Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Instrumenty prawne w ochronie środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-OB-IPOS Kod Erasmus / ISCED: 07.2 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Instrumenty prawne w ochronie środowiska
Jednostka: Centrum Ekologii i Ekofilozofii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 2 roku Ochrony Środowiska ZARZĄDZANIE
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ac5d97773b35a4606ba3fcd6bc08b609a%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=cbf78463-2988-4730-a93c-68bc1e298af3&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

OB1_W02

OB1_W05

OB1_U11

Skrócony opis:

Ramy prawne ochrony środowiska wyznacza państwo poprzez instrumenty o różnym charakterze. Celem wykładu jest zapoznanie studentów z systemem prawnym ochrony środowiska oraz zasadami polityki ochrony środowiska.

Pełny opis:

Przedmiotem wykładu będą zagadnienia dotyczące w szczególności:

- klasyfikacji instrumentów ochrony środowiska

- omówienia poszczególnych instrumentów w prawie ochrony środowiska

Celem wykładu jest: przedstawienie regulacji prawnych w aspektach pozwoleń, kar i opłat środowiskowych, omówienie problemów związanych z poszczególnymi instrumentami ochrony środowiska, zapoznanie z kazusami w zakresie problemów i rozwiązywanie takich problemów w trakcie zajęć.

Literatura:

1. Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483)

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.)

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2017 poz. 519 ze zm.)

1) Górski M. i inni (red.), Prawo ochrony środowiska. Komentarz, Warszawa 2014.

2) Jendrośka J., Bar M., Prawo ochrony środowiska, Wrocław 2005.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

A. Wiedza

1. Posługuje się terminologią umożliwiającą opis poszczególnych instrumentów ochrony środowiska

2. Posiada wiedzę umożliwiającą charakterystykę instrumentów ochrony środowiska oraz rozpoznaje regulacje związane z instrumentami ochrony środowiska

3. Ma wiedzę dotyczącą zadań organów administracji w ochronie środowiska

B. Umiejętności

4. Interpretuje akty prawne i na ich podstawie wyciąga poprawne wnioski (identyfikuje, wyszukuje akty prawne oraz prawidłowo interpretuje przepisy)

5. Potrafi przyporządkować cele instrumentów ochrony środowiska do organów ochrony środowiska

C. Kompetencje

6. Ma świadomość znaczenia norm prawnych dla ochrony środowiska

7. Potrafi pracować indywidualnie wykazując inicjatywę i samodzielność w działaniach oraz efektywnie współdziałać w pracy zespołowej, pełniąc w niej różne role

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny

ocena niedostateczna

A. Wiedza

1. Nie operuje terminologią, umożliwiającą opis systemu prawa i instrumentów prawnych w ochronie środowiska

2. Nie osiada podstawowej wiedzy umożliwiającej charakterystykę instrumentów prawnych w ochronie środowiska , nie rozpoznaje i nie definiuje zasad tych instrumentów prawnych w ochronie środowiska

3. Nie zna zadań organów administracji w zakresie ochrony środowiska

B. Umiejętności

4. Nie potrafi interpretować aktów prawa i na ich podstawie wyciągać poprawnych wniosków

5. Nie potrafi przyporządkować instrumentów prawnych w ochronie środowiska do organów ochrony środowiska

C. Kompetencje

6. Nie ma świadomości znaczenia norm prawnych dla realizacji ochrony środowiska

7. Nie potrafi pracować indywidualnie oraz efektywnie współdziałać w pracy zespołowej

ocena dostateczna:

A. Wiedza

1. Poprawnie operuje kilkoma terminami, umożliwiającymi opis instrumentów prawnych w ochronie środowiska

2. Posiada podstawową wiedzę umożliwiającą charakterystykę instrumentów prawnych w ochronie środowiska , słabo rozpoznaje i definiuje zasady prawa ochrony środowiska

