Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Odnawialne źródła energii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-OB-OZEN
Kod Erasmus / ISCED: 07.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Odnawialne źródła energii
Jednostka: Centrum Ekologii i Ekofilozofii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

OB1_W10

OB1_W13

OB1_U05

OB1_K07

Skrócony opis:

Podstawy odnawialnych i niekonwencjonalnych źródeł energii. Potencjał energii promieniowania słonecznego. Słońce jako źródło energii na Ziemi. Warunki klimatyczne warunkujące wykorzystanie energii promieniowania słonecznego. Wody geotermalne. Występowanie gazów w wodach termalnych. Skład chemiczny wód termalnych. Energia wód powierzchniowych. Charakterystyka wykorzystania energii wodnej. Podział elektrowni wodnej. Energia wiatru. Ocena zasobności energii wiatru w Polsce. Energia biomasy. Biomasa jako źródło energii odnawialnej w Polsce. Biogaz. Biopaliwa ciekłe na bazie biomasy. Energetyka wodorowa. Energetyczne wykorzystanie odpadów komunalnych. Regulacje UE i systemy wsparcia OZE.

Pełny opis:

Podstawy odnawialnych i niekonwencjonalnych źródeł energii. Potencjał energii promieniowania słonecznego. Słońce jako źródło energii na Ziemi. Warunki klimatyczne warunkujące wykorzystanie energii promieniowania słonecznego. Wody geotermalne. Występowanie gazów w wodach termalnych. Skład chemiczny wód termalnych. Energia wód powierzchniowych. Charakterystyka wykorzystania energii wodnej. Podział elektrowni wodnej. Energia wiatru. Ocena zasobności energii wiatru w Polsce. Energia biomasy. Biomasa jako źródło energii odnawialnej w Polsce. Biogaz. Biopaliwa ciekłe na bazie biomasy. Energetyka wodorowa. Energetyczne wykorzystanie odpadów komunalnych. Regulacje UE i systemy wsparcia OZE.

Literatura:

1. W.M. Lewandowski, E. Klugmann – Radziemska „Praekologiczne, odnawialne źródła energii”, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2016

2. W. M. Lewandowski „Proekologiczne odnawialne źródła energii”, Wydawnictwo Naukowo – Techniczne, Warszawa, 2015

3. J. Siemek, S. Gumała, S. Nagy, M. Tondos „Odnawialne i niekonwencjonalne źródła energii”, Wydawnictwo Tarbonus, Kraków – Tarnobrzeg 2008

4. W. Adamczyk „Ekologia wyrobów. Jakość – Cykl życia – Projektoowanie.”, Wydanie I, Warszawa 2004

5. J. Bogdanienko „Odnawialne źródła energii.”, Wydanie I, Warszawa 1989,

6. T. Chmielak „Technologie energetyczne”,Wydanie I, Warszawa 2008

7. A. Johansson „Czysta technologia. Środowisko, technika, przyszłość.”, Wydanie I, Warszawa 1997

8. E. Klugmann „Alternatywne źródła energii: energetyka fotowoltaiczna. Wydanie I, Białystok 1999

9. Z. Lubonośny „Elektrownie wiatrowe w systemie elektroenergetycznym”, WNT, Warszawa 2006

10. A. Kowalska, A. Wilczyński „Źródła rozproszone w systemie elektroenergetycznym”, Wydawnictwo Kaprint, Lublin 2007

11. Wandrasz J.W. Podstawy procesów formowania paliw-paliwa formowane.

[W:] Paliwa z odpadów. Praca zbiorowa pod red. Wandrasza J.W. i Nadziakiewicza J. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2003,

12. Wandrasz J. W., Paliwa z odpadów w procesach termicznych ich wykorzystania.

[W:] Paliwa z odpadów. Praca zbiorowa pod red. J.W. Wandrasza i J. Nadziakiewicza. Wydawnictwo. Helion, Gliwice 1997,

13. Wasielewski R., Tora B.: Stałe paliwa i wtórne, Górnictwo i Geoinżynieria, Rok 33, Zeszyt 4, 2009

14. Wasilewski R., Tora B.: Bariery stosowania paliw alternatywnych w energetyce Polityka Energetyczna, t. 11, z. 2, 2008

15. Frączek J Produkcja biomasy na cele energetyczne. Wydawnictwo. PTIR Kraków, 2010

16. Gis W., Żółtowski A., Grzelak P., „Potencjał produkcji biogazu w Polsce”, Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów 1(92)/2013

