Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Projekty ochrony środowiska naturalnego w Polsce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-OB-PRP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (9998) Sustainable development Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Projekty ochrony środowiska naturalnego w Polsce
Jednostka: Centrum Ekologii i Ekofilozofii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 3 roku Ochrony Środowiska ZARZĄDZANIE
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

OB1_W08

OB1_W10

OB1_U04

OB1_U05

Skrócony opis:

Podczas zajęć studenci zapoznają się z krajowymi i międzynarodowymi źródłami finansowania projektów dotyczących ochrony elementów środowiska w Polsce. We wstępnych prezentacjach przedstawione zostaną główne źródła finansowania oraz kryteria jakie należy spełnić, aby zostać beneficjentem programów. Następnie omawiane będą projekty, które były realizowane w Polsce.

W połowie semestru studenci przygotują prezentacje na temat wybranych projektów realizowanych w Polsce i w Europie - prezentacje będą przedstawiane i omawiane podczas zajęć.

Po każdej prezentacji odbędzie się dyskusja. Aktywność podczas dyskusji będzie premiowana dodatkowymi punktami.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

1. Podstawowe źródła finansowania projektów dotyczących ochrony elementów środowiska

2. Wymagania stawiane beneficjentom

3.Ochrona siedlisk mokradłowych doliny Górnej Biebrzy

4. Czynna ochrona kompleksu priorytetowych siedlisk napiaskowych (6120, 2330) w obszarze Natura 2000 na Pustyni Błędowskiej

5. Ochrona ptaków wodnych i błotnych w pięciu parkach narodowych - odtwarzanie siedlisk i ograniczanie wpływu inwazyjnych gatunków

6. Ochrona i reneturyzacja mokradeł obszaru Natura 2000 Puszcza Kampinoska

7. Ochrona torfowisk alkalicznych w młodoglacjalnym krajobrazie Polski północnej

8. Ochrona muraw kserotermicznych w Polsce - teoria i praktyka

9. Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) południowej Polski

10. Ochrona rzadkich ptaków strefowych w wybranych obszarach Natura 2000 na Lubelszczyźnie

11. Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej

12. Zarządzanie siedliskiem wodniczki (Acrocephalus paludicola) poprzez wdrożenie zrównoważonych systemów zagospodarowania biomasy

13. Natura w mozaice- ochrona gatunków i siedlisk w obszarze "Pieniny"

14. Ochrona podkowca małego i innych gatunków nietoperzy w południowej Polsce

15. Ochrona orlika krzykliwego na wybranych obszarach NATURA 2000

16. Kompleksowa ochrona nieleśnych siedlisk przyrodniczych na terenach wojskowych w obszarze Natura 2000

17. Ochrona płazów na obszarach Natura 2000 w północno-wschodniej Polsce

18. Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów

19. Dywersyfikacja i rozwój populacji żubrów w północno- zachodniej Polsce

20. Nowe środki ulepszania gleby do redukcji zanieczyszczeń i rewitalizacji ekosystemu glebowego

21. Nowa metoda rekultywacji terenów zdegradowanych w rejonie KWB Konin z zastosowaniem uprawy konopi włóknistych

22. Ekohydrologiczna rekultywacja zbiorników rekreacyjnych "Arturówek" (Łódź) jako modelowe podejście do rekultywacji zbiorników miejskich

23. System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element oceny jakości życia

24. Agroecosystems health cards: conservation of soil and vegetal diversity in mountain and bottom valley grazing areas

25. Eradicate Invasive Louisiana Red Swamp and Preserve Native White Clawed Crayfish in Friuli Venezia Giulia - RARITY

26. Biotope networks - networks of life : promoting a forest corridor system with a European perspective

27. Securing the Conservation of Natura Grassland Habitats with a Distributed Bioenergy Production

28. Establishment of a Plant Micro-reserve Network in Cyprus for the Conservation of Priority Species and Habitats.

Literatura:

http://ec.europa.eu/environment/life/

https://www.nfosigw.gov.pl/

http://aridotacje.pl/dotacje-unijne-na-ekologie-i-ochrone-srodowiska/

Efekty kształcenia i opis ECTS:

ECTS [1 ECTS = 30(25) godz.]:

- udział w wykładzie i przygotowanie do zajęć - analiza wskazanych materiałów: 0-60 godz.

