Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy toksykologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-OB-PTK
Kod Erasmus / ISCED: 07.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy toksykologii
Jednostka: Centrum Ekologii i Ekofilozofii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 1 roku studiów II stopnia magisterskich
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki biologiczne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

OB2_W12

OB2_U01

OB2_U09

OB2_U13

OB2_K07

Wymagania wstępne:

Student powinien podstawowe informacje z zakresu biologii ogólnej, w tym o człowieku.

Skrócony opis:

Toksykologia jest interdyscyplinarną dziedziną nauki, która zajmuje się badaniem właściwości czynników fizycznych (np. promieniowanie, hałas), chemicznych (pierwiastki, związki, mieszaniny) i biologicznych (mikotoksyny, substancje naturalne, bakterie, wirusy) w aspekcie ich oddziaływania na organizm człowieka. Toksykologia w ujęciu tradycyjnym definiowana jest jako nauka o truciznach. Ma zostać przybliżone klasyczne ujęcie toksykologii, a także zapoznanie słuchaczy z zasadami oceny i klasyfikacji związków szkodliwych i niebezpiecznych dla człowieka (ksenobiotyków) stanowiących zanieczyszczenie środowiska, a także przedstawić toksykologiczne wartości odniesienia wraz z ich praktycznym zastosowaniem w celu zagwarantowania bezpieczeństwa organizmom żywym, w tym człowiekowi.

Pełny opis:

Wykłady będą obejmować następujące zagadnienia:

1. Definicje wykorzystywane w toksykologii wraz z rysem historycznym rozwoju nauk toksykologicznych

2. Co to są trucizny i ich klasyfikacja?

3. Czynniki wpływające na toksyczność ksenobiotyków.

4. Klasyfikacja związków toksycznych (ksenobiotyków.

5. Drogi działania ksenobiotyków.

6. Zagadnienia związane z biotransformacją związków toksycznych.

7. Interakcje ksenobiotyków.

8. Mechanizmy działania poszczególnych grup ksenobiotyków.

9. Omówienie zasad toksykometri.

10. Omówienie różnych działów współczesnej toksykologii - Toksykologia kliniczna.

11. Omówienie różnych działów współczesnej toksykologii - Toksykologia środowiskowa.

12. Omówienie różnych działów współczesnej toksykologii - Toksykologia żywności.

13. Co to jest bezpieczeństwo chemiczne?

14. Omówienie różnych działów współczesnej toksykologii - Toksykologia sądowa.

15. Podsumowanie wraz z omówieniem najważniejszych toksykologicznych wartości odniesienia, ich rola i praktyczne zastosowania.

Literatura:

1. Toksykologia współczesna - W. Seńczuk, PZWL, Warszawa 2016.

2. Podstawy toksykologii. Kompendium dla studentów szkół wyższych - J.K. Piotrowski, PWN, Warszawa 2017.

3. Podstawy toksykologii - C.D. Klassem, J.B. Watkins III, pod redakcją A. Sapota, B., Zielińska-Psuja, Medpharm, Warszawa 2014.

4. Toksykologia żywności bez tajemnic - S. Ball, Medyk, Warszawa 1992.

5. Toksykologia żywności - M. Nikonorow, B. Urbanek-Karłowska, PZWL, Warszawa 2005.

6. Toksykologia środowiska - S.E. Manahan, PWN, Warszawa 2017.

7. System bezpieczeństwa żywności - Jakość i bezpieczeństwo żywności - K. Góralczyk, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2020

8. Przewodnik po terminologii. Toksykologia, bezpieczeństwo żywności, zdrowie publiczne, ocena ryzyka - K. Góralczyk, G. Kostka, J.K. Ludwicki, P. Struciński, NIZP-PZH, Warszawa 2013.

9. Akty prawne - Internetowy System Aktów Prawnych: www. isap.sejm.gov.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student ma rozszerzoną wiedzę na temat problematyki związanej z toksykologią ksenobiotyków.

Student potrafi samodzielnie określić zagrożenia wynikające z kontaktu człowieka z związkami trującymi i szkodliwymi dla zdrowia człowieka.

Student rozumie potrzebę samokształcenia w zakresie skutków zdrowotnych dla człowieka wynikających z kontaktu z substancjami szkodliwymi i trującymi.

Student posiada wiedzę, która pozwoli rozróżnić ogólne grupy czynników szkodliwych, które bezpośrednio lub pośrednio mogą wpływać na zdrowie człowieka.

Student oręduje się w działach nauki, które zajmują się zagadnieniami toksykologicznymi i potrafi je połączyć ze sobą i wyodrębnić te, które pływają na zdrowie człowieka.

ECTS [1 ECTS = 30(25) godz.]:

udział w wykładzie: 30 godz.

przygotowanie do egzaminu: 30-90 godz.

Suma godzin (średnio): 120 [120/30(25)=4]

Liczba ECTS: 4

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin testowy z możliwością pytań otwartych.

Zaliczenie 51 - 60% w zależności od frekwencji, każdy następny przedział 10% to coraz lepsza ocena.

Przy uzyskaniu wyniku na progu zaliczenia lub przy kolejnych progach dla poszczególnych ocen będzie również brana pod uwagę frekwencja i aktywność na wykładach.