3. Słabo identyfikuje zadania organów administracji w ochronie środowiska

B. Umiejętności

4. Dostatecznie potrafi zinterpretować przepisy prawne, posługuje się zbiorami aktów prawnych oraz wyszukuje akty prawa

5. Dostatecznie potrafi przyporządkować zadania organów ochrony środowiska

C. Kompetencje

6. Ma dostateczną świadomość znaczenia norm prawnych dla realizacji ochrony środowiska

7. Dostatecznie potrafi pracować indywidualnie oraz współdziałać zespołowo

Ocena dobra:

A. Wiedza

1. Operuje terminologią, umożliwiającą opis instrumentów prawnych w ochronie środowiska oraz zna podstawowe regulacje prawne dotyczące instrumentów prawnych w ochronie środowiska

2. Posiada podstawową wiedzę umożliwiającą charakterystykę instrumentów prawnych w ochronie środowiska

3. Dobrze zna zadania organów ochrony środowiska

B. Umiejętności

4. Interpretuje akty prawa i na ich podstawie wyciąga poprawne wnioski (Analizuje akty prawne i posługuje się zbiorami

aktów prawnych oraz wyszukuje niezbędne akty)

5. Dobrze potrafi przyporządkować instrumenty prawne w ochronie środowiska do poszczególnych organów ochrony środowiska

C. Kompetencje

6. Ma świadomość znaczenia norm prawnych dla realizacji ochrony środowiska, zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności

7. Potrafi dobrze pracować indywidualnie wykazując inicjatywę i samodzielność w działaniach oraz potrafi współdziałać w pracy zespołowej

ocena bardzo dobra:

A. Wiedza

1. Sprawnie operuje terminologią, umożliwiającą opis instrumentów prawnych w ochronie środowiska oraz zna regulacje prawne dotyczące

instrumentów prawnych w ochronie środowiska

2. Posiada podstawową wiedzę umożliwiającą charakterystykę instrumentów prawnych w ochronie środowiska , rozpoznaje i definiuje zasady tego prawa

3. Zna bardzo dobrze zadania organów administracji w zakresie instrumentów prawnych w ochronie środowiska

B. Umiejętności

4. Sprawnie interpretuje akty prawa i na ich podstawie wyciąga poprawne wnioski, analizuje akty prawne i posługuje się zbiorami aktów prawnych oraz wyszukuje niezbędne akty,

5. Potrafi prawidłowo przyporządkować instrumenty prawne w ochronie środowiska do poszczególnych organów administracji

C. Kompetencje

6. Ma wysoką świadomość znaczenia norm prawnych dla realizacji ochrony środowiska, zna zakres posiadanej przez siebie

wiedzy i posiadanych umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się w zakresie aspektu prawnego

7. Sprawnie pracuje indywidualnie wykazując inicjatywę i samodzielność w działaniach oraz efektywnie współdziała w pracy zespołowej, pełniąc w niej różne role

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Kinga Makuch-Łyczkowska
Prowadzący grup: Kinga Makuch-Łyczkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Ramy prawne ochrony środowiska wyznacza państwo poprzez instrumenty o różnym charakterze. Celem wykładu jest zapoznanie studentów z systemem prawnym ochrony środowiska oraz zasadami polityki ochrony środowiska.

Pełny opis:

Przedmiotem wykładu będą zagadnienia dotyczące w szczególności:

- klasyfikacji instrumentów ochrony środowiska

- omówienia poszczególnych instrumentów w prawie ochrony środowiska

Celem wykładu jest: przedstawienie regulacji prawnych w aspektach pozwoleń, kar i opłat środowiskowych, omówienie problemów związanych z poszczególnymi instrumentami ochrony środowiska, zapoznanie z kazusami w zakresie problemów i rozwiązywanie takich problemów w trakcie zajęć.

Literatura:

1. Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483)

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.)

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2017 poz. 519 ze zm.)

1) Górski M. i inni (red.), Prawo ochrony środowiska. Komentarz, Warszawa 2014.

