Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy nauk o ziemi w procesie regionalizacji i waloryzacji środowiska przyrodniczego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-OB-PNZR
Kod Erasmus / ISCED: 07.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy nauk o ziemi w procesie regionalizacji i waloryzacji środowiska przyrodniczego
Jednostka: Centrum Ekologii i Ekofilozofii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 2 roku Ochrony Środowiska MONITORING
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

OB1_W08

OB1_W10

OB1_U04

OB1_U05

Skrócony opis:

W ramach wykładu przekazywana jest wiedza z grupy przedmiotów nauk geograficznych pt. Metody wyceny i parametryzacji środowiska przyrodniczego. Główny nacisk merytoryczny, położony jest na studia w zakresie rozumienia procesów środowiskowych mających wpływ na ocenę stanu środowiska.

Wiedza ta powinna, pomóc absolwentom w podejmowaniu decyzji w zakresie prawidłowego procesu zarządzania środowiskiem przyrodniczym z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju.

Pełny opis:

Podstawowe pojęcia z zakresu nauk o Ziemi. Budowa Ziemi, elementy stratygrafii, podstawowe procesy środowiskowe. Podstawy mineralogii i petrografii. Makroskopowe oznaczanie minerałów, Podstawy petrografii, Skały (magmowe, osadowe, metamorficzne). Czas geologiczny. Podstawy geologii Polski, Struktury geologiczne. Procesy geologiczne i ich rola w powstawaniu skał: zasada aktualizmu geologicznego, wulkanizm, plutonizm, metamorfizm. Procesy kształtujące powierzchnię Ziemi; egzogeniczne: eoliczne, fluwialne i zachodzące w środowisku morskim, zlodowacenia, wietrzenie, kras. Geomorfologiczna charakterystyka różnych obszarów Polski: typowe formy morfologiczne i ich geneza, rola ewolucji stoku w kształtowaniu rzeźby. Antropogeniczne przekształcenia litosfery. Czynniki glebotwórcze i ich wpływ na powstawanie gleb. Analiza elementów środowiska w procesie waloryzacji, parametryzacji i oceny zasobów środowiska przyrodniczego

Literatura:

Allen P.A., Procesy kształtujące powierzchnię Ziemi, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2000

Bednarek R. i inni: Badania ekologiczno-gleboznawcze, PWN, Warszawa 2004

Bolewski A., Parachoniak W., Petrografia, Wyd. Geol., Warszawa 1982

Bolewski, J. Kubisz A., Manecki, Żabiński W., Mineralogia ogólna. Wyd. Geol. Warszawa 1990

Craig J.,R., i inni, Zasoby Ziemi, PWN, Warszawa, 2003

Czechowski L., Tektonika płyt i konwekcja w płaszczu Ziemi. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 1994

Czubla P., Mizerski Wł., Świerczewska-Gładysz, Przewodnik do ćwiczeń z Geologii, PWN, Warszawa 2008

Fotyma M., Mercik St., Chemia rolna, PWN, Warszawa 1995

Dadlez R., Jaroszewski W., Tektonika. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 1994

Dixon D., Rzeźba Ziemi. Wiedza i Życie, Warszawa 1992

Dzik J., Dzieje życia na Ziemi. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2003

Kabata-Pendias A., Pendias H., Biogeochemia pierwiastków śladowych, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 1993

Klimaszewski M., Geomorfologia. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2003

Książkiewicz M., Geologia dynamiczna. Wyd. Geol., Warszawa 1979

Lityński T., Jurkowska H., Żyzność gleby i odżywianie się roślin, PWN, Warszawa 1982

Longley P.A., i inni, GIS teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2006

Magnuszewski A., GIS w geografii fizycznej, Wydawnictwo Naukowe PWN 1999

Mannion A.,M., Zmiany Środowiska Ziemi, PWN, Warszawa 2001

Mietelski J., Astronomia w Geografii, PWN, Warszawa 2009

Migoń P., Geomorfologia, Wydawnictwo Naukowe PWN 2008 (copyright 2006)

Mizerski W., Geologia dynamiczna dla geografów. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2006

Mizerski W., Geologia Polski. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2009

Mizerski W., Orłowski S., Geologia historyczna dla geografów. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2005

