Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo administracyjne i organy ochrony środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-OB-PAOOS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (9998) Sustainable development Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Prawo administracyjne i organy ochrony środowiska
Jednostka: Centrum Ekologii i Ekofilozofii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 2 roku studiów II stopnia magisterskich POLITYKA
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

OB2_W04

OB2_U05

OB2_K03

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i instytucjami prawa administracyjnego oraz przedstawienie struktury organów ochrony środowiska wraz z zadaniami przez nie wykonywanymi.

Pełny opis:

Przedmiot składa się z dwóch zagadnień. Pierwsze dedykowane jest prawu administracyjnemu, drugie - organom ochrony środowiska.

W ramach pierwszego zagadnienia zostaną omówione zagadnienia dotyczące:

- miejsca prawa administracyjnego w systemie prawnym,

- źródeł i podstawowych pojęć prawa administracyjnego,

- form prawnych działania administracji,

- postępowania administracyjnego i sądowej ochrony

Zadania organów ochrony środowiska zostaną omówione w odniesieniu do poszczególnych komponentów środowiska podlegających ochronie: wody, przyrody, odpadów, powietrza i pozostałych spraw dotyczących ochrony środowiska.

Literatura:

Akty prawne

1. Konstytucja RP – ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr

78, poz. 483)

2. Kodeks postępowania administracyjnego – ustawa z dnia 14

czerwca 1960 r. (aktualny stan prawny)

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (aktualny stan prawny)

4. Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (aktualny stan prawny)

5. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (aktualny stan prawny)

6. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (aktualny stan prawny)

7. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (aktualny stan prawny)

Literatura:

Z. Duniewska, B. Jaworska-Dębska, R. Michalska-Badziak, E.

Olejniczak-Szałowska, M. Stahl, Prawo administracyjne. Pojęcia,

instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie., Łódź 2004

Efekty kształcenia i opis ECTS:

A. Wiedza

1. Posługuje się terminologią umożliwiającą opis systemu prawa i prawa administracyjnego

2. Posiada wiedzę umożliwiającą charakterystykę prawa administracyjnego oraz rozpoznaje i zasady prawa administracyjnego

3. Ma wiedzę dotyczącą zadań organów administracji w ochronie środowiska

B. Umiejętności

4. Interpretuje akty prawne i na ich podstawie wyciąga poprawne wnioski (identyfikuje, wyszukuje akty prawne oraz prawidłowo interpretuje przepisy)

5. Potrafi przyporządkować zadania z zakresu ochrony środowiska do organów ochrony środowiska

C. Kompetencje

6. Ma świadomość znaczenia norm prawnych dla ochrony środowiska

7. Potrafi pracować indywidualnie wykazując inicjatywę i samodzielność w działaniach oraz efektywnie współdziałać w pracy zespołowej, pełniąc w niej różne role

Opis ECTS:

aktywność studenta/nakład pracy:

udział w wykładzie 30

konsultacje 5

praca własna - przygotowanie do zajęć 10

przygotowanie do egzaminu 15

SUMA GODZIN 50

LICZBA ECTS 2

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny

ocena niedostateczna

A. Wiedza

1. Nie operuje terminologią, umożliwiającą opis systemu prawa i prawa administracyjnego

2. Nie osiada podstawowej wiedzy umożliwiającej charakterystykę prawa administracyjnego, nie rozpoznaje i nie definiuje zasad tego prawa

3. Nie zna zadań organów administracji w zakresie ochrony środowiska

B. Umiejętności

4. Nie potrafi interpretować aktów prawa i na ich podstawie wyciągać poprawnych wniosków

5. Nie potrafi przyporządkować zadań z zakresu ochrony środowiska do organów ochrony środowiska

C. Kompetencje

6. Nie ma świadomości znaczenia norm prawnych dla realizacji ochrony środowiska

7. Nie potrafi pracować indywidualnie oraz efektywnie współdziałać w pracy zespołowej

ocena dostateczna:

A. Wiedza

1. Poprawnie operuje kilkoma terminami, umożliwiającymi opis systemu prawa i prawa administracyjnego

2. Posiada podstawową wiedzę umożliwiającą charakterystykę prawa administracyjnego, słabo rozpoznaje i definiuje zasady prawa administracyjnego

