Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pracownia licencjacka: fauna środowisk wodnych i błotnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-OB-LFS
Kod Erasmus / ISCED: 07.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Pracownia licencjacka: fauna środowisk wodnych i błotnych
Jednostka: Centrum Ekologii i Ekofilozofii
Grupy: Seminaria licencjackie dla Ochrony Środowiska MONITORING
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki biologiczne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

OB1_W08

OB1_W10

OB1_U04

OB1_U05

OB1_U08

OB1_U09

OB1_K01

OB1_K05

OB1_K09

Wymagania wstępne:

znajomość krajowej fauny wodnej i błotnej oraz zagrożeń dla środowisk, które ona zasiedla

Skrócony opis:

Przedmiot umożliwia poznanie wartości przyrodniczej siedlisk wodnych i błotnych, fauny tych obszarów, zaznajamia też z biologią, ekologią i zagrożeniami ginących przedstawicieli bezkręgowców i kręgowców tych środowisk. Pozwala też poznać formy działań mających na celu ochronić takie siedliska i ginące gatunki je zasiedlające. Przedmiot pomaga przygotować pracę licencjacką z zakresu szeroko pojętej ekologii i ochrony zwierząt siedlisk wodnych i błotnych

Pełny opis:

Przedmiot umożliwia poznanie wartości przyrodniczej siedlisk wodnych i błotnych, fauny tych obszarów, zaznajamia też z biologią, ekologią i zagrożeniami ginących przedstawicieli bezkręgowców i kręgowców tych środowisk. Pozwala też poznać formy działań mających na celu ochronić takie siedliska i ginące gatunki je zasiedlające. Przedmiot pomaga przygotować pracę licencjacką z zakresu szeroko pojętej ekologii i ochrony zwierząt siedlisk wodnych i błotnych

Zakres tematów - semestr zimowy:

1-3. Zajęcia organizacyjne. Przedstawienie podstawowych zasad przygotowania prac dyplomowych

4-8. Gady, ptaki, ssaki: przegląd krajowych gatunków pospolitych i zagrożonych, quizy sprawdzające

9-15. Poszukiwanie i gromadzenie literatury do pracy dyplomowej; multimedialna prezentacja konspektów prac dyplomowej oraz konsultacje szczegółowe dotyczące prac

Zakres tematów - semestr letni

1. Zajęcia organizacyjne – omówienie zasad, wymagań i oczekiwań; Wybór tematyki planowanej pracy dyplomowej

2. Zasady prezentacji wyników naukowych: plakat, prezentacja multimadialna, manuskrypt

3. Krajowe bezkręgowce wodne rzek, stawów i jezior

4. Krajowe bezkręgowce wodne mokrych łąk, torfowisk

5. Typy środowisk w dolinach rzek: grąd, ols, starorzecze, urwiste brzegi, wyspy w korycie

6. Krajowe ryby wód stojących i wolno-płynących

7. Krajowe ryby potoków, rzek, wód słonawych i słonych

8. Znaczenie dolin i koryt rzek jako miejsc rozrodu, odpoczynku, żerowania i szlaku wędrówki. Funkcja korytarza ekologicznego

9. Fauna nizinnych, roztokowych rzek i starorzeczy

10. Fauna nadrzecznych olsów i łęgów

11. Fauna wód stojących i wolno-płynących: znaczenie siedliska jako miejsca rozrodu, wędrówki, odpoczynku i żerowania dla krajowych gatunków rzadkich i zagrożonych wyginięciem

12. Płazy krajowe

13. Zagrożone bezkręgowce wodne i błotne świata

14. Zagrożone gatunki ryb i płazów świata

15. Podsumowanie dotychczasowych zajęć, quizy poprawkowe

Literatura:

Literatura problemowa:

Dobrowolski K.A., Lewandowski K. (red.) Ochrona środowisk wodnych i błotnych w Polsce IE PAN, Dziekanów Leśny 1988

Dombrowski A., Głowacki Z., Jakubowski W. i in. (red.)Korytarz ekologiczny doliny Bugu. Stan – Zagrożenia- Ochrona. IUCN, Warszawa 2002

Gacka-Grzesikiewiecz E. (red.) Korytarz ekologiczny doliny Wisły. Stan – Funkcjonowanie – Zagrożenia. IUCN, Warszawa 1995

