Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

From Environmental Ethics to Climate Ethics

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-OB-POLLEECE
Kod Erasmus / ISCED: 07.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: From Environmental Ethics to Climate Ethics
Jednostka: Centrum Ekologii i Ekofilozofii
Grupy: Grupa przedmiotów - oferta Erasmus
Przedmioty ERASMUS
Zajęcia w językach obcych w Instytucie Ekologii i Bioetyki
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

OB2_W02

OB2_W09

OB2_W12

OB2_U01

OB2_U09

Skrócony opis:

Human concern for the environment is a contemporary fact developed from ideas of the late modernity. Also environmental ethics is a young branch of philosophy, “invented” in the second half of the 20th Century. First, the class will examine both the philosophical roots and the scientific roots of environmental ethics. Thinkers like H.D. Thoureau and A. Leopold are important sources for contemporary philosophical discussion about human responsibility towards the environment. On the scientific side, environmental ethics has been made possible by the scientific work of C. Darwin and the subsequent establishment of ecology as a science into the framework of biology after Darwin. Then the class will present the most important approaches of environmental ethics since its birth in the second half of 20th Century from the awareness of the human effects on the environment caused by the “ecological crisis”.

Pełny opis:

• Course content:

1. The philosophical sources of environmental ethics: H.D. Thoureau and A. Leopold (6 hours)

2. The scientific sources of environmental ethics: from C. Darwin to the birth of ecology (6 hours)

3. The ecological crisis in the 20th Century (6 hours)

4. Environmental ethics in the second half of 20th Century (6 hours)

5. The climate change and climate ethics (6 hours)

Literatura:

- Broome, John. 2012. Climate Matters: Ethics in a Warming World. New York: W. Norton & Company.

Gardiner, Stephen M. 2011. A Perfect Moral Storm: The Ethical Tragedy of Climate Change. New York: Oxford University Press.

- Gardiner, Stephen M. e Allen Thompson, a c. di. 2016. The Oxford Handbook of Environmental Ethics. New York: Oxford University Press.

- Hourdequin, Marion. 2015. Environmental Ethics: From theory to practice. London: Bloomsbury.

- Jamieson, Dale. 2010. Reason in a Dark Time: Why the Struggle Against Climate Change Failed — and What It Means for Our Future. Oxford: Oxford University Press.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Students will gain general knowledge on climate change and environmental ethics. First, the class will examine both the philosophical roots and the scientific roots of environmental ethics. Thinkers like H.D. Thoureau and A. Leopold are important sources for contemporary philosophical discussion about human responsibility towards the environment. On the scientific side, environmental ethics has been made possible by the scientific work of C. Darwin and the subsequent establishment of ecology as a science into the framework of biology after Darwin. Then the class will present the most important approaches of environmental ethics since its birth in the second half of 20th Century from the awareness of the human effects on the environment caused by the “ecological crisis”.

Metody i kryteria oceniania:

• Methods of knowledge verification: Students are obliged to write a philosophical essay. The grade will depend on the student's ability to express and prove his/her point of view on the essay's subject.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)