Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody oceny kondycji biologicznej człowieka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-OB-MOK
Kod Erasmus / ISCED: 07.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Metody oceny kondycji biologicznej człowieka
Jednostka: Centrum Ekologii i Ekofilozofii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 2 roku studiów II stopnia magisterskich MONITORING
Strona przedmiotu: http://-
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

OB2_W02

OB2_W11

OB2_U04

OB2_U08


Skrócony opis:

Tematyka zajęć obejmuje następujące treści: (a) utrwalenie wiedzy z zakresu znajomości anatomii szkieletu ludzkiego, (b) pojęcie adiustacji, adaptabilności, adaptacji, (c) metody oceny płci i wieku na podstawie kośćca, (d) cechy metryczne i niemetryczne szkieletu i ich znaczenie w badaniach dawnych populacji ludzkich, (e) szkieletowe wyznaczników stresu środowiskowego, wybranych patologie kośćca i znaczenie tych cech dla badań stanu zdrowia dawnych grup ludzkich, (f) wybrane zagadnienia z zakresu epidemiologii, demografii, biodemografii, adaptacji biokulturowej, ewolucji wybranych chorób.

Pełny opis:

Tematyka zajęć obejmuje przypomnienie i utrwalenie wiedzy na temat budowy szkieletu ludzkiego, zapoznanie studentów z technikami pracy z materiałem szkieletowym. Student poznaje znaczenie pojęć adiustacja, adaptabilność, adaptacja, poznaje metody oceny płci i wieku na podstawie wybranych cech szkieletu, techniki badania cech metrycznych i niemetrycznych szkieletu, szkieletowych wyznaczników stresu środowiskowego, wybranych patologii kośćca. Ta część zajęć ma na celu zapoznanie studentów z metodami oceny stanu zdrowia kondycji biologicznej dawnych populacji ludzkich. W dalszej części zajęć stan zdrowia dawnych i współczesnych populacji ludzkich jest analizowany w oparciu o analizę danych z baz danych oraz danych literaturowych.

Na zajęciach poruszane są ponadto (zarówno w aspekcie teoretycznych, jak i praktycznym) wybrane zagadnienia z zakresu epidemiologii, demografii, biodemografii, adaptacji biokulturowej, ewolucji wybranych chorób

Literatura:

Holzer J.Z., Demografia, PWE, Warszawa, 1999, 2003,

Malinowski A., Bożiłow W., 1997, Podstawy antropometrii: metody, techniki, normy. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa – Łódź.

Piontek J., 1999, Biologia populacji pradziejowych, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

Pressat R., Analiza demograficzna. Metody, wyniki, zastosowania, PWN, Warszawa, 1986,

White, Tim D., and Pieter A. Folkens, 1995, The human bone manual. Academic Press, 2005.

Zatoński W., Hulanicka B., Tyczyński J. (red.), Stan zdrowia Polaków, Monografie Zakładu Antropologii PAN, Wrocław, 1996,

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

1. Student zna metody oceny kondycji biologicznej populacji szkieletowych i współczesnych.

2. Student definiuje podstawowe pojęcia z zakresu biologii popualcji ludzkich, epidemiologii, demografii, biodemografii, adaptacji biokulturowej,

Umiejętności:

1. Student potrafi posługiwać się metodami oceny kondycji biologicznej człowieka.

2. Student potrafi zinterpretować wyniki badań z prac naukowych.

3. Student potrafi trafnie wyciągać wnioski na podstawie prezentowanych wyników badań.

Kompetencje:

1. Student potrafi współpracować w grupie.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach (dopuszczane 2 nieobecności), kolokwium końcowe, odpytywanie w trakcie zajęć.

