Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczny wymiar zrównoważonego rozwoju

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-OB-FEZT
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (9998) Sustainable development Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Praktyczny wymiar zrównoważonego rozwoju
Jednostka: Centrum Ekologii i Ekofilozofii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 2 roku studiów II stopnia magisterskich
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

OB2_W09

OB2_W12

OB2_U01

OB2_U09


Wymagania wstępne:

Zaliczony wykład z podstaw zrównoważonego rozwoju

Skrócony opis:

Wykład ma na celu rozszerzenie wiedzy studenta na temat zrównoważonego rozwoju w wymiarze praktycznym. Uczestnicy będą mieć możliwość poznania konkretnych rozwiązań w zakresie implementacji założeń zrównoważonego rozwoju. Podczas wykładu zostaną omówione gospodarcze, społeczne, ekologiczne itd. przedsięwzięcia zgodne z ideą zrównoważonego rozwoju.

Pełny opis:

Wykład ma na celu rozszerzenie wiedzy studenta na temat zrównoważonego rozwoju w wymiarze praktycznym. Uczestnicy będą mieć możliwość poznania konkretnych rozwiązań w zakresie implementacji założeń zrównoważonego rozwoju. Warsztatowy charakter zajęć pozwoli studentom aktywnie włączyć się w analizę gospodarczych, społecznych, ekologicznych itd. przedsięwzięć zgodnych z ideą zrównoważonego rozwoju. W ten sposób możliwe będzie doskonalenie umiejętności krytycznej oceny praktycznych działań na rzecz realizacji idei zrównoważonego rozwoju i wdrażania Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Adamczyk J. (2001), Koncepcja zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu przedsiębiorstwem, „Zeszyty Naukowe” Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 145.

2. Agenda Zrównoważonego Rozwoju 2030;

3. Giordano K. (2005), Planowanie zrównoważonego rozwoju gminy w praktyce, Lublin.

4. Hłobił A. (2010), Teoria i praktyka edukacji ekologicznej na rzecz zrównoważonego rozwoju, „Problemy Ekorozwoju” vol. 5, nr 2.

5. Knieć W. (2012), Wspólna Polityka Rolna a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Polski. Analiza socjologiczna, Toruń.

6. Kowalewski A. T. (2005), Rozwój zrównoważony w procesach urbanizacji, „Nauka”, nr. 1.

7. Mierzejewska L., Zrównoważony rozwój miasta – wybrane sposoby pojmowania, koncepcje i modele, „Problemy rozwoju miast”, nr 3.

8. Sadowski R. F., Łepko Z., (red.), Theoria i praxis zrównoważonego rozwoju. 30 lat od ogłoszenia Raportu Brundtland, Warszawa 2017.

9. Strzelecka E. (2011), Rewitalizacja miast w kontekście zrównoważonego rozwoju, „Budownictwo i Inżynieria Środowiska”, vol. 2, no 4

10. Tyburski W. (red.), Zasady kształtowania postaw sprzyjających wdrażaniu zrównoważonego rozwoju, Toruń 2011.

Literatura uzupełniająca:

1. Nasza wspólna przyszłość : raport Światowej Komisji do Spraw Środowiska i Rozwoju, przeł. U. Grzelońska, E. Kolanowska, Warszawa 1991.

2. Pawłowski A., Rozwój zrównoważony. Idea, filozofia, praktyka, Lublin 2008;

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza: student identyfikuje i wyjaśnia przyczyny i skutki degradacji fizycznej, chemicznej i biologicznej środowiska. Ponadto potrafi dostrzec oraz przewidzieć konsekwencje ludzkiej ingerencji w środowisko naturalne. Metodą analityczno-syntetyczną prezentuje i objaśnia dokumenty z zakresu zrównoważonego rozwoju i potrafi odnieść je do działalności praktycznej.

Umiejętności: student przeprowadza analizę kluczowych dokumentów z zakresu zrównoważonego rozwoju i odnosi je do praktyki. Rozpoznaje wieloaspektowe konteksty zjawisk przyrodniczych. Poddaje krytyce standardowe działania podejmowane w ramach realizacji polityki rozwoju zrównoważonego.

Metody i kryteria oceniania:

Efekty wiedzy:

Na ocenę nast. (2) – student nie zna i nie potrafi określić przyczyn i skutków degradacji fizycznej, chemicznej i biologicznej środowiska. Nie dostrzega konsekwencji ludzkiej ingerencji w środowisko naturalne. Nie potrafi wskazać na praktyczne przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonego rozwoju, jak również analizowanych dokumentów, na mocy których są one realizowane.