Musierowicz A., Gleboznawstwo ogólne. PWRiL, Warszawa 1968

Ostaszewska K., Geografia krajobrazu, PWN, Warszawa 2002

Praca zbiorowa, Klasyfikacja krajobrazu Landscape Classification, Teoria i praktyka Theory and practice, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2008

Praca zbiorowa, Geoekologia i ochrona krajobrazu, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2004

Praca zbiorowa, Znaczenie badań krajobrazowych dla zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2007

Prusinkiewicz Z., Leksykon ekologiczno-gleboznawczy. PWN Warszawa 1994

Richling A., Geograficzne badania środowiska przyrodniczego, Wydawnictwo Naukowe PWN 2006

Richling A., Ostaszewska K., Geografia fizyczna Polski, PWN Warszawa 2006

Sandner J., 2019, Wybrane problemy w procesie projektowania strategii zrównoważonego rozwoju gmin, Studia Ecologiae et Bioethicae, 17, 3: 53-62, Wydawnictwo UKSW, Warszawa.

Sandner J., Zrównoważony rozwój szansą dla ludzkości, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2008

Stanley Steven M., Historia Ziemi, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2002

Tjeerd H. van Andel, Nowe spojrzenie na starą planetę, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2001

Trzeciak S., Meteorologia morska z oceanografią, Wydawnictwo Naukowe PWN 2009 (copyright 2006)

Uggla H., Gleboznawstwo rolnicze, PWN Warszawa 1976

Uggla H., Gleboznawstwo leśne, PWRiL Warszawa 1979

VanLoon Gary W., Duffy Stephen J., Chemia środowiska, Wydawnictwo Naukowe PWN 2008

Zawadzki S. red., Gleboznawstwo, PWRiL Warszawa 1999

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza: Student powinien posiadać pogłębioną wiedzę w zakresie nauk o Ziemi, procesów oraz zjawisk geologicznych przyczyn ich powstawania, holistycznej analizy procesów środowiskowych ze szczególnym uwzględnieniem procesów naturalnych kształtujących skorupę ziemską, sposobów zapisu ich efektów, a także metod badań.

Umiejętności: Student po zajęciach powinien rozpoznawać makroskopowo podstawowe rodzaje minerałów i skał oraz określać warunki i sposoby ich powstawania i ich rolę w kształtowaniu procesów np. powstawania gleb. Powinien umieć przeprowadzać analizę procesów przyczynowo skutkowych z obszaru nauk o Ziemi.

Kompetencje: Student powinien rozumieć zasady gromadzenia oraz udostępniania złożonych danych o środowisku przyrodniczym do celów planistycznych (plany miejscowego zagospodarowania, mapy geośrodowiskowe) oraz zarządzania środowiskiem przyrodniczym zgodnie z ideami zrównoważonego rozwoju. Powinien potrafić pracować w zespole, korzystać ze źródeł naukowych w tym Internetu oraz prawidłowo rozwiązywać naukowe zadania problemowe w oparciu o wiedzę i swoją kreatywność.

Zajęcia w roku akademickim 2020/21 będą prowadzone w trybie on-line.

Zaliczenia ćwiczeń odbywać się będą w trybie on-line.

Egzamin oraz inne zaliczenia w postaci testów odbywać się będą on-line na platformie Moodle.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest regularne uczęszczanie na wykłady oraz ćwiczenia. Dopuszcza się jedną nieobecność nieusprawiedliwioną na ćwiczeniach. Student w ramach przedmiotu zobowiązany jest do realizacji ćwiczeń o charakterze projektów. W ciągu roku, każdy ze studentów, powinien wziąć udział w teście sprawdzającym wiedzę. Testy są realizowane na dedykowanym dla grupy przedmiotów Nauk o Ziemi systemie e-learning. Warunkiem zaliczenia testu jest uzyskanie minimum 61% punktów, możliwych do uzyskania. Pozytywne zaliczenie wszystkich ćwiczeń i testów jest warunkiem przystąpienia do egzaminu końcowego. Egzamin końcowy odbywać się będzie w formie obrony realizowanego podczas roku akademickiego projektu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Sandner
Prowadzący grup: Jan Sandner
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=23169
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

W ramach wykładu przekazywana jest wiedza z grupy przedmiotów nauk geograficznych pt. Metody wyceny i parametryzacji środowiska przyrodniczego. Główny nacisk merytoryczny, położony jest na studia w zakresie rozumienia procesów środowiskowych mających wpływ na ocenę stanu środowiska.

