Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy inżynierii procesowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-OB-PIP
Kod Erasmus / ISCED: 07.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy inżynierii procesowej
Jednostka: Centrum Ekologii i Ekofilozofii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 2 roku Ochrony Środowiska MONITORING
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

OB1_W10

OB1_W13

OB1_U05

OB1_K07

Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowych procesów, zjawisk oraz wzorów fizycznych i chemicznych.

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje 30 godzin i prowadzony będzie w formie konwencjonalnych wykładów z elementami wykładu konwersatoryjnego. W ramach zajęć zostaną omówione podstawowe prawa ze statyki i dynamiki płynów, podział płynów, zasady i kluczowe parametry podstawowych procesów jednostkowych stosowanych w instalacjach przemysłowych wraz z przykładem stosowanych urządzeń. Zostaną także omówione główne materiały konstrukcyjne, ich właściwości i zastosowanie. Wiedza pozyskana przez studentów podczas wykładów weryfikowana będzie końcowym kolokwium zaliczającym.

Pełny opis:

Przedmiot Inżynieria procesowa obejmuje 30 godzin i prowadzony będzie w formie piętnastu dwugodzinnych wykładów konwencjonalnych z elementami wykładu konwersatoryjnego. W ramach pierwszych zajęć zostaną omówione podstawowe prawa dotyczące statyki i dynamiki cieczy i gazów i zostanie omówiony podział płynów. Kolejne wykłady będą obejmowały podstawowe zjawiska fizykochemiczne i ich mechanizmy (ruch ciał w płynach, wymiana ciepła, wymiana masy) oraz ich wykorzystanie w kluczowych procesach jednostkowych takich jak mieszanie, destylacja, suszenie, krystalizacja czy absorpcja. Omówione zostaną zasady tych procesów, kluczowe parametry i zależności między nimi. Przedstawione zostaną grupy urządzeń wykorzystywanych do realizacji tych procesów oraz budowa i zasady działania wybranych aparatów. Końcowe wykłady będą dotyczyły podstawowych materiałów konstrukcyjnych stosowanych w inżynierii procesowej. Przedstawiony zostanie podział materiałów, a następnie zostaną omówione poszczególne grupy materiałów z omówieniem ich właściwości oraz właściwości wybranych przedstawicieli tych grup, a także zastosowań. Zaliczenie przedmiotu warunkuje pozytywna ocena kolokwium końcowego, weryfikującego wiedzę pozyskaną przez studentów podczas wykładów.

Literatura:

1. Molenda J.: Technologia chemiczna. WSiP, Warszawa 1997.

2. Zarzycki R., Imbierowicz M., Stelmachowski M.: Wprowadzenie do inżynierii i ochrony środowiska. 1. Ochrona środowiska naturalnego. WNT Warszawa 2007.

3. Zarzycki R., Imbierowicz M., Stelmachowski M.: Wprowadzenie do inżynierii i ochrony środowiska. 2. Fizykochemiczne podstawy inżynierii środowiska. WNT Warszawa 2007.

4. Warych J.: Aparatura chemiczna i procesowa. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1996.

5. Ciborowski J.: Inżynieria procesowa. WNT, Warszawa 1973.

Gradoń L., Selecki A.: Podstawowe procesy przemysłu chemicznego. WNT Warszawa 1985.

6. Troniewski L., Czernek K.: Przenoszenie pędu, ciepła i masy. Część 2. Notatki autoryzowane. Politechnika Opolska, 2006.

7. Dobrzański L.: Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo.

8. Materiały inżynierskie z podstawami projektowania materiałowego. WNT, Warszawa 2002.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WIEDZA:

Student zna podstawowe prawa fizykochemiczne dotyczące płynów. Zna podstawowe procesy jednostkowe stosowane w inżynierii procesowej, wie na czym polegają i zna ich zastosowanie. Wykazuje znajomość podstawowych pojęć i terminologii z obszaru procesów jednostkowych Zna główne materiały konstrukcyjne, ich podstawową charakterystykę i ogólne zasady ich wyboru.

