Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mikrobiologia środowiskowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-OB-MSR
Kod Erasmus / ISCED: 07.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mikrobiologia środowiskowa
Jednostka: Centrum Ekologii i Ekofilozofii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 2 roku Ochrony Środowiska MONITORING
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

OB1_W08

OB1_W10

OB1_U04

OB1_U05

Skrócony opis:

Celem ćwiczeń jest przybliżenie studentom wiedzy z zakresu mikrobiologii ze szczególnym uwzględnieniem ekologii mikroorganizmów i roli jaką pełnią w środowisku i życiu człowieka. Zajęcia koncentrować się będą w głównej mierze na aspekcie sanitarnym czyli ocenie zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody, gleby i powietrza.

Większość ćwiczeń praktycznych wykonywanych przez studentów oparta będzie na izolacji, posiewie na podłoża mikrobiologiczne, hodowli i obserwacji mikroskopowej drobnoustrojów.

Pełny opis:

Celem ćwiczeń jest przybliżenie studentom wiedzy z zakresu mikrobiologii ze szczególnym uwzględnieniem ekologii mikroorganizmów i roli jaką pełnią w środowisku i życiu człowieka. Zajęcia koncentrować się będą w głównej mierze na aspekcie sanitarnym czyli ocenie zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody, gleby i powietrza.

Większość ćwiczeń praktycznych wykonywanych przez studentów oparta będzie na izolacji, posiewie na podłoża mikrobiologiczne, hodowli i obserwacji mikroskopowej drobnoustrojów.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Libudzisz Z., Kowal K., Żakowska Z. - 2009 - Mikrobiologia techniczna. tom 1 i 2. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Przondo-Mordarska A., Szkaradkiewicz A., Martirosian G., Rosenthal K.S, Pfaller M.A., Murray P.R. - 2011 - Mikrobiologia. Wyd. Urban & Partner.

Błaszczyk M.K. - 2008 - Mikroorganizmy w ochronie środowiska. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Nicklin J., Graeme-Cook K., Kilington R. - 2004 - Mikrobiologia . Krótkie wykłady. Wydawnictwo Naukowe PWN. (lub nowsze wydania)

Salyers A. A., Whitt D.D. - 2005 - Mikrobiologia. Różnorodność, chorobotwórczość i środowisko. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Literatura uzupełniająca (wersja on-line w e-learningu) oraz materiały teoretyczne do ćwiczeń dostępne w kursie e-learningowym przedmiotu.

Inne podręczniki z zakresu mikrobiologii:

Kunicki-Goldfinger W. – Życie bakterii. Wydawnictwo PWN (2001).

Schlegel H. – Mikrobiologia ogólna. Wydawnictwo PWN (2003).

Dobrowolski M. – Podstawy biologii sanitarnej. Wyd. Ekonomia i Środowisko (2002).

Singleton P. – Bakterie w biologii, biotechnologii i medycynie. Wydawnictwo Naukowe PWN (2000).

Pawlaczyk-Szpilowa M. – Mikrobiologia wody i ścieków. Wydawnictwo PWN (1978) .

Skrzecz I, Sierpińska A. (pod redakcją) - Kierunki rozwoju patologii owadów w Polsce. Instytut Badawczy Leśnictwa (2012).

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

EK_1. student potrafi opisać podstawowe grupy mikroorganizmów i ich rolę w środowisku naturalnym, gospodarce i życiu człowieka;

EK_2. student potrafi zdefiniować podstawowe pojęcia związane z jałowością i metodami pracy w laboratorium mikrobiologicznym;

EK_3. student potrafi nazwać i opisać na czym polegają podstawowe metody mikrobiologicznej analizy wody, gleby i powietrza;

EK_4. student potrafi wyjaśnić wpływ czynników abiotycznych na rozwój mikroorganizmów;

EK_5. student zna podstawowe zasady BHP podczas pracy laboratoryjnej z mikroorganizmami;

Umiejętności:

EK_6. student potrafi rozpoznać i opisać układy morfologiczne bakterii i grzybów w preparatach mikroskopowych;

EK_7. student potrafi posługiwać się podstawowym sprzętem laboratoryjnym i wykonywać podstawowe czynności laboratoryjne jak pipetowanie, wykonywanie rozcieńczeń, posiewów itp.;

EK_8. student potrafi opisać wyniki i wyciągać wnioski z przeprowadzonych doświadczeń;

Kompetencje:

EK_9. student potrafi pracować w zespole;

EK_10. student zachowuje bezpieczeństwo podczas pracy z mikroorganizmami i jest odpowiedzialny za powierzony sprzęt podczas ćwiczeń

ECTS:

- udział w ćwiczeniach - 30

- przygotowanie sprawozdań pisemnych z ćwiczeń - 15

- przygotowanie do ćwiczeń (zapoznanie z instrukcjami i materiałami teoretycznymi na e-learningu) - 15

- przygotowanie do kolokwium końcowego i sprawdzianów cząstkowych - 20

- konsultacje - 2

SUMA GODZIN 82 [82:30(25) = 3]

LICZBA ECTS - 3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Augustyniuk-Kram
Prowadzący grup: Anna Augustyniuk-Kram, Maciej Sierakowski
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWQzMzExZGYtMzg5YS00Yjk0LTk2OTQtNjJkMWNjNjI0YjA5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22%2c%22Oid%22%3a%22512ef49f-7ea5-4fed-a704-aa0cf36a0a2b%22%7d
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Skrócony opis:

Celem ćwiczeń jest przybliżenie studentom wiedzy z zakresu mikrobiologii ze szczególnym uwzględnieniem ekologii mikroorganizmów i roli jaką pełnią w środowisku i życiu człowieka. Zajęcia koncentrować się będą w głównej mierze na aspekcie sanitarnym czyli ocenie zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody, gleby i powietrza.