- przygotowanie prezentacji na wskazany temat: 30 godz.

- przygotowanie do zaliczenia: 15-30 godz.

Suma godzin (średnio): 120 [135/30(25)=4]

Liczba ECTS: 4

1. Student zna zasady korzystania z przestrzeni.

2. Student posiada wiedzę na temat skutków (negatywnych i pozytywnych) anrtopopresji na bioróżnorodność.

3. Student posługuje się specjalistyczną terminologią z zakresu ochrony środowiska w języku polskim i angielskim.

4. Student potrafi sporządzić proste raporty oraz wytyczne do ekspertyz na podstawie zebranych danych.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa będzie średnią ocen uzyskanych za:

1. Ocena za przygotowanie i zaprezentowanie 30 minutowej prezentacji przygotowanej przez studenta samodzielnie

2. Ocena za aktywność wystawiona na podstawie punktów wystawianych po każdych zajęciach.

3. ocena z testu końcowego

4. obecność i aktywność na zajęciach (dopuszczalne są tylko 2 nieobecności nieusprawiedliwione; nieobecność więcej niż 2 razy skutkuje obniżeniem oceny o 0.5 stopnia).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Karaban
Prowadzący grup: Kamil Karaban
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3af8cc25f491fb4fbf851c2c27ba8d4814%40thread.tacv2/conversations?groupId=1f705702-d4f6-425e-95ba-5949e98e311c&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Podczas zajęć studenci zapoznają się z krajowymi i międzynarodowymi źródłami finansowania projektów dotyczących ochrony elementów środowiska w Polsce. We wstępnych prezentacjach przedstawione zostaną główne źródła finansowania oraz kryteria jakie należy spełnić, aby zostać beneficjentem programów. Następnie omawiane będą projekty, które były realizowane w Polsce.

W połowie semestru studenci przygotują prezentacje na temat wybranych projektów realizowanych w Polsce i w Europie - prezentacje będą przedstawiane i omawiane podczas zajęć.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

1. Podstawowe źródła finansowania projektów dotyczących ochrony elementów środowiska

2. Wymagania stawiane beneficjentom

3.Ochrona siedlisk mokradłowych doliny Górnej Biebrzy

4. Czynna ochrona kompleksu priorytetowych siedlisk napiaskowych (6120, 2330) w obszarze Natura 2000 na Pustyni Błędowskiej

5. Ochrona ptaków wodnych i błotnych w pięciu parkach narodowych - odtwarzanie siedlisk i ograniczanie wpływu inwazyjnych gatunków

6. Ochrona i reneturyzacja mokradeł obszaru Natura 2000 Puszcza Kampinoska

7. Ochrona torfowisk alkalicznych w młodoglacjalnym krajobrazie Polski północnej

8. Ochrona muraw kserotermicznych w Polsce - teoria i praktyka

9. Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) południowej Polski

10. Ochrona rzadkich ptaków strefowych w wybranych obszarach Natura 2000 na Lubelszczyźnie

11. Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej

12. Zarządzanie siedliskiem wodniczki (Acrocephalus paludicola) poprzez wdrożenie zrównoważonych systemów zagospodarowania biomasy

13. Natura w mozaice- ochrona gatunków i siedlisk w obszarze "Pieniny"

14. Ochrona podkowca małego i innych gatunków nietoperzy w południowej Polsce

15. Ochrona orlika krzykliwego na wybranych obszarach NATURA 2000

16. Kompleksowa ochrona nieleśnych siedlisk przyrodniczych na terenach wojskowych w obszarze Natura 2000

17. Ochrona płazów na obszarach Natura 2000 w północno-wschodniej Polsce

18. Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów

19. Dywersyfikacja i rozwój populacji żubrów w północno- zachodniej Polsce

20. Nowe środki ulepszania gleby do redukcji zanieczyszczeń i rewitalizacji ekosystemu glebowego

21. Nowa metoda rekultywacji terenów zdegradowanych w rejonie KWB Konin z zastosowaniem uprawy konopi włóknistych

22. Ekohydrologiczna rekultywacja zbiorników rekreacyjnych "Arturówek" (Łódź) jako modelowe podejście do rekultywacji zbiorników miejskich

