Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Perspektywa cyklu życia w ochronie środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-OB-PCZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (9998) Sustainable development Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Perspektywa cyklu życia w ochronie środowiska
Jednostka: Centrum Ekologii i Ekofilozofii
Grupy: Konwersatoria monograficzne dla studiów I stopnia licencjackich
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a33eeddc759da44e9a3d69d91249169e5%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=87d50380-413d-498f-8ea8-5c17b613b6e7&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

OB1_W02

OB1_W05

OB1_W11

OB1_U11

OB1_U12

OB1_K07

Wymagania wstępne:

Ogólna orientacja w tematyce dotyczącej norm serii ISO

Skrócony opis:

Proces decyzyjny w ochronie środowiska przebiega w określonym kontekście, który może być umiejscowiony w ramach cyklu życia.

Pełny opis:

W sytuacji kryzysu ekologicznego na pierwszy plan wysuwają się w obszarze problemowym ochrony środowiska zagadnienia dotyczące wzajemnych relacji człowiek - środowisko. Relacje te związane są ściśle ze wzajemnym oddziaływaniem człowieka ze środowiskiem. Oddziaływanie człowieka (działanie ukierunkowane) na środowisko przenosi punkt ciężkości w obszar związany z, szeroko rozumianym, procesem decyzyjnym. Proces decyzyjny przebiega w określonym kontekście, który może być umiejscowiony w ramach cyklu życia.

Literatura:

Embros, Grzegorz. 2008. “An Attempt to Classify Environmental Pollution in the Context of the Causes of the Ecological Crisis.” [Próba klasyfikacji zanieczyszczeń środowiska w kontekście przyczyn kryzysu ekologicznego]. In a Holistic Approach to Environment Conservation, edited by Ryszard Sadowski and Jacek Tomczyk, 115–31. Warszawa: Wydaw. UKSW.

Embros, Grzegorz. 2018. “Las W Ujęciu Systemowym. Słabe I Mocne Strony.” Studia Ecologiae et Bioethicae 16 (3): 31–41.

Embros, Grzegorz. 2021. “Decision-Making Process in the Systemic Strategy for Environmental Protection.” Problemy Ekorozwoju 16 (1): 91–101.

Embros, Grzegorz. 2020. “Ojkofilia Jako Perspektywa Lokalnych Społeczności Stających Wobec Powinności Ochrony Środowiska.” In Przyroda Wyzwaniem Dla Kultury. Społeczności Lokalne Wobec Obszarów Chronionych, red. Ryszard Sadowski and Małgorzata Falencka-Jabłońska, 115–27.

NORMA ISO 14044 ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE- OCENA CYKLU ŻYCIA- WYMAGANIA I WYTYCZNE

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

Student zna uwarunkowania i wskazania dotyczące ujmowania ochrony środowiska w cyklu życia

Student identyfikuje praktyczne kwestie związane z omawianymi zagadnieniami

Umiejętności:

Student objaśnia kluczowe uwarunkowania ochrony środowiska ujmowanej w perspektywie cyklu życia

Student analizuje praktyczne kwestie związane z poruszanymi zagadnieniami

Kompetencje:

Student dyskutuje omawiane zagadnienia

Student zachowuje krytycyzm w wyrażaniu opinii

Student jest zorientowany na rozwiązywanie problemów

ECTS [1 ECTS = 30 (25) godz.]

udział w zajęciach 30 godz.

przygotowanie referatu 15 godz.

przygotowanie do kolokwium 15 godz.

suma godzin: 60

liczba ECTS: 2

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza:

Ocena 2 (ndst): student nie zna uwarunkowań i reguł związanych z ujmowaniem ochrony środowiska w perspektywie cyklu życia, nie potrafi identyfikować praktycznych kwestii związanych z omawianymi zagadnieniami,

Ocena 3 (dst): student zna w ograniczonym stopniu uwarunkowania i reguły dotyczące ochrony środowiska ujętej w perspektywę cyklu życia, poprawnie identyfikuje tylko niektóre praktyczne kwestie związane z omawianymi zagadnieniami,

Ocena 4 (db): student zna uwarunkowania i reguły ujęcia ochrony środowiska w perspektywie cyklu życia, właściwie identyfikuje praktyczne kwestie związane z omawianymi zagadnieniami,

Ocena 5 (bdb): student doskonale zna uwarunkowania i reguły związane z ochroną środowiska w cyklu życia, znakomicie identyfikuje praktyczne kwestie związane z omawianymi zagadnieniami,

