Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy chemii 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-OB-PCH1 Kod Erasmus / ISCED: 07.2 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy chemii 1
Jednostka: Centrum Ekologii i Ekofilozofii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 1 roku Ochrony Środowiska
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

OB1_W01

OB1_W08

OB1_U01

OB1_U07

OB1_U08

OB1_K03

OB1_K04


Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi podstaw chemii i chemii nieorganicznej takimi jak budowa materii, podstawowe prawa chemiczne i ich znaczenie w reakcjach i procesach chemicznych, podstawy termodynamiki chemicznej, a także chemii roztworów. W ramach realizowanych zajęć przewidziano kilka spotkań dotyczących rozwiązywania zadań.

Pełny opis:

Chemia ogólna i fizyczna: Zasady klasyfikacji i nazewnictwa w chemii nieorganicznej. Budowa materii: Cząstki elementarne i ich budowa, jądro atomowe. Elektronowa struktura atomu. Promieniotwórczość: Zjawiska promieniotwórczości naturalnej i sztucznej. Wiązania chemiczne: Wiązania atomowe i siły międzycząsteczkowe. Termodynamika chemiczna i termochemia. Kinetyka chemiczna. Statyka chemiczna. Równowaga chemiczna. Prawo działania mas. Gazy: Gazy doskonałe i rzeczywiste. Prawa gazowe. Przewodnictwo cieplne, lepkość i dyfuzja. Ciecze: Podział i właściwości. Przewodnictwo cieplne, lepkość i dyfuzja. Teoria roztworów: roztwory nieelektrolitów. Elektrolity. Teoria kwasów i zasad. Elektrochemia. Zjawiska powierzchniowe. Koloidy. Ciała stałe: Fizykochemia ciała stałego. Chemia nieorganiczna: Okresowość w zachowaniu się pierwiastków, prawo okresowości. Grupy i okresy. Właściwości grupowe. Występowanie, podstawowe właściwości i reakcje wybranych pierwiastków. Podstawowe zagadnienia z zakresu stechiometrii. Równania chemiczne. Podstawy krystalografii. Podstawy analizy chemicznej.

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Zbigniew Szperliński: „Chemia w ochronie i inżynierii środowiska” , Cz. I...III, T. 1...2, Wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2002.

2. Loretta Jones, Peter W. Atkins: „Chemia ogólna. Cząsteczki, materia, reakcje”, Wyd. PWN, 2009.

3. P. A. Cox: „Krótkie wykłady, Chemia nieorganiczna” Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003;

4. A.G. Whittaker, A. R. Mount, M. R. Heal: „Krótkie wykłady, Chemia fizyczna” Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003;

5. D. Kealey, P.J. Haines: „ Krótkie wykłady - Chemia analityczna” Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005;

6. Waldemar Ufnalski: „Podstawy obliczeń chemicznych z programami komputerowymi” Wydawnictwa Naukowo-Techniczne Warszawa, 1999.

Literatura uzupełniająca:

1. Adam Bielański: „Podstawy chemii nieorganicznej” Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1997, 2002;

2. Peter Wiliam Atkins: „Podstawy chemii fizycznej” Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2002;

3. Michell J. Sienko, Robert A. Plane: „Chemia, Podstawy i zastosowania” Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 1993, 2002;

4. Albert Cotton, Geofrey Wilkinson, Paul L. Gaus: „Chemia nieorganiczna, Podstawy” Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002;

5. J. D. Lee: „Zwięzła chemia nieorganiczna” Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1997;

6. Peter Wiliam Atkins: „Chemia fizyczna” Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2002;

7. L. Pauling, P. Pauling: „Chemia” Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa,1998;

8. Walenty Szczepaniak: „Metody instrumentalne w analizie chemicznej” Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002;

9. A.Jabłoński, T.Palewski, L.Pawlak, W.Walkowiak, B.Wróbel, B.Ziółek, W.Żyrnicki: „Obliczenia w chemii nieorganicznej” Wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2002;

10. A.Cygański, B. Ptaszyński, J. Krystek: „Obliczenia w chemii analitycznej” Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2000;

11. M. Wesołowski, K. Szefer, D. Zimna: „Zbiór zadań z analizy chemicznej” Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2002;

12. J Sawicka, A. Janich-Kilian, W. Cejner-Mania, G. Urbańczyk: „Tablice chemiczne”.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Znajomość podstawowych praw chemicznych i umiejętność ich wykorzystywania w obliczeniach. Umiejętności w zakresie obliczania stechiometrii reakcji chemicznych.Znajomość opisu stanów skupienia materii oraz identyfikacji i oceny właściwości podstawowych grup pierwiastów i ich zwiazków.

