Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ochrona przyrody

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-OB-OCHP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (9998) Sustainable development Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ochrona przyrody
Jednostka: Centrum Ekologii i Ekofilozofii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 1 roku Ochrony Środowiska
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

OB1_W02

OB1_W05

OB1_U11

OB1_U15

OB1_K04

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: podstawowy

Cele przedmiotu: ukazanie przedmiotu, metody oraz celu współczesnej ochrony przyrody.

Wymagania wstępne: znajomość podstawowych pojęć z zakresu ekologii.

Pełny opis:

1. Definicja ochrony środowiska i ochrony przyrody, motywy ochronne - 2 godz.

2. Historia ochrony przyrody i ewolucja idei - 2 godz.

3. Różnorodność biologiczna jako główny cel ochrony przyrody - 2 godz.

4. Biologiczne i humanistyczne przesłanki ochrony przyrody - 2 godz.

5. Ochrona in situ, ex situ, introdukcja, reintrodukcja, restytucja - polska praktyka - 2 godz.

6. Gatunki obce i inwazje przyrodnicze - 2 godz.

7. Ochrona obszarowa - 2 godz.

8. Ochrona indywidualna ochrona gatunkowa - 2 godz.

9. Problemy dotyczące realizacji ochrony przyrody - 2 godz.

10. Konflikty ekologiczne – przyczyny, sposoby ich rozwiązania - 2 godz.

11. Turystyka a ochrona przyrody - 2 godz.

12. Podmioty ochrony przyrody (organy, instytucje, ruchy i organizacje ekologiczne) - 2 godz.

13. Polskie prawo dotyczące ochrony przyrody (wybrane ustawy, rozporządzenia i akty prawa miejscowego) - 2 godz.

14. Konwencje międzynarodowe i deklaracje w sprawie ochrony bioróżnorodności - 4 godz.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

Czartoszewski J. W., (red.), 2003, Konflikty społeczno-przyrodnicze, Verbinum, Warszawa.

Latawiec M, 2011, Analiza historyczna ustawowych form ochrony przyrody w Polsce, Warszawa

Latawiec M., 2017, Idea ochrony przyrody a Raport Brundtland, w: R. F. Sadowski, Z. Łepko (red.), Theoria i praxis zrównoważonego rozwoju. 30 lat od ogłoszenia Raportu Brundtland, Warszawa, 85-98.

Dobrzański G., Dobrzańska B., Kiełczewski D., 1997, Ochrona środowiska przyrodniczego. Białystok.

Górka K., Poskrobko B., Radecki W., 2001, Ochrona środowiska. Problemy społeczne, ekonomiczne i prawne. Warszawa.

Grzegorczyk M, (red.), 2007, Integralna ochrona przyrody, Kraków.

Macnaghten P., Urry J., 2005, Alternatywne przyrody. Nowe myślenie o przyrodzie i społeczeństwie, Warszawa.

Pullin A. S., 2005, Biologiczne podstawy ochrony przyrody, Warszawa.

Radziejowski J. 2011, Obszary chronionej przyrody. Historia, stan obecny, wyzwania przyszłości, Warszawa

Symonides E., 2014, Ochrona przyrody, Warszawa.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

EK_1 – identyfikuje podstawowe procesy wpływające na różnorodność biologiczną,

EK_2 – wyjaśnia zależności między ochroną przyrody a innymi dyscyplinami nauk przyrodniczych,

EK_3 – zna podstawowe akty prawne dotyczące ochrony przyrody

Umiejętności:

EK_4 – dobiera materiały źródłowe dotyczące ochrony przyrody,

EK_5 – analizuje informacje dotyczące ochronie przyrody

Kompetencje:

EK_6 - jest otwarty na argumenty w kwestii sposobu ochrony przyrody,

ECTS:

udział w zajęciach - 30

przygotowanie do zajęć - 40

przygotowanie do zaliczenia - 20

SUMA GODZIN 90 [90 : 30 (25) = 3]

LICZBA ECTS - 3

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składają się:

1. obecność i aktywność na zajęciach wg skali:

15-14 = 5

13 = 4,5

12-11 = 4

10 = 3,5

9-7 = 3

6-0 = 2

(w przypadku mniejszej liczby zrealizowanych zajęć skala ulegnie zmianie na końcu semestru)

2. ocena z egzaminu (2-5).

Ocena końcowa jest średnią oceny z obecności na zajęciach i oceny z egzaminu końcowego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Latawiec
Prowadzący grup: Michał Latawiec
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a28f87f2d8ab2408186591de3b91663dd%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=0ea76f3f-0d25-4db7-85ce-a8d9bc49fad0&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Cele przedmiotu: ukazanie przedmiotu, metody oraz celu współczesnej ochrony przyrody.