UMIEJĘTNOŚCI:

Student potrafi dokonać wyboru jednostkowego procesu technologicznego. Umie dokonać wyboru podstawowych urządzeń do głównych procesów, będących składowymi instalacji, w celu przeprowadzenia określonego procesu jednostkowego. Potrafi zidentyfikować kluczowe parametry procesowe.

KOMPETENCJE:.

Student jest przygotowany do merytorycznej dyskusji w zakresie ogólnych zasad projektowania i eksploatacji instalacji w ochronie środowiska

Metody i kryteria oceniania

Na ocenę z przedmiotu składa się przede wszystkim ocena z końcowego kolokwium zaliczającego. Przy ocenie końcowej uwzględniany będzie także udział studenta w prowadzonych rozmowach oraz obecność podczas zajęć.

Opis ECTS

1 ECTS =. 25-30 godzin

udział w wykładzie: 30 godz.

przygotowanie do kolokwium zaliczającego: 30 godz.

konsultacje: 5 godzin

przygotowanie do wykładów: 15 godzin

suma godzin: 80 [80/30(25)=3]

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę z przedmiotu składa się przede wszystkim ocena z końcowego kolokwium zaliczającego. Przy ocenie końcowej uwzględniany będzie także udział studenta w prowadzonych rozmowach oraz obecność podczas zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Matuszewska
Prowadzący grup: Anna Matuszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje 30 godzin i prowadzony będzie w formie konwencjonalnych wykładów z elementami wykładu konwersatoryjnego. W ramach zajęć zostaną omówione podstawowe prawa ze statyki i dynamiki płynów, podział płynów, zasady i kluczowe parametry podstawowych procesów jednostkowych stosowanych w instalacjach przemysłowych wraz z przykładem stosowanych urządzeń. Zostaną także omówione główne materiały konstrukcyjne, ich właściwości i zastosowanie. Wiedza pozyskana przez studentów podczas wykładów weryfikowana będzie końcowym kolokwium zaliczającym.

Pełny opis:

Przedmiot Podstawy inżynierii procesowej obejmuje 30 godzin i prowadzony będzie w formie piętnastu dwugodzinnych wykładów konwencjonalnych z elementami wykładu konwersatoryjnego. W ramach pierwszych zajęć zostaną omówione podstawowe prawa dotyczące statyki i dynamiki cieczy i gazów i zostanie omówiony podział płynów. Kolejne wykłady będą obejmowały podstawowe zjawiska fizykochemiczne i ich mechanizmy (ruch ciał w płynach, wymiana ciepła, wymiana masy) oraz ich wykorzystanie w kluczowych procesach jednostkowych takich jak mieszanie, destylacja, suszenie, krystalizacja czy absorpcja. Omówione zostaną zasady tych procesów, kluczowe parametry i zależności między nimi. Przedstawione zostaną grupy urządzeń wykorzystywanych do realizacji tych procesów oraz budowa i zasady działania wybranych aparatów. Końcowe wykłady będą dotyczyły podstawowych materiałów konstrukcyjnych stosowanych w inżynierii procesowej. Przedstawiony zostanie podział materiałów, a następnie zostaną omówione poszczególne grupy materiałów z omówieniem ich właściwości oraz właściwości wybranych przedstawicieli tych grup, a także zastosowań. Zaliczenie przedmiotu warunkuje pozytywna ocena kolokwium końcowego, weryfikującego wiedzę pozyskaną przez studentów podczas wykładów.

Literatura:

Literatura podstawowa – pozycje: 1, 2, 3, 4, 8.

Literatura uzupełniająca – pozycje: 5, 6, 7

1. Molenda J.: Technologia chemiczna. WSiP, Warszawa 1997.

2. Zarzycki R., Imbierowicz M., Stelmachowski M.: Wprowadzenie do inżynierii i ochrony środowiska. 1. Ochrona środowiska naturalnego. WNT Warszawa 2007.