17. Biernat K., Perspektywy rozwoju technologii biopaliwowych w świecie do 2050 roku, Chemik 2012

18. Biernat K., Biopaliwa – definicje i wymagania obowiązujące w Unii Europejskiej. Czysta Energia, 2010, 10

19. Czurejko M., Biogaz składowiskowy jako źródło alternatywnej energii, Energetyka i Ekologia Nr 10/2006

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Pochopień
Prowadzący grup: Marta Pochopień
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3abcfe3f33a4a04b0db09a40c7cd79db15%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=f33e37e6-f998-46d6-90ff-19f3b5b379fb&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Podstawy odnawialnych i niekonwencjonalnych źródeł energii. Potencjał energii promieniowania słonecznego. Słońce jako źródło energii na Ziemi. Warunki klimatyczne warunkujące wykorzystanie energii promieniowania słonecznego. Wody geotermalne. Występowanie gazów w wodach termalnych. Skład chemiczny wód termalnych. Energia wód powierzchniowych. Charakterystyka wykorzystania energii wodnej. Podział elektrowni wodnej. Energia wiatru. Ocena zasobności energii wiatru w Polsce. Energia biomasy. Biomasa jako źródło energii odnawialnej w Polsce. Biogaz. Biopaliwa ciekłe na bazie biomasy. Energetyka wodorowa. Energetyczne wykorzystanie odpadów komunalnych. Regulacje UE i systemy wsparcia OZE.

Pełny opis:

Podstawy odnawialnych i niekonwencjonalnych źródeł energii. Potencjał energii promieniowania słonecznego. Słońce jako źródło energii na Ziemi. Warunki klimatyczne warunkujące wykorzystanie energii promieniowania słonecznego. Wody geotermalne. Występowanie gazów w wodach termalnych. Skład chemiczny wód termalnych. Energia wód powierzchniowych. Charakterystyka wykorzystania energii wodnej. Podział elektrowni wodnej. Energia wiatru. Ocena zasobności energii wiatru w Polsce. Energia biomasy. Biomasa jako źródło energii odnawialnej w Polsce. Biogaz. Biopaliwa ciekłe na bazie biomasy. Energetyka wodorowa. Energetyczne wykorzystanie odpadów komunalnych. Regulacje UE i systemy wsparcia OZE.

Literatura:

1. W.M. Lewandowski, E. Klugmann – Radziemska „Praekologiczne, odnawialne źródła energii”, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2016

2. W. M. Lewandowski „Proekologiczne odnawialne źródła energii”, Wydawnictwo Naukowo – Techniczne, Warszawa, 2015

3. J. Siemek, S. Gumała, S. Nagy, M. Tondos „Odnawialne i niekonwencjonalne źródła energii”, Wydawnictwo Tarbonus, Kraków – Tarnobrzeg 2008

4. W. Adamczyk „Ekologia wyrobów. Jakość – Cykl życia – Projektoowanie.”, Wydanie I, Warszawa 2004

5. J. Bogdanienko „Odnawialne źródła energii.”, Wydanie I, Warszawa 1989,

6. T. Chmielak „Technologie energetyczne”,Wydanie I, Warszawa 2008

7. A. Johansson „Czysta technologia. Środowisko, technika, przyszłość.”, Wydanie I, Warszawa 1997

8. E. Klugmann „Alternatywne źródła energii: energetyka fotowoltaiczna. Wydanie I, Białystok 1999

9. Z. Lubonośny „Elektrownie wiatrowe w systemie elektroenergetycznym”, WNT, Warszawa 2006

10. A. Kowalska, A. Wilczyński „Źródła rozproszone w systemie elektroenergetycznym”, Wydawnictwo Kaprint, Lublin 2007

11. Wandrasz J.W. Podstawy procesów formowania paliw-paliwa formowane.

[W:] Paliwa z odpadów. Praca zbiorowa pod red. Wandrasza J.W. i Nadziakiewicza J. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2003,

12. Wandrasz J. W., Paliwa z odpadów w procesach termicznych ich wykorzystania.

[W:] Paliwa z odpadów. Praca zbiorowa pod red. J.W. Wandrasza i J. Nadziakiewicza. Wydawnictwo. Helion, Gliwice 1997,

13. Wasielewski R., Tora B.: Stałe paliwa i wtórne, Górnictwo i Geoinżynieria, Rok 33, Zeszyt 4, 2009

14. Wasilewski R., Tora B.: Bariery stosowania paliw alternatywnych w energetyce Polityka Energetyczna, t. 11, z. 2, 2008

15. Frączek J Produkcja biomasy na cele energetyczne. Wydawnictwo. PTIR Kraków, 2010

16. Gis W., Żółtowski A., Grzelak P., „Potencjał produkcji biogazu w Polsce”, Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów 1(92)/2013

17. Biernat K., Perspektywy rozwoju technologii biopaliwowych w świecie do 2050 roku, Chemik 2012

18. Biernat K., Biopaliwa – definicje i wymagania obowiązujące w Unii Europejskiej. Czysta Energia, 2010, 10

19. Czurejko M., Biogaz składowiskowy jako źródło alternatywnej energii, Energetyka i Ekologia Nr 10/2006

Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowych technologii stosowanych w ochronie środowiska

i rozwiązania czyniące technologie mniej uciążliwe dla środowiska. Podstawy dotyczące odnawialnych i niekonwencjonalnych źródeł energii. Regulacje UE i systemy wsparcia OZE.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)