Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Idea i praktyka zrównoważonego rozwoju

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-OB-IPZR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (9998) Sustainable development Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Idea i praktyka zrównoważonego rozwoju
Jednostka: Centrum Ekologii i Ekofilozofii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 1 roku Ochrony Środowiska
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

OB1_W05

OB1_W09

OB1_U11

OB1_U15

OB1_K06

OB1_K08

Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zaznajomienie słuchaczy z ideą zrównoważonego rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem jej istoty, założeń i celów, regulacji prawno-organizacyjnych, a także ze sposobami rozwiązywania problemów społeczno-przyrodniczych w duchu zrównoważonego rozwoju.

Pełny opis:

Zasadniczym celem jest zaznajomienie uczestników z ideą zrównoważonego rozwoju. Cel ten przekłada się na realizację bardziej szczegółowych zadań, którymi są m.in.: zapoznanie studentów z mechanizmami funkcjonowania przyrody i człowieka w sposób systemowy; uzasadnienie potrzeby podejmowania indywidualnych i zinstytucjonalizowanych działań na rzecz ochrony środowiska społeczno-przyrodniczego i przeciwdziałania globalnym zagrożeniom; zaprezentowanie historii kształtowania się idei zrównoważonego rozwoju, jej istoty i kluczowych założeń oraz sposobów praktycznego wdrażania w życie poszczególnych koncepcji zrównoważonego rozwoju. Celem wykładu jest ponadto wypracowanie wśród słuchaczy umiejętności dostrzegania globalnych problemów, analizy ich przyczyn oraz poszukiwania możliwych rozwiązań prawno-organizacyjnych w duchu zrównoważonego rozwoju.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Bukowski Z., Zrównoważony rozwój w systemie prawa, Toruń 2009.

2. Nasza wspólna przyszłość: raport Światowej Komisji do Spraw Środowiska i Rozwoju, przeł. U. Grzelońska, E. Kolanowska, Warszawa 1991.

3. Papuziński A., Zrównoważony rozwój. Od utopii do praw człowieka, Bydgoszcz 2005;

4. Pawłowski A., Rozwój zrównoważony. Idea, filozofia, praktyka, Lublin 2008;

5. Sadowski R. F., Łepko Z., (red.), Theoria i praxis zrównoważonego rozwoju. 30 lat od ogłoszenia Raportu Brundtland, Warszawa 2017

6. Skowroński A., Zrównoważony rozwój perspektywą dalszego postępu cywilizacyjnego, „Problemy Ekorozwoju”, vol. 1, nr 2(2006), s. 33-46;

Literatura uzupełniająca:

1. Borys T. (red.), Wskaźniki zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Warszawa - Białystok 2005;

2. Graczyk A. (red.), Teoria i praktyka zrównoważonego rozwoju, Białystok 2007;

3. Kiepas A. (red.) Człowiek - technika – środowisko. Człowiek współczesny wobec wyzwań końca wieku, Katowice 1999;

4. Kostecka J. (red.), Zrównoważony rozwój w ujęciu interdyscyplinarnym, Rzeszów 2008.

5. Kronenberg J, Bergier T. (red.), Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce, Kraków 2010.

6. Kozłowski S., Przyszłość ekorozwoju, Lublin 2005;

7. Tyburski W. (red.), Zasady kształtowania postaw sprzyjających wdrażaniu zrównoważonego rozwoju, Toruń 2011;

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza: student wie czym jest środowisko przyrodnicze, zna jego rolę i znaczenie dla życia człowieka, dostrzega i rozumie związki między środowiskiem i zdrowiem człowieka, kulturą i uwarunkowaniami prawnymi oraz ekonomicznymi. Zna i opisuje problemy zagrożeń o charakterze globalnym, regionalnym i lokalnym; zna podstawowe procesy i wydarzenia, które doprowadziły do ukonstytuowania się idei zrównoważonego rozwoju; zna i rozumie problemy etyczne, prawne, polityczne, ekonomiczne i edukacyjne zrównoważonego rozwoju, zna podstawowe dokumenty i akty prawne dotyczące zrównoważonego rozwoju, a także sposoby definiowania i kluczowe cele zrównoważonego rozwoju.

Umiejętności: student potrafi ocenić zasoby i szanse regeneracyjne przyrody, posiada umiejętności wykorzystywania instrumentów prawnych i ekonomicznych służących ograniczaniu antropopresji, określa zagrożenia dla zdrowia człowieka oraz zagrożenia dla środowiska społeczno-przyrodniczego.

