Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ocena szkieletowa oddziaływania środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-OB-OSOS
Kod Erasmus / ISCED: 07.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ocena szkieletowa oddziaływania środowiska
Jednostka: Centrum Ekologii i Ekofilozofii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 2 roku Ochrony Środowiska MONITORING
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

OB1_W15

OB1_U02

OB1_U09

OB1_U10

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studenta z podstawowymi technikami pracy z materiałem szkieletowym: ocena płci, wieku, cechy metryczne i niemetryczne czaszki oraz szkieletu poskranialnego, rekonstrukcja wybranych parametrów budowy ciała, ocena szkieletowych wyznaczników stresu środowiskowego. Celem zajęć jest ponadto przybliżenie zagadnienia oddziaływania środowiska na szkielet ludzki oraz rekonstrukcji cech biologicznych osobnika na podstawie szkieletu i morfologicznych reakcji na warunki życia w populacjach pradziejowych.

Pełny opis:

Zakres tematów:

1) Organizacja zajęć. Termini generalis; osie i płaszczyzny ciała. Budowa, funkcje i podział kości

2) Anatomia układu kostnego – czaszka.

3) Anatomia układu kostnego – czaszka (c.d.).

4) Anatomia układu kostnego – szkielet postkranialny.

5) Anatomia układu kostnego – szkielet postkranialny (c.d.).

6) Szkieletowa ocena płci.

7) Szkieletowa ocena wieku osobnika dorosłego.

8) Szkieletowa ocena wieku dziecka.

9) Cechy metryczne i niemetryczne szkieletu.

10-11) Szkieletowe wyznaczniki stresu środowiskowego (cribra orbtalia, linie Harrisa, hipoplazja szkliwa, wybrane markery aktywności ruchowej)

12-13) Wybrane patologie kośćca oraz wybrane zagadnienia z zakresu tafonomii ludzkich szczątków kostnych.

14) Rekonstrukcja wysokości i masy ciała w oparciu o cechy szkieletu.

15) Podsumowanie zajęć .

Literatura:

Bochenek A., Reicher M, 1990, Anatomia człowieka, t. I, PZWL, Warszawa.

Malinowski A., Bożiłow W., 1997, Podstawy antropometrii: metody, techniki, normy. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa – Łódź.

Piontek J., 1999, Biologia populacji pradziejowych, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

White, Tim D., and Pieter A. Folkens, 1995, The human bone manual. Academic Press, 2005.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza

1. Student zna budowę układu kostnego.

2. Student definiuje wybrane wyznaczniki stresu środowiskowego.

3. Student zna metody oceny płci, wieku, rekonstrukcji wysokości i masy ciała w oparciu o wybrane cechy szkieletu.

4. Student rozumie znaczenie wpływu czynników środowiska na organizm ( w tym na cechy morfologiczne kośćca).

Umiejętności

1. Student potrafi rozpoznać elementy morfologiczne kośćca.

2. Student posługuje się sprzętem antropometrycznym.

3. Student potrafi wskazać zmiany patologiczne kośćca.

Kompetencje

1. Student współpracuje w grupie.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach (dopuszczane 2 nieobecności), 2 kolokwia cząstkowe, odpytywanie w trakcie zajęć.

100-85 bardzo dobry

85-80 dobry plus

80-70 dobry

70-65 dostateczny plus

65-51 dostateczny

51-0 niedostateczny

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Myszka
Prowadzący grup: Anna Myszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studenta z podstawowymi technikami pracy z materiałem szkieletowym: ocena płci, wieku, cechy metryczne i niemetryczne czaszki oraz szkieletu postkranialnego, rekonstrukcja wybranych parametrów budowy ciała, ocena szkieletowych wyznaczników stresu środowiskowego. Celem zajęć jest ponadto przybliżenie zagadnienia oddziaływania środowiska na szkielet ludzki oraz rekonstrukcji cech biologicznych osobnika na podstawie szkieletu i morfologicznych reakcji na warunki życia w populacjach pradziejowych.

Pełny opis:

Zakres tematów:

1) Organizacja zajęć. Termini generalis; osie i płaszczyzny ciała. Budowa, funkcje i podział kości

2) Anatomia układu kostnego – czaszka.

3) Anatomia układu kostnego – czaszka (c.d.).

4) Anatomia układu kostnego – szkielet postkranialny.

5) Anatomia układu kostnego – szkielet postkranialny (c.d.).

6) Szkieletowa ocena płci.

7) Szkieletowa ocena wieku osobnika dorosłego.

8) Szkieletowa ocena wieku dziecka.

9) Cechy metryczne i niemetryczne szkieletu.

10-11) Szkieletowe wyznaczniki stresu środowiskowego (cribra orbtalia, linie Harrisa, hipoplazja szkliwa, wybrane markery aktywności ruchowej)

12-13) Wybrane patologie kośćca oraz wybrane zagadnienia z zakresu tafonomii ludzkich szczątków kostnych.

