Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo ochrony środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-OB-POS Kod Erasmus / ISCED: 07.2 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo ochrony środowiska
Jednostka: Centrum Ekologii i Ekofilozofii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 2 roku Ochrony Środowiska ZARZĄDZANIE
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=13874
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

OB1_W02

OB1_W05

OB1_W16

OB1_U11

Wymagania wstępne:

brak

Skrócony opis:

Cele przedmiotu: Celem wykładu jest zapoznanie studentów z podstawami prawnymi ochrony środowiska, zasadami rządzącymi ochroną środowiska, jak również stosowaną siatką pojęciową.

Pełny opis:

Założenia:

Ochrona środowiska jest jednym z podstawowych zadań państwa warunkujących jego prawidłowy rozwój gospodarczy i społeczny (zrównoważony rozwój). W wymiarze prawnym składają się na nie regulacje prawa międzynarodowego, unijnego oraz krajowego.

W ramach wykładu zostaną poruszone następujące zagadnienia ogólne:

- miejsce prawa ochrony środowiska w systemie prawnym

- źródła prawa ochrony środowiska

-zasady prawa ochrony środowiska

-zasada zrównoważonego rozwoju

oraz pozostałe zagadnienia pozwalające na swobodne poruszanie się w problematyce prawnej ochrony środowiska:

- partycypacja społeczna w ochronie środowiska

- dostęp do informacji o środowisku

- ochrona prawna komponentów środowiska

- finansowoprawne instrumenty ochrony środowiska

- odpowiedzialność i ochrona sądowa w ochronie środowiska

- zarządzanie przez administrację sprawami środowiska

Literatura:

Materiały udostępniane na platformie moodle oraz

Podstawowe akty prawne:

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (bieżący stan prawny)

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (bieżący stan prawny)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (bieżący stan prawny)

Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (bieżący stan prawny)

Podstawowa literatura:

M. Górski (red.), Prawo ochrony środowiska, wyd. 2, Warszawa 2014,

B. Wierzbowski, B. Rakoczy, Podstawy prawa ochrony środowiska, wyd. 5, Warszawa 2012

J. Ciechanowicz-McLean, Prawo i polityka ochrony środowiska, Warszawa 2009

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty kształcenia:

A. Wiedza

1. Posługuje podstawową terminologią, umożliwiającą opis systemu prawa oraz zna podstawowe regulacje prawne dotyczące ochrony środowiska

2. Posiada podstawową wiedzę umożliwiającą charakterystykę gałęzi prawa ochrony środowiska, rozpoznaje i definiuje zasady prawa ochrony środowiska

3. Identyfikuje instrumenty prawa ochrony środowiska oraz otoczenie instytucjonalne

B. Umiejętności

4. Interpretuje akty prawa i na ich podstawie wyciąga poprawne wnioski (Analizuje akty prawne i posługuje się zbiorami aktów prawnych oraz wyszukuje niezbędne akty, konstruuje proste normy prawne na podstawie przepisów prawa)

5. Potrafi przyporządkować instrumenty prawne do określonego zdarzenia, wskazując rozwiązanie prawne problemu

C. Kompetencje

6. Ma świadomość znaczenia norm prawnych dla realizacji ochrony środowiska

7. Potrafi pracować indywidualnie wykazując inicjatywę i samodzielność w działaniach oraz efektywnie współdziałać w pracy zespołowej, pełniąc w niej różne role

Opis ECTS:

aktywność Studenta liczba godzin/nakład pracy

udział w wykładzie na platformie e-elearningowej 30

konsultacje 15

praca własna nad aktami 30

przygotowanie do egzaminu 25

SUMA GODZIN 100

LICZBA ECTS 4

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny

ocena niedost.