Głowaciński Z. (red.) Polska czerwona księga zwierząt PWRiL Warszawa 2001

Jankowski W., Świerkosz K. (red.) Korytarz ekologiczny doliny Odry. Stan – Funkcjonowanie – Zagrożenia. IUCN, Warszawa 1995

Kot H. i Dombrowski A.(red.) Strategia ochrony Fauny na Nizinie Mazowieckiej. MTOF, Siedlce 201

Krogulec J. (red.) Ptaki łąk i mokradeł Polski. Stan populacji, zagrożenia i perspektywy ochrony. IUCN, Warszawa 1998

Nowicki M., Sitnicki S. Ochrona środowiska w praktyce. EkoFundusz, Warszawa 2007

Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny (tomy 1-6) http://natura2000.mos.gov.pl/natura2000/pl/poradnik.php

Sidło P.O., Błaszkowska B., Chylarecki P. Ostoje ptaków o randze europejskiej w Polsce. OTOP, Warszawa 2004

Literatura: rozpoznawanie fauny różnych grup systematycznych:

Blab J., Vogel H. Płazy i gady Europy Środkowej. Multico. Warszawa 1999

Dzwonkowski R. Poznajemy owady. MULTICO. Warszawa. 2007

Gerstmeier R., Romig T. Przewodnik. Słodkowodne ryby Europy. Multico. Warszawa 2002

Hecker F., Hecker H. Atlas Ptaków. Poradnik Obserwatora.RM 2011

Hereczek A. Gorczyca J. Płazy i gady Polski. Wyd. Kubiak. Warszawa 2004

Hutchinson M. Gady i Płazy. Mały przewodnik. Arkady 2007

Jonsson L. Ptaki Europy i Obszaru Śródziemnomorskiego. Wyd. Muza. Warszawa 2006

Polska. Gady, Płazy i ryby. Encyklopedia ilustrowana. Carta Balnca 2010

Polska. Owady i inne bezkręgowce. Encyklopedia ilustrowana. Carta Balnca 2010

Polska. Ssaki. Encyklopedia ilustrowana. Carta Balnca 2010

Rudnicki A. Atlas. Ryby wód polskich. Warszawa 1989

Sielezniew, M., Dziekańska, I. Motyle dzienne. MULTICO. Warszawa. 2010

Stichmann w., Kretzschmar E. Spotkania z przyrodą. Zwierzęta. Multico. Warszawa 2006

Trepka A.Ilustrowana Encyklopedia Gadów. Wyd. Arystoteles. Warszawa 2007

Trepka A. Ilustrowana Encyklopedia Płazów. Wyd. Arystoteles. Warszawa 2007

Zahradnik J. Przewodnik owady. Multico. Warszawa 1996

Wąsik S. Ssaki Polski od Ado Ż. MULTICO. Warszawa. 2011

Wąsowski R., Penkowski A. Ślimaki i małże Polski. MULTICO. Warszawa. 2003

Źródła dodatkowe:

Czasopisma naukowe i popularnonaukowe w języku polskim i angielskim z zakresu biologii, zoologii, ekologii i ochrony: Przegląd Zoologiczny, Przyroda Polska, Kosmos, Notatki Ornitologiczne, Acta Ornithologica, Chrońmy Przyrodę Ojczystą, Wiedza i Życie, Świat Nauki, The American Naturalist, Trends of Ecology and Evolution, Conservation Biology

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza.

EK 1 - student rozumie i wyjaśnia znaczenie czynników odpowiedzialnych za rozmieszczenie i różnorodność fauny wodnej i błotnej; interpretuje znaczenie różnych czynników wpływających na status wybranych gatunków

EK 2 – student rozpoznaje i charakteryzuje faunę wybranych typów obszarów wodnych i błotnych

EK 3 - student identyfikuje, klasyfikuje i analizuje zakłócenia i zagrożenia wpływające na rozmieszczenie fauny wodno-błotnej i jej różnorodność; student prezentuje formy działań ochronnych dla ginących kręgowców i bezkręgowców wodnych i błotnych

Umiejętności:

EK 4 – student użytkuje komputer i stosowne oprogramowanie w zakresie koniecznym do wyszukiwania informacji, komunikowania się, sporządzania prezentacji

EK 5 - student korzysta z informacji źródłowych w języku polskim i angielskim (np. mapy, fotografie, wywiad, Internet, czasopisma fachowe) prowadzi analizy, syntezy, podsumowania, krytyczne oceny i poprawne wnioskowania na podstawie źródeł

