Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fizyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-OB-FIZ
Kod Erasmus / ISCED: 07.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fizyka
Jednostka: Centrum Ekologii i Ekofilozofii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 1 roku Ochrony Środowiska
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

OB1_W01

OB1_U06

OB1_U08

OB1_K03

Skrócony opis:

Cele przedmiotu: Zapoznanie z podstawowymi zjawiskami fizycznymi niezbędnymi dla studiowania historii i ewolucji życia. Wymagania wstępne: Znajomość fizyki na poziomie szkoły średniej

Pełny opis:

Kosmologia. Modele wszechświata. Gwizdy zmienne i widma galaktyk. Przesuniecie ku czerwienia. Prawo Hublle'a. Wiek Wszechświata. Wieki Wybuch. Kwazary. Promieniowanie tła. Model standardowi i historia Wszeświata. Grawitacyjne niestabilności i powstanie galaktyk.Typy i przykłady galaktyk.Gromady galaktyk. Gęstość i skład materii we Wszechświecie.Ewolucja gwiazd i diagram H-R. Ciąg główny, białe karły i czerwone olbrzymy. Supernowe. Chemia gwiazd i powstanie pierwiastków. Reakcja termojądrowa. Fizyka oceanu. Energia termiczna i mechaniczna przekazywana oceanowi.Wiatr i falowania oceanu. Typy fal. Okres i długość fali. Fale na głębokiej i płytkiej wodzie. Pływy. Prady oceaniczne.Siła Coriolisa.Termiczny ruch wody i rozkład temperatur w oceanach. El Nino. Nakładanie się fal.Analiza fourierowska i autokorelacje. Fizyka gazów. Ciśnienie. Równanie gazu doskonałego. Temperatura bezwzględna. Temperatura jako średnia energia kinetyczna cząstek. Dyfuzja. Procesy nieodwracalne. Fizyka cieczy. Równanie ciągłości. Prawo Bernoulliego. Dlaczego samolot lata. Przepływ cieczy w rurze. Ruch ciała w cieczy. Lepkość, opór i liczna Reynoldsa .Przepływ laminarny i turbulentny.

Literatura:

Dera J. 1983. Fizyka morza. PWN

Heller M.1985. Ewolucja kosmosu i kosmologii. PWN.

Katscher F. 1967. Fizyka popularna. Wiedza Powszechna.

Szymborscy S i K. 1981. Wszechocean. Wiedza Powszechna.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

EK 1 - student zna podstawowe informacje o budowie i ewolucji Wszechświata oraz o kształtujących go oddziaływaniach fizycznych. EK 2 - student zna przebieg procesów fizycznych wpływających na środowisko Ziemi.

EK 3 - student rozumie znaczenie tych procesów dla funkcjonowania żywych organizmów.

Umiejętności:

EK 4 - student posiada umiejętność wyjaśnienia obserwowanych w przyrodzie zjawisk fizycznych, które mają znaczenie dla funkcjonowania żywych organizmów (dotyczy to zarówno zjawisk geofizycznych jak i z zakresu fizjologii).

Kompetencje:

E 5 - student jest otwarty na racjonalne wyjaśnianie zjawisk fizycznych w otaczającym go świecie.

ECTS [1 ECTS = 30(25) godz.]

udział w wykładzie: 30 godz.

udział w ćwiczeniach: 30 godz.

przygotowanie do ćwiczeń: 30 godz.

przygotowanie referatu: 15 godz.

przygotowanie do egzaminu: 45 godz.

suma godzin: 15 [150/30(25)=5]

liczba ECTS: 5

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie zajęć na podstawie testu końcowego. Oceniana jest także obecność i aktywność na ćwiczeniach.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Uchmański
Prowadzący grup: Janusz Uchmański
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a5e8039fb42904615bd4f046e63082427%40thread.tacv2/conversations?groupId=f8f8fbcb-4330-4c8a-af7f-59bec90949d1&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Uchmański
Prowadzący grup: Janusz Uchmański
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a5e8039fb42904615bd4f046e63082427%40thread.tacv2/conversations?groupId=f8f8fbcb-4330-4c8a-af7f-59bec90949d1&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Uchmański
Prowadzący grup: Janusz Uchmański
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a5e8039fb42904615bd4f046e63082427%40thread.tacv2/conversations?groupId=f8f8fbcb-4330-4c8a-af7f-59bec90949d1&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)