Kompetencje: student jest świadomy potrzeby ograniczania i racjonalnego wykorzystywania zasobów przyrodniczych w skali lokalnej, regionalnej i globalnej; wykazuje zrozumienie dla potrzeb innych ludzi, troskę o jakość życia przyszłych pokoleń, a także kierowania się zasadami zrównoważonego rozwoju.

ECTS [1 ECTS=30(25) godz.]:

udział w wykładzie: 30 godz.

e-learning: 20

analiza i opracowanie zadanej literatury: 20 godz.

Konsultacje: 5

przygotowanie do zaliczenia: 15 godz.

suma godzin: 90 [90/30(25)=3]

Opis ECTS w przypadku wykładu on-line:

udział w wykładzie on-line: 30 godz.

analiza tekstów do wykładu: 20 godz.

aktywny udział na platformie Moodle: 20 godz.

przygotowanie do zaliczenia wykładu: 15 godz.

konsultacje on-line: 5

suma godzin: 90 [90/30(25)=3

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza:

- na ocenę 2 (ndst.): student nie zna roli i znaczenia środowiska przyrodniczego dla życia człowieka i nie rozumie związków między środowiskiem i zdrowiem człowieka, kulturą i uwarunkowaniami prawnymi oraz ekonomicznymi. Nie potrafi wskazać i opisać problemów globalnych i nie posiada wiedzy na temat idei zrównoważonego rozwoju.

- na ocenę 3 (dst): student wie czym jest środowisko przyrodnicze, zna jego rolę i znaczenie dla życia człowieka; dostrzega, ale nie rozumie związków między środowiskiem i zdrowiem człowieka, kulturą i uwarunkowaniami prawnymi oraz ekonomicznymi; zna podstawowe procesy i wydarzenia, które doprowadziły do ukonstytuowania się idei zrównoważonego rozwoju, jednak jego wiedza na ten temat jest nieuporządkowana i niespójna.

- na ocenę 4 (db): student wie czym jest środowisko przyrodnicze, zna jego rolę i znaczenie dla życia człowieka, dostrzega i rozumie współzależności jakie zachodzą między kulturą i naturą oraz uwarunkowaniami prawnymi oraz ekonomicznymi. Potrafi wskazać i scharakteryzować problemy zagrożeń o charakterze globalnym, regionalnym i lokalnym; zna ogólnie historię kształtowania się idei zrównoważonego rozwoju, jego definicje, cele i założenia. Dostrzega i rozumie problemy etyczne, prawne, polityczne, ekonomiczne i edukacyjne zrównoważonego rozwoju.

- na ocenę 5 (bdb): student wie czym jest środowisko przyrodnicze, zna jego rolę i znaczenie dla życia człowieka, dostrzega i rozumie związki między środowiskiem i zdrowiem człowieka, kulturą i uwarunkowaniami prawnymi oraz ekonomicznymi. Wykazuje się bardzo dobrą znajomością problemów o charakterze globalnym, regionalnym i lokalnym. Doskonale orientuje się w problematyce zrównoważonego rozwoju - zna historię, ważniejsze dokumenty i wydarzenia związane z kształtowaniem się koncepcji zrównoważonego rozwoju; potrafi zdefiniować "zrównoważony rozwój"; zna teorię implementacji postulatów zrównoważonego rozwoju do polityki i prawa ochrony środowiska. Jest bardzo dobrze zorientowany w kwestiach edukacyjnych i etycznych zrównoważonego rozwoju.

Umiejętności:

- na ocenę 2 (ndst): student nie potrafi ocenić zasobów i szans regeneracyjnych przyrody; nie posiada umiejętności wykorzystywania instrumentów prawnych i ekonomicznych służących ograniczaniu antropopresji; nie potrafi wskazać ani ocenić zagrożeń dla zdrowia człowieka oraz zagrożeń dla środowiska społeczno-przyrodniczego; nie analizuje dokumentów odnoszących się do zrównoważonego rozwoju.

- na ocenę 3 (dst): student słabo ocenia zasoby i szanse regeneracyjne przyrody; posiada niewielkie umiejętności wykorzystywania instrumentów prawnych i ekonomicznych służących ograniczaniu antropopresji, potrafi wskazać zagrożenia dla zdrowia człowieka oraz dla środowiska społeczno-przyrodniczego, ale w niewielkim stopniu je ocenić; słabo analizuje dokumenty odnoszące się do zrównoważonego rozwoju.

- na ocenę 4 (db): student potrafi ocenić zasoby i szanse regeneracyjne przyrody; posiada umiejętności wykorzystywania instrumentów prawnych i ekonomicznych służących ograniczaniu antropopresji; wyprowadza dobre wnioski z przeanalizowanych dokumentów odnoszących się do zrównoważonego rozwoju.

