Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przygotowanie pism w postępowaniach administracyjnych z zakresu ochrony środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-OB-PPA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (9998) Sustainable development Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Przygotowanie pism w postępowaniach administracyjnych z zakresu ochrony środowiska
Jednostka: Centrum Ekologii i Ekofilozofii
Grupy: Konwersatoria monograficzne dla studiów II stopnia magisterskich
Wykłady monograficzne dla studiów II stopnia magisterskich
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=40310
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Wymagania wstępne:

Znajomość podstaw procedury administracyjnej.

Skrócony opis:

W ramach przedmiotu studenci będą przygotowywać wybrane pisma w postępowaniu administracyjnym, którego przedmiotem są sprawy z zakresu ochrony środowiska.

Pełny opis:

Przygotowywanie pism ma na celu poszerzenie wiedzy i umiejętności odnoszących się do załatwiania spraw rozstrzyganych w drodze postępowania administracyjnego kończącego się wydaniem decyzji administracyjnej.

Przygotowywanie pisma będzie formą ugruntowania wiedzy na temat konkretnych zagadnień (np. struktura pełnomocnictwa), poznaniem konsekwencji prawnych złożenia pisma oraz poznaniem konsekwencji prawnych błędów w nim zawartych.

W ramach przedmiotu przewidziana jest analiza pism pochodzących od strony z perspektywy organu administracji publicznej. Kolejno, będzie wiązało się to z przygotowaniem przez studenta projektu załatwienia sprawy, zarówno w przypadku pism spełniających wymagania prawne, jak również zawierających wady.

Literatura:

Podstawowe akty prawne (aktualny stan prawny):

- kodeks postępowania administracyjnego

- prawo ochrony środowiska

- ustawa o ochronie przyrody

- ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminie

- ustawa o udostępnieniu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska i o ocenach oddziaływania na środowisko

- wzory pism dostępne np. w serwisie lex.pl, beck.pl, legalis, bądź w formie elektronicznej lub drukowanej.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

A. Wiedza

1. Posługuje się terminologią umożliwiającą przygotowanie pism w postępowaniu administracyjnym z zakresu ochrony środowiska, zna zakres obowiązywania Kodeksu postępowania administracyjnego

2. Posiada wiedzę umożliwiającą przygotowanie pisma spełniającego wymagania prawne w postępowaniu administracyjnym

3. Ma wiedzę dotyczącą poszczególnych etapów procedury administracyjnej, co pozwala wnoszenie określonych pism na właściwym etapie procedury.

B. Umiejętności

4. Interpretuje akty prawne i na ich podstawie wyciąga poprawne wnioski dotyczące skutków prawnych pism złożonych w postępowaniu administracyjnym

5. Potrafi wskazać elementy konieczne, jakie powinny zostać zawarte w piśmie administracyjnym

C. Kompetencje

6. Ma świadomość skutków prawnych pism składanych w ramach procedury administracyjnej prowadzonej w sprawach z zakresu ochrony środowiska

7. Potrafi pracować indywidualnie wykazując inicjatywę i samodzielność w działaniach oraz efektywnie współdziałać w pracy zespołowej, pełniąc w niej różne role

Opis ECTS:

aktywność studenta liczba godzin/nakład pracy

udział w wykładzie na platformie elearningowej - 30

konsultacje 15

praca własna nad projektami pism 55

Suma godzin 100

Liczba ECTS 4

Metody i kryteria oceniania:

Ocena na podstawie projektów przygotowanych pism.

ocena niedostateczna

A. Wiedza

1. Nie zna zakresu obowiązywania Kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie administracyjnego postępowania jurysdykcyjnego, nie potrafi wskazać związków pomiędzy kpa a ochroną środowiska.

2. Nie posiada podstawowej wiedzy dotyczącej poszczególnych etapów postępowania administracyjnego, ich znaczenia na realizacji zasad kpa oraz ochrony praw strony.

B. Umiejętności

3. Nie potrafi zidentyfikować zdarzeń, które uzasadniają przygotowanie pisma ani nie potrafi przygotowywać projektów pism w postępowaniu administracyjnym, nie potrafi uzasadnić treści pisma.

4. Nie potrafi dokonać interpretacji norm prawnych, tak aby prawidłowo odczytać wymagania dotyczące prawidłowego przygotowania pism w postępowaniu administracyjnym.

5. Nie potrafi wskazać błędów popełnionych w pismach przygotowywanych w związku z postępowaniem administracyjnym, nie potrafi wskazać skutków prawnych popełnionych błędów.

C. Kompetencje

6. Nie ma świadomości znaczenia poprawności prowadzenia postępowania administracyjnego dla ochrony środowiska, ani dla realizacji interesu prawnego strony.

7. Nie potrafi pracować indywidualnie oraz efektywnie współdziałać w pracy zespołowej.

ocena dostateczna:

A. Wiedza

1 Zna wybiórczo Kodeks postępowania administracyjnego w zakresie administracyjnego postępowania jurysdykcyjnego oraz w podstawowym zakresie zna związki pomiędzy kpa a ochroną środowiska.

