Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Humanistyczny wymiar ochrony środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-OB-HWOS
Kod Erasmus / ISCED: 07.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Humanistyczny wymiar ochrony środowiska
Jednostka: Centrum Ekologii i Ekofilozofii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 1 roku studiów II stopnia magisterskich
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

OB2_W09

OB2_W12

OB2_U01

OB2_U09

Skrócony opis:

Wykład ma na celu ukazanie studentom znaczenia i roli nauk humanistycznych w ochronie środowiska. Ukazanie sposobu wykorzystania współczesnej wiedzy przyrodniczej w procesach kształtowania świadomości, które prowadzić mają do wypracowania nowego modelu relacji pomiędzy człowiekiem, kulturą a przyrodą.

Pełny opis:

1. Historia rozwoju nauk przyrodniczych – 2 godz.

2. Przedmiot zainteresowań nauk humanistycznych w perspektywie ekologicznej – 2 godz.

3. Filozofia ekologiczna (ekofilozofia) – 2 godz.

4. Człowiek–przyroda w perspektywie dziejów filozofii – 4 godz.

5. Przedmiot etyki środowiskowej – 2 godz.

6. Rola i znaczenie świadomości ekologicznej – 2 godz.

7. Perspektywy edukacji ekologicznej – 2 godz.

8. Sozologia jako nauka humanistyczna – 2 godz.

9. Sposób tworzenia przepisów prawa – 4 godz.

10. Wpływ wyników badań nauk przyrodniczych na nauki humanistyczne – 4 godz.

11. Wykorzystanie wiedzy ekologicznej na rozwój nauk humanistycznych – 4 godz.

Literatura:

Abdank-Kozubski A., Czartoszewski J.W., 2003, Humanistyczny profil ochrony środowiska, Warszawa.

Czartoszewski J.W., 2010, Nauki humanistyczne i sozologia, Warszawa.

Kolbuszewski J. 1992, Ochrona przyrody a kultura, Wrocław.

Latawiec M., 2016, Kultura ekologiczna jako wyraz bezpieczeństwa, w: Bezpieczeństwo człowieka a sytuacja młodzieży, (red.) Jarmoch E., Trzpil I., Świderski A., Siedlce: WUP-H w Siedlcach, s. 135-147.

Latawiec M., 2017, Idea ochrony przyrody a Raport Brundtland, w: Theoria i praxis zrównoważonego rozwoju. 30 lat od ogłoszenia Raportu Brundtland, R. F. Sadowski, Z. Łepko (red.), Warszawa, 85-98.

Tyburski W., 2013, Dyscypliny humanistyczne i ekologia, Toruń.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

EK_1 – student zna znaczenie nauk humanistycznych w ochronie środowiska

EK_2 – student wymienia argumenty na rzecz humanistycznego wymiaru ochrony środowiska

Umiejętności:

EK_3 – student potrafi uzasadnić argumenty na rzecz humanistycznego wymiaru ochrony środowiska

Kompetencje:

EK_4 – student ma świadomość humanistycznego wymiaru ochrony środowiska

ECTS [1 ECTS = 30 (25) godz.]

udział w konwersatorium 30 godz.

przygotowanie do zajęć 20 godz.

przygotowanie egzaminu 10 godz.

suma godzin: 60

liczba ECTS: 2

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składają się:

1. obecność na zajęciach wg skali:

15-14 = 5

13 = 4,5

12-11 = 4

10 = 3,5

9-7 = 3

6-0 = 2

(w przypadku mniejszej liczby zrealizowanych zajęć skala ulegnie zmianie na końcu semestru)

2. ocena z egzaminu

Ocena końcowa jest średnią oceny z obecności na zajęciach i oceny z egzaminu końcowego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Latawiec
Prowadzący grup: Michał Latawiec
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aabc8d899cfa342bb94057ac809e000d8%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=ca55e9a6-4942-456d-bc3e-8a87dd5f0f52&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Wykład ma na celu ukazanie studentom znaczenia i roli nauk humanistycznych w ochronie środowiska. Ukazanie sposobu wykorzystania współczesnej wiedzy przyrodniczej w procesach kształtowania świadomości, które prowadzić mają do wypracowania nowego modelu relacji pomiędzy człowiekiem, kulturą a przyrodą.

Pełny opis:

1. Historia rozwoju nauk przyrodniczych – 2 godz.

2. Przedmiot zainteresowań nauk humanistycznych w perspektywie ekologicznej – 2 godz.

3. Filozofia ekologiczna (ekofilozofia) – 2 godz.

4. Człowiek–przyroda w perspektywie dziejów filozofii – 4 godz.

5. Przedmiot etyki środowiskowej – 2 godz.

6. Rola i znaczenie świadomości ekologicznej – 2 godz.

7. Perspektywy edukacji ekologicznej – 2 godz.

8. Sozologia jako nauka humanistyczna – 2 godz.

9. Sposób tworzenia przepisów prawa – 4 godz.

10. Wpływ wyników badań nauk przyrodniczych na nauki humanistyczne – 4 godz.

11. Wykorzystanie wiedzy ekologicznej na rozwój nauk humanistycznych – 4 godz.

Literatura:

Abdank-Kozubski A., Czartoszewski J.W., 2003, Humanistyczny profil ochrony środowiska, Warszawa.

Czartoszewski J.W., 2010, Nauki humanistyczne i sozologia, Warszawa.

Kolbuszewski J. 1992, Ochrona przyrody a kultura, Wrocław.

