Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Etyka zawodowa. Profesje specjalnej odpowiedzialności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-OB-EZPSO Kod Erasmus / ISCED: 07.2 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Etyka zawodowa. Profesje specjalnej odpowiedzialności
Jednostka: Centrum Ekologii i Ekofilozofii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

OB2_W02

OB2_W09

OB2_W12

OB2_U01

OB2_U09

OB2_U13

OB2_K07Skrócony opis:

Celem wykładu jest prezentacja zagadnień związanych z etyką zawodową: etyki pracy, wyodrębnienia się etosu poszczególnych profesji z moralności ogólnej i wzajemne relacje obu sfer, kodyfikacja i jej aspekty prawne, wreszcie kodeksy etyczne wybranych zawodów.

Pełny opis:

Podczas zajęć zaprezentowane zostaną następujące zagadnienia:

Rola moralności i etyki w życiu społecznym

Deontologiczny i konsekwencjonalistyczny model etyki

Etyczny aspekt pracy

Potrzeba formułowania kodeksów profesjonalnych

Relacje między etyką zawodową a ogólną

Kodeksy etyki zawodowej a prawo

Wybrane kodeksy etyki zawodowej

Literatura:

J. Gorczyca, Zarys etyki fundamentalnej, Kraków 2014

B. Kudlińska-Wodo, Deontologia profesjonalnego działania w zawodach pomocowych w świetle analizy Kodeksów etycznych, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica”, (2019)69, s. 91-106

J. Majka, Etyka życia gospodarczego, Wrocław 1982

T. Ślipko, Zarys etyki ogólnej, Kraków 1983

Moralność i profesjonalizm. Spór o pozycję etyk zawodowych, red. W. Galewicz, Kraków 2010

Wokół etyki zawodowej, „Etyka” (1994) 27, s. 167-206

Zagadnienie etyki zawodowej, red. A. Andrzejuk, Warszawa 1998

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza:

- na ocenę 2 (ndst..): student nie zna podstawowych terminów i pojęć oraz nie identyfikuje problemów związanych ze specyfiką zawodów zaufania publcznego

- na ocenę 3 (dst.): student zna podstawowe terminy i twierdzenia z zakresu etyki zwodowej, ale nie potrafi szczegółowo omówić i rozwinąć poszczególnych zagadnień

- na ocenę 4 (db.): Student identyfikuje i rozróżnia problemy związane z wykonywaniem niektórych zawodów i charakteryzuje je w poprawny sposób

- na ocenę 5 (bdb.): doskonale orientuje się problematyce dotyczącej etyki zawodowej i posługuje się wiedzą zawartą we wskazanym piśmiennictwie

Umiejętności

- na ocenę 2 (ndst..): student nie potrafi charakteryzować problemów etycznych związanych z wykonywaniem niektórych zawodów

na ocenę 3 (dst.): student potrafi scharakteryzować problemy związane ze specyfiką niektórych zawodów, jednak nie dostrzega ich złożoności i związku z życiem społecznym i politycznym

- na ocenę 4 (db.): student analizuje i ocenia wybrane problemy związane z etyką zawodową, potrafi dostrzec kompleksowy charakter poszczególnych zagadnień.

- na ocenę 5 (bdb.): student potrafi krytycznie ustosunkować się do historycznego i współczesnego dyskursu filozoficznego i etycznego, jak również zająć własne stanowisko w szczegółowych kwestiach dotyczących etyki zawodowej oraz je poprawnie uzasadnić

Kompetencje:

Jest świadomy złożoności szczegółowej problematyki związanej ze specyfiką niektórych zawodow w wymiarze jednostkowym i społecznym. Wykazuje krytycyzm w stosunku do różnych obecnych w dyskursie stanowisk.

Sposób weryfikacji: sprawdzian pisemny

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 30 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Meller
Prowadzący grup: Jacek Meller
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Celem wykładu jest prezentacja zagadnień związanych z etyką zawodową: etyki pracy, wyodrębnienia się etosu poszczególnych profesji z moralności ogólnej i wzajemne relacje obu sfer, kodyfikacja i jej aspekty prawne, wreszcie kodeksy etyczne wybranych zawodów.

Pełny opis:

Podczas zajęć zaprezentowane zostaną następujące zagadnienia:

Rola moralności i etyki w życiu społecznym

Deontologiczny i konsekwencjonalistyczny model etyki

Etyczny aspekt pracy

Potrzeba formułowania kodeksów profesjonalnych

Relacje między etyką zawodową a ogólną

Kodeksy etyki zawodowej a prawo

Wybrane kodeksy etyki zawodowej

Literatura:

J. Gorczyca, Zarys etyki fundamentalnej, Kraków 2014

B. Kudlińska-Wodo, Deontologia profesjonalnego działania w zawodach pomocowych w świetle analizy Kodeksów etycznych, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica”, (2019)69, s. 91-106

J. Majka, Etyka życia gospodarczego, Wrocław 1982

T. Ślipko, Zarys etyki ogólnej, Kraków 1983

Moralność i profesjonalizm. Spór o pozycję etyk zawodowych, red. W. Galewicz, Kraków 2010

Wokół etyki zawodowej, „Etyka” (1994) 27, s. 167-206

Zagadnienie etyki zawodowej, red. A. Andrzejuk, Warszawa 1998

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.