Wiedza ta powinna, pomóc absolwentom w podejmowaniu decyzji w zakresie prawidłowego procesu zarządzania środowiskiem przyrodniczym z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju.

Pełny opis:

Podstawowe pojęcia z zakresu nauk o Ziemi. Budowa Ziemi, elementy stratygrafii, podstawowe procesy środowiskowe. Podstawy mineralogii i petrografii. Makroskopowe oznaczanie minerałów, Podstawy petrografii, Skały (magmowe, osadowe, metamorficzne). Czas geologiczny. Podstawy geologii Polski, Struktury geologiczne. Procesy geologiczne i ich rola w powstawaniu skał: zasada aktualizmu geologicznego, wulkanizm, plutonizm, metamorfizm. Procesy kształtujące powierzchnię Ziemi; egzogeniczne: eoliczne, fluwialne i zachodzące w środowisku morskim, zlodowacenia, wietrzenie, kras. Geomorfologiczna charakterystyka różnych obszarów Polski: typowe formy morfologiczne i ich geneza, rola ewolucji stoku w kształtowaniu rzeźby. Antropogeniczne przekształcenia litosfery. Czynniki glebotwórcze i ich wpływ na powstawanie gleb. Analiza elementów środowiska w procesie waloryzacji, parametryzacji i oceny zasobów środowiska przyrodniczego

Literatura:

Allen P.A., Procesy kształtujące powierzchnię Ziemi, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2000

Bednarek R. i inni: Badania ekologiczno-gleboznawcze, PWN, Warszawa 2004

Bolewski A., Parachoniak W., Petrografia, Wyd. Geol., Warszawa 1982

Bolewski, J. Kubisz A., Manecki, Żabiński W., Mineralogia ogólna. Wyd. Geol. Warszawa 1990

Craig J.,R., i inni, Zasoby Ziemi, PWN, Warszawa, 2003

Czechowski L., Tektonika płyt i konwekcja w płaszczu Ziemi. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 1994

Czubla P., Mizerski Wł., Świerczewska-Gładysz, Przewodnik do ćwiczeń z Geologii, PWN, Warszawa 2008

Fotyma M., Mercik St., Chemia rolna, PWN, Warszawa 1995

Dadlez R., Jaroszewski W., Tektonika. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 1994

Dixon D., Rzeźba Ziemi. Wiedza i Życie, Warszawa 1992

Dzik J., Dzieje życia na Ziemi. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2003

Kabata-Pendias A., Pendias H., Biogeochemia pierwiastków śladowych, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 1993

Klimaszewski M., Geomorfologia. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2003

Książkiewicz M., Geologia dynamiczna. Wyd. Geol., Warszawa 1979

Lityński T., Jurkowska H., Żyzność gleby i odżywianie się roślin, PWN, Warszawa 1982

Longley P.A., i inni, GIS teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2006

Magnuszewski A., GIS w geografii fizycznej, Wydawnictwo Naukowe PWN 1999

Mannion A.,M., Zmiany Środowiska Ziemi, PWN, Warszawa 2001

Mietelski J., Astronomia w Geografii, PWN, Warszawa 2009

Migoń P., Geomorfologia, Wydawnictwo Naukowe PWN 2008 (copyright 2006)

Mizerski W., Geologia dynamiczna dla geografów. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2006

Mizerski W., Geologia Polski. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2009

Mizerski W., Orłowski S., Geologia historyczna dla geografów. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2005

Musierowicz A., Gleboznawstwo ogólne. PWRiL, Warszawa 1968

Ostaszewska K., Geografia krajobrazu, PWN, Warszawa 2002

Praca zbiorowa, Klasyfikacja krajobrazu Landscape Classification, Teoria i praktyka Theory and practice, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2008

Praca zbiorowa, Geoekologia i ochrona krajobrazu, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2004

Praca zbiorowa, Znaczenie badań krajobrazowych dla zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2007

Prusinkiewicz Z., Leksykon ekologiczno-gleboznawczy. PWN Warszawa 1994

Richling A., Geograficzne badania środowiska przyrodniczego, Wydawnictwo Naukowe PWN 2006

Richling A., Ostaszewska K., Geografia fizyczna Polski, PWN Warszawa 2006

Sandner J., 2019, Wybrane problemy w procesie projektowania strategii zrównoważonego rozwoju gmin, Studia Ecologiae et Bioethicae, 17, 3: 53-62, Wydawnictwo UKSW, Warszawa.

