Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Instrumenty technologiczne w ochronie środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-OB-ITOS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (9998) Sustainable development Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Instrumenty technologiczne w ochronie środowiska
Jednostka: Centrum Ekologii i Ekofilozofii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 2 roku Ochrony Środowiska MONITORING
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=14512
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

OB1_W10

OB1_W13

OB1_U05

OB1_K07

Skrócony opis:

- wprowadzenie: definicja pojęcia „instrumenty technologiczne”

- łańcuch życia produktów w procesach technologicznych

- energochłonność i emisyjność łańcucha technologicznego

-wybrane działy gospodarki, dla których omówione zostaną technologiczne narzędzia ograniczenia uciążliwości dla środowiska

• transport

- technologie redukcji emisji CO, niespalonych węglowodorów, cząstek stałych i NOx ze środków transportu

• energetyka

- technologie redukcji emisji CO, niespalonych węglowodorów, cząstek stałych i NOx z instalacji energetycznych

• przemysł chemiczny

- redukcja emisji NM LZO do powietrza,

-ograniczenie wprowadzania chemicznych zanieczyszczeń do ścieków

• przemysł cementowy

-ograniczenie emisji pyłów

- technologie energetycznego wykorzystania odpadów

Pełny opis:

- wprowadzenie: definicja pojęcia „instrumenty technologiczne”

- łańcuch życia produktów w procesach technologicznych: omówienie elementów łańcucha technologicznego na przykładzie wytwarzania biokomponentów paliw silnikowych

- energochłonność i emisyjność łańcucha technologicznego: omówienie uwarunkowań technologiczno - konstrukcyjnych energochłonności, wpływ katalizy na energochłonność procesu w technologii chemicznej, technologiczne możliwości sterowania ilością odpadów

-wybrane działy gospodarki, dla których omówione zostaną technologiczne narzędzia ograniczenia uciążliwości dla środowiska

• transport

- technologie redukcji emisji CO, niespalonych węglowodorów, cząstek stałych i NOx ze środków transportu: omówienie metod sterowania stężeniem zanieczyszczeń w spalinach przez a) dobór składu chemicznego paliwa, b) stosowanie systemów oczyszczania spalin

• energetyka

- technologie redukcji emisji CO, niespalonych węglowodorów, cząstek stałych i NOx z instalacji energetycznych: omówienie a) technologii odsiarczania spalin, b) technologii usunięcia pyłów

• przemysł chemiczny

- redukcja emisji NM LZO do powietrza: omówienie głównych źródeł emisji NM LZO, w tym a) metod hermetyzacji instalacji logistycznych, b) technologii wytwarzania farb i lakierów na bazach niewęglowodorowych

-ograniczenie wprowadzania chemicznych zanieczyszczeń do ścieków: omówienie pojęcia "technologie bezodpadowe", podanie i szczegółowe porównanie technologii wytwarzania wybranego produktu technologią generującą odpady ciekłe i bezodpadową.

• przemysł cementowy

-ograniczenie emisji pyłów

- technologie energetycznego wykorzystania odpadów

Literatura:

1. B.Grzybowska-Świerkosz, Elementy Katalizy Heterogenicznej, PWN, 1993

2. A.L.Kowal, M.Świderska-Bróż: “Oczyszczanie wody”, PWN Warszawa 1998.

3. A.L.Kowal: „Odnowa wody. Podstawy teoretyczne procesów”, Wyd. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1997.

4. W.Hermanowicz, J.Dojlido i inni: „Fizyczno-chemiczne badanie wody i ścieków”, Wyd. Arkady, warszawa 2000.

5. Szymczyk S. i inni., Biorafineria lignocelulozowa – uwarunkowania środowiskowe, energetyczne i społeczno-ekonomiczne, red. M. Stolarski, J. Gołaszewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2015.

6. „Odnawialne źródła energii jako element rozwoju lokalnego - Przewodnik dla samorządów terytorialnych i inwestorów” Wydawnictwo Europejskiego Centrum Energii Odnawialnej IBMiER, Warszawa 2003;

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK 1 – student zna podstawową terminologię z zakresu technologii energetycznych i chemicznych

EK 2 – student ma uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień technologii energetycznych i chemicznych

EK 3 – student posiada wiedzę na temat najważniejszych metod technologicznych ograniczania uciążliwości transportu i przemysłu dla środowiska.