EK 6 – student stawia hipotezy dotyczące przyczyn zaistniałych zagrożeń

EK 7 – student potrafi przygotować ustną prezentację szczegółowych zagadnień z zakresu ekologii zwierząt obszarów wodno-błotnych oraz uczestniczyć w ukierunkowanej dyskusji z wykorzystaniem języka naukowego

Kompetencje:

EK 8 - student zna zakres posiadanej przez siebie interdyscyplinarnej wiedzy i posiadanych umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się

EK 9 - student wykazuje ostrożność i krytycyzm w trakcie studiowania i przekazywania informacji z zakresu ekologii zwierząt terenów wodnych i błotnych, zasięgniętych z literatury naukowej, Internetu, a szczególnie dostępnej w masowych mediach

EK 10 - student rozumie potrzebę ustawicznego pogłębiania swoich umiejętności językowych oraz potrafi samodzielnie wykorzystywać w tym celu dostępne mu źródła. Potrafi czytać ze zrozumieniem teksty ogólne i specjalistyczne w języku polskim i angielskim

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza (EK 1-3):

na ocenę 2 (ndst.)

EK 1 - student nie rozumie i nie potrafi wyjaśnić znaczenia czynników odpowiedzialnych za rozmieszczenie i różnorodność fauny wodnej i błotnej; nie potrafi zinterpretować znaczenia różnych czynników wpływających na status wybranych gatunków

EK 2 – student ma problem z rozpoznaniem i charakteryzowaniem fauny wybranych typów obszarów wodnych i błotnych

EK 3 - student nie potrafi poprawnie zidentyfikować, sklasyfikować i przeanalizować zakłóceń i zagrożeń wpływających na rozmieszczenie fauny wodnej i błotnej i jej różnorodność; student nie potrafi zaprezentować form działań ochronnych dla ginących kręgowców i bezkręgowców wodnych i błotnych

na ocenę 3 (dst.)

EK1 - student poprawnie rozumie i potrafi wyjaśnić znaczenie niektórych czynników odpowiedzialnych za rozmieszczenie i różnorodność fauny wodnej i błotnej; poprawnie interpretuje znaczenie niektórych czynników wpływających na status wybranych gatunków.

EK2 – student poprawnie rozpoznaje i charakteryzuje faunę wybranych typów obszarów wodnych i błotnych

EK3 – student poprawnie identyfikuje i klasyfikuje niektóre zakłócenia i zagrożenia wpływające na rozmieszczenie fauny wodnej i błotnej i jej różnorodność, ale ma problemy z poprawną analizą przyczyn ich występowania i nie wie jak można im zapobiegać; student potrafi wymienić jedynie w podstawowym zakresie formy działań ochronnych dla ginących kręgowców i bezkręgowców wodnych i błotnych

na ocenę 4 (db.)

EK1 - student rozumie i potrafi wyjaśnić znaczenie większości czynników odpowiedzialnych za rozmieszczenie i różnorodność fauny wodnej i błotnej; dobrze interpretuje znaczenie różnych czynników wpływających na status wybranych gatunków

EK2 – student poprawnie rozpoznaje i charakteryzuje większość gatunków fauny wybranych typów obszarów wodnych i błotnych

EK3 - student identyfikuje, klasyfikuje i prawidłowo analizuje zakłócenia i zagrożenia wpływające na rozmieszczenie fauny wodnej i błotnej i jej różnorodność, zna niektóre sposoby zapobiegania tym zakłóceniom; student potrafi wymienić większość form działań ochronnych dla ginących kręgowców i bezkręgowców wodnych i błotnych

na ocenę 5 (bdb.)

