Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język łaciński 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-OB-LAC2
Kod Erasmus / ISCED: 07.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język łaciński 2
Jednostka: Centrum Ekologii i Ekofilozofii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 1 roku Ochrony Środowiska
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Obowiązkowy poprzednik:

Język łaciński 1 WF-OB-LAC1

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

OB1_W15

OB1_K09


Skrócony opis:

Poziom przedmiotu:

2 semestry x 2 godziny w tygodniu (60 godzin)

Cele przedmiotu:

Celem zajęć jest opanowanie języka łacińskiego w stopniu podstawowym.

Po I roku nauki student powinien:

- poprawnie czytać i tłumaczyć teksty z podręcznika

- rozpoznawać i określać poznane formy fleksyjne

- poprawnie tłumaczyć zdania pojedyncze z j.polskiego na j.łaciński

- zapamiętać poznane sentencje i wyrażenia łacińskie oraz poznane słownictwo

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

I Wiadomości wstępne o języku

1. historia j.łacińskiego

2. alfabet łaciński

3. wymowa, iloczas, zasady akcentowania

II. Słownictwo

1. słownictwo z omawianych tekstów w podręczniku

2. łacińskie sentencje i zwroty frazeologiczne

3. kojarzenie poznanych wyrazów łacińskich z pochodzącymi od nich wyrazami z j.polskiego i innych języków nowożytnych

4. słownictwo bezpośrednio związane z kierunkiem studiów

III.Składnia

1. podstawowe części zdania: podmiot, orzeczenie, dopełnienie bliższe i dalsze, okolicznik, przydawka

2. podział zdań: zdania pojedyncze i złożone

3. umiejętność tłumaczenia zdań z j.łacińskiego na j.polski

4. orzeczenie imienne/accusativus duplex

5. składniaACI./ składnia NCI/ablativus absolutus

6. dativus possessivus

IV. Fleksja

A.Deklinacja

I. rzeczowniki deklinacji I-V

- formy podstawowe rzeczowników I-V deklinacji

- temat rzeczowników poszczególnych deklinacji

- rodzaje rzeczowników

- odmiana rzeczowników I-V deklinacji + wyjątki

II. przymiotniki I,II,III deklinacji - odmiana i stopniowanie

III. zaimki:

- pronomen personale

- pronomen demonstrativum

- pronomen possessivum

- pronomen interrogativum

- pronomen relativum

IV. przyimki

B.Koniugacja

1. formy podstawowe czasownika

2. tematy czasowników 1-4 koniugacji

3. odmiana czasowników przez:

- osoby

- liczby

- strony:activum, passivum

- tryby:indicativus, imperativus

- czasy:praesens, imperfectum, futurumI,perfectum, plusquamperfectum,futurumII

Literatura:

materiały przygotowane przez prowadzącego zajęcia

K.Kumaniecki "Słownik łacińsko-polski"

L.Winniczuk " Słownik polsko-łaciński"

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza

student zna:

podstawowe zagadnienia z języka łacińskiego

pojęcia i terminy z obszaru nauk

historię języka łacińskiego i jego wpływ na rozwój j.polskiego i j.europejskie

sentencje, powiedzenia, skróty

student zapoznaje się z etymologią słów

Umiejętności:

po roku nauki student:

poprawnie czyta i tłumaczy przy pomocy słownika proste teksty

rozpoznaje i określa w j. łacińskim poznane formy fleksyjne

rozpoznaje konstrukcje składniowe

tłumaczy proste zdania z j.polskiego na j. łaciński

Kompetencje:

student jest zdolny do dalszego samodzielnego poszerzania wiedzy z zakresu j. łacińskiego oraz docenia nawet podstawową znajomość języka i możliwość jego wykorzystania do nauki języków europejskich, a w szczególności j. romańskich

ECTS:

udział w ćwiczeniach: 30 godzin

przygotowanie do ćwiczeń: 15 godzin

przygotowanie do kolokwium: 15 godzin

suma godzin: 60 [ 60/30(25)=2]

liczba ECTS: 2

Metody i kryteria oceniania:

-Ocena przygotowania do każdych zajęć

-Ocena aktywności na zajęciach

Metody oceny:

Forma zaliczenia:kolokwium pisemne co 5 jednostek lekcyjnych napisane na 60%

Warunki zaliczenia:materiał prezentowany na zajęciach + zaliczone wszystkie kolokwia cząstkowe

Obecność na zajęciach:możliwe 3 nieobecności

Przygotowanie do zajęć:możliwe 1 nieprzygotowanie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat języków starożytnych, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bejm
Prowadzący grup: Magdalena Bejm
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Lektorat języków starożytnych - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu:

2 semestry x 2 godziny w tygodniu (60 godzin)

Cele przedmiotu:

Celem zajęć jest opanowanie języka łacińskiego w stopniu podstawowym.