- na ocenę 5 (bdb): student potrafi doskonale ocenić zasoby i szanse regeneracyjne przyrody; posiada umiejętności wykorzystywania instrumentów prawnych i ekonomicznych służących ograniczaniu antropopresji; wyprowadza bardzo dobre wnioski z przeanalizowanych dokumentów odnoszących się do zrównoważonego rozwoju.

Kompetencje:

- na ocenę 2 (nast.): student nie ma świadomości potrzeby ograniczania i racjonalnego wykorzystywania zasobów przyrodniczych w skali lokalnej, regionalnej i globalnej; nie dostrzega potrzeby kierowania się zasadami zrównoważonego rozwoju i wdrażania jego postulatów; nie wykazuje zrozumienia dla potrzeb innych ludzi oraz troski o jakość życia przyszłych pokoleń.

- na ocenę 3 (dst.): student jest świadomy potrzeby ograniczania i racjonalnego wykorzystywania zasobów przyrodniczych w skali lokalnej, regionalnej i globalnej; nie dostrzega potrzeby kierowania się zasadami zrównoważonego rozwoju i wdrażania jego postulatów; w niewielkim stopniu wykazuje zrozumienie dla potrzeb innych ludzi, jednak nie dostrzega potrzeby troski o jakość życia przyszłych pokoleń.

- na ocenę 4 (db): student ma świadomość potrzeby ograniczania i racjonalnego wykorzystywania zasobów przyrodniczych w skali lokalnej, regionalnej i globalnej; dostrzega potrzebę kierowania się zasadami zrównoważonego rozwoju i wdrażania jego postulatów; wykazuje zrozumienie dla potrzeb innych ludzi oraz troski o jakość życia przyszłych pokoleń.

- na ocenę 5 (bdb): student ma znakomitą świadomość potrzeby ograniczania i racjonalnego wykorzystywania zasobów przyrodniczych w skali lokalnej, regionalnej i globalnej; dostrzega potrzebę kierowania się zasadami zrównoważonego rozwoju i dąży do implementowania w życie jego postulatów; wykazuje zrozumienie dla potrzeb innych ludzi oraz troski o jakość życia przyszłych pokoleń.

Zaliczenie przedmiotu: Test pisemny (pytania zamknięte i otwarte).

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Dopuszczalne są dwie nieobecności. Kolejne nieobecności skutkują obniżeniem oceny końcowej. Finalnie (wliczając dopuszczalne nieobecności) powyżej 3-4 nieobecności ocena końcowa obniżona zostanie o jeden stopień, powyżej 5-6 nieobecności - o dwa stopnie, powyżej 7 nieobecności - student nie zostaje dopuszczony do kolokwium.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Klimska
Prowadzący grup: Agnieszka Klimska
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aa18c00b4654945f3b404abdced0b3f5e%40thread.tacv2/conversations?groupId=64a0965e-3cab-4319-84f8-0c8b33f3876e&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zaznajomienie słuchaczy z ideą zrównoważonego rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem jej istoty, założeń i celów, regulacji prawno-organizacyjnych, a także ze sposobami rozwiązywania problemów społeczno-przyrodniczych w duchu zrównoważonego rozwoju.

Pełny opis:

Zasadniczym celem jest zaznajomienie uczestników z ideą zrównoważonego rozwoju. Cel ten przekłada się na realizację bardziej szczegółowych zadań, którymi są m.in.: zapoznanie studentów z mechanizmami funkcjonowania przyrody i człowieka w sposób systemowy; uzasadnienie potrzeby podejmowania indywidualnych i zinstytucjonalizowanych działań na rzecz ochrony środowiska społeczno-przyrodniczego i przeciwdziałania globalnym zagrożeniom; zaprezentowanie historii kształtowania się idei zrównoważonego rozwoju, jej istoty i kluczowych założeń oraz sposobów praktycznego wdrażania w życie poszczególnych koncepcji zrównoważonego rozwoju. Celem wykładu jest ponadto wypracowanie wśród słuchaczy umiejętności dostrzegania globalnych problemów, analizy ich przyczyn oraz poszukiwania możliwych rozwiązań prawno-organizacyjnych w duchu zrównoważonego rozwoju.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Bukowski Z., Zrównoważony rozwój w systemie prawa, Toruń 2009.

2. Hull Z., Czy idea sustainable development ukazuje nową wizję rozwoju cywilizacyjnego? „Problemy Ekorozwoju”, 2007, vol. 2, Nr 1, str. 49-57

http://ekorozwoj.pol.lublin.pl/no3/g.pdf

3. Nasza wspólna przyszłość: raport Światowej Komisji do Spraw Środowiska i Rozwoju, przeł. U. Grzelońska, E. Kolanowska, Warszawa 1991.

