Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Międzynarodowe prawo ochrony środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-OB-MPOS Kod Erasmus / ISCED: 07.2 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Międzynarodowe prawo ochrony środowiska
Jednostka: Centrum Ekologii i Ekofilozofii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 2 roku Ochrony Środowiska ZARZĄDZANIE
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=23064
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

OB1_W07

OB1_W16

OB1_U11

OB1_K08

Wymagania wstępne:

brak

Skrócony opis:

Omówienie znaczenia i roli międzynarodowego prawa ochrony środowiska dla ochrony środowiska.

Pełny opis:

Założenia:

Przedstawienie zagadnień dotyczących ochrony środowiska regulowanych w prawie międzynarodowym oraz wpływu tego prawa na prawo krajowe.

Cel wykładu:

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z podstawami prawnymi ochrony środowiska w ujęciu międzynarodowym.

Zakres zagadnień omawianych podczas wykładu dotyczących kwestii ogólnych:

- relacja prawa międzynarodowego do prawa krajowego i unijnego

- rozwój międzynarodowego prawa ochrony środowiska

- instytucje międzynarodowe zajmujące się ochroną środowiska

- międzynarodowe instrumenty ochrony środowiska

oraz kwestii dotyczących ochrony poszczególnych komponentów środowiska: atmosfery i klimatu, różnorodności biologicznej oraz dotyczące gospodarowania odpadami.

Literatura:

Konwencja o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, sporządzona w Espoo dnia 25 lutego 1991 r.

Konwencja bazylejska o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych, sporządzona w Bazylei dnia 22 marca 1989 r.

Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzona w Nowym Jorku dnia 9 maja 1992 r.

Konwencja o różnorodności biologicznej, sporządzona w Rio de Janeiro dnia 5 czerwca 1992 r.

Konwencja o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, sporządzona w Aarhus dnia 25 czerwca 1998 r. (Dz.U. 2003 nr 78 poz. 706)

J. Ciechanowicz-McLean, Międzynarodowe prawo ochrony środowiska, lexisNexis 2001

M.M. Kenig-Witkowska, Międzynarodowe prawo środowiska. Wybrane zagadnienia systemowe, Warszawa 2011

Efekty kształcenia i opis ECTS:

A. Wiedza

1. Zna cechy szczególne międzynarodowego prawa ochrony środowiska i potrafi interpretować jego regulacje

2. Rozumie i wyjaśnia związki i zależności między międzynarodowym prawem ochrony środowiska a prawem krajowym

B. Umiejętność

3. Potrafi wskazać i scharakteryzować instrumenty prawa międzynarodowego w ograniczaniu antropopresji

4. Potrafi przyporządkować instrumenty prawa międzynarodowego do zdefiniowanej sytuacji

5. Potrafi wymienić i scharakteryzować działalność instytucji międzynarodowych zajmujących się ochroną środowiska

C. Kompetencje społeczne

5. Ma świadomość znaczenia międzynarodowych norm prawnych dla realizacji ochrony środowiska

6. Potrafi pracować indywidualnie wykazując inicjatywę i samodzielność w działaniach oraz efektywnie współdziałać w pracy zespołowej, pełniąc w niej różne role

Opis ECTS:

aktywność Studenta liczba godzin/nakład pracy

udział w wykładzie 30

konsultacje 10

praca własna nad aktami 15

przygotowanie do egzaminu 20

SUMA GODZIN 75

LICZBA ECTS 3

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny

ocena niedostateczna

A. Wiedza

1. Nie zna cech szczególnych prawa międzynarodowego ochrony środowiska i nie potrafi interpretować jego regulacji

2. Nie zna relacji i zależności między międzynarodowym prawem ochrony środowiska a prawem krajowym

B. Umiejętności

3. Nie potrafi scharakteryzować instrumentów prawa międzynarodowego w ograniczaniu antropopresji

4. Nie potrafi przyporządkować instrumentów prawa międzynarodowego do zdefiniowanej sytuacji

5. Nie potrafi wymienić i scharakteryzować działalność instytucji międzynarodowych zajmujących się ochroną środowiska

C. Kompetencje

6. Nie ma świadomości znaczenia norm prawnych dla realizacji ochrony środowiska

7. Nie potrafi pracować indywidualnie oraz efektywnie współdziałać w pracy zespołowej

ocena dostateczna:

A. Wiedza

1. Zna podstawowe cechy szczególnych prawa międzynarodowego ochrony środowiska i dostatecznie potrafi interpretować jego regulacje

2. Słabo zna relacje i zależności między międzynarodowym prawem ochrony środowiska a prawem krajowym

B. Umiejętności

3. Charakteryzuje ogólnie podstawowe instrumenty prawa międzynarodowego w ograniczaniu antropopresji

4. Potrafi przyporządkować podstawowe instrumenty prawa międzynarodowego do zdefiniowanej sytuacji

5. Wymienia i scharakteryzuje ogólnie działalność najbardziej znanych instytucji międzynarodowych zajmujących się ochroną środowiska

C. Kompetencje

6. Ma dostateczną świadomość znaczenia norm prawnych dla realizacji ochrony środowiska

7. Dostatecznie potrafi pracować indywidualnie oraz współdziałać zespołowo

Ocena dobra:

A. Wiedza

1. Zna cechy szczególnych prawa międzynarodowego ochrony środowiska i potrafi interpretować jego regulacje

2. Zna podstawowe relacje i zależności między międzynarodowym prawem ochrony środowiska a prawem krajowym

B. Umiejętności

3. Charakteryzuje podstawowe instrumenty prawa międzynarodowego w ograniczaniu antropopresji

4. Potrafi przyporządkować instrumenty prawa międzynarodowego do zdefiniowanej sytuacji

5. Wymienia i scharakteryzuje działalność najbardziej znanych instytucji międzynarodowych zajmujących się ochroną środowiska

C. Kompetencje

6. Ma świadomość znaczenia prawa międzynarodowego ochrony środowiska dla ochrony środowiska, zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności

7. Potrafi dobrze pracować indywidualnie wykazując inicjatywę i samodzielność w działaniach oraz potrafi współdziałać w pracy zespołowej

ocena bardzo dobra:

A. Wiedza

1. Bardzo dobrze zna cechy szczególne prawa międzynarodowego ochrony środowiska i potrafi interpretować jego regulacje

2. Zna podstawowe relacje i zależności między międzynarodowym prawem ochrony środowiska a prawem krajowym

B. Umiejętności

3. Szczegółowo charakteryzuje instrumenty prawa międzynarodowego w ograniczaniu antropopresji, umie ocenić ich adekwatność skuteczność

4. Potrafi przyporządkować instrumenty prawa międzynarodowego do zdefiniowanej sytuacji i wskazać prawidłowe rozwiązanie określonego problemu

5. Wymienia i scharakteryzuje działalność instytucji międzynarodowych zajmujących się ochroną środowiska - rozumie ich rolę i znaczenie w ochronie środowiska

C. Kompetencje

6. Ma wysoką świadomość znaczenia regulacji międzynarodowych dla realizacji ochrony środowiska, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się w zakresie aspektu prawnego

7. Sprawnie pracuje indywidualnie wykazując inicjatywę i samodzielność w działaniach oraz efektywnie współdziała w pracy zespołowej, pełniąc w niej różne role

Praktyki zawodowe:

nie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Kosieradzka-Federczyk
Prowadzący grup: Agata Kosieradzka-Federczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Omówienie znaczenia i roli międzynarodowego prawa ochrony środowiska dla ochrony środowiska.

Pełny opis:

Założenia:

Przedstawienie zagadnień dotyczących ochrony środowiska regulowanych w prawie międzynarodowym oraz wpływu tego prawa na prawo krajowe.

