i ochrony gatunkowej ptaków

Na ocenę 3 (dst.): Student potrafi opisać niektóre rodzaje zachowania się ptaków dotyczące wyboru siedlisk lęgowych, opieki nad lęgiem, zagrożeń, żerowania i innych aspektów biologii i ekologii lęgowej; potrafi opisać niektóre metody badawcze z zakresu ekologii ptaków; Student zna niektóre zagadnienia dotyczące ekologii rozrodu ptaków; potrafi wyjaśnić niektóre uwarunkowania ekologiczne różnych zachowań ptaków; Student wie, że istnieje związek między środowiskiem a sukcesem rozrodczym ptaków ale nie potrafi przedstawić przykładów takich zależności; wie, że istnieje związek między badaniami z zakresu ekologii a możliwościami oraz metodami ochrony gatunkowej, ale nie potrafi przedstawić przykładów wykorzystania ekologii do działań konserwatorskich; Student rozpoznaje niektóre podstawowe terminów w języku obcym w zakresie ekologii, behawioru i ochrony gatunkowej ptaków, ale nie zawsze prawidłowo ich używa.

Na ocenę 4 (db.): Student potrafi opisać wiele rodzajów zachowania się ptaków dotyczącego wyboru siedlisk lęgowych, opieki nad lęgiem, zagrożeń, żerowania i innych aspektów biologii i ekologii lęgowej; potrafi opisać wiele metod badawczych z zakresu ekologii ptaków; Student zna wiele zagadnień dotyczących ekologii rozrodu ptaków, ale nie potrafi podać konkretnych przykładów; potrafi wyjaśnić wiele uwarunkowań ekologicznych różnych zachowań ptaków; Student wie, że istnieje związek między środowiskiem a sukcesem rozrodczym ptaków; potrafi podać przykład takiej zależności; wie, że istnieje związek między badaniami z zakresu ekologii a możliwościami oraz metodami ochrony gatunkowej, potrafi podać przykład wykorzystania danych ekologicznych do działań konserwatorskich; Student dobrze rozpoznaje podstawowe terminy w języku obcym w zakresie ekologii, behawioru i ochrony gatunkowej ptaków.

Na ocenę 5 (bdb.) Student potrafi opisać wszystkie omawiane rodzaje zachowania się ptaków dotyczące wyboru siedlisk lęgowych, opieki nad lęgiem, zagrożeń, żerowania i innych aspektów biologii i ekologii lęgowej; potrafi opisać prezentowane metody badawcze z zakresu ekologii ptaków; Student zna przedstawione na zajęciach zagadnienia dotyczące ekologii rozrodu ptaków, i potrafi podać konkretne przykłady; Student doskonale wyjaśnia uwarunkowania ekologiczne różnych zachowań ptaków; Student doskonale rozumie i wyjaśnia na przykładach relacje między środowiskiem a sukcesem rozrodczym ptaków; rozumie i wyjaśnia związek między badaniami z zakresu ekologii ptaków a możliwościami oraz metodami ochrony gatunkowej, potrafi podać przykłady wykorzystania danych ekologicznych do działań konserwatorskich; Student doskonale rozpoznaje podstawowe terminy w języku obcym w zakresie ekologii, behawioru i ochrony gatunkowej ptaków i wykorzystuje je w przygotowaniu swoich wystąpień

2.Umiejętności (EK 5-7)

Na ocenę 2 (ndst.): Student nie potrafi korzystać z literatury w języku obcym dotyczącej zagadnień ekologii ptaków na poziomie podstawowym; Student nie potrafi stawiać poprawnych hipotez dotyczących przyczyn zaistniałych sytuacji opartych na logicznych przesłankach; Student nie umie przygotować wystąpienia ustnego z wykorzystaniem różnych środków komunikacji werbalnej i wizualnej, korzysta z niesprawdzonych źródeł, tekst omawianego artykułu jest niepoprawnie przetłumaczony; nie potrafi uczestniczyć w ukierunkowanej dyskusji z wykorzystaniem języka naukowego w zakresie ekologii, zachowania się zwierząt i ochrony przyrody;