2. Posiada podstawową wiedzę dotyczącą poszczególnych etapów postępowania administracyjnego, ich znaczenia na realizacji zasad kpa oraz ochrony praw strony.

B. Umiejętności

3. Potrafi zidentyfikować podstawowe zdarzenia, które uzasadniają przygotowanie pisma, jak również w podstawowym zakresie potrafi przygotowywać wybrane projekty pism w postępowaniu administracyjnym, wskazując wybrane argumenty uzasadniające treść pisma.

4. Potrafi dokonać interpretacji norm prawnych w zakresie podstawowym, tak aby prawidłowo odczytać wymagania dotyczące prawidłowego przygotowania pism w postępowaniu administracyjnym.

5. Potrafi wskazać podstawowe błędy w pismach przygotowywanych w związku z postępowaniem administracyjnym, potrafi wskazać wybrane skutki prawne popełnionych błędów.

C. Kompetencje

6. Ma podstawową orientację dotyczącą znaczenia poprawności prowadzenia postępowania administracyjnego dla ochrony środowiska, jak również realizacji interesu prawnego strony.

7. Potrafi pracować indywidualnie oraz efektywnie współdziałać w pracy zespołowej.

Ocena dobra:

A. Wiedza

1 Zna Kodeks postępowania administracyjnego w zakresie administracyjnego postępowania jurysdykcyjnego oraz dobrze wskazuje związki pomiędzy kpa a ochroną środowiska.

2. Posiada wiedzę dotyczącą poszczególnych etapów postępowania administracyjnego, dobrze zna ich znaczenie na realizacji zasad kpa oraz ochrony praw strony.

B. Umiejętności

3. Dobrze identyfikuje podstawowe zdarzenia, które uzasadniają przygotowanie pism, jak również w potrafi przygotowywać wybrane projekty pism w postępowaniu administracyjnym, wskazując argumenty na uzasadniające treść pisma.

4. Potrafi dokonać interpretacji norm prawnych, tak aby prawidłowo odczytać wymagania dotyczące prawidłowego przygotowania pism w postępowaniu administracyjnym.

5. Potrafi wskazać błędy w pismach przygotowywanych w związku z postępowaniem administracyjnym, jak również dobrze rozpoznaje skutki prawne popełnionych błędów.

C. Kompetencje

6. Ma dobrą orientację dotyczącą znaczenia poprawności prowadzenia postępowania administracyjnego dla ochrony środowiska, jak również realizacji interesu prawnego strony.

7. Potrafi dobrze pracować indywidualnie wykazując inicjatywę i samodzielność w działaniach oraz potrafi współdziałać w pracy zespołowej

ocena bardzo dobra:

A. Wiedza

1 Zna Kodeks postępowania administracyjnego w zakresie administracyjnego postępowania jurysdykcyjnego oraz bardzo dobrze zna znaczenie prawidłowo przeprowadzonego postępowania dla ochrony środowiska.

2. Posiada ugruntowaną wiedzę dotyczącą poszczególnych etapów postępowania administracyjnego, ich znaczenia na realizacji zasad kpa oraz ochrony praw strony..

B. Umiejętności

3. Potrafi bardzo dobrze zidentyfikować zdarzenia, które uzasadniają przygotowanie pism, jak również sprawnie przygotowuje projekty pism w postępowaniu administracyjnym, wskazując szczegółowo argumenty uzasadniające treść pisma..

4. Potrafi bardzo sprawnie interpretować normy prawne, a następnie wykorzystać je do przygotowania pism z postępowaniu administracyjnym.

5. Potrafi wskazać błędy w pismach przygotowywanych w związku z postępowaniem administracyjnym oraz wskazać skutki prawne ich wystąpienia.

C. Kompetencje

6. Ma orientację dotyczącą znaczenia poprawności prowadzenia postępowania administracyjnego dla ochrony środowiska, jak również realizacji interesu prawnego strony oraz potrafi wskazać regulacje w kodeksie postępowania administracyjnego tak, aby tę sprawność osiągnąć.

7. Sprawnie pracuje indywidualnie wykazując inicjatywę i samodzielność w działaniach oraz efektywnie współdziała w pracy zespołowej, pełniąc w niej różne role

Praktyki zawodowe:

nie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Kosieradzka-Federczyk
Prowadzący grup: Agata Kosieradzka-Federczyk
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=23542
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

W ramach przedmiotu studenci będą przygotowywać wybrane pisma występujące w postępowaniu administracyjnym, którego przedmiotem są sprawy z zakresu ochrony środowiska.

Pełny opis:

Przygotowywanie pism ma na celu poszerzenie wiedzy i umiejętności odnoszących się do załatwiania spraw rozstrzyganych w drodze postępowania administracyjnego kończącego się wydaniem decyzji administracyjnej.

Przygotowywanie pisma będzie formą ugruntowania wiedzy na temat konkretnych zagadnień (np. struktura pełnomocnictwa), poznaniem konsekwencji prawnych złożenia pisma oraz poznaniem konsekwencji prawnych błędów w nim zawartych.