Latawiec M., 2016, Kultura ekologiczna jako wyraz bezpieczeństwa, w: Bezpieczeństwo człowieka a sytuacja młodzieży, (red.) Jarmoch E., Trzpil I., Świderski A., Siedlce: WUP-H w Siedlcach, s. 135-147.

Latawiec M., 2017, Idea ochrony przyrody a Raport Brundtland, w: Theoria i praxis zrównoważonego rozwoju. 30 lat od ogłoszenia Raportu Brundtland, R. F. Sadowski, Z. Łepko (red.), Warszawa, 85-98.

Tyburski W., 2013, Dyscypliny humanistyczne i ekologia, Toruń.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Latawiec
Prowadzący grup: Michał Latawiec
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aabc8d899cfa342bb94057ac809e000d8%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=ca55e9a6-4942-456d-bc3e-8a87dd5f0f52&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Wykład ma na celu ukazanie studentom znaczenia i roli nauk humanistycznych w ochronie środowiska. Ukazanie sposobu wykorzystania współczesnej wiedzy przyrodniczej w procesach kształtowania świadomości, które prowadzić mają do wypracowania nowego modelu relacji pomiędzy człowiekiem, kulturą a przyrodą.

Pełny opis:

1. Historia rozwoju nauk przyrodniczych – 2 godz.

2. Przedmiot zainteresowań nauk humanistycznych w perspektywie ekologicznej – 2 godz.

3. Filozofia ekologiczna (ekofilozofia) – 2 godz.

4. Człowiek–przyroda w perspektywie dziejów filozofii – 4 godz.

5. Przedmiot etyki środowiskowej – 2 godz.

6. Rola i znaczenie świadomości ekologicznej – 2 godz.

7. Perspektywy edukacji ekologicznej – 2 godz.

8. Sozologia jako nauka humanistyczna – 2 godz.

9. Sposób tworzenia przepisów prawa – 4 godz.

10. Wpływ wyników badań nauk przyrodniczych na nauki humanistyczne – 4 godz.

11. Wykorzystanie wiedzy ekologicznej na rozwój nauk humanistycznych – 4 godz.

Literatura:

Abdank-Kozubski A., Czartoszewski J.W., 2003, Humanistyczny profil ochrony środowiska, Warszawa.

Czartoszewski J.W., 2010, Nauki humanistyczne i sozologia, Warszawa.

Kolbuszewski J. 1992, Ochrona przyrody a kultura, Wrocław.

Latawiec M., 2016, Kultura ekologiczna jako wyraz bezpieczeństwa, w: Bezpieczeństwo człowieka a sytuacja młodzieży, (red.) Jarmoch E., Trzpil I., Świderski A., Siedlce: WUP-H w Siedlcach, s. 135-147.

Latawiec M., 2017, Idea ochrony przyrody a Raport Brundtland, w: Theoria i praxis zrównoważonego rozwoju. 30 lat od ogłoszenia Raportu Brundtland, R. F. Sadowski, Z. Łepko (red.), Warszawa, 85-98.

Tyburski W., 2013, Dyscypliny humanistyczne i ekologia, Toruń.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Latawiec
Prowadzący grup: Michał Latawiec
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aabc8d899cfa342bb94057ac809e000d8%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=ca55e9a6-4942-456d-bc3e-8a87dd5f0f52&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Wykład ma na celu ukazanie studentom znaczenia i roli nauk humanistycznych w ochronie środowiska. Ukazanie sposobu wykorzystania współczesnej wiedzy przyrodniczej w procesach kształtowania świadomości, które prowadzić mają do wypracowania nowego modelu relacji pomiędzy człowiekiem, kulturą a przyrodą.

Pełny opis:

1. Historia rozwoju nauk przyrodniczych – 2 godz.

2. Przedmiot zainteresowań nauk humanistycznych w perspektywie ekologicznej – 2 godz.

3. Filozofia ekologiczna (ekofilozofia) – 2 godz.

4. Człowiek–przyroda w perspektywie dziejów filozofii – 4 godz.

5. Przedmiot etyki środowiskowej – 2 godz.

6. Rola i znaczenie świadomości ekologicznej – 2 godz.

7. Perspektywy edukacji ekologicznej – 2 godz.

8. Sozologia jako nauka humanistyczna – 2 godz.

9. Sposób tworzenia przepisów prawa – 4 godz.

10. Wpływ wyników badań nauk przyrodniczych na nauki humanistyczne – 4 godz.

11. Wykorzystanie wiedzy ekologicznej na rozwój nauk humanistycznych – 4 godz.

Literatura:

Abdank-Kozubski A., Czartoszewski J.W., 2003, Humanistyczny profil ochrony środowiska, Warszawa.

Czartoszewski J.W., 2010, Nauki humanistyczne i sozologia, Warszawa.

Kolbuszewski J. 1992, Ochrona przyrody a kultura, Wrocław.

Latawiec M., 2016, Kultura ekologiczna jako wyraz bezpieczeństwa, w: Bezpieczeństwo człowieka a sytuacja młodzieży, (red.) Jarmoch E., Trzpil I., Świderski A., Siedlce: WUP-H w Siedlcach, s. 135-147.

Latawiec M., 2017, Idea ochrony przyrody a Raport Brundtland, w: Theoria i praxis zrównoważonego rozwoju. 30 lat od ogłoszenia Raportu Brundtland, R. F. Sadowski, Z. Łepko (red.), Warszawa, 85-98.

Tyburski W., 2013, Dyscypliny humanistyczne i ekologia, Toruń.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)