Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ethics of Animal Research

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-OB-POEAR
Kod Erasmus / ISCED: 07.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ethics of Animal Research
Jednostka: Centrum Ekologii i Ekofilozofii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

OB2_W09

OB2_W12

OB2_U01

OB2_U02

OB2_U05

Skrócony opis:

Human scientific curiosity towards non human animals dates back to ancient times: vivisections took place in classic Greece and Aristotle can be fairly regarded as the first zoologist. Nonetheless systematic use of animals for research purposes is a fact of modern and contemporary science. Together with modern scientific uses of animals ethical concerns about such uses started to be raised into philosophical debates and public opinion. The class will reconstruct a short history of animal use in research and of the origins of the contemporary ethical debate. Different kinds of animal use in research will be presented and discussed with regard to the specific ethical problems they raise

Pełny opis:

1. History of scientific use of animals and the concept of animal model (3 hours)

2. The origin of the debate about the scientific use of animals and contemporary animal ethics (3 hours)

3. Ethical Issues of Biomedical Lab Research (3 hours)

4. Ethical issues of behavioral research in the wild and in the lab (3 hours)

5. Regulation of animal research, public opinion and democratic society(3 hours)

Literatura:

- Lynda Byrke et al, The Sacrifice: How Scientific Experiments Transform Animals and People, Purdue U.P., 2014

- Richard Ryder, Victims of science. The use of animals in researc, Open Gate Press, 1983.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

OB2_W09

OB2_W12

OB2_U01

OB2_U02

OB2_U05

Metody i kryteria oceniania:

Essay

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)