Na ocenę 3 (dst.): Student potrafi w ograniczonym zakresie korzystać z literatury w języku obcym dotyczącej zagadnień ekologii ptaków na poziomie podstawowym; Student potrafi w niektórych przypadkach stawiać poprawne hipotezy dotyczące przyczyn zaistniałych sytuacji, oparte na logicznych przesłankach; Student poprawnie przygotowuje wystąpienie ustne z wykorzystaniem różnych środków komunikacji werbalnej i wizualnej, ma jednak problemy z tłumaczeniem naukowych tekstów w języku angielskim oraz wybraniem ważnego dla prezentacji materiału; ma problemy z dyskusją z wykorzystaniem języka naukowego w zakresie ekologii, zachowania się zwierząt i ochrony przyrody – często używa języka potocznego.

Na ocenę 4 (db.): Student potrafi korzystać z literatury w języku obcym dotyczącej zagadnień ekologii ptaków na poziomie podstawowym - popełnia czasem błędy wynikające z niedostatecznego zrozumienia; Student potrafi w większości wypadków stawiać poprawne hipotezy dotyczące przyczyn zaistniałych sytuacji, oparte na logicznych przesłankach; Student dobrze przygotuje wystąpienia ustne z wykorzystaniem różnych środków komunikacji werbalnej i wizualnej, prezentacja zawiera jednak błędy lub nie wykorzystuje wszystkich ważnych informacji zawartych w omawianych artykułach; w większości przypadków potrafi uczestniczyć w ukierunkowanej dyskusji z wykorzystaniem języka naukowego w zakresie ekologii, zachowania się zwierząt i ochrony przyrody;

Na ocenę 5 (bdb.): Student doskonale korzysta z literatury w języku obcym dotyczącej zagadnień ekologii ptaków na poziomie podstawowym; Student bez problemu stawia poprawne hipotezy dotyczące przyczyn zaistniałych sytuacji, oparte na logicznych przesłankach; Student przygotowuje spójne i przemyślane wystąpienie ustne z wykorzystaniem różnych środków komunikacji werbalnej i wizualnej. Prezentacja zawiera wszystkie istotne informacje zawarte w przeczytanych artykułach, a artykuły są przetłumaczone bezbłędnie; potrafi uczestniczyć w ukierunkowanej dyskusji z wykorzystaniem języka naukowego w zakresie ekologii, zachowania się zwierząt i ochrony przyrody.

3.Kompetencje (EK 8) Oceniana jest rzetelność w korzystaniu z informacji oraz stopień krytycyzmu w stosunku do informacji w szczególności dostępnych w Internecie

Metody oceniania:

Ocena z prezentacji multimedialnej, streszczającej artykuł lub zagadnienie związane z tematem zajęć. Oceniana będzie forma, treść i sposób przedstawienia prezentacji oraz umiejętność wyszukania odpowiedniego materiału do prezentacji.

Ocena aktywności podczas zajęć (uczestniczenie w dyskusji)

Ocena końcowa wynika z oceny z prezentacji. Znacząca aktywność na zajęciach może podwyższyć końcową ocenę. Więcej niż 3 nieobecności obniżają ocenę o 1 stopień, mniej niż połowa obecności nie zalicza przedmiotu.

Dalsze szczegółowe kryteria oceniania zostaną podane uczestnikom w trakcie zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Bukacińska
Prowadzący grup: Monika Bukacińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Aktywność studenta liczba godzin/nakład pracy studenta

Udział w zajęciach - 30

Przygotowanie prezentacji - 30

Suma godzin 60 [60/30 (25) = 2]

Liczba ECTS 2


Skrócony opis:

Przedmiot wprowadza w zagadnienia ekologii ptaków, skupiając się przede wszystkim na okresie lęgowym. Przedstawia metody przydatne w badaniach ekologii i ochronie ptaków. Pokazuje przykłady zarządzania ochroną ptaków, a także zarządzania siedliskami, w których gnieżdżą się ptaki. Wyjaśnia związek między badaniami z zakresu ekologii a możliwościami oraz metodami ochrony gatunkowej

Pełny opis:

1.Organizacja zajęć. Wprowadzenie. Czym się zajmuje ekologia ptaków?