23. System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element oceny jakości życia

24. Agroecosystems health cards: conservation of soil and vegetal diversity in mountain and bottom valley grazing areas

25. Eradicate Invasive Louisiana Red Swamp and Preserve Native White Clawed Crayfish in Friuli Venezia Giulia - RARITY

26. Biotope networks - networks of life : promoting a forest corridor system with a European perspective

27. Securing the Conservation of Natura Grassland Habitats with a Distributed Bioenergy Production

28. Establishment of a Plant Micro-reserve Network in Cyprus for the Conservation of Priority Species and Habitats.

Literatura:

Strony internetowe przesyłane studentom na bieżąco dotyczące omawianych projektów finansowanych przez Komisje Europejską

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Karaban
Prowadzący grup: Kamil Karaban
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3af8cc25f491fb4fbf851c2c27ba8d4814%40thread.tacv2/conversations?groupId=1f705702-d4f6-425e-95ba-5949e98e311c&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Podczas zajęć studenci zapoznają się z krajowymi i międzynarodowymi źródłami finansowania projektów dotyczących ochrony elementów środowiska w Polsce. We wstępnych prezentacjach przedstawione zostaną główne źródła finansowania oraz kryteria jakie należy spełnić, aby zostać beneficjentem programów. Następnie omawiane będą projekty, które były realizowane w Polsce.

W połowie semestru studenci przygotują prezentacje na temat wybranych projektów realizowanych w Polsce i w Europie - prezentacje będą przedstawiane i omawiane podczas zajęć.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

1. Podstawowe źródła finansowania projektów dotyczących ochrony elementów środowiska

2. Wymagania stawiane beneficjentom

3.Ochrona siedlisk mokradłowych doliny Górnej Biebrzy

4. Czynna ochrona kompleksu priorytetowych siedlisk napiaskowych (6120, 2330) w obszarze Natura 2000 na Pustyni Błędowskiej

5. Ochrona ptaków wodnych i błotnych w pięciu parkach narodowych - odtwarzanie siedlisk i ograniczanie wpływu inwazyjnych gatunków

6. Ochrona i reneturyzacja mokradeł obszaru Natura 2000 Puszcza Kampinoska

7. Ochrona torfowisk alkalicznych w młodoglacjalnym krajobrazie Polski północnej

8. Ochrona muraw kserotermicznych w Polsce - teoria i praktyka

9. Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) południowej Polski

10. Ochrona rzadkich ptaków strefowych w wybranych obszarach Natura 2000 na Lubelszczyźnie

11. Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej

12. Zarządzanie siedliskiem wodniczki (Acrocephalus paludicola) poprzez wdrożenie zrównoważonych systemów zagospodarowania biomasy

13. Natura w mozaice- ochrona gatunków i siedlisk w obszarze "Pieniny"

14. Ochrona podkowca małego i innych gatunków nietoperzy w południowej Polsce

15. Ochrona orlika krzykliwego na wybranych obszarach NATURA 2000

16. Kompleksowa ochrona nieleśnych siedlisk przyrodniczych na terenach wojskowych w obszarze Natura 2000

17. Ochrona płazów na obszarach Natura 2000 w północno-wschodniej Polsce

18. Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów

19. Dywersyfikacja i rozwój populacji żubrów w północno- zachodniej Polsce

20. Nowe środki ulepszania gleby do redukcji zanieczyszczeń i rewitalizacji ekosystemu glebowego

21. Nowa metoda rekultywacji terenów zdegradowanych w rejonie KWB Konin z zastosowaniem uprawy konopi włóknistych

22. Ekohydrologiczna rekultywacja zbiorników rekreacyjnych "Arturówek" (Łódź) jako modelowe podejście do rekultywacji zbiorników miejskich