Sandner J., Zrównoważony rozwój szansą dla ludzkości, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2008

Stanley Steven M., Historia Ziemi, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2002

Tjeerd H. van Andel, Nowe spojrzenie na starą planetę, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2001

Trzeciak S., Meteorologia morska z oceanografią, Wydawnictwo Naukowe PWN 2009 (copyright 2006)

Uggla H., Gleboznawstwo rolnicze, PWN Warszawa 1976

Uggla H., Gleboznawstwo leśne, PWRiL Warszawa 1979

VanLoon Gary W., Duffy Stephen J., Chemia środowiska, Wydawnictwo Naukowe PWN 2008

Zawadzki S. red., Gleboznawstwo, PWRiL Warszawa 1999

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Sandner
Prowadzący grup: Jan Sandner
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=23169
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

W ramach wykładu przekazywana jest wiedza z grupy przedmiotów nauk geograficznych pt. Metody wyceny i parametryzacji środowiska przyrodniczego. Główny nacisk merytoryczny, położony jest na studia w zakresie rozumienia procesów środowiskowych mających wpływ na ocenę stanu środowiska.

Wiedza ta powinna, pomóc absolwentom w podejmowaniu decyzji w zakresie prawidłowego procesu zarządzania środowiskiem przyrodniczym z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju.

Pełny opis:

Podstawowe pojęcia z zakresu nauk o Ziemi. Budowa Ziemi, elementy stratygrafii, podstawowe procesy środowiskowe. Podstawy mineralogii i petrografii. Makroskopowe oznaczanie minerałów, Podstawy petrografii, Skały (magmowe, osadowe, metamorficzne). Czas geologiczny. Podstawy geologii Polski, Struktury geologiczne. Procesy geologiczne i ich rola w powstawaniu skał: zasada aktualizmu geologicznego, wulkanizm, plutonizm, metamorfizm. Procesy kształtujące powierzchnię Ziemi; egzogeniczne: eoliczne, fluwialne i zachodzące w środowisku morskim, zlodowacenia, wietrzenie, kras. Geomorfologiczna charakterystyka różnych obszarów Polski: typowe formy morfologiczne i ich geneza, rola ewolucji stoku w kształtowaniu rzeźby. Antropogeniczne przekształcenia litosfery. Czynniki glebotwórcze i ich wpływ na powstawanie gleb. Analiza elementów środowiska w procesie waloryzacji, parametryzacji i oceny zasobów środowiska przyrodniczego

Literatura:

Allen P.A., Procesy kształtujące powierzchnię Ziemi, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2000

Bednarek R. i inni: Badania ekologiczno-gleboznawcze, PWN, Warszawa 2004

Bolewski A., Parachoniak W., Petrografia, Wyd. Geol., Warszawa 1982

Bolewski, J. Kubisz A., Manecki, Żabiński W., Mineralogia ogólna. Wyd. Geol. Warszawa 1990

Craig J.,R., i inni, Zasoby Ziemi, PWN, Warszawa, 2003

Czechowski L., Tektonika płyt i konwekcja w płaszczu Ziemi. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 1994

Czubla P., Mizerski Wł., Świerczewska-Gładysz, Przewodnik do ćwiczeń z Geologii, PWN, Warszawa 2008

Fotyma M., Mercik St., Chemia rolna, PWN, Warszawa 1995

Dadlez R., Jaroszewski W., Tektonika. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 1994

Dixon D., Rzeźba Ziemi. Wiedza i Życie, Warszawa 1992

Dzik J., Dzieje życia na Ziemi. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2003

Kabata-Pendias A., Pendias H., Biogeochemia pierwiastków śladowych, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 1993

