Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy chemii 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-OB-PCH1
Kod Erasmus / ISCED: 07.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy chemii 1
Jednostka: Centrum Ekologii i Ekofilozofii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 1 roku Ochrony Środowiska
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

OB1_W01

OB1_W08

OB1_U01

OB1_U07

OB1_U08

OB1_K03

OB1_K04


Wymagania wstępne:

Znajomość podstaw chemii na poziomie szkoły średniej (np. znajomość symboli podstawowych pierwiastków, znajomość wzorów najważniejszych związków organicznych, znajomość podstaw stechiometrii).

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi chemii organicznej takimi jak budowa związków organicznych, nazewnictwo, właściwości, reakcje otrzymywania oraz reakcje charakterystyczne dla tych związków.

Pełny opis:

Przedmiot obejmuje 30 godzin wykładów z chemii organicznej. Przedstawiony zostanie podział związków organicznych, grupy funkcyjne, nomenklatura związków organicznych. Omówione zostaną najważniejsze reakcje otrzymywania oraz właściwości fizyczne i chemiczne takich związków jak alkany, cykloalkany, alkeny, alkiny, związki aromatyczne, alkohole i fenole, kwasy, ketony, aldehydy, pochodne kwasów, cukry.

Przewiduje się, że część wykładów może być poprowadzona przez studentów i uzupełniona przez prowadzącego.

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Buza Daniela, Sas Wojciech, Szczeciński Przemysław: Chemia organiczna. Kurs podstawowy. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2006.

2. G. Patrick: „Krótkie wykłady, Chemia organiczna” Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2002;

3. John McMurry: „Chemia organiczna” Część 1 i 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2002;

4. Zbigniew Szperliński: „Chemia w ochronie i inżynierii środowiska” , Cz. I...III, T. 1...2, Wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2002.

5. Loretta Jones, Peter W. Atkins: „Chemia ogólna. Cząsteczki, materia, reakcje”, Wyd. PWN, 2009

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WIEDZA:

Student zna podstawowe nazewnictwo związków organicznych . Zna podstawowe grupy związków organicznych, ich właściwości i charakterystyczne reakcje. Zna główne metody otrzymywania podstawowych związków organicznych i ich zastosowanie. Wykazuje znajomość podstawowych pojęć i terminologii z obszaru chemii organicznej.

UMIEJĘTNOŚCI:

Student potrafi napisać wzór związku chemicznego na podstawie jego nazwy. Umie napisać podstawowe reakcje chemiczne, charakterystyczne dla poszczególnych grup związków. Potrafi opisać sposoby otrzymywania podstawowych grup związków, ich właściwości, zastosowanie i charakterystyczne reakcje.

KOMPETENCJE:.

Student jest przygotowany do merytorycznej dyskusji w zakresie ogólnych zasad w zakresie chemii organicznej.

ECTS [1 ECTS = 30(25) godz.]:

udział w wykładzie: 30 godz.

udział w ćwiczeniach: 30 godz.

przygotowanie egzaminu i zaliczenia ćwiczeń: 30 godz.

suma godzin: 90 [90/30(25)=3]

liczba ECTS: 3

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne w formie pytań. Warunkiem niezbędnym dopuszczającym do egzaminu jest zaliczenie zajęć z Podstaw chemii 2 w semestrze zimowym. Przy ocenie końcowej brana będzie także obecność i aktywność studenta na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Matuszewska
Prowadzący grup: Anna Matuszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Podział i podstawy nazewnictwa związków organicznych. Grupy funkcyjne. Izomeria w chemii organicznej. Typy reakcji chemicznych Charakterystyka podstawowych związków organicznych. Identyfikacja związków organicznych.

Pełny opis:

Wiązania chemiczne w chemii organicznej. Nomenklatura związków organicznych. Charakterystyka grup funkcyjnych. Izomeria i jej rodzaje. Enancjomery. Reguły pierwszeństwa. Stereoizomeria. Podstawowe typy reakcji chemicznych. Mechanizmy reakcji chemicznych Budowa, właściwości fizykochemiczne alkanów, alkenów i alkinów. Cykloalkany. Cykloalkeny. Chlorowcopochodne węglowodorów alifatycznych. Pochodne tlenowe węglowodorów, ich właściwości fizykochemiczne. Kwasy organiczne i ich pochodne. Tłuszcze. Pozostałe pochodne węglowodorowe. Aminokwasy, białka i węglowodany. Związki aromatyczne i ich właściwości fizykochemiczne. Pochodne węglowodorów aromatycznych, podstawowe grupy i ich właściwości. Aromatyczne kwasy karboksylowe. Związki wielopierścieniowe i heterocykliczne. Podstawy analityki w chemii organicznej. Procesy polimeryzacji.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Buza D, Sas W, Szczeciński P: Chemia organiczna. Kurs podstawowy. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2006.

2. G. Patrick: „Krótkie wykłady, Chemia organiczna” Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2002;

3. John McMurry: „Chemia organiczna” Część 1 i 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2002;

4. Zbigniew Szperliński: „Chemia w ochronie i inżynierii środowiska” , Cz. I...III, T. 1...2, Wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2002.

5. Loretta Jones, Peter W. Atkins: „Chemia ogólna. Cząsteczki, materia, reakcje”, Wyd. PWN, 2009.

Literatura pomocnicza:

1. J. Clayden, N. Greeves, S. Warren, P. Wothers: “Chemia organiczna” Cz. I…IV, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2009.