W ramach przedmiotu przewidziana jest analiza pism pochodzących od strony z perspektywy organu administracji publicznej. Kolejno, będzie wiązało się to z przygotowaniem przez studenta projektu załatwienia sprawy, zarówno w przypadku pism spełniających wymagania prawne, jak również zawierających wady.

Literatura:

Podstawowe akty prawne (aktualny stan prawny):

- kodeks postępowania administracyjnego

- prawo ochrony środowiska

- ustawa o ochronie przyrody

- ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminie

- ustawa o udostępnieniu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska i o ocenach oddziaływania na środowisko

- ustawa o odpadach

- wzory pism dostępne np. w serwisie lex.pl, beck.pl, legalis, bądź w formie elektronicznej lub drukowanej.

Wymagania wstępne:

Podstawy prawa ochrony środowiska, prawa ochrony przyrody, procedury administracyjnej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Kosieradzka-Federczyk
Prowadzący grup: Agata Kosieradzka-Federczyk
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=23542
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Opis ECTS:


aktywność Studenta liczba godzin/nakład pracy

- udział w wykładzie na platformie elearningowej 30

- konsultacje 10

-praca własna nad projektami pism 60


SUMA GODZIN 100


LICZBA ECTS 4

Skrócony opis:

W ramach przedmiotu studenci będą przygotowywać wybrane pisma występujące w postępowaniu administracyjnym, którego przedmiotem są sprawy z zakresu ochrony środowiska.

Pełny opis:

Przygotowywanie pism ma na celu poszerzenie wiedzy i umiejętności odnoszących się do załatwiania spraw rozstrzyganych w drodze postępowania administracyjnego kończącego się wydaniem decyzji administracyjnej.

Przygotowywanie pisma będzie formą ugruntowania wiedzy na temat konkretnych zagadnień (np. struktura pełnomocnictwa), poznaniem konsekwencji prawnych złożenia pisma oraz poznaniem konsekwencji prawnych błędów w nim zawartych.

W ramach przedmiotu przewidziana jest analiza pism pochodzących od strony z perspektywy organu administracji publicznej. Kolejno, będzie wiązało się to z przygotowaniem przez studenta projektu załatwienia sprawy, zarówno w przypadku pism spełniających wymagania prawne, jak również zawierających wady.

Literatura:

Podstawowe akty prawne (aktualny stan prawny):

- kodeks postępowania administracyjnego

- prawo ochrony środowiska

- ustawa o ochronie przyrody

- ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminie

- ustawa o udostępnieniu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska i o ocenach oddziaływania na środowisko

- ustawa o odpadach

- wzory pism dostępne np. w serwisie lex.pl, beck.pl, legalis, bądź w formie elektronicznej lub drukowanej.

Wymagania wstępne:

Podstawy prawa ochrony środowiska, prawa ochrony przyrody, procedury administracyjnej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Kosieradzka-Federczyk
Prowadzący grup: Agata Kosieradzka-Federczyk
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=40310
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Opis ECTS:


aktywność Studenta liczba godzin/nakład pracy

- udział w wykładzie na platformie elearningowej 30

- konsultacje 10

-praca własna nad projektami pism 60


SUMA GODZIN 100


LICZBA ECTS 4

Typ przedmiotu:

fakultatywny dowolnego wyboru

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

W ramach przedmiotu studenci będą przygotowywać wybrane pisma występujące w postępowaniu administracyjnym, którego przedmiotem są sprawy z zakresu ochrony środowiska.

Pełny opis:

Przygotowywanie pism ma na celu poszerzenie wiedzy i umiejętności odnoszących się do załatwiania spraw rozstrzyganych w drodze postępowania administracyjnego kończącego się wydaniem decyzji administracyjnej.

Przygotowywanie pisma będzie formą ugruntowania wiedzy na temat konkretnych zagadnień (np. struktura pełnomocnictwa), poznaniem konsekwencji prawnych złożenia pisma oraz poznaniem konsekwencji prawnych błędów w nim zawartych.

W ramach przedmiotu przewidziana jest analiza pism pochodzących od strony z perspektywy organu administracji publicznej. Kolejno, będzie wiązało się to z przygotowaniem przez studenta projektu załatwienia sprawy, zarówno w przypadku pism spełniających wymagania prawne, jak również zawierających wady.

Literatura:

Podstawowe akty prawne (aktualny stan prawny):

- kodeks postępowania administracyjnego

- prawo ochrony środowiska

- ustawa o ochronie przyrody

- ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminie

- ustawa o udostępnieniu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska i o ocenach oddziaływania na środowisko

- ustawa o odpadach

- wzory pism dostępne np. w serwisie lex.pl, beck.pl, legalis, bądź w formie elektronicznej lub drukowanej.

Wymagania wstępne:

Podstawy prawa ochrony środowiska, prawa ochrony przyrody, procedury administracyjnej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)