Umiejętności:

EK 4 – student potrafi analizować technologie energetyczne i chemiczne pod kątem ich oddziaływania na środowisko;

EK 5 – student formułuje kluczowe problemy w ochronie środowiska na podstawie analizy danych o instrumentach technologicznych w ochronie środowiska

EK 6 – student znajduje i wykorzystuje rzetelne źródła informacji z zakresu danych o środowisku.

Kompetencje:

EK 7 – student potrafi wykorzystać podstawową wiedzę z zakresu technologii energetycznych i chemicznych do oceny efektywności w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń środowiska.

EK 8 – student aktywnie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć biorąc udział w dyskusjach, formułując własne wypowiedzi oraz konstruktywne uwagi krytyczne

Metody i kryteria oceniania:

Ocena przygotowanego przez każdego studenta opracowania na zadany temat

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kulczycki
Prowadzący grup: Andrzej Kulczycki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Skrócony opis:

- wprowadzenie: definicja pojęcia „instrumenty technologiczne”

- łańcuch życia produktów w procesach technologicznych

- energochłonność i emisyjność łańcucha technologicznego

-wybrane działy gospodarki, dla których omówione zostaną technologiczne narzędzia ograniczenia uciążliwości dla środowiska

• transport

- technologie redukcji emisji CO, niespalonych węglowodorów, cząstek stałych i NOx ze środków transportu

• energetyka

- technologie redukcji emisji CO, niespalonych węglowodorów, cząstek stałych i NOx z instalacji energetycznych

• przemysł chemiczny

- redukcja emisji NM LZO do powietrza,

-ograniczenie wprowadzania chemicznych zanieczyszczeń do ścieków

• przemysł cementowy

-ograniczenie emisji pyłów

- technologie energetycznego wykorzystania odpadów

Pełny opis:

- wprowadzenie: definicja pojęcia „instrumenty technologiczne”

- łańcuch życia produktów w procesach technologicznych: omówienie elementów łańcucha technologicznego na przykładzie wytwarzania biokomponentów paliw silnikowych

- energochłonność i emisyjność łańcucha technologicznego: omówienie uwarunkowań technologiczno - konstrukcyjnych energochłonności, wpływ katalizy na energochłonność procesu w technologii chemicznej, technologiczne możliwości sterowania ilością odpadów

-wybrane działy gospodarki, dla których omówione zostaną technologiczne narzędzia ograniczenia uciążliwości dla środowiska

• transport

- technologie redukcji emisji CO, niespalonych węglowodorów, cząstek stałych i NOx ze środków transportu: omówienie metod sterowania stężeniem zanieczyszczeń w spalinach przez a) dobór składu chemicznego paliwa, b) stosowanie systemów oczyszczania spalin

• energetyka

- technologie redukcji emisji CO, niespalonych węglowodorów, cząstek stałych i NOx z instalacji energetycznych: omówienie a) technologii odsiarczania spalin, b) technologii usunięcia pyłów

• przemysł chemiczny

- redukcja emisji NM LZO do powietrza: omówienie głównych źródeł emisji NM LZO, w tym a) metod hermetyzacji instalacji logistycznych, b) technologii wytwarzania farb i lakierów na bazach niewęglowodorowych

-ograniczenie wprowadzania chemicznych zanieczyszczeń do ścieków: omówienie pojęcia "technologie bezodpadowe", podanie i szczegółowe porównanie technologii wytwarzania wybranego produktu technologią generującą odpady ciekłe i bezodpadową.

• przemysł cementowy

-ograniczenie emisji pyłów

- technologie energetycznego wykorzystania odpadów

Literatura:

1. B.Grzybowska-Świerkosz, Elementy Katalizy Heterogenicznej, PWN, 1993

2. A.L.Kowal, M.Świderska-Bróż: “Oczyszczanie wody”, PWN Warszawa 1998.

3. A.L.Kowal: „Odnowa wody. Podstawy teoretyczne procesów”, Wyd. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1997.