100-85- bardzo dobry

85-80 - dobry plus

80-70 - dobry

70-65 - dostateczny plus

65-51 - dostateczny

51-0 - niedostateczny

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Myszka
Prowadzący grup: Anna Myszka
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a44529d50975b4d72b34bbb82e0700969%40thread.tacv2/conversations?groupId=d38b202d-18c3-4cf4-9094-b9307684c1e0&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Tematyka zajęć obejmuje następujące treści: (a) utrwalenie wiedzy z zakresu znajomości anatomii szkieletu ludzkiego, (b) pojęcie adiustacji, adaptabilności, adaptacji, (c) metody oceny płci i wieku na podstawie kośćca, (d) cechy metryczne i niemetryczne szkieletu i ich znaczenie w badaniach dawnych populacji ludzkich, (e) szkieletowe wyznaczników stresu środowiskowego, wybranych patologie kośćca i znaczenie tych cech dla badań stanu zdrowia dawnych grup ludzkich, (f) wybrane zagadnienia z zakresu epidemiologii, demografii, biodemografii, adaptacji biokulturowej, ewolucji wybranych chorób

Pełny opis:

Tematyka zajęć obejmuje przypomnienie i utrwalenie wiedzy na temat budowy szkieletu ludzkiego, zapoznanie studentów z technikami pracy z materiałem szkieletowym. Student poznaje znaczenie pojęć adiustacja, adaptabilność, adaptacja, poznaje metody oceny płci i wieku na podstawie wybranych cech szkieletu, techniki badania cech metrycznych i niemetrycznych szkieletu, szkieletowych wyznaczników stresu środowiskowego, wybranych patologii kośćca. Ta część zajęć ma na celu zapoznanie studentów z metodami oceny stanu zdrowia kondycji biologicznej dawnych populacji ludzkich. W dalszej części zajęć stan zdrowia dawnych i współczesnych populacji ludzkich jest analizowany w oparciu o analizę danych z baz danych oraz danych literaturowych.

Na zajęciach poruszane są ponadto (zarówno w aspekcie teoretycznych, jak i praktycznym) wybrane zagadnienia z zakresu epidemiologii, demografii, biodemografii, adaptacji biokulturowej, ewolucji wybranych chorób.

Literatura:

Holzer J.Z., Demografia, PWE, Warszawa, 1999, 2003,

Malinowski A., Bożiłow W., 1997, Podstawy antropometrii: metody, techniki, normy. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa – Łódź.

Piontek J., 1999, Biologia populacji pradziejowych, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

Pressat R., Analiza demograficzna. Metody, wyniki, zastosowania, PWN, Warszawa, 1986,

White, Tim D., and Pieter A. Folkens, 1995, The human bone manual. Academic Press, 2005.

Zatoński W., Hulanicka B., Tyczyński J. (red.), Stan zdrowia Polaków, Monografie Zakładu Antropologii PAN, Wrocław, 1996,

Wymagania wstępne:

Znajomość anatomii szkieletu ludzkiego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Myszka
Prowadzący grup: Anna Myszka
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a44529d50975b4d72b34bbb82e0700969%40thread.tacv2/conversations?groupId=d38b202d-18c3-4cf4-9094-b9307684c1e0&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Tematyka zajęć obejmuje następujące treści: (a) utrwalenie wiedzy z zakresu znajomości anatomii szkieletu ludzkiego, (b) pojęcie adiustacji, adaptabilności, adaptacji, (c) metody oceny płci i wieku na podstawie kośćca, (d) cechy metryczne i niemetryczne szkieletu i ich znaczenie w badaniach dawnych populacji ludzkich, (e) szkieletowe wyznaczników stresu środowiskowego, wybranych patologie kośćca i znaczenie tych cech dla badań stanu zdrowia dawnych grup ludzkich, (f) wybrane zagadnienia z zakresu epidemiologii, demografii, biodemografii, adaptacji biokulturowej, ewolucji wybranych chorób

Pełny opis:

Tematyka zajęć obejmuje przypomnienie i utrwalenie wiedzy na temat budowy szkieletu ludzkiego, zapoznanie studentów z technikami pracy z materiałem szkieletowym. Student poznaje znaczenie pojęć adiustacja, adaptabilność, adaptacja, poznaje metody oceny płci i wieku na podstawie wybranych cech szkieletu, techniki badania cech metrycznych i niemetrycznych szkieletu, szkieletowych wyznaczników stresu środowiskowego, wybranych patologii kośćca. Ta część zajęć ma na celu zapoznanie studentów z metodami oceny stanu zdrowia kondycji biologicznej dawnych populacji ludzkich. W dalszej części zajęć stan zdrowia dawnych i współczesnych populacji ludzkich jest analizowany w oparciu o analizę danych z baz danych oraz danych literaturowych.