WIEDZA: Student zna i rozumie podstawowe wzory chemiczne, fizyczne, a także zna ich zastosowanie. Opisuje zjawiska fizyczne, chemiczne zachodzące w przyrodzie. Wykazuje znajomość podstawowych kategorii pojęciowych i terminologii z obszaru nauk przyrodniczych oraz rozwoju tych dyscyplin i stosowanych w nich metod badawczych.

UMIEJĘTNOŚCI: Student potrafi stosować podstawowe wzory chemiczne w zadaniach rachunkowych. Interpretuje obserwacje i pomiary i na ich podstawie wyciąga poprawne wnioski. Stawia poprawne hipotezy dotyczące przyczyn zaistniałych sytuacji/zagrożeń oparte na logicznych przesłankach.

KOMPETENCJE: Student jest przygotowany do praktycznych zajęć z zakresu chemii w laboratorium.

ECTS [1 ECTS = 30(25) godz.]:

udział w wykładzie: 30 godz.

udział w ćwiczeniach: 30 godz.

przygotowanie egzaminu i zaliczenia ćwiczeń: 30 godz.

suma godzin: 90 [90/30(25)=3]

liczba ECTS: 3

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne w formie pytań, w tym dwa zadania obliczeniowe. Warunkiem koniecznym zaliczenia jest rozwiązanie co najmniej jednego zadania obliczeniowego. Warunkiem niezbędnym dopuszczającym do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych. Przy ocenie końcowej brana będzie także obecność i aktywność studenta na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Matuszewska
Prowadzący grup: Anna Matuszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Podział i podstawy nazewnictwa związków organicznych. Grupy funkcyjne. Izomeria w chemii organicznej. Typy reakcji chemicznych Charakterystyka podstawowych związków organicznych. Identyfikacja związków organicznych.

Pełny opis:

Wiązania chemiczne w chemii organicznej. Nomenklatura związków organicznych. Charakterystyka grup funkcyjnych. Izomeria i jej rodzaje. Enancjomery. Reguły pierwszeństwa. Stereoizomeria. Podstawowe typy reakcji chemicznych. Mechanizmy reakcji chemicznych Budowa, właściwości fizykochemiczne alkanów, alkenów i alkinów. Cykloalkany. Cykloalkeny. Chlorowcopochodne węglowodorów alifatycznych. Pochodne tlenowe węglowodorów, ich właściwości fizykochemiczne. Kwasy organiczne i ich pochodne. Tłuszcze. Pozostałe pochodne węglowodorowe. Aminokwasy, białka i węglowodany. Związki aromatyczne i ich właściwości fizykochemiczne. Pochodne węglowodorów aromatycznych, podstawowe grupy i ich właściwości. Aromatyczne kwasy karboksylowe. Związki wielopierścieniowe i heterocykliczne. Podstawy analityki w chemii organicznej. Procesy polimeryzacji.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Buza D, Sas W, Szczeciński P: Chemia organiczna. Kurs podstawowy. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2006.

2. G. Patrick: „Krótkie wykłady, Chemia organiczna” Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2002;

3. John McMurry: „Chemia organiczna” Część 1 i 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2002;

4. Zbigniew Szperliński: „Chemia w ochronie i inżynierii środowiska” , Cz. I...III, T. 1...2, Wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2002.

5. Loretta Jones, Peter W. Atkins: „Chemia ogólna. Cząsteczki, materia, reakcje”, Wyd. PWN, 2009.

Literatura pomocnicza:

1. J. Clayden, N. Greeves, S. Warren, P. Wothers: “Chemia organiczna” Cz. I…IV, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2009.