4. Papuziński A., Zrównoważony rozwój. Od utopii do praw człowieka, Bydgoszcz 2005;

5. Pawłowski A., Rozwój zrównoważony. Idea, filozofia, praktyka, Lublin 2008;

6. Sadowski R. F., Łepko Z., (red.), Theoria i praxis zrównoważonego rozwoju. 30 lat od ogłoszenia Raportu Brundtland, Warszawa 2017

7. Skowroński A., Zrównoważony rozwój perspektywą dalszego postępu cywilizacyjnego, „Problemy Ekorozwoju”, 2006, vol. 1, nr 2, s. 33-46;

http://ekorozwoj.pol.lublin.pl/no2/e.pdf

Literatura uzupełniająca:

1. Borys T. (red.), Wskaźniki zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Warszawa - Białystok 2005;

2. Graczyk A. (red.), Teoria i praktyka zrównoważonego rozwoju, Białystok 2007;

3. Kiepas A. (red.) Człowiek - technika – środowisko. Człowiek współczesny wobec wyzwań końca wieku, Katowice 1999;

4. Kostecka J. (red.), Zrównoważony rozwój w ujęciu interdyscyplinarnym, Rzeszów 2008.

5. Kronenberg J, Bergier T. (red.), Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce, Kraków 2010.

6. Kozłowski S., Przyszłość ekorozwoju, Lublin 2005;

7. Tyburski W. (red.), Zasady kształtowania postaw sprzyjających wdrażaniu zrównoważonego rozwoju, Toruń 2011;

Wymagania wstępne:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Klimska
Prowadzący grup: Agnieszka Klimska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS [1 ECTS=30(25) godz.]:

udział w wykładzie: 30 godz.

e-learning: 20

analiza i opracowanie zadanej literatury: 20 godz.

Konsultacje: 5

przygotowanie do egzaminu: 15 godz.

suma godzin: 90 [90/30(25)=3]


Skrócony opis:

Celem zajęć jest zaznajomienie słuchaczy z ideą zrównoważonego rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem jej istoty, założeń i celów, regulacji prawno-organizacyjnych, a także ze sposobami rozwiązywania problemów społeczno-przyrodniczych w duchu zrównoważonego rozwoju.

Pełny opis:

Zasadniczym celem jest zaznajomienie uczestników z ideą zrównoważonego rozwoju. Cel ten przekłada się na realizację bardziej szczegółowych zadań, którymi są m.in.: zapoznanie studentów z mechanizmami funkcjonowania przyrody i człowieka w sposób systemowy; uzasadnienie potrzeby podejmowania indywidualnych i zinstytucjonalizowanych działań na rzecz ochrony środowiska społeczno-przyrodniczego i przeciwdziałania globalnym zagrożeniom; zaprezentowanie historii kształtowania się idei zrównoważonego rozwoju, jej istoty i kluczowych założeń oraz sposobów praktycznego wdrażania w życie poszczególnych koncepcji zrównoważonego rozwoju. Celem wykładu jest ponadto wypracowanie wśród słuchaczy umiejętności dostrzegania globalnych problemów, analizy ich przyczyn oraz poszukiwania możliwych rozwiązań prawno-organizacyjnych w duchu zrównoważonego rozwoju.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Bukowski Z., Zrównoważony rozwój w systemie prawa, Toruń 2009.

2. Hull Z., Czy idea sustainable development ukazuje nową wizję rozwoju cywilizacyjnego? „Problemy Ekorozwoju”, 2007, vol. 2, Nr 1, str. 49-57

http://ekorozwoj.pol.lublin.pl/no3/g.pdf

3. Nasza wspólna przyszłość: raport Światowej Komisji do Spraw Środowiska i Rozwoju, przeł. U. Grzelońska, E. Kolanowska, Warszawa 1991.

