Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mikrobiologia w archeologii i konserwacji zabytków

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-OB-MAK
Kod Erasmus / ISCED: 07.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mikrobiologia w archeologii i konserwacji zabytków
Jednostka: Centrum Ekologii i Ekofilozofii
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a6ac56500778b4182a073903f82031c69%40thread.tacv2/conversations?groupId=ceecefc7-54a2-410a-aff9-e58b52f43077&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

OB1_W02

OB1_W06

OB1_K01Skrócony opis:

Celem konwersatorium jest zaznajomienie studenta z tematyką wykorzystania wiedzy mikrobiologicznej w ochronie zabytków. Drobnoustroje są odpowiedzialne za degradację materii dziedzictwa kulturowego - z tej przyczyny badania prowadzone w dziedzinie mikrobiologii mogą wpisywać się w kontekst szeroko pojętych praktyk konserwatorskich.

Pełny opis:

1) Czynniki odpowiedzialne za degradację zabytków:

- procesy fizyczne, chemiczne i elektrochemiczne oraz korozja mikrobiologiczna

2) Czynniki wpływające na tempo i intensywność mikrobiologicznej degradacji

3) Degradacja mikrobiologiczna w otwartych przestrzeniach i zamkniętych pomieszczeniach

4) Mikrobiologiczna degradacja materiałów archeologicznych:

- drewna

- kamienia

- betonu, zaprawy murarskiej, szkła, metali, farby, papy

5) Drobnoustroje celulolityczne jako zagrożenie dla drewnianych pozostałości po dawnych kulturach

- mechanizm działania enzymów celulolitycznych

- wybrane gatunki celulolitycznych bakterii

- wybrane taksony celulolitycznych grzybów

- mikrobiologia w ochronie zabytków na przykładzie badań naukowych towarzyszących konserwacji drewna ze stanowiska archeologicznego w Biskupinie

6) Grzyby odpowiedzialne za mikrobiologiczną korozję kamienia

7) Sinice i ich udział w wietrzeniu skał i kamieni

8) Bakterie chemoheterotroficzne w degradacji kamiennych obiektów w wilgotnych środowiskach

9) Bakterie kolonizujące malowidła naścienne

10) Celulolityczna i proteolityczna mikroflora mumii

Literatura:

Zbigniew Wyżewski, Ewa Panek (2019): Mikrobiologia w archeologii i ochronie zabytków na przykładzie badań naukowych towarzyszących konserwacji drewna ze stanowiska archeologicznego w Biskupinie, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań

Efekty kształcenia i opis ECTS:

- rozumie i wyjaśnia związki i zależności między różnymi dyscyplinami nauk

przyrodniczych i społecznych, a w szczególności między dyscyplinami

zajmującymi się przyrodą ożywioną i nieożywioną

- opisuje przyrodę jako zbiór wartości poznawczych, ekonomicznych,

estetycznych i edukacyjnych

- zna zakres posiadanej przez siebie interdyscyplinarnej wiedzy i posiadanych

umiejętności oraz rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego

udział w konwersatorium: 30 godz.

nauka do kolokwium: 30 godz.

przygotowanie referatu: 30 godz.

suma godzin: 90[90/30(25)=3]

liczba ECTS: 3

Aktywność na zajęciach (20%), ustny referat (40%), kolokwium (40%)

Metody i kryteria oceniania:

referat (100%)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Wyżewski
Prowadzący grup: Zbigniew Wyżewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)