Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Niechemiczne metody ochrony roślin przed szkodnikami i patogenami

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-OB-NMOR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (9998) Sustainable development Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Niechemiczne metody ochrony roślin przed szkodnikami i patogenami
Jednostka: Centrum Ekologii i Ekofilozofii
Grupy: Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk społecznych (studia II stopnia)
Wykłady monograficzne dla studiów II stopnia magisterskich
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ajcjmXW1POHDio2eHOHiGshqDPnJwtW6eTbWgQN7aNH81%40thread.tacv2/conversations?groupId=120f9406-93d5-45a1-879c-8f48e8618676&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki biologiczne

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

OB2_W02

OB2_W09

OB2_W12

OB2_U01

OB2_U09

OB2_U13

OB2_K07

Wymagania wstępne:

podstawowe wiadomości z zakresu biologii, ekologii, mikrobiologii.

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z alternatywnymi do chemicznych metodami ochronny roślin przed szkodnikami i chorobami. Szczególny nacisk położony będzie na omówienie roli jaką w walce z agrofagami pełnią organizmy pożyteczne, a także omówione zostaną inne metody - agrotechniczna, kwarantannowa, biologiczna, biotechniczna, hodowlana i integrowana.

Literatura:

1. Boczek J., 1992. Niechemiczne metody zwalczania szkodników roślin. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

2. Bohmer B., Wohanka W., 2006. Choroby i szkodniki roślin uprawnych. Rozpoznawanie, zapobieganie, leczenie. Wyd. Weltbild Media.

3. Tyburski J., Żakowska-Biemans S.,2007. Wprowadzenie do rolnictwa ekologicznego. Wyd. SGGW, Warszawa.

4. Prószyński S., Wolny S.,2009. Przewodnik Dobrej Praktyki Ochrony Roślin. IOR–PIB Poznań.

5. Suter H., Grabe C.,1995. Biologiczna ochrona roślin. Wyd. MULTICO, Warszawa.

Wybrane artykuły czasopism polskich i zagranicznych oraz materiały z konferencji krajowych i międzynarodowych o tematyce związanej z ochroną roślin.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

1. Student opisuje szczegółowo na czym polegają niechemiczne metody zwalczania szkodników i chorób w różnego typu uprawach.

2. Student opisuje wady i zalety niechemicznych metod ochrony roślin.

3. Student definiuje zależności pomiędzy organizmami szkodliwymi a ich wrogami naturalnym.

4. Student opisuje rolę wrogów naturalnych szkodników w środowisku przyrodniczym i ich znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej.

5. Student zna Zasady Dobrej Praktyki w Ochronie Roślin

Umiejętności:

1.Potrafi wyszukiwać informacji dotyczących problemów w ochronie roślin związanych ze szkodnikami i chorobami oraz zastosowania odpowiednich do tych problemów metod ochrony.

2. Student potrafi odnaleźć, przeanalizować i zinterpretować rezultaty badań dotyczących stosowania różnych metod ochrony roślin przed szkodnikami i chorobami, dostępne zarówno w języku polskim jak i angielskim z różnych źródeł (literatura fachowa, czasopisma fachowe i popularno-naukowe, internet).

3. Student potrafi przygotować wystąpienie ustne wraz z prezentacją wyników na zadany przez prowadzącego temat na podstawie artykułów naukowych dotyczący niechemicznych metod ochrony roślin.

4. Student potrafi przedstawiać swoje opinie i spostrzeżenia będące tematem dyskusji;

Kompetencje:

1. Student ma świadomość ryzyka i zagrożenia dla środowiska związanego ze stosowaniem pestycydów w ochronie roślin.

2. Student postępuje zgodnie z Zasadami Dobrej Praktyki w Ochronie Roślin

3. Student ma świadomość konieczności dalszego pogłębiania wiedzy związanej z ochroną roślin.

Metody i kryteria oceniania:

Przygotowanie samodzielnie (lub max. w grupie 2 osobowej) referatu z prezentacją na zadany przez prowadzącego temat oparty na analizie i interpretacji wyników zawartych w artykułach naukowych dotyczących poszczególnych metod ochrony roślin.

Aktywność na zajęciach - przygotowanie się i udział w dyskusji na omawiany temat na podstawie wskazanych do przeczytania materiałów przekazanych przez prowadzącego.

Zajęcia kończą się testem jednokrotnego wyboru.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Augustyniuk-Kram
Prowadzący grup: Anna Augustyniuk-Kram
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aFgZ0bg06WHV7a5sKqValZkeCDZWhbpnGWFSquZoonFo1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=81d06c62-4085-4be5-aaf9-47cbdb53f6ff&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Wymagania wstępne:

podstawowe wiadomości z zakresu biologii, ekologii, mikrobiologii.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Augustyniuk-Kram
Prowadzący grup: Anna Augustyniuk-Kram
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ajcjmXW1POHDio2eHOHiGshqDPnJwtW6eTbWgQN7aNH81%40thread.tacv2/conversations?groupId=120f9406-93d5-45a1-879c-8f48e8618676&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Wymagania wstępne:

podstawowe wiadomości z zakresu biologii, ekologii, mikrobiologii.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Augustyniuk-Kram
Prowadzący grup: Anna Augustyniuk-Kram
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ajcjmXW1POHDio2eHOHiGshqDPnJwtW6eTbWgQN7aNH81%40thread.tacv2/conversations?groupId=120f9406-93d5-45a1-879c-8f48e8618676&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS [1 ECTS=30(25) godz.]:

udział w zajęciach – 30

przygotowanie referatu i prezentacji multimedialnej - 20

samodzielna analiza materiałów źródłowych niezbędna do przygotowania prezentacji – 20

konsultacje - 10

przygotowanie do dyskusji - przestudiowanie i analiza artykułów i materiałów zaproponowanych przez prowadzącego -30

suma godzin 110 [110:30(25)=4]

liczba ECTS - 4


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO/S2 - obszar nauk społecznych - II stopień

Wymagania wstępne:

podstawowe wiadomości z zakresu biologii, ekologii, mikrobiologii.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)