Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Etologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-OB-ETA
Kod Erasmus / ISCED: 07.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Etologia
Jednostka: Centrum Ekologii i Ekofilozofii
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a7df0f7ef13ff42f0be38c36e3d105ed1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=ec6c1b5c-e170-4540-9623-48c065e06078&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

OB1_W02

OB1_W06

OB1_K01

Skrócony opis:

Celem wykładu jest pokazanie, że efekty badawcze biologii zachowania się zwierząt warunkują pełniejsze zrozumienie człowieka i sposobów jego obecności w środowisku naturalnym. Wykład dostarcza wiedzy z zakresu specyfiki etologii w odniesieniu do innych nauk behawioralnych. Prezentuje jej problematykę, a także jej ekologiczną, antropologiczną i filozoficzną relewancję.

Pełny opis:

Treść wykładu:

1. Geneza i rozwój etologii (2 godz.).

- przedetologiczny stan nauk behawioralnych

- zaczątki etologii

- etologia wyodrębnioną nauką behawioralną

2. Istota żywa jako podmiot (6 godz.).

- istota żywa w "kręgu funkcji"

- Rola zmysłów i bodźców

- prawo heterogenicznego sumowania cech bodźców

- prawo podwójnej kwantyfikacji bodźca wyzwalającego

- rola mechanizmu wyzwalającego

- rodzaje mechanizmów wyzwalających

3. Etologiczna teoria instynktu (6 godz.)

- etologiczne ujęcie popędu

- podział popędów

- emocje jako zjawiska towarzyszące popędom

- rola popędów

- wzajemne stosunki między popędami

- N. Tinbergena i K. Lorenza teoria instynktu

4. Mechanizm zachowania instynktowego (6 godz.).

- struktura zachowania instynktowego

- sztywność i plastyczność instynktu

- działania przerzutowe, ambiwalentne i przemieszczone

5. Zachowania międzyosobnicze (6 godz.).

- terytorializm

- etologiczne znaczenie terytorium

- dystans osobniczy

- rodzaje ochrony przed niebezpieczeństwem

- problematyka agresji

6. Od etologii do socjobiologii (4 godz.).

- charakterystyka zachowań społecznych

- typy społeczności zwierzęcych

- geneza socjobiologii

- tezy socjobiologii

- kontrowersje wokół socjobiologii

Literatura:

Lorenz K., 1986, Regres człowieczeństwa. tłum. A. D. Tauszyńska. Warszawa.

Lorenz K., 1972, Tak zwane zło. tłum. A. D. Tauszyńska. Warszawa.

Łepko Z., 1991, Antropologia Konrada Lorenza. w: Lubański M., Ślaga Sz. W. (red.), Z zagadnień Filozofii Przyrodoznawstwa i Filozofii Przyrody, ATK, t. XIII, Warszawa 1991, ss. 157-279.

Łepko Z., Filozoficzna relewancja etologii,"Seminare" 20(2004), ss. 221-239.

Sadowski B., 2003, Biologiczne mechanizmy zachowania się ludzi i zwierząt. Warszawa.

Wilson E. P., 1988, O naturze ludzkiej. tłum. B. Szacka, Warszawa.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza: student potrafi opisywać przyrodę jako zbiór wartości poznawczych, ekonomicznych, estetycznych i edukacyjnych.

Umiejętności: użytkuje komputer w zakresie koniecznym do wyszukiwania informacji, komunikowania się, organizowania i wstępnej analizy danych, sporządzania raportów i prezentacji wyników.

Kompetencje: zna zakres posiadanej przez siebie interdyscyplinarnej wiedzy i posiadanych umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego, wykazuje ostrożność i krytycyzm w przyjmowaniu informacji z literatury naukowej, internetu, a szczególnie dostępnej w masowych mediach, mających odniesienie do ochrony środowiska. Jest świadomy samoograniczenia się w gospodarce zasobami.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceny: Kolokwium ustne. Obowiązuje materiał przedstawiony na wykładzie online na platformie Teams - kod dostępu lise1cj oraz lektura.

ECTS:

udział w konwersatorium - 30

przygotowanie do konwersatorium - 10

konsultacje - 5

przygotowanie do kolokwium - 15

SUMA GODZIN 60 [60 : 30 = 2]

LICZBA ECTS – 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Łepko
Prowadzący grup: Zbigniew Łepko
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a7df0f7ef13ff42f0be38c36e3d105ed1%40thread.tacv2/conversations?groupId=ec6c1b5c-e170-4540-9623-48c065e06078&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Wykład obejmuje zagadnienia z zakresu biologii zachowania się istot żywych, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów historycznych i metodologicznych.

Pełny opis:

1. Geneza i rozwój etologii (2 godz.).

- przedetologiczny stan nauk behawioralnych

- zaczątki etologii

- etologia wyodrębnioną nauką behawioralną

2. Istota żywa jako podmiot (6 godz.).

- istota żywa w "kręgu funkcji"

- Rola zmysłów i bodźców

- prawo heterogenicznego sumowania cech bodźców

- prawo podwójnej kwantyfikacji bodźca wyzwalającego

- rola mechanizmu wyzwalającego

- rodzaje mechanizmów wyzwalających

3. Etologiczna teoria instynktu (6 godz.)

- etologiczne ujęcie popędu

- podział popędów

- emocje jako zjawiska towarzyszące popędom

- rola popędów

- wzajemne stosunki między popędami

- N. Tinbergena i K. Lorenza teoria instynktu

4. Mechanizm zachowania instynktowego (6 godz.).

- struktura zachowania instynktowego

- sztywność i plastyczność instynktu

- działania przerzutowe, ambiwalentne i przemieszczone

5. Zachowania międzyosobnicze (6 godz.).

- terytorializm

- etologiczne znaczenie terytorium

- dystans osobniczy

- rodzaje ochrony przed niebezpieczeństwem

- problematyka agresji

6. Od etologii do socjobiologii (4 godz.).

- charakterystyka zachowań społecznych

- typy społeczności zwierzęcych

- geneza socjobiologii

- tezy socjobiologii

- kontrowersje wokół socjobiologii

Literatura:

Lorenz K., 1986, Regres człowieczeństwa. tłum. A. D. Tauszyńska. Warszawa.

Lorenz K., 1972, Tak zwane zło. tłum. A. D. Tauszyńska. Warszawa.

Łepko Z., 1991, Antropologia Konrada Lorenza. w: Lubański M., Ślaga Sz. W. (red.), Z zagadnień Filozofii Przyrodoznawstwa i Filozofii Przyrody, ATK, t. XIII, Warszawa 1991, ss. 157-279.

Łepko Z., Filozoficzna relewancja etologii,"Seminare" 20(2004), ss. 221-239.

Sadowski B., 2003, Biologiczne mechanizmy zachowania się ludzi i zwierząt. Warszawa.

Wilson E. P., 1988, O naturze ludzkiej. tłum. B. Szacka, Warszawa.

Wymagania wstępne:

Wymagana jest wstępna znajomość biologii, w szczególności zoologii.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)