Po I roku nauki student powinien:

- poprawnie czytać i tłumaczyć teksty z podręcznika

- rozpoznawać i określać poznane formy fleksyjne

- poprawnie tłumaczyć zdania pojedyncze z j.polskiego na j.łaciński

- zapamiętać poznane sentencje i wyrażenia łacińskie oraz poznane słownictwo

Pełny opis:

Poziom przedmiotu:

2 semestry x 2 godziny w tygodniu (60 godzin)

Cele przedmiotu:

Celem zajęć jest opanowanie języka łacińskiego w stopniu podstawowym.

Po I roku nauki student powinien:

- poprawnie czytać i tłumaczyć teksty z podręcznika

- rozpoznawać i określać poznane formy fleksyjne

- poprawnie tłumaczyć zdania pojedyncze z j.polskiego na j.łaciński

- zapamiętać poznane sentencje i wyrażenia łacińskie oraz poznane słownictwo

Literatura:

materiały przygotowane przez prowadzącego zajęcia

K.Kumaniecki "Słownik łacińsko-polski"

L.Winniczuk " Słownik polsko-łaciński"

Wymagania wstępne:

Zaliczony przedmiot język łaciński 1

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat języków starożytnych, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bejm
Prowadzący grup: Magdalena Bejm
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Lektorat języków starożytnych - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu:

2 semestry x 2 godziny w tygodniu (60 godzin)

Cele przedmiotu:

Celem zajęć jest opanowanie języka łacińskiego w stopniu podstawowym.

Po I roku nauki student powinien:

- poprawnie czytać i tłumaczyć teksty z podręcznika

- rozpoznawać i określać poznane formy fleksyjne

- poprawnie tłumaczyć zdania pojedyncze z j.polskiego na j.łaciński

- zapamiętać poznane sentencje i wyrażenia łacińskie oraz poznane słownictwo

Pełny opis:

Poziom przedmiotu:

2 semestry x 2 godziny w tygodniu (60 godzin)

Cele przedmiotu:

Celem zajęć jest opanowanie języka łacińskiego w stopniu podstawowym.

Po I roku nauki student powinien:

- poprawnie czytać i tłumaczyć teksty z podręcznika

- rozpoznawać i określać poznane formy fleksyjne

- poprawnie tłumaczyć zdania pojedyncze z j.polskiego na j.łaciński

- zapamiętać poznane sentencje i wyrażenia łacińskie oraz poznane słownictwo

Literatura:

materiały przygotowane przez prowadzącego zajęcia

K.Kumaniecki "Słownik łacińsko-polski"

L.Winniczuk " Słownik polsko-łaciński"

Wymagania wstępne:

Zaliczony przedmiot język łaciński 1

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat języków starożytnych, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bejm
Prowadzący grup: Magdalena Bejm
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Lektorat języków starożytnych - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu:

2 semestry x 2 godziny w tygodniu (60 godzin)

Cele przedmiotu:

Celem zajęć jest opanowanie języka łacińskiego w stopniu podstawowym.

Po I roku nauki student powinien:

- poprawnie czytać i tłumaczyć teksty z podręcznika

- rozpoznawać i określać poznane formy fleksyjne

- poprawnie tłumaczyć zdania pojedyncze z j.polskiego na j.łaciński

- zapamiętać poznane sentencje i wyrażenia łacińskie oraz poznane słownictwo

Pełny opis:

Poziom przedmiotu:

2 semestry x 2 godziny w tygodniu (60 godzin)

Cele przedmiotu:

Celem zajęć jest opanowanie języka łacińskiego w stopniu podstawowym.

Po I roku nauki student powinien:

- poprawnie czytać i tłumaczyć teksty z podręcznika

- rozpoznawać i określać poznane formy fleksyjne

- poprawnie tłumaczyć zdania pojedyncze z j.polskiego na j.łaciński

- zapamiętać poznane sentencje i wyrażenia łacińskie oraz poznane słownictwo

Literatura:

materiały przygotowane przez prowadzącego zajęcia

K.Kumaniecki "Słownik łacińsko-polski"

L.Winniczuk " Słownik polsko-łaciński"

Wymagania wstępne:

Zaliczony przedmiot język łaciński 1

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)