Pełny opis:

1. Definicja ochrony środowiska i ochrony przyrody, motywy ochronne - 2 godz.

2. Historia ochrony przyrody i ewolucja idei - 2 godz.

3. Różnorodność biologiczna jako główny cel ochrony przyrody - 2 godz.

4. Biologiczne i humanistyczne przesłanki ochrony przyrody - 2 godz.

5. Ochrona in situ, ex situ, introdukcja, reintrodukcja, restytucja - polska praktyka - 2 godz.

6. Gatunki obce i inwazje przyrodnicze - 2 godz.

7. Ochrona obszarowa - 2 godz.

8. Ochrona indywidualna ochrona gatunkowa - 2 godz.

9. Problemy dotyczące realizacji ochrony przyrody - 2 godz.

10. Konflikty ekologiczne – przyczyny, sposoby ich rozwiązania - 2 godz.

11. Turystyka a ochrona przyrody - 2 godz.

12. Podmioty ochrony przyrody (organy, instytucje, ruchy i organizacje ekologiczne) - 2 godz.

13. Polskie prawo dotyczące ochrony przyrody (wybrane ustawy, rozporządzenia i akty prawa miejscowego) - 2 godz.

14. Konwencje międzynarodowe i deklaracje w sprawie ochrony bioróżnorodności - 4 godz.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

Czartoszewski J. W., (red.), 2003, Konflikty społeczno-przyrodnicze, Verbinum, Warszawa.

Latawiec M, 2011, Analiza historyczna ustawowych form ochrony przyrody w Polsce, Warszawa

Latawiec M., 2017, Idea ochrony przyrody a Raport Brundtland, w: R. F. Sadowski, Z. Łepko (red.), Theoria i praxis zrównoważonego rozwoju. 30 lat od ogłoszenia Raportu Brundtland, Warszawa, 85-98.

Dobrzański G., Dobrzańska B., Kiełczewski D., 1997, Ochrona środowiska przyrodniczego. Białystok.

Górka K., Poskrobko B., Radecki W., 2001, Ochrona środowiska. Problemy społeczne, ekonomiczne i prawne. Warszawa.

Grzegorczyk M, (red.), 2007, Integralna ochrona przyrody, Kraków.

Macnaghten P., Urry J., 2005, Alternatywne przyrody. Nowe myślenie o przyrodzie i społeczeństwie, Warszawa.

Pullin A. S., 2005, Biologiczne podstawy ochrony przyrody, Warszawa.

Radziejowski J. 2011, Obszary chronionej przyrody. Historia, stan obecny, wyzwania przyszłości, Warszawa

Symonides E., 2014, Ochrona przyrody, Warszawa.

Wymagania wstępne:

Wymagania wstępne: znajomość podstawowych pojęć z zakresu ekologii.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Latawiec
Prowadzący grup: Michał Latawiec
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a28f87f2d8ab2408186591de3b91663dd%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=0ea76f3f-0d25-4db7-85ce-a8d9bc49fad0&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Cele przedmiotu: ukazanie przedmiotu, metody oraz celu współczesnej ochrony przyrody.

Pełny opis:

1. Definicja ochrony środowiska i ochrony przyrody, motywy ochronne - 2 godz.

2. Historia ochrony przyrody i ewolucja idei - 2 godz.

3. Różnorodność biologiczna jako główny cel ochrony przyrody - 2 godz.

4. Biologiczne i humanistyczne przesłanki ochrony przyrody - 2 godz.

5. Ochrona in situ, ex situ, introdukcja, reintrodukcja, restytucja - polska praktyka - 2 godz.

6. Gatunki obce i inwazje przyrodnicze - 2 godz.

7. Ochrona obszarowa - 2 godz.

8. Ochrona indywidualna ochrona gatunkowa - 2 godz.

9. Problemy dotyczące realizacji ochrony przyrody - 2 godz.

10. Konflikty ekologiczne – przyczyny, sposoby ich rozwiązania - 2 godz.

11. Turystyka a ochrona przyrody - 2 godz.

12. Podmioty ochrony przyrody (organy, instytucje, ruchy i organizacje ekologiczne) - 2 godz.

13. Polskie prawo dotyczące ochrony przyrody (wybrane ustawy, rozporządzenia i akty prawa miejscowego) - 2 godz.

14. Konwencje międzynarodowe i deklaracje w sprawie ochrony bioróżnorodności - 4 godz.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

Czartoszewski J. W., (red.), 2003, Konflikty społeczno-przyrodnicze, Verbinum, Warszawa.