4. W.Hermanowicz, J.Dojlido i inni: „Fizyczno-chemiczne badanie wody i ścieków”, Wyd. Arkady, warszawa 2000.

5. Szymczyk S. i inni., Biorafineria lignocelulozowa – uwarunkowania środowiskowe, energetyczne i społeczno-ekonomiczne, red. M. Stolarski, J. Gołaszewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2015.

6. „Odnawialne źródła energii jako element rozwoju lokalnego - Przewodnik dla samorządów terytorialnych i inwestorów” Wydawnictwo Europejskiego Centrum Energii Odnawialnej IBMiER, Warszawa 2003;

Wymagania wstępne:

podstawowa wiedza z zakresu chemii i fizyki

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kulczycki
Prowadzący grup: Andrzej Kulczycki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Skrócony opis:

- wprowadzenie: definicja pojęcia „instrumenty technologiczne”

- łańcuch życia produktów w procesach technologicznych

- energochłonność i emisyjność łańcucha technologicznego

-wybrane działy gospodarki, dla których omówione zostaną technologiczne narzędzia ograniczenia uciążliwości dla środowiska

• transport

- technologie redukcji emisji CO, niespalonych węglowodorów, cząstek stałych i NOx ze środków transportu

• energetyka

- technologie redukcji emisji CO, niespalonych węglowodorów, cząstek stałych i NOx z instalacji energetycznych

• przemysł chemiczny

- redukcja emisji NM LZO do powietrza,

-ograniczenie wprowadzania chemicznych zanieczyszczeń do ścieków

• przemysł cementowy

-ograniczenie emisji pyłów

- technologie energetycznego wykorzystania odpadów

Pełny opis:

- wprowadzenie: definicja pojęcia „instrumenty technologiczne”

- łańcuch życia produktów w procesach technologicznych: omówienie elementów łańcucha technologicznego na przykładzie wytwarzania biokomponentów paliw silnikowych

- energochłonność i emisyjność łańcucha technologicznego: omówienie uwarunkowań technologiczno - konstrukcyjnych energochłonności, wpływ katalizy na energochłonność procesu w technologii chemicznej, technologiczne możliwości sterowania ilością odpadów

-wybrane działy gospodarki, dla których omówione zostaną technologiczne narzędzia ograniczenia uciążliwości dla środowiska

• transport

- technologie redukcji emisji CO, niespalonych węglowodorów, cząstek stałych i NOx ze środków transportu: omówienie metod sterowania stężeniem zanieczyszczeń w spalinach przez a) dobór składu chemicznego paliwa, b) stosowanie systemów oczyszczania spalin

• energetyka

- technologie redukcji emisji CO, niespalonych węglowodorów, cząstek stałych i NOx z instalacji energetycznych: omówienie a) technologii odsiarczania spalin, b) technologii usunięcia pyłów

• przemysł chemiczny

- redukcja emisji NM LZO do powietrza: omówienie głównych źródeł emisji NM LZO, w tym a) metod hermetyzacji instalacji logistycznych, b) technologii wytwarzania farb i lakierów na bazach niewęglowodorowych

-ograniczenie wprowadzania chemicznych zanieczyszczeń do ścieków: omówienie pojęcia "technologie bezodpadowe", podanie i szczegółowe porównanie technologii wytwarzania wybranego produktu technologią generującą odpady ciekłe i bezodpadową.

• przemysł cementowy

-ograniczenie emisji pyłów

- technologie energetycznego wykorzystania odpadów

Literatura:

1. B.Grzybowska-Świerkosz, Elementy Katalizy Heterogenicznej, PWN, 1993

2. A.L.Kowal, M.Świderska-Bróż: “Oczyszczanie wody”, PWN Warszawa 1998.

3. A.L.Kowal: „Odnowa wody. Podstawy teoretyczne procesów”, Wyd. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1997.

4. W.Hermanowicz, J.Dojlido i inni: „Fizyczno-chemiczne badanie wody i ścieków”, Wyd. Arkady, warszawa 2000.

5. Szymczyk S. i inni., Biorafineria lignocelulozowa – uwarunkowania środowiskowe, energetyczne i społeczno-ekonomiczne, red. M. Stolarski, J. Gołaszewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2015.