A. Wiedza

1. nie operuje podstawową terminologię, umożliwiającą opis systemu prawa oraz nie zna podstawowych regulacji prawnych dotyczących ochrony środowiska i ochrony przyrody

2. nie osiada podstawowej wiedzy umożliwiającej charakterystykę gałęzi prawa ochrony środowiska, nie rozpoznaje i nie definiuje zasad prawa ochrony środowiska

3. nie identyfikuje podstawowych instrumentów prawa ochrony środowiska oraz otoczenie instytucjonalne

B. Umiejętności

4. Nie potrafi interpretować aktów prawa i na ich podstawie wyciągać poprawnych wniosków

5. Nie potrafi przyporządkować instrumentów prawnych do określonego zdarzenia

C. Kompetencje

6. Nie ma świadomości znaczenia norm prawnych dla realizacji ochrony środowiska

7. Nie potrafi pracować indywidualnie oraz efektywnie współdziałać w pracy zespołowej

ocena dostateczna:

A. Wiedza

1. Poprawnie operuje kilkoma terminami, umożliwiającymi opis systemu prawa oraz zna kilka podstawowych regulacji prawnych dotyczących ochrony środowiska i ochrony przyrody

2. Posiada podstawową wiedzę umożliwiającą charakterystykę gałęzi prawa ochrony środowiska, rozpoznaje i definiuje trzy zasady prawa ochrony środowiska

3. Identyfikuje trzy podstawowe instrumenty prawa ochrony środowiska oraz potrafi wymienić trzy organy ochrony środowiska

B. Umiejętności

4. Dostatecznie potrafi zinterpretować podstawowe przepisy aktów prawa, posługuje się zbiorami aktów prawnych oraz wyszukuje akty prawa

5. Dostatecznie potrafi przyporządkować instrumenty prawne do określonego zdarzenia

C. Kompetencje

6. Ma dostateczną świadomość znaczenia norm prawnych dla realizacji ochrony środowiska

7. Dostatecznie potrafi pracować indywidualnie oraz współdziałać zespołowo

Ocena dobra:

A. Wiedza

1. Operuje podstawową terminologię, umożliwiającą opis systemu prawa oraz zna podstawowe regulacje prawne dotyczące ochrony środowiska i ochrony przyrody

2. Posiada podstawową wiedzę umożliwiającą charakterystykę gałęzi prawa ochrony środowiska, rozpoznaje i definiuje zasady prawa ochrony środowiska

3. Identyfikuje podstawowe instrumenty prawa ochrony środowiska oraz otoczenie instytucjonalne

B. Umiejętności

4. Interpretuje akty prawa i na ich podstawie wyciąga poprawne wnioski (Analizuje akty prawne i posługuje się zbiorami aktów prawnych oraz wyszukuje niezbędne akty)

5. Dobrze potrafi przyporządkować instrumenty prawne do określonego zdarzenia

C. Kompetencje

6. Ma świadomość znaczenia norm prawnych dla realizacji ochrony środowiska, zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności

7. Potrafi dobrze pracować indywidualnie wykazując inicjatywę i samodzielność w działaniach oraz potrafi współdziałać w pracy zespołowej

ocena bardzo dobra:

A. Wiedza

1. Sprawnie operuje podstawową terminologię, umożliwiającą opis systemu prawa oraz zna regulacje prawne dotyczące ochrony środowiska i ochrony przyrody

2. Posiada podstawową wiedzę umożliwiającą charakterystykę gałęzi prawa ochrony środowiska, rozpoznaje i definiuje zasady prawa ochrony środowiska, potrafi powiązać je z instrumentami

3. Identyfikuje podstawowe instrumenty prawa ochrony środowiska oraz otoczenie instytucjonalne

B. Umiejętności

4. Sprawnie interpretuje akty prawa i na ich podstawie wyciąga poprawne wnioski, analizuje akty prawne i posługuje się zbiorami aktów prawnych oraz wyszukuje niezbędne akty, konstruuje proste normy prawne na podstawie przepisów prawa

5. Potrafi prawidłowo zastosować instrumenty prawne do określonego zdarzenia

C. Kompetencje

6. Ma wysoką świadomość znaczenia norm prawnych dla realizacji ochrony środowiska, zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się w zakresie aspektu prawnego

7. Sprawnie pracuje indywidualnie wykazując inicjatywę i samodzielność w działaniach oraz efektywnie współdziała w pracy zespołowej, pełniąc w niej różne role

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Kosieradzka-Federczyk
Prowadzący grup: Agata Kosieradzka-Federczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Cele przedmiotu: Celem wykładu jest zapoznanie studentów z podstawami prawnymi ochrony środowiska, zasadami rządzącymi ochroną środowiska, jak również stosowaną siatką pojęciową.