4. Papuziński A., Zrównoważony rozwój. Od utopii do praw człowieka, Bydgoszcz 2005;

5. Pawłowski A., Rozwój zrównoważony. Idea, filozofia, praktyka, Lublin 2008;

6. Sadowski R. F., Łepko Z., (red.), Theoria i praxis zrównoważonego rozwoju. 30 lat od ogłoszenia Raportu Brundtland, Warszawa 2017

7. Skowroński A., Zrównoważony rozwój perspektywą dalszego postępu cywilizacyjnego, „Problemy Ekorozwoju”, 2006, vol. 1, nr 2, s. 33-46;

http://ekorozwoj.pol.lublin.pl/no2/e.pdf

Literatura uzupełniająca:

1. Borys T. (red.), Wskaźniki zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Warszawa - Białystok 2005;

2. Graczyk A. (red.), Teoria i praktyka zrównoważonego rozwoju, Białystok 2007;

3. Kiepas A. (red.) Człowiek - technika – środowisko. Człowiek współczesny wobec wyzwań końca wieku, Katowice 1999;

4. Kostecka J. (red.), Zrównoważony rozwój w ujęciu interdyscyplinarnym, Rzeszów 2008.

5. Kronenberg J, Bergier T. (red.), Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce, Kraków 2010.

6. Kozłowski S., Przyszłość ekorozwoju, Lublin 2005;

7. Tyburski W. (red.), Zasady kształtowania postaw sprzyjających wdrażaniu zrównoważonego rozwoju, Toruń 2011;

Wymagania wstępne:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Klimska
Prowadzący grup: Agnieszka Klimska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS [1 ECTS=30(25) godz.]:

udział w wykładzie: 30 godz.

e-learning: 20

analiza i opracowanie zadanej literatury: 20 godz.

Konsultacje: 5

przygotowanie do egzaminu: 15 godz.

suma godzin: 90 [90/30(25)=3]


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zaznajomienie słuchaczy z ideą zrównoważonego rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem jej istoty, założeń i celów, regulacji prawno-organizacyjnych, a także ze sposobami rozwiązywania problemów społeczno-przyrodniczych w duchu zrównoważonego rozwoju.

Pełny opis:

Zasadniczym celem jest zaznajomienie uczestników z ideą zrównoważonego rozwoju. Cel ten przekłada się na realizację bardziej szczegółowych zadań, którymi są m.in.: zapoznanie studentów z mechanizmami funkcjonowania przyrody i człowieka w sposób systemowy; uzasadnienie potrzeby podejmowania indywidualnych i zinstytucjonalizowanych działań na rzecz ochrony środowiska społeczno-przyrodniczego i przeciwdziałania globalnym zagrożeniom; zaprezentowanie historii kształtowania się idei zrównoważonego rozwoju, jej istoty i kluczowych założeń oraz sposobów praktycznego wdrażania w życie poszczególnych koncepcji zrównoważonego rozwoju. Celem wykładu jest ponadto wypracowanie wśród słuchaczy umiejętności dostrzegania globalnych problemów, analizy ich przyczyn oraz poszukiwania możliwych rozwiązań prawno-organizacyjnych w duchu zrównoważonego rozwoju.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Bukowski Z., Zrównoważony rozwój w systemie prawa, Toruń 2009.

2. Hull Z., Czy idea sustainable development ukazuje nową wizję rozwoju cywilizacyjnego? „Problemy Ekorozwoju”, 2007, vol. 2, Nr 1, str. 49-57

http://ekorozwoj.pol.lublin.pl/no3/g.pdf

3. Nasza wspólna przyszłość: raport Światowej Komisji do Spraw Środowiska i Rozwoju, przeł. U. Grzelońska, E. Kolanowska, Warszawa 1991.

4. Papuziński A., Zrównoważony rozwój. Od utopii do praw człowieka, Bydgoszcz 2005;

5. Pawłowski A., Rozwój zrównoważony. Idea, filozofia, praktyka, Lublin 2008;

6. Sadowski R. F., Łepko Z., (red.), Theoria i praxis zrównoważonego rozwoju. 30 lat od ogłoszenia Raportu Brundtland, Warszawa 2017

7. Skowroński A., Zrównoważony rozwój perspektywą dalszego postępu cywilizacyjnego, „Problemy Ekorozwoju”, 2006, vol. 1, nr 2, s. 33-46;

http://ekorozwoj.pol.lublin.pl/no2/e.pdf

Literatura uzupełniająca:

1. Borys T. (red.), Wskaźniki zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Warszawa - Białystok 2005;

2. Graczyk A. (red.), Teoria i praktyka zrównoważonego rozwoju, Białystok 2007;

3. Kiepas A. (red.) Człowiek - technika – środowisko. Człowiek współczesny wobec wyzwań końca wieku, Katowice 1999;

4. Kostecka J. (red.), Zrównoważony rozwój w ujęciu interdyscyplinarnym, Rzeszów 2008.

5. Kronenberg J, Bergier T. (red.), Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce, Kraków 2010.

6. Kozłowski S., Przyszłość ekorozwoju, Lublin 2005;

7. Tyburski W. (red.), Zasady kształtowania postaw sprzyjających wdrażaniu zrównoważonego rozwoju, Toruń 2011;

Wymagania wstępne:

Brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)