14) Rekonstrukcja wysokości i masy ciała w oparciu o cechy szkieletu.

15) Podsumowanie zajęć .

Literatura:

Bochenek A., Reicher M, 1990, Anatomia człowieka, t. I, PZWL, Warszawa.

Malinowski A., Bożiłow W., 1997, Podstawy antropometrii: metody, techniki, normy. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa – Łódź.

Piontek J., 1999, Biologia populacji pradziejowych, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

White, Tim D., and Pieter A. Folkens, 1995, The human bone manual. Academic Press, 2005.

Wymagania wstępne:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Myszka
Prowadzący grup: Anna Myszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studenta z podstawowymi technikami pracy z materiałem szkieletowym: ocena płci, wieku, cechy metryczne i niemetryczne czaszki oraz szkieletu postkranialnego, rekonstrukcja wybranych parametrów budowy ciała, ocena szkieletowych wyznaczników stresu środowiskowego. Celem zajęć jest ponadto przybliżenie zagadnienia oddziaływania środowiska na szkielet ludzki oraz rekonstrukcji cech biologicznych osobnika na podstawie szkieletu i morfologicznych reakcji na warunki życia w populacjach pradziejowych.

Pełny opis:

Zakres tematów:

1) Organizacja zajęć. Termini generalis; osie i płaszczyzny ciała. Budowa, funkcje i podział kości

2) Anatomia układu kostnego – czaszka.

3) Anatomia układu kostnego – czaszka (c.d.).

4) Anatomia układu kostnego – szkielet postkranialny.

5) Anatomia układu kostnego – szkielet postkranialny (c.d.).

6) Szkieletowa ocena płci.

7) Szkieletowa ocena wieku osobnika dorosłego.

8) Szkieletowa ocena wieku dziecka.

9) Cechy metryczne i niemetryczne szkieletu.

10-11) Szkieletowe wyznaczniki stresu środowiskowego (cribra orbtalia, linie Harrisa, hipoplazja szkliwa, wybrane markery aktywności ruchowej)

12-13) Wybrane patologie kośćca oraz wybrane zagadnienia z zakresu tafonomii ludzkich szczątków kostnych.

14) Rekonstrukcja wysokości i masy ciała w oparciu o cechy szkieletu.

15) Podsumowanie zajęć .

Literatura:

Bochenek A., Reicher M, 1990, Anatomia człowieka, t. I, PZWL, Warszawa.

Malinowski A., Bożiłow W., 1997, Podstawy antropometrii: metody, techniki, normy. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa – Łódź.

Piontek J., 1999, Biologia populacji pradziejowych, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

White, Tim D., and Pieter A. Folkens, 1995, The human bone manual. Academic Press, 2005.

Wymagania wstępne:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Myszka
Prowadzący grup: Anna Myszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studenta z podstawowymi technikami pracy z materiałem szkieletowym: ocena płci, wieku, cechy metryczne i niemetryczne czaszki oraz szkieletu postkranialnego, rekonstrukcja wybranych parametrów budowy ciała, ocena szkieletowych wyznaczników stresu środowiskowego. Celem zajęć jest ponadto przybliżenie zagadnienia oddziaływania środowiska na szkielet ludzki oraz rekonstrukcji cech biologicznych osobnika na podstawie szkieletu i morfologicznych reakcji na warunki życia w populacjach pradziejowych.

Pełny opis:

Zakres tematów:

1) Organizacja zajęć. Termini generalis; osie i płaszczyzny ciała. Budowa, funkcje i podział kości

2) Anatomia układu kostnego – czaszka.

3) Anatomia układu kostnego – czaszka (c.d.).

4) Anatomia układu kostnego – szkielet postkranialny.

5) Anatomia układu kostnego – szkielet postkranialny (c.d.).

6) Szkieletowa ocena płci.

7) Szkieletowa ocena wieku osobnika dorosłego.

8) Szkieletowa ocena wieku dziecka.

9) Cechy metryczne i niemetryczne szkieletu.

10-11) Szkieletowe wyznaczniki stresu środowiskowego (cribra orbtalia, linie Harrisa, hipoplazja szkliwa, wybrane markery aktywności ruchowej)

12-13) Wybrane patologie kośćca oraz wybrane zagadnienia z zakresu tafonomii ludzkich szczątków kostnych.

14) Rekonstrukcja wysokości i masy ciała w oparciu o cechy szkieletu.

15) Podsumowanie zajęć .

Literatura:

Bochenek A., Reicher M, 1990, Anatomia człowieka, t. I, PZWL, Warszawa.

Malinowski A., Bożiłow W., 1997, Podstawy antropometrii: metody, techniki, normy. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa – Łódź.

Piontek J., 1999, Biologia populacji pradziejowych, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

White, Tim D., and Pieter A. Folkens, 1995, The human bone manual. Academic Press, 2005.

Wymagania wstępne:

Brak.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)