Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język łaciński 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-OB-LAC1 Kod Erasmus / ISCED: 07.2 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język łaciński 1
Jednostka: Centrum Ekologii i Ekofilozofii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 1 roku Ochrony Środowiska
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

OB1_W15

OB1_K09


Skrócony opis:

Poziom przedmiotu:

2 semestry x 2 godziny w tygodniu (60 godzin)

Cele przedmiotu:

Celem zajęć jest opanowanie języka łacińskiego w stopniu podstawowym. Po I roku nauki student powinien:

- poprawnie czytać i tłumaczyć proste teksty

- rozpoznawać i określać poznane formy fleksyjne

- poprawnie tłumaczyć zdania pojedyncze z j.polskiego na j.łaciński

- zapamiętać poznane sentencje, wyrażenia łacińskie

- opanować słownictwo z zakresu nauk biologicznych

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

I. Wiadomości wstępne o języku

1. historia języka łacińskiego

2. alfabet łaciński

3. wymowa,iloczas,zasady akcentowania

II. Słownictwo

1. słownictwo z omawianych tekstów

2. łacińskie sentencje i zwroty frazeologiczne

3. etymologia

4. słownictwo bezpośrednio związane z kierunkiem studiów

III. Składnia

1. podstawowe części zdania:podmiot,orzeczenie,dopełnienie bliższe i dalsze,przydawka,okolicznik

2.umiejętność tłumaczenia zdań z j.łacińskiego na j.polski

3. składnie: dativus possessivus /ACI /NCI

IV. Fleksja

A. Declinatio

1. substantiva declinationum I-V

2. adiectiva I,II,III + gradatio

3. pronomina

B. Praepositiones

C. Coniugationes I-IV + verba anomala

1. indicativus, imperativus, infinitivus praesentis, imperfecti, futuri I, perfecti, plusquamperfecti et futuri II activi et passivi

2. participia

Literatura:

Materiały autorskie dostarczone przez osobę prowadzącą zajęcia

K. Kumaniecki "Słownik łacińsko-polski"

dowolna gramatyka języka łacińskiego

W. Gawryś "Słownik roślin zielnych łacińsko-polski" , Kraków 2008

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza

student zna:

podstawowe zagadnienia z języka łacińskiego

pojęcia i terminy z obszaru nauk przyrodniczych oraz podstawową terminologię filozoficzną;

historię języka łacińskiego i jego wpływ na rozwój j.polskiego i j.europejskie

sentencje, powiedzenia, skróty

student zapoznaje się z etymologią słów

Umiejętności:

po roku nauki student:

poprawnie czyta i tłumaczy przy pomocy słownika proste teksty

rozpoznaje i określa w j. łacińskim poznane formy fleksyjne

rozpoznaje konstrukcje składniowe

tłumaczy proste zdania z j.polskiego na j. łaciński

Kompetencje:

student jest zdolny do dalszego samodzielnego poszerzania wiedzy z zakresu j. łacińskiego oraz docenia nawet podstawową znajomość języka i możliwość jego wykorzystania do nauki języków europejskich, a w szczególności j. romańskich

ECTS:

udział w ćwiczeniach: 30 godzin/ semestr

przygotowanie do ćwiczeń: 15 godzin

przygotowanie do kolokwiów: 15 godzin

suma godzin: 60 [ 60/30 (25) = 2 ]

liczba ECTS: 2

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne:

wykład informacyjny + ćwiczenia mające na celu utrwalenie przedstawionego materiału

Kryteria oceniania:

ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność)

śródsemestralne testy kontrolne (4 kolokwia w semestrze, aby otrzymać ocenę pozytywną z kolokwium należy uzyskać 60%)

Student ma prawo do poprawy każdego sprawdzianu pisemnego.

Kontrola obecności: dopuszczalne 3 nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat języków starożytnych, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bejm
Prowadzący grup: Magdalena Bejm
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Lektorat języków starożytnych - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat języków starożytnych, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bejm
Prowadzący grup: Magdalena Bejm
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Lektorat języków starożytnych - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu:

2 semestry x 2 godziny w tygodniu (60 godzin)

Cele przedmiotu:

Celem zajęć jest opanowanie języka łacińskiego w stopniu podstawowym. Po I roku nauki student powinien:

- poprawnie czytać i tłumaczyć proste teksty

- rozpoznawać i określać poznane formy fleksyjne

- poprawnie tłumaczyć zdania pojedyncze z j.polskiego na j.łaciński

- zapamiętać poznane sentencje i wyrażenia łacińskie oraz poznane słownictwo

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

I. Wiadomości wstępne o języku

1. historia języka łacińskiego

2. alfabet łaciński

3. wymowa,iloczas,zasady akcentowania

II. Słownictwo

1. słownictwo z omawianych tekstów

2. łacińskie sentencje i zwroty frazeologiczne

3. kojarzenie poznanych wyrazów łacińskich z pochodzącymi od nich wyrazami z j.polskiego i innych języków nowożytnych

4. słownictwo bezpośrednio związane z kierunkiem studiów

III. Składnia

1. podstawowe części zdania:podmiot,orzeczenie,dopełnienie bliższe i dalsze,przydawka,okolicznik