Latawiec M, 2011, Analiza historyczna ustawowych form ochrony przyrody w Polsce, Warszawa

Latawiec M., 2017, Idea ochrony przyrody a Raport Brundtland, w: R. F. Sadowski, Z. Łepko (red.), Theoria i praxis zrównoważonego rozwoju. 30 lat od ogłoszenia Raportu Brundtland, Warszawa, 85-98.

Dobrzański G., Dobrzańska B., Kiełczewski D., 1997, Ochrona środowiska przyrodniczego. Białystok.

Górka K., Poskrobko B., Radecki W., 2001, Ochrona środowiska. Problemy społeczne, ekonomiczne i prawne. Warszawa.

Grzegorczyk M, (red.), 2007, Integralna ochrona przyrody, Kraków.

Macnaghten P., Urry J., 2005, Alternatywne przyrody. Nowe myślenie o przyrodzie i społeczeństwie, Warszawa.

Pullin A. S., 2005, Biologiczne podstawy ochrony przyrody, Warszawa.

Radziejowski J. 2011, Obszary chronionej przyrody. Historia, stan obecny, wyzwania przyszłości, Warszawa

Symonides E., 2014, Ochrona przyrody, Warszawa.

Wymagania wstępne:

Wymagania wstępne: znajomość podstawowych pojęć z zakresu ekologii.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Latawiec
Prowadzący grup: Michał Latawiec
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a28f87f2d8ab2408186591de3b91663dd%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=0ea76f3f-0d25-4db7-85ce-a8d9bc49fad0&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Cele przedmiotu: ukazanie przedmiotu, metody oraz celu współczesnej ochrony przyrody.

Pełny opis:

1. Definicja ochrony środowiska i ochrony przyrody, motywy ochronne - 2 godz.

2. Historia ochrony przyrody i ewolucja idei - 2 godz.

3. Różnorodność biologiczna jako główny cel ochrony przyrody - 2 godz.

4. Biologiczne i humanistyczne przesłanki ochrony przyrody - 2 godz.

5. Ochrona in situ, ex situ, introdukcja, reintrodukcja, restytucja - polska praktyka - 2 godz.

6. Gatunki obce i inwazje przyrodnicze - 2 godz.

7. Ochrona obszarowa - 2 godz.

8. Ochrona indywidualna ochrona gatunkowa - 2 godz.

9. Problemy dotyczące realizacji ochrony przyrody - 2 godz.

10. Konflikty ekologiczne – przyczyny, sposoby ich rozwiązania - 2 godz.

11. Turystyka a ochrona przyrody - 2 godz.

12. Podmioty ochrony przyrody (organy, instytucje, ruchy i organizacje ekologiczne) - 2 godz.

13. Polskie prawo dotyczące ochrony przyrody (wybrane ustawy, rozporządzenia i akty prawa miejscowego) - 2 godz.

14. Konwencje międzynarodowe i deklaracje w sprawie ochrony bioróżnorodności - 4 godz.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

Czartoszewski J. W., (red.), 2003, Konflikty społeczno-przyrodnicze, Verbinum, Warszawa.

Latawiec M, 2011, Analiza historyczna ustawowych form ochrony przyrody w Polsce, Warszawa

Latawiec M., 2017, Idea ochrony przyrody a Raport Brundtland, w: R. F. Sadowski, Z. Łepko (red.), Theoria i praxis zrównoważonego rozwoju. 30 lat od ogłoszenia Raportu Brundtland, Warszawa, 85-98.

Dobrzański G., Dobrzańska B., Kiełczewski D., 1997, Ochrona środowiska przyrodniczego. Białystok.

Górka K., Poskrobko B., Radecki W., 2001, Ochrona środowiska. Problemy społeczne, ekonomiczne i prawne. Warszawa.

Grzegorczyk M, (red.), 2007, Integralna ochrona przyrody, Kraków.

Macnaghten P., Urry J., 2005, Alternatywne przyrody. Nowe myślenie o przyrodzie i społeczeństwie, Warszawa.

Pullin A. S., 2005, Biologiczne podstawy ochrony przyrody, Warszawa.

Radziejowski J. 2011, Obszary chronionej przyrody. Historia, stan obecny, wyzwania przyszłości, Warszawa

Symonides E., 2014, Ochrona przyrody, Warszawa.

Wymagania wstępne:

Wymagania wstępne: znajomość podstawowych pojęć z zakresu ekologii.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)