EK1 - student doskonale rozumie i wyczerpująco wyjaśnia znaczenie czynników odpowiedzialnych za rozmieszczenie i różnorodność fauny wodnej i błotnej; wyczerpująco interpretuje znaczenie różnych czynników wpływających na status wybranych gatunków

EK2 – student bardzo dobrze rozpoznaje i charakteryzuje większość gatunków fauny wybranych typów obszarów wodnych i błotnych

EK3 - student trafnie identyfikuje, klasyfikuje i wyczerpująco analizuje zakłócenia i zagrożenia wpływające na rozmieszczenie fauny wodnej i błotnej i jej różnorodność i wie jak im zapobiegać; student wymienia i omawia wyczerpująco formy działań ochronnych dla ginących kręgowców i bezkręgowców wodnych i błotnych

Umiejętności (EK 4-7)

na ocenę 2 (ndst.):

EK4 – student nie potrafi korzystać z komputera i stosownego oprogramowania w zakresie koniecznym do wyszukiwania ważnych informacji i sporządzania prezentacji, potrafi komunikować się za pomocą komputera

EK5 - student korzysta z informacji źródłowych wyłącznie w języku polskim (np. mapy, fotografie, wywiad, Internet, czasopisma fachowe), nie potrafi prowadzić analizy, syntezy, podsumowania, krytycznej oceny i poprawnego wnioskowania na podstawie źródeł

EK6 – student nie potrafi postawić poprawnej hipotezy dotyczącej przyczyn zaistniałych zagrożeń

EK7 – student nie potrafi przygotować w poprawny sposób ustnej prezentacji dotyczącej zagadnień z zakresu biologii, ekologii i ochrony fauny wodnej i błotnej; student nie uczestniczy w ukierunkowanej dyskusji z wykorzystaniem języka naukowego

na ocenę 3 (dst.):

EK4 – student zazwyczaj poprawnie użytkuje komputer i stosowne oprogramowanie w zakresie koniecznym do wyszukiwania informacji, komunikowania się, sporządzania prezentacji

EK5 - student korzysta z informacji źródłowych wyłącznie w języku polskim (np. mapy, fotografie, wywiad, Internet, czasopisma fachowe) prowadzi podsumowania, ma jednak problem z poprawną analizą, a zwłaszcza wnioskowaniem na podstawie źródeł

EK6 – student próbuje stawiać hipotezy dotyczące przyczyn zaistniałych zagrożeń, zazwyczaj jednak budzą one wątpliwości logiczne i merytoryczne (związki przyczynowo-skutkowe)

EK7 – student potrafi przygotować poprawną ustną prezentację dotyczącą biologii, ekologii i ochrony fauny wodnej i błotnej, nie uczestniczy jednak w ukierunkowanej dyskusji z wykorzystaniem języka naukowego, posługuje się językiem potocznym i nieprecyzyjnym

na ocenę 4 (db.):

EK4 – student sprawnie użytkuje komputer i stosowne oprogramowanie w zakresie koniecznym do wyszukiwania informacji, komunikowania się, sporządzania prezentacji, choć nie zawsze właściwie dobiera źródła

EK5 - student potrafi korzystać z informacji źródłowych w języku polskim i angielskim w zakresie podstawowym (np. mapy, fotografie, wywiad, Internet, czasopisma fachowe) prowadzi analizy, syntezy, podsumowania, krytyczne oceny i poprawne wnioskowania na podstawie źródeł

EK6 – student stawia poprawne hipotezy dotyczące przyczyn zaistniałych zagrożeń

EK7 – student potrafi przygotować samodzielnie ustną prezentację dotyczącą biologii, ekologii i ochrony fauny wodnej i błotnej oraz stara się uczestniczyć w ukierunkowanej dyskusji. Brakuje mu biegłości w wykorzystaniu języka naukowego.

na ocenę 5 (bdb.):

EK4 – student sprawnie użytkuje komputer i stosowne oprogramowanie w zakresie koniecznym do wyszukiwania właściwych informacji, komunikowania się, sporządzania prezentacji

EK5 - student swobodnie korzysta z informacji źródłowych w języku polskim i angielskim (np. mapy, fotografie, wywiad, Internet, czasopisma fachowe) doskonale prowadzi analizy, syntezy, podsumowania, krytyczne oceny ; prowadzone przez studenta wnioskowania na podstawie znalezionych źródeł jest wnikliwe i kreatywne

EK6 – student stawia prawidłowe hipotezy dotyczące przyczyn zaistniałych zagrożeń, potrafi znaleźć potencjalne rozwiązania

EK7 – student potrafi przygotować samodzielną ustną prezentację dotyczącą biologii, ekologii i ochrony fauny wodnej i błotnej; student aktywnie uczestniczy w ukierunkowanej dyskusji z wykorzystaniem języka naukowego

Kompetencje (EK 8-10)

na ocenę 2 (ndst.):

EK 8 - student nie zna zakresu posiadanej przez siebie interdyscyplinarnej wiedzy i posiadanych umiejętności, nie rozumie potrzeby ciągłego dokształcania się.