Na ocenę dst. (3) – student w niewielkim stopniu określa przyczyny i skutki degradacji fizycznej, chemicznej i biologicznej środowiska. W niewielkim stopniu dostrzega konsekwencje ludzkiej ingerencji w środowisko naturalne, nie potrafi jednak przewidzieć jej skutków. W ograniczonym stopniu potrafi wskazać na praktyczne przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonego rozwoju, jak również analizowanych dokumentów, na mocy których są one realizowane.

Na ocenę db. (4) – student zna przyczyny i skutki degradacji fizycznej, chemicznej i biologicznej środowiska. Dostrzega konsekwencje ludzkiej ingerencji w środowisko naturalne i potrafi przewidzieć jej skutki. Potrafi wskazać na praktyczne przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonego rozwoju, jak również analizowanych dokumentów, na mocy których są one realizowane.

Na ocenę bdb. (5) - student doskonale zna przyczyny i skutki degradacji fizycznej, chemicznej i biologicznej środowiska. Dostrzega konsekwencje ludzkiej ingerencji w środowisko naturalne i potrafi przewidzieć jej skutki zarówno dla przyrody, jak i człowieka. Bardzo dobrze potrafi wskazać na praktyczne przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonego rozwoju, jak również analizowanych dokumentów, na mocy których są one realizowane.

zrównoważonego.

Efekty umiejętności:

Na ocenę nast. (2) - student nie wyprowadza przesłanek natury praktycznej z analizowanych dokumentów; nie weryfikuje i nie ocenia standardowych działań podejmowanych w ramach realizacji polityki rozwoju zrównoważonego.

Na ocenę dst. (3) – student w umiarkowany sposób wyprowadza przesłanki natury praktycznej z analizowanych dokumentów; w niewielkim stopniu poddaje krytyce standardowe działania podejmowane w ramach realizacji polityki rozwoju zrównoważonego.

Na ocenę db. (4) – student analizuje dokumenty pod kątem praktycznych odniesień. Poddaje krytyce standardowe działania podejmowane w ramach realizacji polityki rozwoju zrównoważonego oraz rozpoznaje konteksty zjawisk przyrodniczych.

Na ocenę bdb. (5) – student analizuje dokumenty pod kątem praktycznych odniesień, porównuje je, a ponadto ustala kryteria ich przesłanek. Poddaje krytyce standardowe działania podejmowane w ramach realizacji polityki rozwoju zrównoważonego i proponuje alternatywne.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaprezentowanie ustalonego z prowadzącym zagadnienia (oceniana jest merytoryczna strona prezentacji, wiedza z zakresu omawianego zagadnienia oraz sposób prezentacji treści).

Egzamin będzie w formie testu z pytaniami zamkniętymi wielokrotnego wyboru.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Klimska
Prowadzący grup: Agnieszka Klimska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu rozszerzenie wiedzy studenta na temat zrównoważonego rozwoju w wymiarze praktycznym. Uczestnicy będą mieć możliwość poznania konkretnych rozwiązań w zakresie implementacji założeń zrównoważonego rozwoju, m. in. poprzez zastosowanie metody projektowej. Podczas zajęć zostaną omówione gospodarcze, społeczne, ekologiczne itd. przedsięwzięcia zgodne z ideą zrównoważonego rozwoju oraz ukazujące praktyczną realizację 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Adamczyk J. (2001), Koncepcja zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu przedsiębiorstwem, „Zeszyty Naukowe” Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 145.

2. Agenda Zrównoważonego Rozwoju 2030;

3. Giordano K. (2005), Planowanie zrównoważonego rozwoju gminy w praktyce, Lublin.

4. Hłobił A. (2010), Teoria i praktyka edukacji ekologicznej na rzecz zrównoważonego rozwoju, „Problemy Ekorozwoju” vol. 5, nr 2.

5. Knieć W. (2012), Wspólna Polityka Rolna a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Polski. Analiza socjologiczna, Toruń.

6. Kowalewski A. T. (2005), Rozwój zrównoważony w procesach urbanizacji, „Nauka”, nr. 1.

7. Mierzejewska L., Zrównoważony rozwój miasta – wybrane sposoby pojmowania, koncepcje i modele, „Problemy rozwoju miast”, nr 3.