2. Metody pracy w terenie z ptakami – problemy etyczne i prawne. Bezpieczeństwo pracy w terenie

3. Monitoring liczebności i rozmieszczenia ptaków – po co liczymy ptaki?

4. Biologia i ekologia lęgowa – metody w terenie

5. Po co i jak łapiemy ptaki, obchodzenie się ze złapanymi osobnikami.

6. W jakim celu obrączkujemy ptaki – metalowe i kolorowe obrączki oraz inne metody znakowania

7. W jakim celu pobieramy krew, metody pobierania i przechowywania

8. Badania genetyczne ptaków (ekologia molekularna)

9. Metody badania żerowania ptaków i ich diety

10. Wybór siedlisk i miejsca na gniazdo - metody badawcze

11. Behawioralne badania ptaków – obserwacje zachowania się ptaków (ekologia behawioralna)

12. Różne zagadnienia dotyczące biologii i ekologii lęgowej ptaków

13. Zarządzanie ochroną zagrożonych gatunków

14. Życie w koloniach mew i rybitw

15. Aktywna ochrona ptaków siewkowych na Wiśle

Literatura:

1.Krebs C.J. 2011. Ekologia. PWN Warszawa

2.Sutherland W. J., I. Newton, R. Green. 2004. Bird Ecology and Conservation: A Handbook of Techniques. Oxford UP

3. Williams D.R., Pople R.G., Showler D.A., Dicks L.V., Child M.F., Erasmus K.H.J. zu Ermgassen E.K.H.J., Sutherland W.J. 2013. Bird Conservation: Global evidence for the effects of interventions. Exeter, Pelagic Publishing.

Artykuły przeglądowe i materiałowe dotyczące zagadnień z zakresu ekologii i działań ochronnych dotyczących ptaków

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Bukacińska
Prowadzący grup: Monika Bukacińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Aktywność studenta liczba godzin/nakład pracy studenta

Udział w zajęciach - 30

Przygotowanie prezentacji - 30

Suma godzin 60 [60/30 (25) = 2]

Liczba ECTS 2


Skrócony opis:

Przedmiot wprowadza w zagadnienia ekologii ptaków, skupiając się przede wszystkim na okresie lęgowym. Przedstawia metody przydatne w badaniach ekologii i ochronie ptaków. Pokazuje przykłady zarządzania ochroną ptaków, a także zarządzania siedliskami, w których gnieżdżą się ptaki. Wyjaśnia związek między badaniami z zakresu ekologii a możliwościami oraz metodami ochrony gatunkowej

Pełny opis:

1.Organizacja zajęć. Wprowadzenie. Czym się zajmuje ekologia ptaków?

2. Metody pracy w terenie z ptakami – problemy etyczne i prawne. Bezpieczeństwo pracy w terenie

3. Monitoring liczebności i rozmieszczenia ptaków – po co liczymy ptaki?

4. Biologia i ekologia lęgowa – metody w terenie

5. Po co i jak łapiemy ptaki, obchodzenie się ze złapanymi osobnikami.

6. W jakim celu obrączkujemy ptaki – metalowe i kolorowe obrączki oraz inne metody znakowania

7. W jakim celu pobieramy krew, metody pobierania i przechowywania

8. Badania genetyczne ptaków (ekologia molekularna)

9. Metody badania żerowania ptaków i ich diety

10. Wybór siedlisk i miejsca na gniazdo - metody badawcze

11. Behawioralne badania ptaków – obserwacje zachowania się ptaków (ekologia behawioralna)

12. Różne zagadnienia dotyczące biologii i ekologii lęgowej ptaków

13. Zarządzanie ochroną zagrożonych gatunków

14. Życie w koloniach mew i rybitw

15. Aktywna ochrona ptaków siewkowych na Wiśle

Literatura:

1.Krebs C.J. 2011. Ekologia. PWN Warszawa

2.Sutherland W. J., I. Newton, R. Green. 2004. Bird Ecology and Conservation: A Handbook of Techniques. Oxford UP

3. Williams D.R., Pople R.G., Showler D.A., Dicks L.V., Child M.F., Erasmus K.H.J. zu Ermgassen E.K.H.J., Sutherland W.J. 2013. Bird Conservation: Global evidence for the effects of interventions. Exeter, Pelagic Publishing.

Artykuły przeglądowe i materiałowe dotyczące zagadnień z zakresu ekologii i działań ochronnych dotyczących ptaków

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)