23. System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element oceny jakości życia

24. Agroecosystems health cards: conservation of soil and vegetal diversity in mountain and bottom valley grazing areas

25. Eradicate Invasive Louisiana Red Swamp and Preserve Native White Clawed Crayfish in Friuli Venezia Giulia - RARITY

26. Biotope networks - networks of life : promoting a forest corridor system with a European perspective

27. Securing the Conservation of Natura Grassland Habitats with a Distributed Bioenergy Production

28. Establishment of a Plant Micro-reserve Network in Cyprus for the Conservation of Priority Species and Habitats.

Literatura:

Strony internetowe przesyłane studentom na bieżąco dotyczące omawianych projektów finansowanych przez Komisje Europejską

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Karaban
Prowadzący grup: Kamil Karaban
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3af8cc25f491fb4fbf851c2c27ba8d4814%40thread.tacv2/conversations?groupId=1f705702-d4f6-425e-95ba-5949e98e311c&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Podczas zajęć studenci zapoznają się z krajowymi i międzynarodowymi źródłami finansowania projektów dotyczących ochrony elementów środowiska w Polsce. We wstępnych prezentacjach przedstawione zostaną główne źródła finansowania oraz kryteria jakie należy spełnić, aby zostać beneficjentem programów. Następnie omawiane będą projekty, które były realizowane w Polsce.

W połowie semestru studenci przygotują prezentacje na temat wybranych projektów realizowanych w Polsce i w Europie - prezentacje będą przedstawiane i omawiane podczas zajęć.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

1. Podstawowe źródła finansowania projektów dotyczących ochrony elementów środowiska

2. Wymagania stawiane beneficjentom

3.Ochrona siedlisk mokradłowych doliny Górnej Biebrzy

4. Czynna ochrona kompleksu priorytetowych siedlisk napiaskowych (6120, 2330) w obszarze Natura 2000 na Pustyni Błędowskiej

5. Ochrona ptaków wodnych i błotnych w pięciu parkach narodowych - odtwarzanie siedlisk i ograniczanie wpływu inwazyjnych gatunków

6. Ochrona i reneturyzacja mokradeł obszaru Natura 2000 Puszcza Kampinoska

7. Ochrona torfowisk alkalicznych w młodoglacjalnym krajobrazie Polski północnej

8. Ochrona muraw kserotermicznych w Polsce - teoria i praktyka

9. Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) południowej Polski

10. Ochrona rzadkich ptaków strefowych w wybranych obszarach Natura 2000 na Lubelszczyźnie

11. Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej

12. Zarządzanie siedliskiem wodniczki (Acrocephalus paludicola) poprzez wdrożenie zrównoważonych systemów zagospodarowania biomasy

13. Natura w mozaice- ochrona gatunków i siedlisk w obszarze "Pieniny"

14. Ochrona podkowca małego i innych gatunków nietoperzy w południowej Polsce

15. Ochrona orlika krzykliwego na wybranych obszarach NATURA 2000

16. Kompleksowa ochrona nieleśnych siedlisk przyrodniczych na terenach wojskowych w obszarze Natura 2000

17. Ochrona płazów na obszarach Natura 2000 w północno-wschodniej Polsce

18. Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów

19. Dywersyfikacja i rozwój populacji żubrów w północno- zachodniej Polsce

20. Nowe środki ulepszania gleby do redukcji zanieczyszczeń i rewitalizacji ekosystemu glebowego

21. Nowa metoda rekultywacji terenów zdegradowanych w rejonie KWB Konin z zastosowaniem uprawy konopi włóknistych

22. Ekohydrologiczna rekultywacja zbiorników rekreacyjnych "Arturówek" (Łódź) jako modelowe podejście do rekultywacji zbiorników miejskich

23. System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element oceny jakości życia

24. Agroecosystems health cards: conservation of soil and vegetal diversity in mountain and bottom valley grazing areas

25. Eradicate Invasive Louisiana Red Swamp and Preserve Native White Clawed Crayfish in Friuli Venezia Giulia - RARITY

26. Biotope networks - networks of life : promoting a forest corridor system with a European perspective

27. Securing the Conservation of Natura Grassland Habitats with a Distributed Bioenergy Production

28. Establishment of a Plant Micro-reserve Network in Cyprus for the Conservation of Priority Species and Habitats.

Literatura:

Strony internetowe przesyłane studentom na bieżąco dotyczące omawianych projektów finansowanych przez Komisje Europejską

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)