Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Informatyka 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-OB-INFO1
Kod Erasmus / ISCED: 07.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Informatyka 1
Jednostka: Centrum Ekologii i Ekofilozofii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 1 roku Ochrony Środowiska
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

OB1_U03

OB1_K03

OB1_K04

OB1_K05


Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: Podstawowy

Cele przedmiotu: Dostarczenie wiedzy dotyczącej zarówno zasady działania i budowy współczesnych komputerów, jak i odpowiednich narzędzi związanych z oprogramowaniem m. in.: edytory tekstów, bazy danych, arkusze kalkulacyjne, programy do obróbki obrazu i dźwięku czy też oprogramowanie edukacyjne.

Efekt kształcenia: Zajęcia mają umożliwić studentom zapoznanie się z podstawami technologii informacyjnej i jej zastosowaniami. Istotne jest przy tym nabycie umiejętności korzystania z informacji i posługiwania się technologią informacyjną - wykorzystywanie tej technologii jako pomocy, środka lub narzędzia do poszerzania i wzbogacania procesu uczenia się i nauczania. Zwraca się jednocześnie uwagę na zrozumienie możliwości i ograniczeń wynikających ze stosowania technologii informacyjnej.

Wymagania wstępne: Podstawowa wiedza z informatyki

Pełny opis:

Założenia:

Technologia informacyjna wywiera coraz silniejszy wpływ na funkcjonowanie społeczeństw, dostarcza pomocy w intelektualnej działalności człowieka. Edukacja, jak każdy obszar aktywności człowieka powinna uwzględniać warunki, w których się odbywa, w tym również techniczne warunki życia społeczeństwa.

Technologia informacyjna - wzbogaca sposoby i wspomaga możliwości zdobywania wiedzy; ułatwia rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji; usprawnia proces uczenia się oraz integruje doświadczenia i różne dziedziny wiedzy; wspomaga rozwiązywanie zadań związanych ze złożonością zjawisk oraz umożliwia ich całościowe postrzeganie; wspomaga pracę twórczą; jest technologią służącą do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji pochodzących z różnych źródeł; usprawnia organizację pracy i ułatwia posługiwanie się wieloma technikami i narzędziami pracy; ułatwia projektowanie działań; podlegając stałemu rozwojowi wyrabia potrzebę ciągłego uczenia się; dostarcza środków do skutecznego komunikowania się; ułatwia pracę w zespole (lokalnie i globalnie).

Metody oceny: Obecność na zajęciach, aktywne uczestnictwo w zajęciach, rozwiązywanie zadań do samodzielnego wykonania podczas ćwiczeń, napisanie pracy zaliczeniowej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Wróblewski P., abc komputera, Gliwice 2021

Masłowski K., Excel 2019 PL, Gliwice 2020

Praca zbiorowa, Excel 2019 PL Biblia, Gliwice 2019

Sławik M., Bremer A., ECDL. 7 modułów. Kompletny kurs, Chorzów 2013

Dokumentacja elektroniczna dostępna w aktualnej wersji pakietu Microsoft Office i LibreOffice oraz dostęp na stronach www producentów programowania;

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., Dz. U. 2000, nr 80, poz. 904;

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

Materiały ćwiczeniowe udostępniane studentom przez prowadzącego zajęcia

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza: student zna budowę i zasadę działania komputera, zna własności, funkcje i zasady działania systemu operacyjnego. Operuje edytorem tekstu (MS Word), arkuszem kalkulacyjnym (MS Excel).

Umiejętności: Student sprawnie posługuje się systemem operacyjnym. Tworzy i edytuje dokumenty tekstowe, potrafi wykorzystywać mechanizmy obliczeniowe arkusza kalkulacyjnego.

Kompetencje: student jest odpowiedzialny za infrastrukturę komputerową, której używa w czasie wykonywania zadań praktycznych. Potrafi pracować w grupie. Nawiązuje aktywną współpracę z pozostałymi uczestnikami zajęć realizując wspólne projekty, w których pełni różne role.

udział w ćwiczeniach: 30 godz.

przygotowanie do ćwiczeń: 30 godz.

suma godzin: 60 [60/30 = 2 ECTS]

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia jest obecność na zajęciach (dopuszczalne są dwie nieobecności).

Aby zaliczyć przedmiot należy aktywne uczestniczyć w zajęciach , grupowo opracować temat zadany przez prowadzącego oraz wykonać indywidualnie pracę zaliczeniową.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Cwiczenia 2, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Kowalski
Prowadzący grup: Łukasz Kowalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cwiczenia 2 - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Cwiczenia 2, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Kowalski
Prowadzący grup: Łukasz Kowalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cwiczenia 2 - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Cwiczenia 2, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Kowalski
Prowadzący grup: Łukasz Kowalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cwiczenia 2 - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)