EK 9 - student nie wykazuje ostrożności i krytycyzmu w trakcie studiowania i przekazywania informacji z zakresu ekologii zwierząt terenów wodnych i błotnych, zasięgniętych z literatury naukowej, Internetu, a szczególnie dostępnej w masowych mediach; student nie docenia uwag i komentarzy kolegów, brak mu otwartości i kreatywności w wyrażaniu własnych opinii, często się spóźnia i/lub nagminnie opuszcza zajęcia

EK 10 - student nie rozumie potrzeby ustawicznego pogłębiania swoich umiejętności językowych, w efekcie nie potrafi samodzielnie wykorzystywać w tym celu dostępnych mu źródeł. Ma trudności z czytaniem ze zrozumieniem tekstów ogólnych i specjalistycznych w języku polskim i angielskim

na ocenę 3 (dst.):

EK 8 - student nie zawsze zna zakres posiadanej przez siebie interdyscyplinarnej wiedzy i posiadanych umiejętności, często nie widzi potrzeby ciągłego dokształcania się

EK 9 - Student nie dba aktywnie o rzetelność i wiarygodność w trakcie studiowania i przekazywania informacji z zakresu ekologii zwierząt terenów wodnych i błotnych, zasięgniętych z literatury naukowej, Internetu, a szczególnie dostępnej w masowych mediach, często jest bezkrytyczny w stosunku do informacji uzyskiwanych z literatury i Internetu, zazwyczaj nie bierze udziału w dyskusji; studentowi trudno jest docenić uwagi i komentarze kolegów; nie przestrzega punktualności, jest mało sumienny

EK 10 - student rozumie potrzebę ustawicznego pogłębiania swoich umiejętności językowych, ale aktywnie nie pracuje w tym kierunku - w efekcie ma problem z samodzielnym wykorzystywaniem w tym celu dostępnych mu źródeł. Zazwyczaj potrafi czytać ze zrozumieniem teksty ogólne i specjalistyczne, ale jedynie w języku polskim.

na ocenę 4 (db.):

EK 8 - student zna zakres posiadanej przez siebie interdyscyplinarnej wiedzy i posiadanych umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się.

EK 9 - student zazwyczaj wykazuje ostrożność i krytycyzm w trakcie studiowania i przekazywania informacji z zakresu ekologii zwierząt terenów wodnych i błotnych, zasięgniętych z literatury naukowej, Internetu, a szczególnie dostępnej w masowych mediach; student docenia uwagi i komentarze kolegów; stara się dyskutować w sposób otwarty i kreatywny; jest punktualny, a zajęcia opuszcza rzadko.

EK 10 - student rozumie potrzebę ustawicznego pogłębiania swoich umiejętności językowych oraz potrafi samodzielnie wykorzystywać w tym celu dostępne mu źródła; student zazwyczaj nie ma problemów z czytaniem ze zrozumieniem tekstów ogólnych i specjalistycznych tak w języku polskim jak i angielskim.

na ocenę 5 (bdb.):

EK 8 - student bardzo dobrze zna zakres i wartość posiadanej przez siebie interdyscyplinarnej wiedzy i posiadanych umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się; student z entuzjazmem podejmuje się wykonania zadań zaplanowanych na zajęciach

EK 9 - student zawsze wykazuje ostrożność i krytycyzm w trakcie studiowania i przekazywania informacji z zakresu ekologii zwierząt terenów wodnych i błotnych, zasięgniętych z literatury naukowej, Internetu, a szczególnie dostępnej w masowych mediach; student potrafi w pełni docenić uwagi i komentarze kolegów, korzystając z nich przy kolejnych działaniach. Jest otwarty, wnikliwy i kreatywny w wyrażaniu własnych opinii, jest sumienny i odpowiedzialny.