3. Zarzycki R., Imbierowicz M., Stelmachowski M.: Wprowadzenie do inżynierii i ochrony środowiska. 2. Fizykochemiczne podstawy inżynierii środowiska. WNT Warszawa 2007.

4. Warych J.: Aparatura chemiczna i procesowa. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1996.

5. Ciborowski J.: Inżynieria procesowa. WNT, Warszawa 1973.

6. Gradoń L., Selecki A.: Podstawowe procesy przemysłu chemicznego. WNT Warszawa 1985.

7. Troniewski L., Czernek K.: Przenoszenie pędu, ciepła i masy. Część 2. Notatki autoryzowane. Politechnika Opolska, 2006.

8. Dobrzański L.: Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo. Materiały inżynierskie z podstawami projektowania materiałowego. WNT, Warszawa 2002.

Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowych praw fizyki z obszaru płynów. Znajomość podstaw chemii.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Matuszewska
Prowadzący grup: Anna Matuszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje 30 godzin i prowadzony będzie w formie konwencjonalnych wykładów z elementami wykładu konwersatoryjnego. W ramach zajęć zostaną omówione podstawowe prawa ze statyki i dynamiki płynów, podział płynów, zasady i kluczowe parametry podstawowych procesów jednostkowych stosowanych w instalacjach przemysłowych wraz z przykładem stosowanych urządzeń. Zostaną także omówione główne materiały konstrukcyjne, ich właściwości i zastosowanie. Wiedza pozyskana przez studentów podczas wykładów weryfikowana będzie końcowym kolokwium zaliczającym.

Pełny opis:

Przedmiot Podstawy inżynierii procesowej obejmuje 30 godzin i prowadzony będzie w formie piętnastu dwugodzinnych wykładów konwencjonalnych z elementami wykładu konwersatoryjnego. W ramach pierwszych zajęć zostaną omówione podstawowe prawa dotyczące statyki i dynamiki cieczy i gazów i zostanie omówiony podział płynów. Kolejne wykłady będą obejmowały podstawowe zjawiska fizykochemiczne i ich mechanizmy (ruch ciał w płynach, wymiana ciepła, wymiana masy) oraz ich wykorzystanie w kluczowych procesach jednostkowych takich jak mieszanie, destylacja, suszenie, krystalizacja czy absorpcja. Omówione zostaną zasady tych procesów, kluczowe parametry i zależności między nimi. Przedstawione zostaną grupy urządzeń wykorzystywanych do realizacji tych procesów oraz budowa i zasady działania wybranych aparatów. Końcowe wykłady będą dotyczyły podstawowych materiałów konstrukcyjnych stosowanych w inżynierii procesowej. Przedstawiony zostanie podział materiałów, a następnie zostaną omówione poszczególne grupy materiałów z omówieniem ich właściwości oraz właściwości wybranych przedstawicieli tych grup, a także zastosowań. Zaliczenie przedmiotu warunkuje pozytywna ocena kolokwium końcowego, weryfikującego wiedzę pozyskaną przez studentów podczas wykładów.

Literatura:

Literatura podstawowa – pozycje: 1, 2, 3, 4, 8.

Literatura uzupełniająca – pozycje: 5, 6, 7

1. Molenda J.: Technologia chemiczna. WSiP, Warszawa 1997.

2. Zarzycki R., Imbierowicz M., Stelmachowski M.: Wprowadzenie do inżynierii i ochrony środowiska. 1. Ochrona środowiska naturalnego. WNT Warszawa 2007.

3. Zarzycki R., Imbierowicz M., Stelmachowski M.: Wprowadzenie do inżynierii i ochrony środowiska. 2. Fizykochemiczne podstawy inżynierii środowiska. WNT Warszawa 2007.