Klimaszewski M., Geomorfologia. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2003

Książkiewicz M., Geologia dynamiczna. Wyd. Geol., Warszawa 1979

Lityński T., Jurkowska H., Żyzność gleby i odżywianie się roślin, PWN, Warszawa 1982

Longley P.A., i inni, GIS teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2006

Magnuszewski A., GIS w geografii fizycznej, Wydawnictwo Naukowe PWN 1999

Mannion A.,M., Zmiany Środowiska Ziemi, PWN, Warszawa 2001

Mietelski J., Astronomia w Geografii, PWN, Warszawa 2009

Migoń P., Geomorfologia, Wydawnictwo Naukowe PWN 2008 (copyright 2006)

Mizerski W., Geologia dynamiczna dla geografów. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2006

Mizerski W., Geologia Polski. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2009

Mizerski W., Orłowski S., Geologia historyczna dla geografów. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2005

Musierowicz A., Gleboznawstwo ogólne. PWRiL, Warszawa 1968

Ostaszewska K., Geografia krajobrazu, PWN, Warszawa 2002

Praca zbiorowa, Klasyfikacja krajobrazu Landscape Classification, Teoria i praktyka Theory and practice, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2008

Praca zbiorowa, Geoekologia i ochrona krajobrazu, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2004

Praca zbiorowa, Znaczenie badań krajobrazowych dla zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2007

Prusinkiewicz Z., Leksykon ekologiczno-gleboznawczy. PWN Warszawa 1994

Richling A., Geograficzne badania środowiska przyrodniczego, Wydawnictwo Naukowe PWN 2006

Richling A., Ostaszewska K., Geografia fizyczna Polski, PWN Warszawa 2006

Sandner J., 2019, Wybrane problemy w procesie projektowania strategii zrównoważonego rozwoju gmin, Studia Ecologiae et Bioethicae, 17, 3: 53-62, Wydawnictwo UKSW, Warszawa.

Sandner J., Zrównoważony rozwój szansą dla ludzkości, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2008

Stanley Steven M., Historia Ziemi, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2002

Tjeerd H. van Andel, Nowe spojrzenie na starą planetę, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2001

Trzeciak S., Meteorologia morska z oceanografią, Wydawnictwo Naukowe PWN 2009 (copyright 2006)

Uggla H., Gleboznawstwo rolnicze, PWN Warszawa 1976

Uggla H., Gleboznawstwo leśne, PWRiL Warszawa 1979

VanLoon Gary W., Duffy Stephen J., Chemia środowiska, Wydawnictwo Naukowe PWN 2008

Zawadzki S. red., Gleboznawstwo, PWRiL Warszawa 1999

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Sandner
Prowadzący grup: Jan Sandner
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a1H1U-Bfu68cloXQWIUglUYl8pfantwrTZXH0pScFsBg1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=8ecad923-2f30-464c-af12-2e22c6e098c9&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

W ramach wykładu przekazywana jest wiedza z grupy przedmiotów nauk geograficznych pt. Metody wyceny i parametryzacji środowiska przyrodniczego. Główny nacisk merytoryczny, położony jest na studia w zakresie rozumienia procesów środowiskowych mających wpływ na ocenę stanu środowiska.

Wiedza ta powinna, pomóc absolwentom w podejmowaniu decyzji w zakresie prawidłowego procesu zarządzania środowiskiem przyrodniczym z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju.

Pełny opis:

Podstawowe pojęcia z zakresu nauk o Ziemi. Budowa Ziemi, elementy stratygrafii, podstawowe procesy środowiskowe. Podstawy mineralogii i petrografii. Makroskopowe oznaczanie minerałów, Podstawy petrografii, Skały (magmowe, osadowe, metamorficzne). Czas geologiczny. Podstawy geologii Polski, Struktury geologiczne. Procesy geologiczne i ich rola w powstawaniu skał: zasada aktualizmu geologicznego, wulkanizm, plutonizm, metamorfizm. Procesy kształtujące powierzchnię Ziemi; egzogeniczne: eoliczne, fluwialne i zachodzące w środowisku morskim, zlodowacenia, wietrzenie, kras. Geomorfologiczna charakterystyka różnych obszarów Polski: typowe formy morfologiczne i ich geneza, rola ewolucji stoku w kształtowaniu rzeźby. Antropogeniczne przekształcenia litosfery. Czynniki glebotwórcze i ich wpływ na powstawanie gleb. Analiza elementów środowiska w procesie waloryzacji, parametryzacji i oceny zasobów środowiska przyrodniczego