2. Jacek Bojarski: „Chemia organiczna” Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków,1999;

3. E. Białecka-Floriańczyk, J. Włostowska: „Chemia organiczna” Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2003;

4. L. Pauling, P. Pauling: „Chemia” Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa,1998;

5. Michell J. Sienko, Robert A. Plane: „Chemia, Podstawy i zastosowania” Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 1993, 2002;

6. Praca zbiorowa pod red. Z. Florjańczyka i S. Penczka: „Chemia polimerów” t 1…3, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 1995.

Wymagania wstępne:

Znajomość podstaw chemii

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Matuszewska
Prowadzący grup: Anna Matuszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Podział i podstawy nazewnictwa związków organicznych. Grupy funkcyjne. Izomeria w chemii organicznej. Typy reakcji chemicznych Charakterystyka podstawowych związków organicznych. Identyfikacja związków organicznych.

Pełny opis:

Wiązania chemiczne w chemii organicznej. Nomenklatura związków organicznych. Charakterystyka grup funkcyjnych. Izomeria i jej rodzaje. Enancjomery. Reguły pierwszeństwa. Stereoizomeria. Podstawowe typy reakcji chemicznych. Mechanizmy reakcji chemicznych Budowa, właściwości fizykochemiczne alkanów, alkenów i alkinów. Cykloalkany. Cykloalkeny. Chlorowcopochodne węglowodorów alifatycznych. Pochodne tlenowe węglowodorów, ich właściwości fizykochemiczne. Kwasy organiczne i ich pochodne. Tłuszcze. Pozostałe pochodne węglowodorowe. Aminokwasy, białka i węglowodany. Związki aromatyczne i ich właściwości fizykochemiczne. Pochodne węglowodorów aromatycznych, podstawowe grupy i ich właściwości. Aromatyczne kwasy karboksylowe. Związki wielopierścieniowe i heterocykliczne. Podstawy analityki w chemii organicznej. Procesy polimeryzacji.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Buza D, Sas W, Szczeciński P: Chemia organiczna. Kurs podstawowy. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2006.

2. G. Patrick: „Krótkie wykłady, Chemia organiczna” Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2002;

3. John McMurry: „Chemia organiczna” Część 1 i 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2002;

4. Zbigniew Szperliński: „Chemia w ochronie i inżynierii środowiska” , Cz. I...III, T. 1...2, Wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2002.

5. Loretta Jones, Peter W. Atkins: „Chemia ogólna. Cząsteczki, materia, reakcje”, Wyd. PWN, 2009.

Literatura pomocnicza:

1. J. Clayden, N. Greeves, S. Warren, P. Wothers: “Chemia organiczna” Cz. I…IV, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2009.

2. Jacek Bojarski: „Chemia organiczna” Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków,1999;

3. E. Białecka-Floriańczyk, J. Włostowska: „Chemia organiczna” Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2003;

4. L. Pauling, P. Pauling: „Chemia” Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa,1998;

5. Michell J. Sienko, Robert A. Plane: „Chemia, Podstawy i zastosowania” Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 1993, 2002;

6. Praca zbiorowa pod red. Z. Florjańczyka i S. Penczka: „Chemia polimerów” t 1…3, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 1995.

Wymagania wstępne:

Znajomość podstaw chemii

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Matuszewska
Prowadzący grup: Anna Matuszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Podział i podstawy nazewnictwa związków organicznych. Grupy funkcyjne. Izomeria w chemii organicznej. Typy reakcji chemicznych Charakterystyka podstawowych związków organicznych. Identyfikacja związków organicznych.

Pełny opis:

Wiązania chemiczne w chemii organicznej. Nomenklatura związków organicznych. Charakterystyka grup funkcyjnych. Izomeria i jej rodzaje. Enancjomery. Reguły pierwszeństwa. Stereoizomeria. Podstawowe typy reakcji chemicznych. Mechanizmy reakcji chemicznych Budowa, właściwości fizykochemiczne alkanów, alkenów i alkinów. Cykloalkany. Cykloalkeny. Chlorowcopochodne węglowodorów alifatycznych. Pochodne tlenowe węglowodorów, ich właściwości fizykochemiczne. Kwasy organiczne i ich pochodne. Tłuszcze. Pozostałe pochodne węglowodorowe. Aminokwasy, białka i węglowodany. Związki aromatyczne i ich właściwości fizykochemiczne. Pochodne węglowodorów aromatycznych, podstawowe grupy i ich właściwości. Aromatyczne kwasy karboksylowe. Związki wielopierścieniowe i heterocykliczne. Podstawy analityki w chemii organicznej. Procesy polimeryzacji.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Buza D, Sas W, Szczeciński P: Chemia organiczna. Kurs podstawowy. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2006.