Pełny opis:

Założenia:

Ochrona środowiska jest jednym z podstawowych zadań państwa warunkujących jego prawidłowy rozwój gospodarczy i społeczny (zrównoważony rozwój). W wymiarze prawnym składają się na nie regulacje prawa międzynarodowego, unijnego oraz krajowego.

W ramach wykładu zostaną poruszone następujące zagadnienia ogólne:

- miejsce prawa ochrony środowiska w systemie prawnym

- źródła prawa ochrony środowiska

-zasady prawa ochrony środowiska

-zasada zrównoważonego rozwoju

oraz pozostałe zagadnienia pozwalające na swobodne poruszanie się w problematyce prawnej ochrony środowiska:

- partycypacja społeczna w ochronie środowiska

- dostęp do informacji o środowisku

- ochrona prawna komponentów środowiska

- finansowoprawne instrumenty ochrony środowiska

- odpowiedzialność i ochrona sądowa w ochronie środowiska

- zarządzanie przez administrację sprawami środowiska

Literatura:

Podstawowe akty prawne:

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (bieżący stan prawny)

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (bieżący stan prawny)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (bieżący stan prawny)

Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (bieżący stan prawny)

Podstawowa literatura:

M. Górski (red.), Prawo ochrony środowiska, wyd. 2, Warszawa 2014,

B. Wierzbowski, B. Rakoczy, Podstawy prawa ochrony środowiska, wyd. 5, Warszawa 2012

J. Ciechanowicz-McLean, Prawo i polityka ochrony środowiska, Warszawa 2009

Wymagania wstępne:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Kosieradzka-Federczyk
Prowadzący grup: Agata Kosieradzka-Federczyk
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=13874
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Cele przedmiotu: Celem wykładu jest zapoznanie studentów z podstawami prawnymi ochrony środowiska, zasadami rządzącymi ochroną środowiska, jak również stosowaną siatką pojęciową.

Pełny opis:

Założenia:

Ochrona środowiska jest jednym z podstawowych zadań państwa warunkujących jego prawidłowy rozwój gospodarczy i społeczny (zrównoważony rozwój). W wymiarze prawnym składają się na nie regulacje prawa międzynarodowego, unijnego oraz krajowego.

W ramach wykładu zostaną poruszone następujące zagadnienia ogólne:

- miejsce prawa ochrony środowiska w systemie prawnym

- źródła prawa ochrony środowiska

-zasady prawa ochrony środowiska

-zasada zrównoważonego rozwoju

oraz pozostałe zagadnienia pozwalające na swobodne poruszanie się w problematyce prawnej ochrony środowiska:

- partycypacja społeczna w ochronie środowiska

- dostęp do informacji o środowisku

- ochrona prawna komponentów środowiska

- finansowoprawne instrumenty ochrony środowiska

- odpowiedzialność i ochrona sądowa w ochronie środowiska

- zarządzanie przez administrację sprawami środowiska

Literatura:

Materiały udostępniane na platformie moodle oraz

Podstawowe akty prawne:

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (bieżący stan prawny)

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (bieżący stan prawny)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (bieżący stan prawny)

Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (bieżący stan prawny)

Podstawowa literatura:

M. Górski (red.), Prawo ochrony środowiska, wyd. 2, Warszawa 2014,

B. Wierzbowski, B. Rakoczy, Podstawy prawa ochrony środowiska, wyd. 5, Warszawa 2012

J. Ciechanowicz-McLean, Prawo i polityka ochrony środowiska, Warszawa 2009

Wymagania wstępne:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Kosieradzka-Federczyk
Prowadzący grup: Agata Kosieradzka-Federczyk
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=13874
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Cele przedmiotu: Celem wykładu jest zapoznanie studentów z podstawami prawnymi ochrony środowiska, zasadami rządzącymi ochroną środowiska, jak również stosowaną siatką pojęciową.