2) Jendrośka J., Bar M., Prawo ochrony środowiska, Wrocław 2005.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Kinga Makuch-Łyczkowska
Prowadzący grup: Kinga Makuch-Łyczkowska
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ac5d97773b35a4606ba3fcd6bc08b609a%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=cbf78463-2988-4730-a93c-68bc1e298af3&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Ramy prawne ochrony środowiska wyznacza państwo poprzez instrumenty o różnym charakterze. Celem wykładu jest zapoznanie studentów z systemem prawnym ochrony środowiska oraz zasadami polityki ochrony środowiska.

Pełny opis:

Przedmiotem wykładu będą zagadnienia dotyczące w szczególności:

- klasyfikacji instrumentów ochrony środowiska

- omówienia poszczególnych instrumentów w prawie ochrony środowiska

Celem wykładu jest: przedstawienie regulacji prawnych w aspektach pozwoleń, kar i opłat środowiskowych, omówienie problemów związanych z poszczególnymi instrumentami ochrony środowiska, zapoznanie z kazusami w zakresie problemów i rozwiązywanie takich problemów w trakcie zajęć.

Literatura:

1. Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483)

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.)

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2017 poz. 519 ze zm.)

1) Górski M. i inni (red.), Prawo ochrony środowiska. Komentarz, Warszawa 2014.

2) Jendrośka J., Bar M., Prawo ochrony środowiska, Wrocław 2005.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Kinga Makuch-Łyczkowska
Prowadzący grup: Kinga Makuch-Łyczkowska
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ac5d97773b35a4606ba3fcd6bc08b609a%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=cbf78463-2988-4730-a93c-68bc1e298af3&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Ramy prawne ochrony środowiska wyznacza państwo poprzez instrumenty o różnym charakterze. Celem wykładu jest zapoznanie studentów z systemem prawnym ochrony środowiska oraz zasadami polityki ochrony środowiska.

Pełny opis:

Przedmiotem wykładu będą zagadnienia dotyczące w szczególności:

- klasyfikacji instrumentów ochrony środowiska

- omówienia poszczególnych instrumentów w prawie ochrony środowiska

Celem wykładu jest: przedstawienie regulacji prawnych w aspektach pozwoleń, kar i opłat środowiskowych, omówienie problemów związanych z poszczególnymi instrumentami ochrony środowiska, zapoznanie z kazusami w zakresie problemów i rozwiązywanie takich problemów w trakcie zajęć.

Literatura:

1. Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483)

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.)

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2017 poz. 519 ze zm.)

1) Górski M. i inni (red.), Prawo ochrony środowiska. Komentarz, Warszawa 2014.

2) Jendrośka J., Bar M., Prawo ochrony środowiska, Wrocław 2005.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Kinga Makuch-Łyczkowska
Prowadzący grup: Kinga Makuch-Łyczkowska
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ac5d97773b35a4606ba3fcd6bc08b609a%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=cbf78463-2988-4730-a93c-68bc1e298af3&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Ramy prawne ochrony środowiska wyznacza państwo poprzez instrumenty o różnym charakterze. Celem wykładu jest zapoznanie studentów z systemem prawnym ochrony środowiska oraz zasadami polityki ochrony środowiska.

Pełny opis:

Przedmiotem wykładu będą zagadnienia dotyczące w szczególności:

- klasyfikacji instrumentów ochrony środowiska

- omówienia poszczególnych instrumentów w prawie ochrony środowiska

Celem wykładu jest: przedstawienie regulacji prawnych w aspektach pozwoleń, kar i opłat środowiskowych, omówienie problemów związanych z poszczególnymi instrumentami ochrony środowiska, zapoznanie z kazusami w zakresie problemów i rozwiązywanie takich problemów w trakcie zajęć.

Literatura:

1. Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483)

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.)

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2017 poz. 519 ze zm.)

1) Górski M. i inni (red.), Prawo ochrony środowiska. Komentarz, Warszawa 2014.

2) Jendrośka J., Bar M., Prawo ochrony środowiska, Wrocław 2005.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.