Umiejętności:

Ocena 2 (ndst): student nie objaśnia kluczowych uwarunkowań kwestii dotyczących ujęcia ochrony środowiska w perspektywie cyklu życia, nie analizuje praktycznych kwestii związanych z poruszanymi zagadnieniami,

Ocena 3 (dst): student w dostatecznym stopniu objaśnia kluczowe uwarunkowania ochrony środowiska w perspektywie cyklu życia, pobieżnie analizuje praktyczne kwestie związane z poruszanymi zagadnieniami,

Ocena 4 (db): student właściwie objaśnia kluczowe uwarunkowania i reguły dotyczące ochrony środowiska ujmowanej z perspektywy cyklu życia, poprawnie analizuje praktyczne kwestie związane z poruszanymi zagadnieniami,

Ocena 5 (bdb): student bardzo dobrze objaśnia kluczowe uwarunkowania i reguły związane z ujmowaniem ochrony środowiska w perspektywie cyklu życia , szczegółowo analizuje praktyczne kwestie związane z poruszanymi zagadnieniami,

Kompetencje:

Ocena 2 (ndst): student nie dyskutuje omawianych zagadnień, nie zachowuje krytycyzmu w wyrażaniu opinii, jest zorientowany na rozwiązywanie problemów

Ocena 3 (dst): student w ograniczonym stopniu dyskutuje omawiane zagadnienia, zachowuje krytycyzm w wyrażaniu opinii, podejmuje próby rozwiązywania problemów

Ocena 4 (db): student dyskutuje omawiane zagadnienia, często zachowuje krytycyzm w wyrażaniu opinii, jest zorientowany na rozwiązywanie problemów

Ocena 5 (bdb): student dyskutuje omawiane zagadnienia, zachowuje krytycyzm w wyrażaniu opinii, rozwiązuje pojawiające się problemy

Na ocenę końcową składają się: aktywne uczestnictwo w zajęciach, przygotowanie wystąpienia z użyciem prezentacji na wybrany temat, ewentualne oceny cząstkowe będące wynikiem sprawdzania wiedzy etapowej oraz ustna wypowiedź w czasie kolokwium.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Embros
Prowadzący grup: Grzegorz Embros
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

fakultatywny dowolnego wyboru

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Proces decyzyjny w ochronie środowiska przebiega w określonym kontekście, który może być umiejscowiony w ramach cyklu życia.

Pełny opis:

W sytuacji kryzysu ekologicznego na pierwszy plan wysuwają się w obszarze problemowym ochrony środowiska zagadnienia dotyczące wzajemnych relacji człowiek - środowisko. Relacje te związane są ściśle ze wzajemnym oddziaływaniem człowieka ze środowiskiem. Oddziaływanie człowieka (działanie ukierunkowane) na środowisko przenosi punkt ciężkości w obszar związany z, szeroko rozumianym, procesem decyzyjnym. Proces decyzyjny przebiega w określonym kontekście, który może być umiejscowiony w ramach cyklu życia.

Literatura:

Embros, Grzegorz. 2008. “An Attempt to Classify Environmental Pollution in the Context of the Causes of the Ecological Crisis.” [Próba klasyfikacji zanieczyszczeń środowiska w kontekście przyczyn kryzysu ekologicznego]. In a Holistic Approach to Environment Conservation, edited by Ryszard Sadowski and Jacek Tomczyk, 115–31. Warszawa: Wydaw. UKSW.

Embros, Grzegorz. 2018. “Las W Ujęciu Systemowym. Słabe I Mocne Strony.” Studia Ecologiae et Bioethicae 16 (3): 31–41.

Embros, Grzegorz. 2021. “Decision-Making Process in the Systemic Strategy for Environmental Protection.” Problemy Ekorozwoju 16 (1): 91–101.

Embros, Grzegorz. 2020. “Ojkofilia Jako Perspektywa Lokalnych Społeczności Stających Wobec Powinności Ochrony Środowiska.” In Przyroda Wyzwaniem Dla Kultury. Społeczności Lokalne Wobec Obszarów Chronionych, red. Ryszard Sadowski and Małgorzata Falencka-Jabłońska, 115–27.

NORMA ISO 14044 ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE- OCENA CYKLU ŻYCIA- WYMAGANIA I WYTYCZNE

Wymagania wstępne:

Brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)