3. Słabo identyfikuje zadania organów administracji w ochronie środowiska

B. Umiejętności

4. Dostatecznie potrafi zinterpretować przepisy prawne, posługuje się zbiorami aktów prawnych oraz wyszukuje akty prawa

5. Dostatecznie potrafi przyporządkować zadania organów ochrony środowiska

C. Kompetencje

6. Ma dostateczną świadomość znaczenia norm prawnych dla realizacji ochrony środowiska

7. Dostatecznie potrafi pracować indywidualnie oraz współdziałać zespołowo

Ocena dobra:

A. Wiedza

1. Operuje terminologią, umożliwiającą opis systemu prawa oraz zna podstawowe regulacje prawne dotyczące prawa administracyjnego

2. Posiada podstawową wiedzę umożliwiającą charakterystykę prawa administracyjnego rozpoznaje i definiuje zasady tego prawa

3. Dobrze zna zadania organów ochrony środowiska

B. Umiejętności

4. Interpretuje akty prawa i na ich podstawie wyciąga poprawne wnioski (Analizuje akty prawne i posługuje się zbiorami

aktów prawnych oraz wyszukuje niezbędne akty)

5. Dobrze potrafi przyporządkować zadania do poszczególnych organów ochrony środowiska

C. Kompetencje

6. Ma świadomość znaczenia norm prawnych dla realizacji ochrony środowiska, zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności

7. Potrafi dobrze pracować indywidualnie wykazując inicjatywę i samodzielność w działaniach oraz potrafi współdziałać w pracy zespołowej

ocena bardzo dobra:

A. Wiedza

1. Sprawnie operuje terminologią, umożliwiającą opis systemu prawa oraz zna regulacje prawne dotyczące

prawa administracyjnego

2. Posiada podstawową wiedzę umożliwiającą charakterystykę prawa administracyjnego, rozpoznaje i definiuje

zasady tego prawa

3. Zna bardzo dobrze zadania organów administracji w zakresie ochrony środowiska

B. Umiejętności

4. Sprawnie interpretuje akty prawa i na ich podstawie wyciąga poprawne wnioski, analizuje akty prawne i posługuje się zbiorami aktów prawnych oraz wyszukuje niezbędne akty,

5. Potrafi prawidłowo przyporządkować zadania z zakresu ochrony środowiska do poszczególnych organów administracji

C. Kompetencje

6. Ma wysoką świadomość znaczenia norm prawnych dla realizacji ochrony środowiska, zna zakres posiadanej przez siebie

wiedzy i posiadanych umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się w zakresie aspektu prawnego

7. Sprawnie pracuje indywidualnie wykazując inicjatywę i samodzielność w działaniach oraz efektywnie współdziała w pracy zespołowej, pełniąc w niej różne role

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Kinga Makuch-Łyczkowska
Prowadzący grup: Kinga Makuch-Łyczkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i instytucjami prawa administracyjnego oraz przedstawienie struktury organów ochrony środowiska wraz z zadaniami przez nie wykonywanymi.

Pełny opis:

Przedmiot składa się z dwóch zagadnień. Pierwsze dedykowane jest prawu administracyjnemu, drugie - organom ochrony środowiska.

W ramach pierwszego zagadnienia zostaną omówione zagadnienia dotyczące:

- miejsca prawa administracyjnego w systemie prawnym,

- źródeł i podstawowych pojęć prawa administracyjnego,

- form prawnych działania administracji,

- postępowania administracyjnego i sądowej ochrony

Zadania organów ochrony środowiska zostaną omówione w odniesieniu do poszczególnych komponentów środowiska podlegających ochronie: wody, przyrody, odpadów, powietrza i pozostałych spraw dotyczących ochrony środowiska.