6. „Odnawialne źródła energii jako element rozwoju lokalnego - Przewodnik dla samorządów terytorialnych i inwestorów” Wydawnictwo Europejskiego Centrum Energii Odnawialnej IBMiER, Warszawa 2003;

Wymagania wstępne:

podstawowa wiedza z zakresu chemii i fizyki

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kulczycki
Prowadzący grup: Andrzej Kulczycki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

- wprowadzenie: definicja pojęcia „instrumenty technologiczne”

- łańcuch życia produktów w procesach technologicznych

- energochłonność i emisyjność łańcucha technologicznego

-wybrane działy gospodarki, dla których omówione zostaną technologiczne narzędzia ograniczenia uciążliwości dla środowiska

• transport

- technologie redukcji emisji CO, niespalonych węglowodorów, cząstek stałych i NOx ze środków transportu

• energetyka

- technologie redukcji emisji CO, niespalonych węglowodorów, cząstek stałych i NOx z instalacji energetycznych

• przemysł chemiczny

- redukcja emisji NM LZO do powietrza,

-ograniczenie wprowadzania chemicznych zanieczyszczeń do ścieków

• przemysł cementowy

-ograniczenie emisji pyłów

- technologie energetycznego wykorzystania odpadów

Pełny opis:

- wprowadzenie: definicja pojęcia „instrumenty technologiczne”

- łańcuch życia produktów w procesach technologicznych: omówienie elementów łańcucha technologicznego na przykładzie wytwarzania biokomponentów paliw silnikowych

- energochłonność i emisyjność łańcucha technologicznego: omówienie uwarunkowań technologiczno - konstrukcyjnych energochłonności, wpływ katalizy na energochłonność procesu w technologii chemicznej, technologiczne możliwości sterowania ilością odpadów

-wybrane działy gospodarki, dla których omówione zostaną technologiczne narzędzia ograniczenia uciążliwości dla środowiska

• transport

- technologie redukcji emisji CO, niespalonych węglowodorów, cząstek stałych i NOx ze środków transportu: omówienie metod sterowania stężeniem zanieczyszczeń w spalinach przez a) dobór składu chemicznego paliwa, b) stosowanie systemów oczyszczania spalin

• energetyka

- technologie redukcji emisji CO, niespalonych węglowodorów, cząstek stałych i NOx z instalacji energetycznych: omówienie a) technologii odsiarczania spalin, b) technologii usunięcia pyłów

• przemysł chemiczny

- redukcja emisji NM LZO do powietrza: omówienie głównych źródeł emisji NM LZO, w tym a) metod hermetyzacji instalacji logistycznych, b) technologii wytwarzania farb i lakierów na bazach niewęglowodorowych

-ograniczenie wprowadzania chemicznych zanieczyszczeń do ścieków: omówienie pojęcia "technologie bezodpadowe", podanie i szczegółowe porównanie technologii wytwarzania wybranego produktu technologią generującą odpady ciekłe i bezodpadową.

• przemysł cementowy

-ograniczenie emisji pyłów

- technologie energetycznego wykorzystania odpadów

Literatura:

1. B.Grzybowska-Świerkosz, Elementy Katalizy Heterogenicznej, PWN, 1993

2. A.L.Kowal, M.Świderska-Bróż: “Oczyszczanie wody”, PWN Warszawa 1998.

3. A.L.Kowal: „Odnowa wody. Podstawy teoretyczne procesów”, Wyd. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1997.

4. W.Hermanowicz, J.Dojlido i inni: „Fizyczno-chemiczne badanie wody i ścieków”, Wyd. Arkady, warszawa 2000.

5. Szymczyk S. i inni., Biorafineria lignocelulozowa – uwarunkowania środowiskowe, energetyczne i społeczno-ekonomiczne, red. M. Stolarski, J. Gołaszewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2015.

6. „Odnawialne źródła energii jako element rozwoju lokalnego - Przewodnik dla samorządów terytorialnych i inwestorów” Wydawnictwo Europejskiego Centrum Energii Odnawialnej IBMiER, Warszawa 2003;

Wymagania wstępne:

podstawowa wiedza z zakresu chemii i fizyki

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)