Większość ćwiczeń praktycznych wykonywanych przez studentów oparta będzie na izolacji, posiewie na podłoża mikrobiologiczne, hodowli i obserwacji mikroskopowej drobnoustrojów.

Pełny opis:

Celem ćwiczeń jest przybliżenie studentom wiedzy z zakresu mikrobiologii ze szczególnym uwzględnieniem ekologii mikroorganizmów i roli jaką pełnią w środowisku i życiu człowieka. Zajęcia koncentrować się będą w głównej mierze na aspekcie sanitarnym czyli ocenie zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody, gleby i powietrza.

Większość ćwiczeń praktycznych wykonywanych przez studentów oparta będzie na izolacji, posiewie na podłoża mikrobiologiczne, hodowli i obserwacji mikroskopowej drobnoustrojów.

Wymagania wstępne:

zajęcia wymagają od studentów podstawowych wiadomości z zakresu biologii komórki, biochemii oraz umiejętność mikroskopowania

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Augustyniuk-Kram
Prowadzący grup: Anna Augustyniuk-Kram, Maciej Sierakowski
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWQzMzExZGYtMzg5YS00Yjk0LTk2OTQtNjJkMWNjNjI0YjA5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22%2c%22Oid%22%3a%22512ef49f-7ea5-4fed-a704-aa0cf36a0a2b%22%7d
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Skrócony opis:

Celem ćwiczeń jest przybliżenie studentom wiedzy z zakresu mikrobiologii ze szczególnym uwzględnieniem ekologii mikroorganizmów i roli jaką pełnią w środowisku i życiu człowieka. Zajęcia koncentrować się będą w głównej mierze na aspekcie sanitarnym czyli ocenie zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody, gleby i powietrza.

Większość ćwiczeń praktycznych wykonywanych przez studentów oparta będzie na izolacji, posiewie na podłoża mikrobiologiczne, hodowli i obserwacji mikroskopowej drobnoustrojów.

Pełny opis:

Celem ćwiczeń jest przybliżenie studentom wiedzy z zakresu mikrobiologii ze szczególnym uwzględnieniem ekologii mikroorganizmów i roli jaką pełnią w środowisku i życiu człowieka. Zajęcia koncentrować się będą w głównej mierze na aspekcie sanitarnym czyli ocenie zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody, gleby i powietrza.

Większość ćwiczeń praktycznych wykonywanych przez studentów oparta będzie na izolacji, posiewie na podłoża mikrobiologiczne, hodowli i obserwacji mikroskopowej drobnoustrojów.

Wymagania wstępne:

zajęcia wymagają od studentów podstawowych wiadomości z zakresu biologii komórki, biochemii oraz umiejętność mikroskopowania

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Augustyniuk-Kram
Prowadzący grup: Anna Augustyniuk-Kram, Maciej Sierakowski
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWQzMzExZGYtMzg5YS00Yjk0LTk2OTQtNjJkMWNjNjI0YjA5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22%2c%22Oid%22%3a%22512ef49f-7ea5-4fed-a704-aa0cf36a0a2b%22%7d
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem ćwiczeń jest przybliżenie studentom wiedzy z zakresu mikrobiologii ze szczególnym uwzględnieniem ekologii mikroorganizmów i roli jaką pełnią w środowisku i życiu człowieka. Zajęcia koncentrować się będą w głównej mierze na aspekcie sanitarnym czyli ocenie zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody, gleby i powietrza.

Większość ćwiczeń praktycznych wykonywanych przez studentów oparta będzie na izolacji, posiewie na podłoża mikrobiologiczne, hodowli i obserwacji mikroskopowej drobnoustrojów.

Pełny opis:

Celem ćwiczeń jest przybliżenie studentom wiedzy z zakresu mikrobiologii ze szczególnym uwzględnieniem ekologii mikroorganizmów i roli jaką pełnią w środowisku i życiu człowieka. Zajęcia koncentrować się będą w głównej mierze na aspekcie sanitarnym czyli ocenie zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody, gleby i powietrza.

Większość ćwiczeń praktycznych wykonywanych przez studentów oparta będzie na izolacji, posiewie na podłoża mikrobiologiczne, hodowli i obserwacji mikroskopowej drobnoustrojów.

Wymagania wstępne:

zajęcia wymagają od studentów podstawowych wiadomości z zakresu biologii komórki, biochemii oraz umiejętność mikroskopowania

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)