4. Warych J.: Aparatura chemiczna i procesowa. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1996.

5. Ciborowski J.: Inżynieria procesowa. WNT, Warszawa 1973.

6. Gradoń L., Selecki A.: Podstawowe procesy przemysłu chemicznego. WNT Warszawa 1985.

7. Troniewski L., Czernek K.: Przenoszenie pędu, ciepła i masy. Część 2. Notatki autoryzowane. Politechnika Opolska, 2006.

8. Dobrzański L.: Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo. Materiały inżynierskie z podstawami projektowania materiałowego. WNT, Warszawa 2002.

Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowych praw fizyki z obszaru płynów. Znajomość podstaw chemii.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Matuszewska
Prowadzący grup: Anna Matuszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje 30 godzin i prowadzony będzie w formie konwencjonalnych wykładów z elementami wykładu konwersatoryjnego. W ramach zajęć zostaną omówione podstawowe prawa ze statyki i dynamiki płynów, podział płynów, zasady i kluczowe parametry podstawowych procesów jednostkowych stosowanych w instalacjach przemysłowych wraz z przykładem stosowanych urządzeń. Zostaną także omówione główne materiały konstrukcyjne, ich właściwości i zastosowanie. Wiedza pozyskana przez studentów podczas wykładów weryfikowana będzie końcowym kolokwium zaliczającym.

Pełny opis:

Przedmiot Podstawy inżynierii procesowej obejmuje 30 godzin i prowadzony będzie w formie piętnastu dwugodzinnych wykładów konwencjonalnych z elementami wykładu konwersatoryjnego. W ramach pierwszych zajęć zostaną omówione podstawowe prawa dotyczące statyki i dynamiki cieczy i gazów i zostanie omówiony podział płynów. Kolejne wykłady będą obejmowały podstawowe zjawiska fizykochemiczne i ich mechanizmy (ruch ciał w płynach, wymiana ciepła, wymiana masy) oraz ich wykorzystanie w kluczowych procesach jednostkowych takich jak mieszanie, destylacja, suszenie, krystalizacja czy absorpcja. Omówione zostaną zasady tych procesów, kluczowe parametry i zależności między nimi. Przedstawione zostaną grupy urządzeń wykorzystywanych do realizacji tych procesów oraz budowa i zasady działania wybranych aparatów. Końcowe wykłady będą dotyczyły podstawowych materiałów konstrukcyjnych stosowanych w inżynierii procesowej. Przedstawiony zostanie podział materiałów, a następnie zostaną omówione poszczególne grupy materiałów z omówieniem ich właściwości oraz właściwości wybranych przedstawicieli tych grup, a także zastosowań. Zaliczenie przedmiotu warunkuje pozytywna ocena kolokwium końcowego, weryfikującego wiedzę pozyskaną przez studentów podczas wykładów.

Literatura:

Literatura podstawowa – pozycje: 1, 2, 3, 4, 8.

Literatura uzupełniająca – pozycje: 5, 6, 7

1. Molenda J.: Technologia chemiczna. WSiP, Warszawa 1997.

2. Zarzycki R., Imbierowicz M., Stelmachowski M.: Wprowadzenie do inżynierii i ochrony środowiska. 1. Ochrona środowiska naturalnego. WNT Warszawa 2007.

3. Zarzycki R., Imbierowicz M., Stelmachowski M.: Wprowadzenie do inżynierii i ochrony środowiska. 2. Fizykochemiczne podstawy inżynierii środowiska. WNT Warszawa 2007.

4. Warych J.: Aparatura chemiczna i procesowa. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1996.

5. Ciborowski J.: Inżynieria procesowa. WNT, Warszawa 1973.

6. Gradoń L., Selecki A.: Podstawowe procesy przemysłu chemicznego. WNT Warszawa 1985.

7. Troniewski L., Czernek K.: Przenoszenie pędu, ciepła i masy. Część 2. Notatki autoryzowane. Politechnika Opolska, 2006.

8. Dobrzański L.: Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo. Materiały inżynierskie z podstawami projektowania materiałowego. WNT, Warszawa 2002.

Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowych praw fizyki z obszaru płynów. Znajomość podstaw chemii.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)