Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody monitoringu fauny - zajęcia terenowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-OB-MMFTER
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody monitoringu fauny - zajęcia terenowe
Jednostka: Centrum Ekologii i Ekofilozofii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 2 roku Ochrony Środowiska MONITORING
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

OB1_W05

OB1_W10

OB1_U07

OB1_U10

OB1_K03

Skrócony opis:

Monitoring fauny, dostarczając informacji o gatunkach zwierząt występujących w danym środowisku, jest istotnym narzędziem w ich ochronie. Studenci w trakcie zajęć będą mogli nie tylko poznać wybrane metody monitoringu zwierząt , ale także przeprowadzić własne badania wybranych grup.

Pełny opis:

1.Zajęcia wprowadzające (1 godzina)

- znaczenie monitoringu w badaniach ekologicznych

- informacja o sposobie przebiegu zajęć

- podział na zespoły ćwiczeniowe

2. Monitorowanie zimujących ptaków (obserwacje, szacowanie liczebności ptaków wzdłuż określonej długości brzegu rzeki) – znaczenie rzeki w obszarze miejskim : zagospodarowany i dziki brzeg rzeki - 3 cotygodniowe obserwacje (zajęcia 4 godzinne, łącznie 12 godzin)

3. Podsumowanie wyników liczenia zimujących ptaków (1.5 godziny)

4. Monitorowanie płazów w zbiornikach wodnych wybranych parków i terenów miejskich (notowanie zaobserwowanych czy usłyszanych osobników dorosłych, oraz złożeń skrzeku): 3 cotygodniowe obserwacje (zajęcia 3 godzinne, łącznie 9 godzin)

5. Podsumowanie wyników liczenia płazów w wybranych zbiornikach miejskich (1.5 godziny)

6. Metody monitoringu bezkręgowców (2 godziny)

7. Test zaliczeniowy (1.5 godziny)

Program zajęć będzie dopasowany do warunków atmosferycznych.

Literatura:

Wybrane zagadnienia (zagadnienia i strony opracowania będą podawane w trakcie zajęć)zamieszczone w czteroczęściowym zbiorowym opracowaniu dotyczącym monitoringu. Dostępne są w internecie pdf-y każdej części.

1. Makomaska-Juchewicz M. (red.) 2010 Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część I.GIOŚ, Warszawa.

2. Makomaska-Juchewicz M., Baran P. (red.) 2012 Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część II.GIOŚ, Warszawa.

3. Makomaska-Juchewicz M., Baran P. (red.) 2012 Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część III.GIOŚ, Warszawa.

4. Makomaska-Juchewicz M., Bonk M. (red.) 2015 Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część IV.GIOŚ, Warszawa.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

wiedza - student poprawnie definiuje, rozpoznaje, charakteryzuje i tłumaczy dane zagadnienia

- umiejętności – student umie: planować badania terenowe, porządkować, analizować zebrane dane i na tej podstawie wyprowadzać wnioski, weryfikować hipotezy

- kompetencje – pracując w zespołach student wykazuje odpowiedzialność za innych członków zespołu, jest otwarty na zdanie pozostałych członków zespołu i docenia ich pracę

Metody i kryteria oceniania:

- ćwiczenia praktyczne

- test jednokrotnego wyboru oraz pytania otwarte

Kryteria oceniania:

na ocenę 2 (ndst.) mniej niż 51% prawidłowych odpowiedzi w stosunku do całkowitej liczby punktów

-na ocenę 3 (dst.) 51% prawidłowych odpowiedzi w stosunku do całkowitej liczby punktów

-na ocenę 4 (db) przynajmniej 71% prawidłowych odpowiedzi w stosunku do całkowitej liczby punktów

-na ocenę 5 (bdb.) powyżej 90% prawidłowych odpowiedzi w stosunku do całkowitej liczby punktów

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia terenowe, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Izabella Olejniczak
Prowadzący grup: Paweł Boniecki, Izabella Olejniczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia terenowe - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia terenowe, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Izabella Olejniczak
Prowadzący grup: Paweł Boniecki, Izabella Olejniczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia terenowe - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia terenowe, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Izabella Olejniczak
Prowadzący grup: Paweł Boniecki, Izabella Olejniczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia terenowe - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)