2.umiejętność tłumaczenia zdań z j.łacińskiego na j.polski

3. składnie: dativus possessivus /ACI /NCI/ ablativus absolutus/CPP

IV. Fleksja

A. Declinatio

1. substantiva declinationum I-V

2. adiectiva I,II,III + gradatio

3. pronomina

B. Praepositiones

C. Coniugationes I-IV + verba anomala

1. indicativus, imperativus, infinitivus praesentis, imperfecti, futuri I, perfecti, plusquamperfecti et futuri II activi et passivi

2. participia

Obecność na zajęciach:możliwe 3 nieobecności

Przygotowanie do zajęć:możliwe 2 nieprzygotowania

Literatura:

Lektury obowiązkowe:

K. Kumaniecki "Słownik łacińsko-polski"

dowolna gramatyka języka łacińskiego

Lektury uzupełniające:

S.Wilczyński,E.Pobiedzińska,A.Jaworska "Porta Latina" - Podręcznik do języka łacińskiego i kultury antycznej.

Autorskie materiały prowadzącego zajęcia

Wymagania wstępne:

Brak wymagań

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat języków starożytnych, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bejm
Prowadzący grup: Magdalena Bejm
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Lektorat języków starożytnych - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu:

2 semestry x 2 godziny w tygodniu (60 godzin)

Cele przedmiotu:

Celem zajęć jest opanowanie języka łacińskiego w stopniu podstawowym. Po I roku nauki student powinien:

- poprawnie czytać i tłumaczyć proste teksty

- rozpoznawać i określać poznane formy fleksyjne

- poprawnie tłumaczyć zdania pojedyncze z j.polskiego na j.łaciński

- zapamiętać poznane sentencje i wyrażenia łacińskie oraz poznane słownictwo

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

I. Wiadomości wstępne o języku

1. historia języka łacińskiego

2. alfabet łaciński

3. wymowa,iloczas,zasady akcentowania

II. Słownictwo

1. słownictwo z omawianych tekstów

2. łacińskie sentencje i zwroty frazeologiczne

3. etymologia

4. słownictwo bezpośrednio związane z kierunkiem studiów

III. Składnia

1. podstawowe części zdania:podmiot,orzeczenie,dopełnienie bliższe i dalsze,przydawka,okolicznik

2.umiejętność tłumaczenia zdań z j.łacińskiego na j.polski

3. składnie: dativus possessivus /ACI /NCI

IV. Fleksja

A. Declinatio

1. substantiva declinationum I-V

2. adiectiva I,II,III + gradatio

3. pronomina

B. Praepositiones

C. Coniugationes I-IV + verba anomala

1. indicativus, imperativus, infinitivus praesentis, imperfecti, futuri I, perfecti, plusquamperfecti et futuri II activi et passivi

2. participia

Literatura:

Materiały autorskie dostarczone przez osobę prowadzącą zajęcia

K. Kumaniecki "Słownik łacińsko-polski"

dowolna gramatyka języka łacińskiego

W. Gawryś "Słownik roślin zielnych łacińsko-polski" , Kraków 2008

Wymagania wstępne:

Brak wymagań

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat języków starożytnych, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bejm
Prowadzący grup: Magdalena Bejm
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Lektorat języków starożytnych - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu:

2 semestry x 2 godziny w tygodniu (60 godzin)

Cele przedmiotu:

Celem zajęć jest opanowanie języka łacińskiego w stopniu podstawowym. Po I roku nauki student powinien:

- poprawnie czytać i tłumaczyć proste teksty

- rozpoznawać i określać poznane formy fleksyjne

- poprawnie tłumaczyć zdania pojedyncze z j.polskiego na j.łaciński

- zapamiętać poznane sentencje i wyrażenia łacińskie oraz poznane słownictwo

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

I. Wiadomości wstępne o języku

1. historia języka łacińskiego

2. alfabet łaciński

3. wymowa,iloczas,zasady akcentowania

II. Słownictwo

1. słownictwo z omawianych tekstów

2. łacińskie sentencje i zwroty frazeologiczne

3. etymologia

4. słownictwo bezpośrednio związane z kierunkiem studiów

III. Składnia

1. podstawowe części zdania:podmiot,orzeczenie,dopełnienie bliższe i dalsze,przydawka,okolicznik

2.umiejętność tłumaczenia zdań z j.łacińskiego na j.polski

3. składnie: dativus possessivus /ACI /NCI

IV. Fleksja

A. Declinatio

1. substantiva declinationum I-V

2. adiectiva I,II,III + gradatio

3. pronomina

B. Praepositiones

C. Coniugationes I-IV + verba anomala

1. indicativus, imperativus, infinitivus praesentis, imperfecti, futuri I, perfecti, plusquamperfecti et futuri II activi et passivi

2. participia

Literatura:

Materiały autorskie dostarczone przez osobę prowadzącą zajęcia

K. Kumaniecki "Słownik łacińsko-polski"

dowolna gramatyka języka łacińskiego

W. Gawryś "Słownik roślin zielnych łacińsko-polski" , Kraków 2008

Wymagania wstępne:

Brak wymagań

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.