8. Sadowski R. F., Łepko Z., (red.), Theoria i praxis zrównoważonego rozwoju. 30 lat od ogłoszenia Raportu Brundtland, Warszawa 2017.

9. Strzelecka E. (2011), Rewitalizacja miast w kontekście zrównoważonego rozwoju, „Budownictwo i Inżynieria Środowiska”, vol. 2, no 4

10. Tyburski W. (red.), Zasady kształtowania postaw sprzyjających wdrażaniu zrównoważonego rozwoju, Toruń 2011.

Literatura uzupełniająca:

1. Nasza wspólna przyszłość : raport Światowej Komisji do Spraw Środowiska i Rozwoju, przeł. U. Grzelońska, E. Kolanowska, Warszawa 1991.

2. Pawłowski A., Rozwój zrównoważony. Idea, filozofia, praktyka, Lublin 2008;

Wymagania wstępne:

Zaliczony przedmiot z podstaw zrównoważonego rozwoju

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Klimska
Prowadzący grup: Agnieszka Klimska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

liczba ECTS: 4


ECTS [1 ECTS=30(25) godz.]:

udział w wykładzie: 30 godz.

przygotowanie projektu: 20 godz.

Indywidualna analiza tekstów i dokumentów: 20 godz.

konsultacje: 10 godz.

Aktywny udział na platformie Moodle: 20 godz.

przygotowanie do egzaminu: 20 godz.

suma godzin: 120 [120/30(25)=4]Opis ECTS w przypadku zajęć w formie on-line:

udział w wykładzie on-line: 30 godz.

przygotowanie projektu: 30 godz.

Indywidualna analiza tekstów i dokumentów: 20 godz.

Aktywny udział na platformie Moodle: 20 godz.

konsultacje on-line: 10 godz.

przygotowanie do egzaminu: 20 godz.

suma godzin: 120 [120/30(25)=4]

liczba ECTS: 4

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu rozszerzenie wiedzy studenta na temat zrównoważonego rozwoju w wymiarze praktycznym. Uczestnicy będą mieć możliwość poznania konkretnych rozwiązań w zakresie implementacji założeń zrównoważonego rozwoju, m. in. poprzez zastosowanie metody projektowej. Podczas zajęć zostaną omówione gospodarcze, społeczne, ekologiczne itd. przedsięwzięcia zgodne z ideą zrównoważonego rozwoju oraz ukazujące praktyczną realizację 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Pełny opis:

Wykład ma na celu rozszerzenie wiedzy studenta na temat zrównoważonego rozwoju w wymiarze praktycznym. Uczestnicy będą mieć możliwość poznania konkretnych rozwiązań w zakresie implementacji założeń zrównoważonego rozwoju. Warsztatowy charakter zajęć pozwoli studentom aktywnie włączyć się w analizę gospodarczych, społecznych, ekologicznych itd. przedsięwzięć zgodnych z ideą zrównoważonego rozwoju. W ten sposób możliwe będzie doskonalenie umiejętności krytycznej oceny praktycznych działań na rzecz realizacji idei zrównoważonego rozwoju i wdrażania Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Adamczyk J. (2001), Koncepcja zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu przedsiębiorstwem, „Zeszyty Naukowe” Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 145.

2. Agenda Zrównoważonego Rozwoju 2030;

3. Giordano K. (2005), Planowanie zrównoważonego rozwoju gminy w praktyce, Lublin.

4. Hłobił A. (2010), Teoria i praktyka edukacji ekologicznej na rzecz zrównoważonego rozwoju, „Problemy Ekorozwoju” vol. 5, nr 2.

5. Knieć W. (2012), Wspólna Polityka Rolna a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Polski. Analiza socjologiczna, Toruń.

6. Kowalewski A. T. (2005), Rozwój zrównoważony w procesach urbanizacji, „Nauka”, nr. 1.

7. Mierzejewska L., Zrównoważony rozwój miasta – wybrane sposoby pojmowania, koncepcje i modele, „Problemy rozwoju miast”, nr 3.

8. Sadowski R. F., Łepko Z., (red.), Theoria i praxis zrównoważonego rozwoju. 30 lat od ogłoszenia Raportu Brundtland, Warszawa 2017.