Pełny opis:

Założenia:

Ochrona środowiska jest jednym z podstawowych zadań państwa warunkujących jego prawidłowy rozwój gospodarczy i społeczny (zrównoważony rozwój). W wymiarze prawnym składają się na nie regulacje prawa międzynarodowego, unijnego oraz krajowego.

W ramach wykładu zostaną poruszone następujące zagadnienia ogólne:

- miejsce prawa ochrony środowiska w systemie prawnym

- źródła prawa ochrony środowiska

-zasady prawa ochrony środowiska

-zasada zrównoważonego rozwoju

oraz pozostałe zagadnienia pozwalające na swobodne poruszanie się w problematyce prawnej ochrony środowiska:

- partycypacja społeczna w ochronie środowiska

- dostęp do informacji o środowisku

- ochrona prawna komponentów środowiska

- finansowoprawne instrumenty ochrony środowiska

- odpowiedzialność i ochrona sądowa w ochronie środowiska

- zarządzanie przez administrację sprawami środowiska

Literatura:

Materiały udostępniane na platformie moodle oraz

Podstawowe akty prawne:

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (bieżący stan prawny)

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (bieżący stan prawny)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (bieżący stan prawny)

Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (bieżący stan prawny)

Podstawowa literatura:

M. Górski (red.), Prawo ochrony środowiska, wyd. 2, Warszawa 2014,

B. Wierzbowski, B. Rakoczy, Podstawy prawa ochrony środowiska, wyd. 5, Warszawa 2012

J. Ciechanowicz-McLean, Prawo i polityka ochrony środowiska, Warszawa 2009

Wymagania wstępne:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Kosieradzka-Federczyk
Prowadzący grup: Agata Kosieradzka-Federczyk
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=13874
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Cele przedmiotu: Celem wykładu jest zapoznanie studentów z podstawami prawnymi ochrony środowiska, zasadami rządzącymi ochroną środowiska, jak również stosowaną siatką pojęciową.

Pełny opis:

Założenia:

Ochrona środowiska jest jednym z podstawowych zadań państwa warunkujących jego prawidłowy rozwój gospodarczy i społeczny (zrównoważony rozwój). W wymiarze prawnym składają się na nie regulacje prawa międzynarodowego, unijnego oraz krajowego.

W ramach wykładu zostaną poruszone następujące zagadnienia ogólne:

- miejsce prawa ochrony środowiska w systemie prawnym

- źródła prawa ochrony środowiska

-zasady prawa ochrony środowiska

-zasada zrównoważonego rozwoju

oraz pozostałe zagadnienia pozwalające na swobodne poruszanie się w problematyce prawnej ochrony środowiska:

- partycypacja społeczna w ochronie środowiska

- dostęp do informacji o środowisku

- ochrona prawna komponentów środowiska

- finansowoprawne instrumenty ochrony środowiska

- odpowiedzialność i ochrona sądowa w ochronie środowiska

- zarządzanie przez administrację sprawami środowiska

Literatura:

Materiały udostępniane na platformie moodle oraz

Podstawowe akty prawne:

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (bieżący stan prawny)

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (bieżący stan prawny)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (bieżący stan prawny)

Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (bieżący stan prawny)

Podstawowa literatura:

M. Górski (red.), Prawo ochrony środowiska, wyd. 2, Warszawa 2014,

B. Wierzbowski, B. Rakoczy, Podstawy prawa ochrony środowiska, wyd. 5, Warszawa 2012

J. Ciechanowicz-McLean, Prawo i polityka ochrony środowiska, Warszawa 2009

Wymagania wstępne:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.