Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawne i gospodarcze aspekty gospodarki odpadami

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-OB-PGO
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (9998) Sustainable development Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Prawne i gospodarcze aspekty gospodarki odpadami
Jednostka: Centrum Ekologii i Ekofilozofii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 2 roku studiów II stopnia magisterskich POLITYKA
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

OB2_W04

OB2_U05

OB2_K03

Skrócony opis:

Wzrastająca ilość odpadów i związane z nimi zagrożenia stają się w naszych czasach coraz bardziej zauważalnym problemem w szeroko rozumianej ochronie środowiska. W związku z tym należy rozwijać świadomość o gospodarce odpadami, technologiach przyczyniających się do minimalizacji ilości powstawania odpadów oraz rozwijać technologie pozwalające na powtórne ich wykorzystywanie.

Celem zajęć jest zapoznanie się z rodzajami odpadów, zagrożeniami, jakie mogą powodować, aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, obowiązkami na etapie wytwarzania, transportu, zbierania, przetwarzania odpadów oraz nabycie umiejętności wykorzystywania i zastosowania w życiu codziennym oraz pracy zawodowej istniejących metod recyklingu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

Pełny opis:

Zakres tematyczny zajęć z przedmiotu „Prawne i gospodarcze aspekty gospodarki odpadami” obejmować będzie:

1. Zagadnienia prawne dotyczące gospodarki odpadami w Polsce oraz Unii Europejskiej.

2. Organizacja oraz zarządzenie gospodarką odpadami.

3. Odpady – rodzaje i właściwości, klasyfikacja odpadów.

4. Odpady komunalne i przemysłowe.

5. Odpady opakowaniowe i poużytkowe.

6. Odpady organiczne – z przetwórstwa surowców zwierzęcych, przemysłu drobiarskiego, mleczarskiego, rolno-spożywczego.

7. Odpady niebezpieczne.

8. Sposoby ograniczania ilości odpadów.

9. Obowiązki wytwarzającego odpady.

10. Ewidencja odpadów.

11. Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami

12. Selektywne gromadzenie odpadów.

13. Transport i zbieranie odpadów.

14. Procesy przetwarzania odpadów – rodzaje procesów odzysku, unieszkodliwiania.

15. Procesy przetwarzania odpadów – zezwolenia, uprawnienia, podsumowanie zajęć.

Literatura:

1. C. Rosik-Dulewska: Podstawy gospodarki odpadami, Wydawnictwo Naukowe PWN, wydanie 2015;

2. B. Bilitewski, G. Hardtle, K. Marek: Podręcznik gospodarki odpadami – teoria i praktyka, Seidel-Przewecki Sp. z o.o., wydanie 2006;

3. Wojciech Radecki: Ustawa o odpadach. Komentarz, Wolters Kluwer Polska, wydanie 2016.

4. mec. Magdalena Bar, prof. dr hab. Marek Górski, dr Jerzy Jendrośka, dr Jan Jerzmański, dr Marcin Pchałek, prof. dr hab. Wojciech Radecki, dr Sergiusz Urban: Prawo ochrony środowiska. Komentarz, C.H.Beck, wydanie 2018

5. Agnieszka Jezierska-Markocka, Michał Markocki: Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Komentarz, C.H.Beck, wydanie 2017

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

1. Student zna rodzaje odpadów, sposób ich kwalifikacji wg obowiązujących przepisów prawa.

2.Student zna obowiązki wytwarzającego odpady

3. Student zna zasady i sposób prowadzenia ewidencji odpadów oraz sprawozdawczości z zakresu gospodarki odpadami

4. Student zna zasady prowadzenia transportu, zbierania odpadów

5. Student zna metody przetwarzania odpadów

Umiejętności:

1. Student potrafi zidentyfikować obowiązki w zakresie gospodarki odpadami w zależności od rodzaju prowadzonej działalności

2. Student potrafi korzystać z danych ujętych w Bazie danych o produktach i opakowaniach

2. Student potrafi określić sposób zagospodarowania odpadów w zależności od rodzaju odpadu.

Kompetencje społeczne: umiejętność samodzielnego stosowania przepisów prawa z zakresu gospodarki odpadami w praktyce.

Metody i kryteria oceniania:

2 pisemne kolokwia cząstkowe w trakcie semestru.

Kryteria oceny:

100-91 bardzo dobry

90-81 dobry plus

80-71 dobry

70-61 dostateczny plus

60-51 dostateczny

50-0 niedostateczny

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium 3, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Kruk
Prowadzący grup: Aneta Kruk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium 3 - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium 3, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Kruk
Prowadzący grup: Aneta Kruk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium 3 - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium 3, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Kruk
Prowadzący grup: Aneta Kruk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium 3 - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)