2. Jacek Bojarski: „Chemia organiczna” Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków,1999;

3. E. Białecka-Floriańczyk, J. Włostowska: „Chemia organiczna” Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2003;

4. L. Pauling, P. Pauling: „Chemia” Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa,1998;

5. Michell J. Sienko, Robert A. Plane: „Chemia, Podstawy i zastosowania” Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 1993, 2002;

6. Praca zbiorowa pod red. Z. Florjańczyka i S. Penczka: „Chemia polimerów” t 1…3, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 1995.

Wymagania wstępne:

Znajomość podstaw chemii

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Matuszewska, Marta Pochopień
Prowadzący grup: Anna Matuszewska, Marta Pochopień
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Konwersatorium - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Podział i podstawy nazewnictwa związków organicznych. Grupy funkcyjne. Izomeria w chemii organicznej. Typy reakcji chemicznych Charakterystyka podstawowych związków organicznych. Identyfikacja związków organicznych.

Pełny opis:

Wiązania chemiczne w chemii organicznej. Nomenklatura związków organicznych. Charakterystyka grup funkcyjnych. Izomeria i jej rodzaje. Enancjomery. Reguły pierwszeństwa. Stereoizomeria. Podstawowe typy reakcji chemicznych. Mechanizmy reakcji chemicznych Budowa, właściwości fizykochemiczne alkanów, alkenów i alkinów. Cykloalkany. Cykloalkeny. Chlorowcopochodne węglowodorów alifatycznych. Pochodne tlenowe węglowodorów, ich właściwości fizykochemiczne. Kwasy organiczne i ich pochodne. Tłuszcze. Pozostałe pochodne węglowodorowe. Aminokwasy, białka i węglowodany. Związki aromatyczne i ich właściwości fizykochemiczne. Pochodne węglowodorów aromatycznych, podstawowe grupy i ich właściwości. Aromatyczne kwasy karboksylowe. Związki wielopierścieniowe i heterocykliczne. Podstawy analityki w chemii organicznej. Procesy polimeryzacji.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Buza D, Sas W, Szczeciński P: Chemia organiczna. Kurs podstawowy. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2006.

2. G. Patrick: „Krótkie wykłady, Chemia organiczna” Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2002;

3. John McMurry: „Chemia organiczna” Część 1 i 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2002;

4. Zbigniew Szperliński: „Chemia w ochronie i inżynierii środowiska” , Cz. I...III, T. 1...2, Wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2002.

5. Loretta Jones, Peter W. Atkins: „Chemia ogólna. Cząsteczki, materia, reakcje”, Wyd. PWN, 2009.

Literatura pomocnicza:

1. J. Clayden, N. Greeves, S. Warren, P. Wothers: “Chemia organiczna” Cz. I…IV, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2009.

2. Jacek Bojarski: „Chemia organiczna” Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków,1999;

3. E. Białecka-Floriańczyk, J. Włostowska: „Chemia organiczna” Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2003;

4. L. Pauling, P. Pauling: „Chemia” Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa,1998;

5. Michell J. Sienko, Robert A. Plane: „Chemia, Podstawy i zastosowania” Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 1993, 2002;

6. Praca zbiorowa pod red. Z. Florjańczyka i S. Penczka: „Chemia polimerów” t 1…3, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 1995.

Wymagania wstępne:

Znajomość podstaw chemii

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Matuszewska, Marta Pochopień
Prowadzący grup: Anna Matuszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS [1 ECTS = 30(25) godz.]:

udział w wykładzie: 30 godz.

udział w ćwiczeniach: 30 godz.

przygotowanie egzaminu i zaliczenia ćwiczeń: 30 godz.

suma godzin: 90 [90/30(25)=3]

liczba ECTS: 3

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Podział i podstawy nazewnictwa związków organicznych. Grupy funkcyjne. Izomeria w chemii organicznej. Typy reakcji chemicznych Charakterystyka podstawowych związków organicznych. Identyfikacja związków organicznych.

Pełny opis:

Wiązania chemiczne w chemii organicznej. Nomenklatura związków organicznych. Charakterystyka grup funkcyjnych. Izomeria i jej rodzaje. Enancjomery. Stereoizomeria. Podstawowe typy reakcji chemicznych. Mechanizmy reakcji chemicznych. Budowa, właściwości fizykochemiczne alkanów, alkenów i alkinów. Cykloalkany. Cykloalkeny. Chlorowcopochodne węglowodorów alifatycznych. Pochodne tlenowe węglowodorów, ich właściwości fizykochemiczne. Kwasy organiczne i ich pochodne. Związki aromatyczne i ich właściwości fizykochemiczne. Pochodne węglowodorów aromatycznych, podstawowe grupy i ich właściwości. Aromatyczne kwasy karboksylowe. Związki wielopierścieniowe i heterocykliczne.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Buza D, Sas W, Szczeciński P: Chemia organiczna. Kurs podstawowy. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2006.

2. G. Patrick: „Krótkie wykłady, Chemia organiczna” Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2002;

3. John McMurry: „Chemia organiczna” Część 1 i 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2002;

4. Zbigniew Szperliński: „Chemia w ochronie i inżynierii środowiska” , Cz. I...III, T. 1...2, Wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2002.

5. Loretta Jones, Peter W. Atkins: „Chemia ogólna. Cząsteczki, materia, reakcje”, Wyd. PWN, 2009.

Wymagania wstępne:

Studenta obowiązuje znajomość podstaw chemii organicznej

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)