Cel wykładu:

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z podstawami prawnymi ochrony środowiska w ujęciu międzynarodowym.

Zakres zagadnień omawianych podczas wykładu dotyczących kwestii ogólnych:

- relacja prawa międzynarodowego do prawa krajowego i unijnego

- rozwój międzynarodowego prawa ochrony środowiska

- instytucje międzynarodowe zajmujące się ochroną środowiska

- międzynarodowe instrumenty ochrony środowiska

oraz kwestii dotyczących ochrony poszczególnych komponentów środowiska: atmosfery i klimatu, różnorodności biologicznej oraz dotyczące gospodarowania odpadami.

Literatura:

Konwencja o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, sporządzona w Espoo dnia 25 lutego 1991 r.

Konwencja bazylejska o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych, sporządzona w Bazylei dnia 22 marca 1989 r.

Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzona w Nowym Jorku dnia 9 maja 1992 r.

Konwencja o różnorodności biologicznej, sporządzona w Rio de Janeiro dnia 5 czerwca 1992 r.

Konwencja o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, sporządzona w Aarhus dnia 25 czerwca 1998 r. (Dz.U. 2003 nr 78 poz. 706)

Dodatkowa literatura

J. Ciechanowicz McLean, Prawo i polityka ochrony środowiska, Warszawa 2009

J. Ciechanowicz-MacLean, Międzynarodowe prawo ochrony środowiska wobec problemów globalnych, Gdańskie Studia Prawnicze 2007, t. XVII

M. M. Kenig-Witkowska, Międzynarodowe prawo środowiska. Wybór i wprowadzenie. Warszawa 2009

Wymagania wstępne:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Kosieradzka-Federczyk
Prowadzący grup: Agata Kosieradzka-Federczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Omówienie znaczenia i roli międzynarodowego prawa ochrony środowiska dla ochrony środowiska.

Pełny opis:

Założenia:

Przedstawienie zagadnień dotyczących ochrony środowiska regulowanych w prawie międzynarodowym oraz wpływu tego prawa na prawo krajowe.

Cel wykładu:

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z podstawami prawnymi ochrony środowiska w ujęciu międzynarodowym.

Zakres zagadnień omawianych podczas wykładu dotyczących kwestii ogólnych:

- relacja prawa międzynarodowego do prawa krajowego i unijnego

- rozwój międzynarodowego prawa ochrony środowiska

- instytucje międzynarodowe zajmujące się ochroną środowiska

- międzynarodowe instrumenty ochrony środowiska

oraz kwestii dotyczących ochrony poszczególnych komponentów środowiska: atmosfery i klimatu, różnorodności biologicznej oraz dotyczące gospodarowania odpadami.

Literatura:

Konwencja o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, sporządzona w Espoo dnia 25 lutego 1991 r.

Konwencja bazylejska o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych, sporządzona w Bazylei dnia 22 marca 1989 r.

Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzona w Nowym Jorku dnia 9 maja 1992 r.

Konwencja o różnorodności biologicznej, sporządzona w Rio de Janeiro dnia 5 czerwca 1992 r.

Konwencja o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, sporządzona w Aarhus dnia 25 czerwca 1998 r. (Dz.U. 2003 nr 78 poz. 706)

Dodatkowa literatura

J. Ciechanowicz McLean, Prawo i polityka ochrony środowiska, Warszawa 2009

J. Ciechanowicz-MacLean, Międzynarodowe prawo ochrony środowiska wobec problemów globalnych, Gdańskie Studia Prawnicze 2007, t. XVII

M. M. Kenig-Witkowska, Międzynarodowe prawo środowiska. Wybór i wprowadzenie. Warszawa 2009

Wymagania wstępne:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Kosieradzka-Federczyk
Prowadzący grup: Agata Kosieradzka-Federczyk
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=23064
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Omówienie znaczenia i roli międzynarodowego prawa ochrony środowiska dla ochrony środowiska.

