Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pracownia licencjacka: mikrobiologia środowisk

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-OB-LMS
Kod Erasmus / ISCED: 07.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Pracownia licencjacka: mikrobiologia środowisk
Jednostka: Centrum Ekologii i Ekofilozofii
Grupy: Seminaria licencjackie dla Ochrony Środowiska MONITORING
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

Celem zajęć jest doskonalenie technik badawczych z zakresu mikrobiologii gleby, wody i powietrza. Szczególny nacisk położony będzie na mikrobiologię środowiska glebowego Zajęcia mają przede wszystkim na celu kształtowanie umiejętności pracy laboratoryjnej studenta (wykonywanie analiz i eksperymentów w ramach pracy licencjackiej) pod opieką promotora.

Pełny opis:

Celem zajęć jest doskonalenie technik badawczych z zakresu mikrobiologii gleby, wody i powietrza. Szczególny nacisk położony będzie na mikrobiologię środowiska glebowego Zajęcia mają przede wszystkim na celu kształtowanie umiejętności pracy laboratoryjnej studenta oraz wykonywanie pod opieką promotora analiz i eksperymentów w trakcie realizacji pracy licencjackiej.

Literatura:

Publikacje naukowe i artykuły przeglądowe w języku polskim i angielskim zaproponowane przez promotora dla konkretnego tematu pracy licencjackiej

oraz publikacje o charakterze metodycznym.

Alef K., Nannipieri P. 1995. Methods in Applied Soil Microbiology and Biochemistry. Academic Press Limited.

Dynowska M., Ejdys E. 2011. Mikologia laboratoryjna. Przygotowanie materiału badawczego i diagnostyka. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Pepper I.L., Gerba C.P., Brendecke J.W. 1995. Environmental Microbiology. A laboratory manual. Academic Press.

Literatura uzupełniająca:

Błaszczyk M.K. 2007. Mikroorganizmy w ochronie środowiska. PWN, Warszawa.

Błaszczyk M.K. 2014. Mikrobiologia środowisk. PWN, Warszawa

Klimiuk E., Łebkowska M. 2003. Biotechnologia w ochronie środowiska. PWN, Warszawa.

Kowal A.L., Świderska-Bróż M. 2009. Oczyszczanie wody. PWN, Warszawa.

Libudzisz Z., Kowal K., Żakowska Z. (red.). 2007. Mikrobiologia techniczna, tom 1 i 2. PWN, Warszawa.

Maier R.M., Pepper I L., Gerba C. P. 2000. Environmental Microbiology. Academic Press.

Salyers A.A., Whitt D.D. 2003. Mikrobiologia. Różnorodność, chorobotwórczość i środowisko. PWN, Warszawa.

Singleton P. 2000. Bakterie w biologii, biotechnologii i medycynie. PWN, Warszawa.

Van Elsas J.D., Jansson J.K., Trevors J.T. 2007. Modern soil microbiology. CRC Press.

Weiner J. 2009. Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. PWN, Warszawa.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

Student zna metodykę pracy naukowo-badawczej z zakresu mikrobiologii środowiskowej; definiuje i rozróżnia pojęcia z zakresu mikrobiologii środowiskowej;

Umiejętności:

Student stosuje podstawowe metody, techniki i narzędzia badawcze w zakresie mikrobiologii środowiskowej niezbędne do wykonania części eksperymentalno-badawczej pracy licencjackiej; korzysta z komputera w zakresie niezbędnym do wyszukania informacji; stawia hipotezy badawcze, poprawnie opisuje, interpretuje otrzymane wyniki i wyciąga wnioski z przeprowadzonych analiz;

Kompetencje:

Student wykazuje ostrożność i krytycyzm podczas analizy prac naukowych, informacji czerpanych z Internetu; rozumie potrzebę doskonalenia swoich umiejętności językowych, jest otwarty na dalsze zdobywanie wiedzy; otwarcie wyraża swoje poglądy i opinie; potrafi prowadzić dyskusję na dany temat; student ma świadomość zagrożeń dla środowiska wynikających z szeroko pojętej antropopresji.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 25 godzin, 6 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Augustyniuk-Kram
Prowadzący grup: Anna Augustyniuk-Kram
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Laboratorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 25 godzin, 4 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Augustyniuk-Kram
Prowadzący grup: Anna Augustyniuk-Kram
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Laboratorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia licencjacka, 30 godzin, 6 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Augustyniuk-Kram
Prowadzący grup: Anna Augustyniuk-Kram
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Pracownia licencjacka - Zaliczenie
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 6 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Augustyniuk-Kram
Prowadzący grup: Anna Augustyniuk-Kram
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)