2. G. Patrick: „Krótkie wykłady, Chemia organiczna” Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2002;

3. John McMurry: „Chemia organiczna” Część 1 i 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2002;

4. Zbigniew Szperliński: „Chemia w ochronie i inżynierii środowiska” , Cz. I...III, T. 1...2, Wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2002.

5. Loretta Jones, Peter W. Atkins: „Chemia ogólna. Cząsteczki, materia, reakcje”, Wyd. PWN, 2009.

Literatura pomocnicza:

1. J. Clayden, N. Greeves, S. Warren, P. Wothers: “Chemia organiczna” Cz. I…IV, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2009.

2. Jacek Bojarski: „Chemia organiczna” Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków,1999;

3. E. Białecka-Floriańczyk, J. Włostowska: „Chemia organiczna” Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2003;

4. L. Pauling, P. Pauling: „Chemia” Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa,1998;

5. Michell J. Sienko, Robert A. Plane: „Chemia, Podstawy i zastosowania” Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 1993, 2002;

6. Praca zbiorowa pod red. Z. Florjańczyka i S. Penczka: „Chemia polimerów” t 1…3, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 1995.

Wymagania wstępne:

Znajomość podstaw chemii

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Matuszewska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Podział i podstawy nazewnictwa związków organicznych. Grupy funkcyjne. Izomeria w chemii organicznej. Typy reakcji chemicznych Charakterystyka podstawowych związków organicznych. Identyfikacja związków organicznych.

Pełny opis:

Wiązania chemiczne w chemii organicznej. Nomenklatura związków organicznych. Charakterystyka grup funkcyjnych. Izomeria i jej rodzaje. Enancjomery. Reguły pierwszeństwa. Stereoizomeria. Podstawowe typy reakcji chemicznych. Mechanizmy reakcji chemicznych Budowa, właściwości fizykochemiczne alkanów, alkenów i alkinów. Cykloalkany. Cykloalkeny. Chlorowcopochodne węglowodorów alifatycznych. Pochodne tlenowe węglowodorów, ich właściwości fizykochemiczne. Kwasy organiczne i ich pochodne. Tłuszcze. Pozostałe pochodne węglowodorowe. Aminokwasy, białka i węglowodany. Związki aromatyczne i ich właściwości fizykochemiczne. Pochodne węglowodorów aromatycznych, podstawowe grupy i ich właściwości. Aromatyczne kwasy karboksylowe. Związki wielopierścieniowe i heterocykliczne. Podstawy analityki w chemii organicznej. Procesy polimeryzacji.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Buza D, Sas W, Szczeciński P: Chemia organiczna. Kurs podstawowy. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2006.

2. G. Patrick: „Krótkie wykłady, Chemia organiczna” Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2002;

3. John McMurry: „Chemia organiczna” Część 1 i 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2002;

4. Zbigniew Szperliński: „Chemia w ochronie i inżynierii środowiska” , Cz. I...III, T. 1...2, Wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2002.

5. Loretta Jones, Peter W. Atkins: „Chemia ogólna. Cząsteczki, materia, reakcje”, Wyd. PWN, 2009.

Literatura pomocnicza:

1. J. Clayden, N. Greeves, S. Warren, P. Wothers: “Chemia organiczna” Cz. I…IV, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2009.

2. Jacek Bojarski: „Chemia organiczna” Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków,1999;

3. E. Białecka-Floriańczyk, J. Włostowska: „Chemia organiczna” Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2003;

4. L. Pauling, P. Pauling: „Chemia” Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa,1998;

5. Michell J. Sienko, Robert A. Plane: „Chemia, Podstawy i zastosowania” Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 1993, 2002;

6. Praca zbiorowa pod red. Z. Florjańczyka i S. Penczka: „Chemia polimerów” t 1…3, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 1995.

Wymagania wstępne:

Znajomość podstaw chemii

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.