Pełny opis:

Założenia:

Przedstawienie zagadnień dotyczących ochrony środowiska regulowanych w prawie międzynarodowym oraz wpływu tego prawa na prawo krajowe.

Cel wykładu:

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z podstawami prawnymi ochrony środowiska w ujęciu międzynarodowym.

Zakres zagadnień omawianych podczas wykładu dotyczących kwestii ogólnych:

- relacja prawa międzynarodowego do prawa krajowego i unijnego

- rozwój międzynarodowego prawa ochrony środowiska

- instytucje międzynarodowe zajmujące się ochroną środowiska

- międzynarodowe instrumenty ochrony środowiska

oraz kwestii dotyczących ochrony poszczególnych komponentów środowiska: atmosfery i klimatu, różnorodności biologicznej oraz dotyczące gospodarowania odpadami.

Literatura:

Konwencja o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, sporządzona w Espoo dnia 25 lutego 1991 r.

Konwencja bazylejska o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych, sporządzona w Bazylei dnia 22 marca 1989 r.

Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzona w Nowym Jorku dnia 9 maja 1992 r.

Konwencja o różnorodności biologicznej, sporządzona w Rio de Janeiro dnia 5 czerwca 1992 r.

Konwencja o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, sporządzona w Aarhus dnia 25 czerwca 1998 r. (Dz.U. 2003 nr 78 poz. 706)

Dodatkowa literatura

J. Ciechanowicz McLean, Prawo i polityka ochrony środowiska, Warszawa 2009

J. Ciechanowicz-MacLean, Międzynarodowe prawo ochrony środowiska wobec problemów globalnych, Gdańskie Studia Prawnicze 2007, t. XVII

M. M. Kenig-Witkowska, Międzynarodowe prawo środowiska. Wybór i wprowadzenie. Warszawa 2009

Wymagania wstępne:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Kosieradzka-Federczyk
Prowadzący grup: Agata Kosieradzka-Federczyk
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=23064
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Omówienie znaczenia i roli międzynarodowego prawa ochrony środowiska dla ochrony środowiska.

Pełny opis:

Założenia:

Przedstawienie zagadnień dotyczących ochrony środowiska regulowanych w prawie międzynarodowym oraz wpływu tego prawa na prawo krajowe.

Cel wykładu:

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z podstawami prawnymi ochrony środowiska w ujęciu międzynarodowym.

Zakres zagadnień omawianych podczas wykładu dotyczących kwestii ogólnych:

- relacja prawa międzynarodowego do prawa krajowego i unijnego

- rozwój międzynarodowego prawa ochrony środowiska

- instytucje międzynarodowe zajmujące się ochroną środowiska

- międzynarodowe instrumenty ochrony środowiska

oraz kwestii dotyczących ochrony poszczególnych komponentów środowiska: atmosfery i klimatu, różnorodności biologicznej oraz dotyczące gospodarowania odpadami.

Literatura:

Konwencja o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, sporządzona w Espoo dnia 25 lutego 1991 r.

Konwencja bazylejska o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych, sporządzona w Bazylei dnia 22 marca 1989 r.

Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzona w Nowym Jorku dnia 9 maja 1992 r.

Konwencja o różnorodności biologicznej, sporządzona w Rio de Janeiro dnia 5 czerwca 1992 r.

Konwencja o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, sporządzona w Aarhus dnia 25 czerwca 1998 r. (Dz.U. 2003 nr 78 poz. 706)

Dodatkowa literatura

J. Ciechanowicz McLean, Prawo i polityka ochrony środowiska, Warszawa 2009

J. Ciechanowicz-MacLean, Międzynarodowe prawo ochrony środowiska wobec problemów globalnych, Gdańskie Studia Prawnicze 2007, t. XVII

M. M. Kenig-Witkowska, Międzynarodowe prawo środowiska. Wybór i wprowadzenie. Warszawa 2009

Wymagania wstępne:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.