Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Izotopy w środowisku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-OB-IS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Izotopy w środowisku
Jednostka: Centrum Ekologii i Ekofilozofii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 2 roku studiów II stopnia magisterskich
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3amfbk2z9fnY38TDu2WXDSdfKdbFGqryW5D1t_CpGGNoc1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=6f050138-f662-4a8a-971d-2dcac9924232&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

OB2_W10

OB2_W12

OB2_U01

OB2_U09

OB2_U13


Wymagania wstępne:

brak wymagań

Skrócony opis:

Wykład obejmuje problematykę z zakresu badań izotopowych. Badania trwałych izotopów stanowią narzędzie badawcze coraz częściej wykorzystywane w różnych dziedzinach. Wykład ma na celu zapoznanie słuchaczy z metodyką analiz izotopowych, zaprezentowanie szerokiego wachlarza aplikacji technik izotopowych w różnych obszarach badawczych, w szczególności w badaniach środowiskowych i ekologii człowieka. Wprowadzone zostaną również pojęcie tafonomii i diagenezy, omówione zostaną metody oceny zmian diagenetycznych w materiale szkieletowym.

Wykład zawiera szczegółową charakterystykę izotopów węgla, azotu, tlenu i strontu.

Pełny opis:

Pierwiastki i ich izotopy

Definicja frakcjonowanie izotopowego. Terytorialne zróżnicowanie delt izotopowych

Rola badań izotopów środowiskowych w zrozumieniu zmian klimatycznych

Śledzenie wędrówek zwierząt

Badania pochodzenia i migracji człowieka

Rekonstrukcja diety z użyciem analiz pierwiastków śladowych

Rekonstrukcja diety z użyciem analiz izotopów stabilnych

Weaning stress a izotopy tlenu, węgla i azotu

Pojęcie tafonomii i diagenezy

Materiał badawczy w badaniach izotopowych (Budowa chemiczna tkanki kostnej)

Metodologia badań izotopowych z użyciem tkanek i interpretacja wyników

Zastosowania analiz izotopowych w badaniach żywności, kontroli jakości, medycynie

Aplikacje badań izotopowych w hydrologii, geologii i ekologii.

Literatura:

Polański A. Izotopy w geologii. 1979.

Hoefs J. Stable isotope geochemistry. 2015

oraz najnowsze publikacje naukowe

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Cel przedmiotu to zapoznanie z tematyką stabilnych i promieniotwórczych izotopów oraz zastosowaniem tego typu badań w ochronie środowiska.

Efekty kształcenia:

Wiedza: Student zna budowę atomu i charakteryzuje przestrzeń wokół atomu. Zna najważniejsze zagadnienia związane z promieniotwórczością. Student zna pojęcia związane z właściwościami izotopów. Rozumie związek między środowiskiem, chemią środowiska i zdrowiem i funkcjonowaniem ludzkiego organizmu. Student posiada wiedzę na temat negatywnych i pozytywnych skutków oddziaływania pierwiastków i ich izotopów na organizmy żywe, bioróżnorodność.

Umiejętności: Student potrafi odnaleźć literaturę związaną z tematyką izotopową, czyta teksty w języku angielskim, posługuje się słownictwem technicznym tak w języku polskim, jak i angielskim. Student słucha ze zrozumieniem prezentacji ustnej, potrafi w prostych zadaniach (indywidualnie bądź zespołowo) ocenić zasadność zastosowania prezentowanych metod badawczych w zależności od podejmowanego problemu badawczego. Student potrafi krytycznie ocenić informacje o środowisku na podstawie dostępnych wartości proporcji izotopowych.

Kompetencje: Student rozumie konieczność pogłębiania nabytej wiedzy, rolę edukacji, upowszechniania wiedzy w dziedzinie nauk przyrodniczych. Student ma świadomość konsekwencji wykorzystywania izotopów pierwiastków promieniotwórczych np. w energetyce, odnajduje się w tematyce wykorzystywania izotopów przez człowieka.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin 51 - 60% w zależności od frekwencji, każdy następny przedział 10% to coraz lepsza ocena.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Lisowska-Gaczorek
Prowadzący grup: Aleksandra Lisowska-Gaczorek
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjMyNTZmMTQtMTEwYi00M2VkLTk3MzgtOGViMWJmZjMwZTJh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22%2c%22Oid%22%3a%22e24c5d38-5dcf-47a9-aa6c-e814d1703a1e%22%7d
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Wykład obejmuje problematykę z zakresu badań izotopowych. Badania trwałych izotopów stanowią narzędzie badawcze coraz częściej wykorzystywane w różnych dziedzinach. Wykład ma na celu zapoznanie słuchaczy z metodyką analiz izotopowych, zaprezentowanie szerokiego wachlarza aplikacji technik izotopowych w różnych obszarach badawczych, w szczególności w badaniach środowiskowych i ekologii człowieka. Wprowadzone zostaną również pojęcie tafonomii i diagenezy, omówione zostaną metody oceny zmian diagenetycznych w materiale szkieletowym.

Wykład zawiera szczegółową charakterystykę izotopów węgla, azotu, tlenu i strontu.