EK 10 - student ustawicznie aktywnie pogłębia swoje umiejętności językowe oraz potrafi samodzielnie wykorzystywać w tym celu dostępne mu źródła; student nie ma żadnych problemów z czytaniem ze zrozumieniem tekstów ogólnych i specjalistycznych tak w języku polskim jak i angielskim.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 25 godzin, 6 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Bukaciński
Prowadzący grup: Dariusz Bukaciński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Laboratorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 25 godzin, 4 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Bukaciński
Prowadzący grup: Dariusz Bukaciński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Laboratorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia licencjacka, 30 godzin, 6 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Bukaciński
Prowadzący grup: Dariusz Bukaciński
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=40345
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Pracownia licencjacka - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Aktywność studenta liczba godzin/nakład pracy studenta

Udział w zajęciach 30

Przygotowanie prezentacji 10

przygotowanie do quizów 40

Przygotowanie pracy

semestralnej 40

Suma godzin 120 [120/30(25) = 4]

Liczba ECTS 4


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedmiot umożliwia poznanie wartości przyrodniczej siedlisk wodnych i błotnych, fauny tych obszarów, zaznajamia też z biologią, ekologią i zagrożeniami ginących przedstawicieli bezkręgowców i kręgowców tych środowisk. Pozwala też poznać formy działań mających na celu ochronić takie siedliska i ginące gatunki je zasiedlające. Przedmiot pomaga przygotować pracę licencjacką z zakresu szeroko pojętej ekologii i ochrony zwierząt siedlisk wodnych i błotnych

Pełny opis:

Przedmiot umożliwia poznanie wartości przyrodniczej siedlisk wodnych i błotnych, fauny tych obszarów, zaznajamia też z biologią, ekologią i zagrożeniami ginących przedstawicieli bezkręgowców i kręgowców tych środowisk. Pozwala też poznać formy działań mających na celu ochronić takie siedliska i ginące gatunki je zasiedlające. Przedmiot pomaga przygotować pracę licencjacką z zakresu szeroko pojętej ekologii i ochrony zwierząt siedlisk wodnych i błotnych

Zakres tematów - semestr zimowy:

1-3. Zajęcia organizacyjne. Przedstawienie podstawowych zasad przygotowania prac dyplomowych

4-8. Gady, ptaki, ssaki: przegląd krajowych gatunków pospolitych i zagrożonych, quizy sprawdzające

9-15. Poszukiwanie i gromadzenie literatury do pracy dyplomowej; multimedialna prezentacja konspektów prac dyplomowej oraz konsultacje szczegółowe dotyczące prac

Literatura:

Literatura problemowa:

Dobrowolski K.A., Lewandowski K. (red.) Ochrona środowisk wodnych i błotnych w Polsce IE PAN, Dziekanów Leśny 1988

Dombrowski A., Głowacki Z., Jakubowski W. i in. (red.)Korytarz ekologiczny doliny Bugu. Stan – Zagrożenia- Ochrona. IUCN, Warszawa 2002

Gacka-Grzesikiewiecz E. (red.) Korytarz ekologiczny doliny Wisły. Stan – Funkcjonowanie – Zagrożenia. IUCN, Warszawa 1995

Głowaciński Z. (red.) Polska czerwona księga zwierząt PWRiL Warszawa 2001

Jankowski W., Świerkosz K. (red.) Korytarz ekologiczny doliny Odry. Stan – Funkcjonowanie – Zagrożenia. IUCN, Warszawa 1995

Kot H. i Dombrowski A.(red.) Strategia ochrony Fauny na Nizinie Mazowieckiej. MTOF, Siedlce 201

Krogulec J. (red.) Ptaki łąk i mokradeł Polski. Stan populacji, zagrożenia i perspektywy ochrony. IUCN, Warszawa 1998

Nowicki M., Sitnicki S. Ochrona środowiska w praktyce. EkoFundusz, Warszawa 2007

Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny (tomy 1-6) http://natura2000.mos.gov.pl/natura2000/pl/poradnik.php

Sidło P.O., Błaszkowska B., Chylarecki P. Ostoje ptaków o randze europejskiej w Polsce. OTOP, Warszawa 2004

Literatura: rozpoznawanie fauny różnych grup systematycznych:

Blab J., Vogel H. Płazy i gady Europy Środkowej. Multico. Warszawa 1999

Dzwonkowski R. Poznajemy owady. MULTICO. Warszawa. 2007

Gerstmeier R., Romig T. Przewodnik. Słodkowodne ryby Europy. Multico. Warszawa 2002