9. Strzelecka E. (2011), Rewitalizacja miast w kontekście zrównoważonego rozwoju, „Budownictwo i Inżynieria Środowiska”, vol. 2, no 4

10. Tyburski W. (red.), Zasady kształtowania postaw sprzyjających wdrażaniu zrównoważonego rozwoju, Toruń 2011.

Literatura uzupełniająca:

1. Nasza wspólna przyszłość : raport Światowej Komisji do Spraw Środowiska i Rozwoju, przeł. U. Grzelońska, E. Kolanowska, Warszawa 1991.

2. Pawłowski A., Rozwój zrównoważony. Idea, filozofia, praktyka, Lublin 2008;

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Klimska
Prowadzący grup: Agnieszka Klimska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

liczba ECTS: 4


ECTS [1 ECTS=30(25) godz.]:

udział w wykładzie: 30 godz.

przygotowanie projektu: 20 godz.

Indywidualna analiza tekstów i dokumentów: 20 godz.

konsultacje: 10 godz.

Aktywny udział na platformie Moodle: 20 godz.

przygotowanie do egzaminu: 20 godz.

suma godzin: 120 [120/30(25)=4]Opis ECTS w przypadku zajęć w formie on-line:

udział w wykładzie on-line: 30 godz.

przygotowanie projektu: 30 godz.

Indywidualna analiza tekstów i dokumentów: 20 godz.

Aktywny udział na platformie Moodle: 20 godz.

konsultacje on-line: 10 godz.

przygotowanie do egzaminu: 20 godz.

suma godzin: 120 [120/30(25)=4]

liczba ECTS: 4

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu rozszerzenie wiedzy studenta na temat zrównoważonego rozwoju w wymiarze praktycznym. Uczestnicy będą mieć możliwość poznania konkretnych rozwiązań w zakresie implementacji założeń zrównoważonego rozwoju, m. in. poprzez zastosowanie metody projektowej. Podczas zajęć zostaną omówione gospodarcze, społeczne, ekologiczne itd. przedsięwzięcia zgodne z ideą zrównoważonego rozwoju oraz ukazujące praktyczną realizację 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Pełny opis:

Wykład ma na celu rozszerzenie wiedzy studenta na temat zrównoważonego rozwoju w wymiarze praktycznym. Uczestnicy będą mieć możliwość poznania konkretnych rozwiązań w zakresie implementacji założeń zrównoważonego rozwoju. Warsztatowy charakter zajęć pozwoli studentom aktywnie włączyć się w analizę gospodarczych, społecznych, ekologicznych itd. przedsięwzięć zgodnych z ideą zrównoważonego rozwoju. W ten sposób możliwe będzie doskonalenie umiejętności krytycznej oceny praktycznych działań na rzecz realizacji idei zrównoważonego rozwoju i wdrażania Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Adamczyk J. (2001), Koncepcja zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu przedsiębiorstwem, „Zeszyty Naukowe” Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 145.

2. Agenda Zrównoważonego Rozwoju 2030;

3. Giordano K. (2005), Planowanie zrównoważonego rozwoju gminy w praktyce, Lublin.

4. Hłobił A. (2010), Teoria i praktyka edukacji ekologicznej na rzecz zrównoważonego rozwoju, „Problemy Ekorozwoju” vol. 5, nr 2.

5. Knieć W. (2012), Wspólna Polityka Rolna a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Polski. Analiza socjologiczna, Toruń.

6. Kowalewski A. T. (2005), Rozwój zrównoważony w procesach urbanizacji, „Nauka”, nr. 1.

7. Mierzejewska L., Zrównoważony rozwój miasta – wybrane sposoby pojmowania, koncepcje i modele, „Problemy rozwoju miast”, nr 3.

8. Sadowski R. F., Łepko Z., (red.), Theoria i praxis zrównoważonego rozwoju. 30 lat od ogłoszenia Raportu Brundtland, Warszawa 2017.

9. Strzelecka E. (2011), Rewitalizacja miast w kontekście zrównoważonego rozwoju, „Budownictwo i Inżynieria Środowiska”, vol. 2, no 4

10. Tyburski W. (red.), Zasady kształtowania postaw sprzyjających wdrażaniu zrównoważonego rozwoju, Toruń 2011.

Literatura uzupełniająca:

1. Nasza wspólna przyszłość : raport Światowej Komisji do Spraw Środowiska i Rozwoju, przeł. U. Grzelońska, E. Kolanowska, Warszawa 1991.

2. Pawłowski A., Rozwój zrównoważony. Idea, filozofia, praktyka, Lublin 2008;

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)