Literatura:

Allen P.A., Procesy kształtujące powierzchnię Ziemi, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2000

Bednarek R. i inni: Badania ekologiczno-gleboznawcze, PWN, Warszawa 2004

Bolewski A., Parachoniak W., Petrografia, Wyd. Geol., Warszawa 1982

Bolewski, J. Kubisz A., Manecki, Żabiński W., Mineralogia ogólna. Wyd. Geol. Warszawa 1990

Craig J.,R., i inni, Zasoby Ziemi, PWN, Warszawa, 2003

Czechowski L., Tektonika płyt i konwekcja w płaszczu Ziemi. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 1994

Czubla P., Mizerski Wł., Świerczewska-Gładysz, Przewodnik do ćwiczeń z Geologii, PWN, Warszawa 2008

Fotyma M., Mercik St., Chemia rolna, PWN, Warszawa 1995

Dadlez R., Jaroszewski W., Tektonika. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 1994

Dixon D., Rzeźba Ziemi. Wiedza i Życie, Warszawa 1992

Dzik J., Dzieje życia na Ziemi. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2003

Kabata-Pendias A., Pendias H., Biogeochemia pierwiastków śladowych, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 1993

Klimaszewski M., Geomorfologia. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2003

Książkiewicz M., Geologia dynamiczna. Wyd. Geol., Warszawa 1979

Lityński T., Jurkowska H., Żyzność gleby i odżywianie się roślin, PWN, Warszawa 1982

Longley P.A., i inni, GIS teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2006

Magnuszewski A., GIS w geografii fizycznej, Wydawnictwo Naukowe PWN 1999

Mannion A.,M., Zmiany Środowiska Ziemi, PWN, Warszawa 2001

Mietelski J., Astronomia w Geografii, PWN, Warszawa 2009

Migoń P., Geomorfologia, Wydawnictwo Naukowe PWN 2008 (copyright 2006)

Mizerski W., Geologia dynamiczna dla geografów. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2006

Mizerski W., Geologia Polski. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2009

Mizerski W., Orłowski S., Geologia historyczna dla geografów. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2005

Musierowicz A., Gleboznawstwo ogólne. PWRiL, Warszawa 1968

Ostaszewska K., Geografia krajobrazu, PWN, Warszawa 2002

Praca zbiorowa, Klasyfikacja krajobrazu Landscape Classification, Teoria i praktyka Theory and practice, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2008

Praca zbiorowa, Geoekologia i ochrona krajobrazu, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2004

Praca zbiorowa, Znaczenie badań krajobrazowych dla zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2007

Prusinkiewicz Z., Leksykon ekologiczno-gleboznawczy. PWN Warszawa 1994

Richling A., Geograficzne badania środowiska przyrodniczego, Wydawnictwo Naukowe PWN 2006

Richling A., Ostaszewska K., Geografia fizyczna Polski, PWN Warszawa 2006

Sandner J., 2019, Wybrane problemy w procesie projektowania strategii zrównoważonego rozwoju gmin, Studia Ecologiae et Bioethicae, 17, 3: 53-62, Wydawnictwo UKSW, Warszawa.

Sandner J., Zrównoważony rozwój szansą dla ludzkości, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2008

Stanley Steven M., Historia Ziemi, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2002

Tjeerd H. van Andel, Nowe spojrzenie na starą planetę, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2001

Trzeciak S., Meteorologia morska z oceanografią, Wydawnictwo Naukowe PWN 2009 (copyright 2006)

Uggla H., Gleboznawstwo rolnicze, PWN Warszawa 1976

Uggla H., Gleboznawstwo leśne, PWRiL Warszawa 1979

VanLoon Gary W., Duffy Stephen J., Chemia środowiska, Wydawnictwo Naukowe PWN 2008

Zawadzki S. red., Gleboznawstwo, PWRiL Warszawa 1999

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)