Hecker F., Hecker H. Atlas Ptaków. Poradnik Obserwatora.RM 2011

Hereczek A. Gorczyca J. Płazy i gady Polski. Wyd. Kubiak. Warszawa 2004

Hutchinson M. Gady i Płazy. Mały przewodnik. Arkady 2007

Jonsson L. Ptaki Europy i Obszaru Śródziemnomorskiego. Wyd. Muza. Warszawa 2006

Polska. Gady, Płazy i ryby. Encyklopedia ilustrowana. Carta Balnca 2010

Polska. Owady i inne bezkręgowce. Encyklopedia ilustrowana. Carta Balnca 2010

Polska. Ssaki. Encyklopedia ilustrowana. Carta Balnca 2010

Rudnicki A. Atlas. Ryby wód polskich. Warszawa 1989

Sielezniew, M., Dziekańska, I. Motyle dzienne. MULTICO. Warszawa. 2010

Stichmann w., Kretzschmar E. Spotkania z przyrodą. Zwierzęta. Multico. Warszawa 2006

Trepka A.Ilustrowana Encyklopedia Gadów. Wyd. Arystoteles. Warszawa 2007

Trepka A. Ilustrowana Encyklopedia Płazów. Wyd. Arystoteles. Warszawa 2007

Zahradnik J. Przewodnik owady. Multico. Warszawa 1996

Wąsik S. Ssaki Polski od Ado Ż. MULTICO. Warszawa. 2011

Wąsowski R., Penkowski A. Ślimaki i małże Polski. MULTICO. Warszawa. 2003

Źródła dodatkowe:

Czasopisma naukowe i popularnonaukowe w języku polskim i angielskim z zakresu biologii, zoologii, ekologii i ochrony: Przegląd Zoologiczny, Przyroda Polska, Kosmos, Notatki Ornitologiczne, Acta Ornithologica, Chrońmy Przyrodę Ojczystą, Wiedza i Życie, Świat Nauki, The American Naturalist, Trends of Ecology and Evolution, Conservation Biology

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia licencjacka, 30 godzin, 6 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Bukaciński
Prowadzący grup: Dariusz Bukaciński
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=40347
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia licencjacka - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Aktywność studenta liczba godzin/nakład pracy studenta

Udział w seminarium 30

Przygotowanie prezentacji 10

przygotowanie do quizów 40

Przygotowanie pracy

semestralnej 40

Suma godzin 120 [120/30(25) = 4]

Liczba ECTS 4


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedmiot umożliwia poznanie wartości przyrodniczej siedlisk wodnych i błotnych, fauny tych obszarów, zaznajamia też z biologią, ekologią i zagrożeniami ginących przedstawicieli bezkręgowców i kręgowców tych środowisk. Pozwala też poznać formy działań mających na celu ochronić takie siedliska i ginące gatunki je zasiedlające. Przedmiot pomaga przygotować pracę licencjacką z zakresu szeroko pojętej ekologii i ochrony zwierząt siedlisk wodnych i błotnych

Pełny opis:

Przedmiot umożliwia poznanie wartości przyrodniczej siedlisk wodnych i błotnych, fauny tych obszarów, zaznajamia też z biologią, ekologią i zagrożeniami ginących przedstawicieli bezkręgowców i kręgowców tych środowisk. Pozwala też poznać formy działań mających na celu ochronić takie siedliska i ginące gatunki je zasiedlające. Przedmiot pomaga przygotować pracę licencjacką z zakresu szeroko pojętej ekologii i ochrony zwierząt siedlisk wodnych i błotnych

1. Zajęcia organizacyjne – omówienie zasad, wymagań i oczekiwań

2. Zasady prezentacji wyników naukowych: plakat, prezentacja multimadialna, manuskrypt

3. Krajowe bezkręgowce wodne rzek, stawów i jezior

4. Krajowe bezkręgowce wodne mokrych łąk, torfowisk

5. Typy środowisk w dolinach rzek: grąd, ols, starorzecze, urwiste brzegi, wyspy w korycie

6. Krajowe ryby wód stojących i wolno-płynących

7. Krajowe ryby potoków, rzek, wód słonawych i słonych

8. Znaczenie dolin i koryt rzek jako miejsc rozrodu, odpoczynku, żerowania i szlaku wędrówki. Funkcja korytarza ekologicznego

9. Fauna nizinnych, roztokowych rzek i starorzeczy

10. Fauna nadrzecznych olsów i łęgów

11. Fauna wód stojących i wolno-płynących: znaczenie siedliska jako miejsca rozrodu, wędrówki, odpoczynku i żerowania dla krajowych gatunków rzadkich i zagrożonych wyginięciem

