Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Obowiązki przedsiębiorcy w zakresie ochrony środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-OB-OPZS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (9998) Sustainable development Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Obowiązki przedsiębiorcy w zakresie ochrony środowiska
Jednostka: Centrum Ekologii i Ekofilozofii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 2 roku studiów II stopnia magisterskich POLITYKA
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

OB2_W04

OB2_U05

OB2_K03

Skrócony opis:

Obowiązujące przepisy prawa w zakresie ochrony środowiska nakładają m.in. na pomioty gospodarcze szereg obowiązków. Obowiązki te dotyczą podmiotów korzystających ze środowiska, realizujących inwestycje, eksploatujących instalacje, których działalność powoduje emisję substancji i energii do środowiska, itd. Znajomość obowiązków wynikających z przepisów prawa w zakresie ochrony środowiska i stosowanie się do nich jest konieczna.

Celem zajęć jest zapoznanie się z wybranymi obowiązkami przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska wynikającymi z aktualnie obowiązujących przepisów prawnych oraz nabycie umiejętności naliczania opłat, w tym opłat za korzystanie ze środowiska za różne komponenty środowiska oraz opłat za usługi wodne.

Pełny opis:

Zakres tematyczny zajęć z przedmiotu „Obowiązki przedsiębiorcy w zakresie ochrony środowiska” obejmować będzie:

1. Przepisy prawne określające obowiązki przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska.

2. Obowiązki przedsiębiorcy dotyczące oceny oddziaływania na środowisko.

3. Obowiązki przedsiębiorcy w zakresie ochrony przyrody.

4. Obowiązki przedsiębiorcy wynikające z ustawy Prawo wodne.

5. Obowiązki przedsiębiorcy w zakresie emisji substancji.

6. Obowiązki przedsiębiorcy w zakresie emisji energii.

7. Obowiązki przedsiębiorcy podczas wystąpienia szkody w środowisku.

8. Opłaty za korzystanie ze środowiska (kto podlega opłatom, cykl rozliczeniowy opłat, formularze, stawki opłat).

9. Komponenty, za które naliczane są opłaty za korzystanie ze środowiska. Opłaty za składowanie odpadów.

10. Wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza (emisja zorganizowana) – przykłady naliczania opłat.

11. Wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza (emisja niezorganizowana) – przykłady naliczania opłat.

12. Opłaty za usługi wodne (kto podlega opłatom, cykl rozliczeniowy opłat, formularze, stawki opłat).

13. Opłaty za odprowadzanie wód opadowych.

14. Opłaty pobór wód i odprowadzanie ścieków.

15. Przykłady, podsumowanie.

Literatura:

1. mec. Magdalena Bar, prof. dr hab. Marek Górski, dr Jerzy Jendrośka, dr Jan Jerzmański, dr Marcin Pchałek, prof. dr hab. Wojciech Radecki, dr Sergiusz Urban: Prawo ochrony środowiska. Komentarz, C.H.Beck, wydanie 2018

2. Daria Danecka, prof. dr hab. Wojciech Radecki „Ochrona terenów zieleni i zadrzewień. Art. 78–90 ustawy o ochronie przyrody. Komentarz”, C.H. Beck, wydanie 2017

3. Dr Bartłomiej Opaliński: „Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Komentarz”, C.H. Beck, wydanie 2016;

4. Rakoczy Bartosz, Prawo wodne. Praktyczny przewodnik, Wolters Kluwer Polska, 2018

5. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Obowiązki podmiotów w zakresie korzystania ze środowiska, broszura informacyjna, Poznań, wrzesień 2016 r.

6. Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy: Wskaźniki emisji zanieczyszczeń ze spalania paliw – kotły o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW, Warszawa, 2015

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza: poznanie przepisów prawa nakładających na przedsiębiorców obowiązki z zakresu ochrony środowiska, w szczególności w zakresie uzyskiwania niezbędnych decyzji administracyjnych oraz opłat za korzystanie ze środowiska i opłat za usługi wodne;

Umiejętności: naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska i opłat za usługi wodne;

Kompetencje społeczne: umiejętność samodzielnego stosowania przepisów prawa z zakresu ochrony środowiska w praktyce.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczeniem będą dwa pisemne kolokwia w ciągu semestru, które będą podstawą zaliczenia zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium 3, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Kruk
Prowadzący grup: Aneta Kruk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium 3 - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium 3, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Kruk
Prowadzący grup: Aneta Kruk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium 3 - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium 3, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Kruk
Prowadzący grup: Aneta Kruk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium 3 - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)