Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fizykochemiczne i biochemiczne metody oceny jakości gleby

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-OB-FBCH Kod Erasmus / ISCED: 07.2 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fizykochemiczne i biochemiczne metody oceny jakości gleby
Jednostka: Centrum Ekologii i Ekofilozofii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 1 roku studiów II stopnia magisterskich MONITORING
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

OB2_W02

OB2_W11

OB2_U04

OB2_U08


Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zdobycie wiedzy na temat właściwości fizykochemicznych gleby, procesów i przemian zachodzących z udziałem mikroorganizmów i ich znaczenia dla żyzności gleb. Student zapozna się z wybranym fizycznymi, chemicznymi i mikrobiologicznymi metodami analizy próbek glebowych stosowanymi w ocenie stanu i jakości środowiska glebowego.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zdobycie wiedzy na temat właściwości fizykochemicznych gleby, procesów i przemian zachodzących z udziałem mikroorganizmów i ich znaczenia dla żyzności gleb. Student zapozna się z wybranym fizycznymi, chemicznymi i mikrobiologicznymi metodami analizy próbek glebowych stosowanymi w ocenie stanu i jakości środowiska glebowego.

Literatura:

1) Mocek A. 2014. Gleboznawstwo. PWN, Warszawa.

2) Bednarek R., Dziadowiec H., Pokojska U., Prusinkiewicz Z. 2011. Badania ekologiczno-gleboznawcze. PWN, Warszawa.

3) Karczewska A. 2008. Ochrona i rekultywacja terenów zdegradowanych. Wyd. UP, Wrocław.

4) Burges A., Raw F. 1971. Biologia gleby. PWRiL, Warszawa.

5) Błaszczyk M.K. 2014. Mikrobiologia środowisk. PWN, Warszawa.

6) Paul E.A., Clark F.E. 2000. Mikrobiologia i biochemia gleb. Wyd. UMCS, Lublin.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

1. Student wie co to jest gleba oraz potrafi opisać jej funkcja, potrafi wymienić i opisać podstawowe czynniki glebotwórcze.

2. Student potrafi wymienić i scharakteryzować główne właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne gleby i podstawowe metody analityczne stosowane w badaniu właściwości fizyko-chemicznych i biologicznych.

3.Student potrafi opisać wpływ mikroorganizmów glebowych na żyzność gleby i ich znaczenie w procesach glebotwórczych oraz wpływ i wykorzystanie w ocenie stanu środowiska glebowego.

Umiejętności:

4. student potrafi posługiwać się podstawowym sprzętem laboratoryjnym i wykonywać podstawowe czynności laboratoryjne związane z pobieraniem prób glebowych, przygotowaniem do analiz i analizami.

5. student potrafi opisać wyniki i wyciągać wnioski z przeprowadzonych doświadczeń.

Kompetencje:

6. student zachowuje bezpieczeństwo podczas pracy w laboratorium i jest odpowiedzialny za powierzony sprzęt podczas ćwiczeń

7. Student ma świadomość ochrony jakości gleb.

ECTS:

- udział w ćwiczeniach - 15

- przygotowanie sprawozdania pisemnego z ćwiczeń i prezentacji wyników - 10

- przygotowanie do ćwiczeń (zapoznanie z instrukcjami i materiałami teoretycznymi na e-learningu) - 5

- przygotowanie do kolokwium końcowego - 10

- konsultacje - 2

SUMA GODZIN 42 [42:15 ≈ 3]

LICZBA ECTS - 3

Metody i kryteria oceniania:

ćwiczenia laboratoryjne przeprowadzane w zespołach 2-3 osobowych lub indywidualnie według instrukcji przygotowanych przez prowadzącego ćwiczenia.

Weryfikacja:

- pisemne sprawozdanie z przeprowadzonych analiz otrzymanej próbki gleby (w postaci otrzymanej od prowadzącego do wypełnienia karty pracy); oraz krótka prezentacja najistotniejszych wyników i wniosków innym uczestnikom zajęć (przedstawiająca cel przeprowadzonych analiz, zastosowane metody, otrzymane wyniki w postaci tabel i wykresów i wnioski)

- kolokwium końcowe (test jednokrotnego wyboru);

- Warunkiem koniecznym do zaliczenia ćwiczeń jest oddanie w formie pisemnej (elektronicznej) sprawozdania (karty pracy) z przeprowadzonych analiz badanej próbki gleby oraz prezentacja wyników w PowerPoint na ocenę

- Kolokwium końcowe –

Do kolokwium końcowego dopuszczone będą tylko te osoby, które oddadzą sprawozdanie i przedstawią prezentację

Punktacja i oceny za kolokwium końcowe:

30-28 – 5

27-25 – 4+

24-22 – 4

21-19 – 3+

18-16 – 3

15 i mniej - 2

- Ocena końcowa z ćwiczeń jest średnią ocen z kolokwium (co najmniej 3) oraz z prezentacji.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Augustyniuk-Kram
Prowadzący grup: Anna Augustyniuk-Kram, Paweł Boniecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Augustyniuk-Kram
Prowadzący grup: Anna Augustyniuk-Kram, Paweł Boniecki
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGI0NzM3M2MtNTI2NS00MWRlLWFiOTUtYzcwNjk3Yzc3NmYx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22%2c%22Oid%22%3a%22512ef49f-7ea5-4fed-a704-aa0cf36a0a2b%22%7d
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Augustyniuk-Kram
Prowadzący grup: Anna Augustyniuk-Kram, Paweł Boniecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Augustyniuk-Kram
Prowadzący grup: Anna Augustyniuk-Kram, Paweł Boniecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.