12. Płazy krajowe

13. Zagrożone bezkręgowce wodne i błotne świata

14. Zagrożone gatunki ryb i płazów świata

15. Podsumowanie dotychczasowych zajęć, quizy poprawkowe

Literatura:

Literatura problemowa:

Dobrowolski K.A., Lewandowski K. (red.) Ochrona środowisk wodnych i błotnych w Polsce IE PAN, Dziekanów Leśny 1988

Dombrowski A., Głowacki Z., Jakubowski W. i in. (red.)Korytarz ekologiczny doliny Bugu. Stan – Zagrożenia- Ochrona. IUCN, Warszawa 2002

Gacka-Grzesikiewiecz E. (red.) Korytarz ekologiczny doliny Wisły. Stan – Funkcjonowanie – Zagrożenia. IUCN, Warszawa 1995

Głowaciński Z. (red.) Polska czerwona księga zwierząt PWRiL Warszawa 2001

Jankowski W., Świerkosz K. (red.) Korytarz ekologiczny doliny Odry. Stan – Funkcjonowanie – Zagrożenia. IUCN, Warszawa 1995

Kot H. i Dombrowski A.(red.) Strategia ochrony Fauny na Nizinie Mazowieckiej. MTOF, Siedlce 2011

Krogulec J. (red.) Ptaki łąk i mokradeł Polski. Stan populacji, zagrożenia i perspektywy ochrony. IUCN, Warszawa 1998

Nowicki M., Sitnicki S. Ochrona środowiska w praktyce. EkoFundusz, Warszawa 2007

Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny (tomy 1-6) http://natura2000.mos.gov.pl/natura2000/pl/poradnik.php

Sidło P.O., Błaszkowska B., Chylarecki P. Ostoje ptaków o randze europejskiej w Polsce. OTOP, Warszawa 2004

Literatura: rozpoznawanie fauny różnych grup systematycznych:

Blab J., Vogel H. Płazy i gady Europy Środkowej. Multico. Warszawa 1999

Dzwonkowski R. Poznajemy owady. MULTICO. Warszawa. 2007

Gerstmeier R., Romig T. Przewodnik. Słodkowodne ryby Europy. Multico. Warszawa 2002

Hecker F., Hecker H. Atlas Ptaków. Poradnik Obserwatora.RM 2011

Hereczek A. Gorczyca J. Płazy i gady Polski. Wyd. Kubiak. Warszawa 2004

Hutchinson M. Gady i Płazy. Mały przewodnik. Arkady 2007

Jonsson L. Ptaki Europy i Obszaru Śródziemnomorskiego. Wyd. Muza. Warszawa 2006

Polska. Gady, Płazy i ryby. Encyklopedia ilustrowana. Carta Balnca 2010

Polska. Owady i inne bezkręgowce. Encyklopedia ilustrowana. Carta Balnca 2010

Polska. Ssaki. Encyklopedia ilustrowana. Carta Balnca 2010

Rudnicki A. Atlas. Ryby wód polskich. Warszawa 1989

Sielezniew, M., Dziekańska, I. Motyle dzienne. MULTICO. Warszawa. 2010

Stichmann w., Kretzschmar E. Spotkania z przyrodą. Zwierzęta. Multico. Warszawa 2006

Trepka A.Ilustrowana Encyklopedia Gadów. Wyd. Arystoteles. Warszawa 2007

Trepka A. Ilustrowana Encyklopedia Płazów. Wyd. Arystoteles. Warszawa 2007

Zahradnik J. Przewodnik owady. Multico. Warszawa 1996

Wąsik S. Ssaki Polski od Ado Ż. MULTICO. Warszawa. 2011

Wąsowski R., Penkowski A. Ślimaki i małże Polski. MULTICO. Warszawa. 2003

Źródła dodatkowe:

Czasopisma naukowe i popularnonaukowe w języku polskim i angielskim z zakresu biologii, zoologii, ekologii i ochrony: Przegląd Zoologiczny, Przyroda Polska, Kosmos, Notatki Ornitologiczne, Acta Ornithologica, Chrońmy Przyrodę Ojczystą, Wiedza i Życie, Świat Nauki, The American Naturalist, Trends of Ecology and Evolution, Conservation Biology

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)