Na zajęciach poruszane są ponadto (zarówno w aspekcie teoretycznych, jak i praktycznym) wybrane zagadnienia z zakresu epidemiologii, demografii, biodemografii, adaptacji biokulturowej, ewolucji wybranych chorób.

Literatura:

Holzer J.Z., Demografia, PWE, Warszawa, 1999, 2003,

Malinowski A., Bożiłow W., 1997, Podstawy antropometrii: metody, techniki, normy. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa – Łódź.

Piontek J., 1999, Biologia populacji pradziejowych, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

Pressat R., Analiza demograficzna. Metody, wyniki, zastosowania, PWN, Warszawa, 1986,

White, Tim D., and Pieter A. Folkens, 1995, The human bone manual. Academic Press, 2005.

Zatoński W., Hulanicka B., Tyczyński J. (red.), Stan zdrowia Polaków, Monografie Zakładu Antropologii PAN, Wrocław, 1996,

Wymagania wstępne:

Znajomość anatomii szkieletu ludzkiego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Myszka
Prowadzący grup: Anna Myszka
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a44529d50975b4d72b34bbb82e0700969%40thread.tacv2/conversations?groupId=d38b202d-18c3-4cf4-9094-b9307684c1e0&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Tematyka zajęć obejmuje następujące treści: (a) utrwalenie wiedzy z zakresu znajomości anatomii szkieletu ludzkiego, (b) pojęcie adiustacji, adaptabilności, adaptacji, (c) metody oceny płci i wieku na podstawie kośćca, (d) cechy metryczne i niemetryczne szkieletu i ich znaczenie w badaniach dawnych populacji ludzkich, (e) szkieletowe wyznaczników stresu środowiskowego, wybranych patologie kośćca i znaczenie tych cech dla badań stanu zdrowia dawnych grup ludzkich, (f) wybrane zagadnienia z zakresu epidemiologii, demografii, biodemografii, adaptacji biokulturowej, ewolucji wybranych chorób

Pełny opis:

Tematyka zajęć obejmuje przypomnienie i utrwalenie wiedzy na temat budowy szkieletu ludzkiego, zapoznanie studentów z technikami pracy z materiałem szkieletowym. Student poznaje znaczenie pojęć adiustacja, adaptabilność, adaptacja, poznaje metody oceny płci i wieku na podstawie wybranych cech szkieletu, techniki badania cech metrycznych i niemetrycznych szkieletu, szkieletowych wyznaczników stresu środowiskowego, wybranych patologii kośćca. Ta część zajęć ma na celu zapoznanie studentów z metodami oceny stanu zdrowia kondycji biologicznej dawnych populacji ludzkich. W dalszej części zajęć stan zdrowia dawnych i współczesnych populacji ludzkich jest analizowany w oparciu o analizę danych z baz danych oraz danych literaturowych.

Na zajęciach poruszane są ponadto (zarówno w aspekcie teoretycznych, jak i praktycznym) wybrane zagadnienia z zakresu epidemiologii, demografii, biodemografii, adaptacji biokulturowej, ewolucji wybranych chorób.

Literatura:

Holzer J.Z., Demografia, PWE, Warszawa, 1999, 2003,

Malinowski A., Bożiłow W., 1997, Podstawy antropometrii: metody, techniki, normy. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa – Łódź.

Piontek J., 1999, Biologia populacji pradziejowych, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

Pressat R., Analiza demograficzna. Metody, wyniki, zastosowania, PWN, Warszawa, 1986,

White, Tim D., and Pieter A. Folkens, 1995, The human bone manual. Academic Press, 2005.

Zatoński W., Hulanicka B., Tyczyński J. (red.), Stan zdrowia Polaków, Monografie Zakładu Antropologii PAN, Wrocław, 1996,

Wymagania wstępne:

Znajomość anatomii szkieletu ludzkiego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)