Literatura:

Akty prawne

1. Konstytucja RP – ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr

78, poz. 483)

2. Kodeks postępowania administracyjnego – ustawa z dnia 14

czerwca 1960 r. (aktualny stan prawny)

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (aktualny stan prawny)

4. Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (aktualny stan prawny)

5. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (aktualny stan prawny)

6. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (aktualny stan prawny)

7. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (aktualny stan prawny)

Literatura, wydania aktualne:

Z. Duniewska, B. Jaworska-Dębska, R. Michalska-Badziak, E.

Olejniczak-Szałowska, M. Stahl, Prawo administracyjne. Pojęcia,

instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie., Łódź

Literatura dodatkowa:

M. Rudnicki, Organizacja ochrony środowiska, Lublin

Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z zakresu prawa ochrony środowiska.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Kinga Makuch-Łyczkowska
Prowadzący grup: Kinga Makuch-Łyczkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i instytucjami prawa administracyjnego oraz przedstawienie struktury organów ochrony środowiska wraz z zadaniami przez nie wykonywanymi.

Pełny opis:

Przedmiot składa się z dwóch zagadnień. Pierwsze dedykowane jest prawu administracyjnemu, drugie - organom ochrony środowiska.

W ramach pierwszego zagadnienia zostaną omówione zagadnienia dotyczące:

- miejsca prawa administracyjnego w systemie prawnym,

- źródeł i podstawowych pojęć prawa administracyjnego,

- form prawnych działania administracji,

- postępowania administracyjnego i sądowej ochrony

Zadania organów ochrony środowiska zostaną omówione w odniesieniu do poszczególnych komponentów środowiska podlegających ochronie: wody, przyrody, odpadów, powietrza i pozostałych spraw dotyczących ochrony środowiska.

Literatura:

Akty prawne

1. Konstytucja RP – ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr

78, poz. 483)

2. Kodeks postępowania administracyjnego – ustawa z dnia 14

czerwca 1960 r. (aktualny stan prawny)

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (aktualny stan prawny)

4. Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (aktualny stan prawny)

5. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (aktualny stan prawny)

6. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (aktualny stan prawny)

7. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (aktualny stan prawny)

Literatura, wydania aktualne:

Z. Duniewska, B. Jaworska-Dębska, R. Michalska-Badziak, E.

Olejniczak-Szałowska, M. Stahl, Prawo administracyjne. Pojęcia,

instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie., Łódź

Literatura dodatkowa:

M. Rudnicki, Organizacja ochrony środowiska, Lublin

Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z zakresu prawa ochrony środowiska.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium 2, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ada Szon
Prowadzący grup: Ada Szon
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Konwersatorium 2 - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i instytucjami prawa administracyjnego oraz przedstawienie struktury organów ochrony środowiska wraz z zadaniami przez nie wykonywanymi.

Pełny opis:

Przedmiot składa się z dwóch zagadnień. Pierwsze dedykowane jest prawu administracyjnemu, drugie - organom ochrony środowiska.

W ramach pierwszego zagadnienia zostaną omówione zagadnienia dotyczące:

- miejsca prawa administracyjnego w systemie prawnym,

- źródeł i podstawowych pojęć prawa administracyjnego,

- form prawnych działania administracji,

- postępowania administracyjnego i sądowej ochrony

Zadania organów ochrony środowiska zostaną omówione w odniesieniu do poszczególnych komponentów środowiska podlegających ochronie: wody, przyrody, odpadów, powietrza i pozostałych spraw dotyczących ochrony środowiska.

Literatura:

Akty prawne

1. Konstytucja RP – ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr

78, poz. 483)

2. Kodeks postępowania administracyjnego – ustawa z dnia 14

czerwca 1960 r. (aktualny stan prawny)

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (aktualny stan prawny)

4. Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (aktualny stan prawny)

5. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (aktualny stan prawny)

6. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (aktualny stan prawny)

7. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (aktualny stan prawny)

Literatura, wydania aktualne:

Z. Duniewska, B. Jaworska-Dębska, R. Michalska-Badziak, E.

Olejniczak-Szałowska, M. Stahl, Prawo administracyjne. Pojęcia,

instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie., Łódź

Literatura dodatkowa:

M. Rudnicki, Organizacja ochrony środowiska, Lublin

Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z zakresu prawa ochrony środowiska.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)