Pełny opis:

Pierwiastki i ich izotopy

Definicja frakcjonowanie izotopowego. Terytorialne zróżnicowanie delt izotopowych

Rola badań izotopów środowiskowych w zrozumieniu zmian klimatycznych

Śledzenie wędrówek zwierząt

Badania pochodzenia i migracji człowieka

Rekonstrukcja diety z użyciem analiz pierwiastków śladowych

Rekonstrukcja diety z użyciem analiz izotopów stabilnych

Weaning stress a izotopy tlenu, węgla i azotu

Pojęcie tafonomii i diagenezy

Materiał badawczy w badaniach izotopowych (Budowa chemiczna tkanki kostnej)

Metodologia badań izotopowych z użyciem tkanek i interpretacja wyników

Zastosowania analiz izotopowych w badaniach żywności, kontroli jakości, medycynie

Aplikacje badań izotopowych w hydrologii, geologii i ekologii.

Literatura:

Polański A. Izotopy w geologii. 1979.

Hoefs J. Stable isotope geochemistry. 2015

oraz najnowsze publikacje naukowe

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Lisowska-Gaczorek
Prowadzący grup: Barbara Mnich
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjMyNTZmMTQtMTEwYi00M2VkLTk3MzgtOGViMWJmZjMwZTJh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22%2c%22Oid%22%3a%22e24c5d38-5dcf-47a9-aa6c-e814d1703a1e%22%7d
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Wykład obejmuje problematykę z zakresu badań izotopowych. Badania trwałych izotopów stanowią narzędzie badawcze coraz częściej wykorzystywane w różnych dziedzinach. Wykład ma na celu zapoznanie słuchaczy z metodyką analiz izotopowych, zaprezentowanie szerokiego wachlarza aplikacji technik izotopowych w różnych obszarach badawczych, w szczególności w badaniach środowiskowych i ekologii człowieka. Wprowadzone zostaną również pojęcie tafonomii i diagenezy, omówione zostaną metody oceny zmian diagenetycznych w materiale szkieletowym.

Wykład zawiera szczegółową charakterystykę izotopów węgla, azotu, tlenu i strontu.

Pełny opis:

Pierwiastki i ich izotopy

Definicja frakcjonowanie izotopowego. Terytorialne zróżnicowanie delt izotopowych

Rola badań izotopów środowiskowych w zrozumieniu zmian klimatycznych

Śledzenie wędrówek zwierząt

Badania pochodzenia i migracji człowieka

Rekonstrukcja diety z użyciem analiz pierwiastków śladowych

Rekonstrukcja diety z użyciem analiz izotopów stabilnych

Weaning stress a izotopy tlenu, węgla i azotu

Pojęcie tafonomii i diagenezy

Materiał badawczy w badaniach izotopowych (Budowa chemiczna tkanki kostnej)

Metodologia badań izotopowych z użyciem tkanek i interpretacja wyników

Zastosowania analiz izotopowych w badaniach żywności, kontroli jakości, medycynie

Aplikacje badań izotopowych w hydrologii, geologii i ekologii.

Literatura:

Polański A. Izotopy w geologii. 1979.

Hoefs J. Stable isotope geochemistry. 2015

oraz najnowsze publikacje naukowe

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Lisowska-Gaczorek
Prowadzący grup: Barbara Mnich
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjMyNTZmMTQtMTEwYi00M2VkLTk3MzgtOGViMWJmZjMwZTJh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22%2c%22Oid%22%3a%22e24c5d38-5dcf-47a9-aa6c-e814d1703a1e%22%7d
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Wykład obejmuje problematykę z zakresu badań izotopowych. Badania trwałych izotopów stanowią narzędzie badawcze coraz częściej wykorzystywane w różnych dziedzinach. Wykład ma na celu zapoznanie słuchaczy z metodyką analiz izotopowych, zaprezentowanie szerokiego wachlarza aplikacji technik izotopowych w różnych obszarach badawczych, w szczególności w badaniach środowiskowych i ekologii człowieka. Wprowadzone zostaną również pojęcie tafonomii i diagenezy, omówione zostaną metody oceny zmian diagenetycznych w materiale szkieletowym.

Wykład zawiera szczegółową charakterystykę izotopów węgla, azotu, tlenu i strontu.

Pełny opis:

Pierwiastki i ich izotopy

Definicja frakcjonowanie izotopowego. Terytorialne zróżnicowanie delt izotopowych

Rola badań izotopów środowiskowych w zrozumieniu zmian klimatycznych

Śledzenie wędrówek zwierząt

Badania pochodzenia i migracji człowieka

Rekonstrukcja diety z użyciem analiz pierwiastków śladowych

Rekonstrukcja diety z użyciem analiz izotopów stabilnych

Weaning stress a izotopy tlenu, węgla i azotu

Pojęcie tafonomii i diagenezy

Materiał badawczy w badaniach izotopowych (Budowa chemiczna tkanki kostnej)

Metodologia badań izotopowych z użyciem tkanek i interpretacja wyników

Zastosowania analiz izotopowych w badaniach żywności, kontroli jakości, medycynie

Aplikacje badań izotopowych w hydrologii, geologii i ekologii.

Literatura:

Polański A. Izotopy w geologii. 1979.

Hoefs J. Stable isotope geochemistry. 2015

oraz najnowsze publikacje naukowe

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)