Dopuszczalne są dwie nieobecności w semestrze.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Góralczyk
Prowadzący grup: Katarzyna Góralczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Skrócony opis:

Toksykologia jest interdyscyplinarną dziedziną nauki, która zajmuje się badaniem właściwości czynników fizycznych (np. promieniowanie, hałas), chemicznych (pierwiastki, związki, mieszaniny) i biologicznych (mikotoksyny, substancje naturalne, bakterie, wirusy) w aspekcie ich oddziaływania na organizm człowieka. Toksykologia w ujęciu tradycyjnym definiowana jest jako nauka o truciznach. Zostanie przybliżone klasyczne ujęcie toksykologii, a także zapoznanie słuchaczy z zasadami oceny i klasyfikacji związków szkodliwych i niebezpiecznych dla człowieka (ksenobiotyków) stanowiących zanieczyszczenie środowiska, a także będą przedstawione toksykologiczne wartości odniesienia wraz z ich praktycznym zastosowaniem w celu zagwarantowania bezpieczeństwa organizmom żywym, w tym człowiekowi. Zostaną również zaprezentowane różne działy toksykologii wraz z prezentacją ich podstawowych celów i praktycznych aspektów.

Pełny opis:

Wykłady będą obejmować następujące zagadnienia:

1. Omówienie definicji i pojęć wykorzystywanych w toksykologii wraz z rysem historycznym rozwoju nauk toksykologicznych.

2. Objaśnienie co to są trucizny i przybliżenie ich klasyfikacji.

3. Omówienie czynników wpływających na toksyczność ksenobiotyków.

4. Omówienie klasyfikacji związków toksycznych (ksenobiotyków).

5. Omówienie dróg oddziaływania ksenobiotyków na organizm człowieka.

6. Omówienie zagadnień związanych z biotransformacją związków toksycznych.

7. Omówienie interakcji ksenobiotyków.

8. Omówienie mechanizmów działania poszczególnych grup ksenobiotyków.

9. Omówienie zagadnień związanych z toksykometrią.

10. Omówienie różnych działów współczesnej toksykologii - Toksykologia kliniczna.

11. Omówienie różnych działów współczesnej toksykologii - Toksykologia środowiskowa.

12. Omówienie różnych działów współczesnej toksykologii - Toksykologia żywności.

13. Omówienie różnych działów współczesnej toksykologii - Toksykologia środowiska pracy z elementami higieny pracy.

14. Omówienie zagadnień związanych z bezpieczeństwem chemicznym i bezpieczeństwem pracy.

15. Omówienie różnych działów współczesnej toksykologii - Toksykologia sądowa.

16. Podsumowanie wraz z omówieniem najważniejszych toksykologicznych wartości odniesienia, ich roli i praktycznego zastosowania.

Literatura:

1. Toksykologia współczesna - W. Seńczuk, PZWL, Warszawa 2016.

2. Podstawy toksykologii. Kompendium dla studentów szkół wyższych - J.K. Piotrowski, PWN, Warszawa 2017.

3. Podstawy toksykologii - C.D. Klassem, J.B. Watkins III, pod redakcją A. Sapota, B., Zielińska-Psuja, Medpharm, Warszawa 2014.

4. Toksykologia żywności bez tajemnic - S. Ball, Medyk, Warszawa 1992.

5. Toksykologia żywności - M. Nikonorow, B. Urbanek-Karłowska, PZWL, Warszawa 2005.

6. Toksykologia środowiska - S.E. Manahan, PWN, Warszawa 2017.

7. Przewodnik po terminologii. Toksykologia, bezpieczeństwo żywności, zdrowie publiczne, ocena ryzyka - K. Góralczyk, G. Kostka, J.K. Ludwicki, P. Struciński, NIZP-PZH, Warszawa 2013.

8. Akty prawne - Internetowy System Aktów Prawnych: www. isap.sejm.gov.

Wymagania wstępne:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Góralczyk
Prowadzący grup: Katarzyna Góralczyk
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTVmNmUzOTUtMDYzNC00NTU5LTg1MDAtNTg0MDM0NWE3YThi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22%2c%22Oid%22%3a%22f46b807a-56ac-4503-851f-7d2388dc4c38%22%7d
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Toksykologia jest interdyscyplinarną dziedziną nauki, która zajmuje się badaniem właściwości czynników fizycznych (np. promieniowanie, hałas), chemicznych (pierwiastki, związki, mieszaniny) i biologicznych (mikotoksyny, substancje naturalne, bakterie, wirusy) w aspekcie ich oddziaływania na organizm człowieka. Toksykologia w ujęciu tradycyjnym definiowana jest jako nauka o truciznach. Zostanie przybliżone klasyczne ujęcie toksykologii, a także zapoznanie słuchaczy z zasadami oceny i klasyfikacji związków szkodliwych i niebezpiecznych dla człowieka (ksenobiotyków) stanowiących zanieczyszczenie środowiska, a także będą przedstawione toksykologiczne wartości odniesienia wraz z ich praktycznym zastosowaniem w celu zagwarantowania bezpieczeństwa organizmom żywym, w tym człowiekowi. Zostaną również zaprezentowane różne działy toksykologii wraz z prezentacją ich podstawowych celów i praktycznych aspektów.

Pełny opis:

Wykłady będą obejmować następujące zagadnienia:

1. Omówienie definicji i pojęć wykorzystywanych w toksykologii wraz z rysem historycznym rozwoju nauk toksykologicznych.

2. Objaśnienie co to są trucizny i przybliżenie ich klasyfikacji.

3. Omówienie czynników wpływających na toksyczność ksenobiotyków.

4. Omówienie klasyfikacji związków toksycznych (ksenobiotyków).

5. Omówienie dróg oddziaływania ksenobiotyków na organizm człowieka.

6. Omówienie zagadnień związanych z biotransformacją związków toksycznych.

7. Omówienie interakcji ksenobiotyków.

8. Omówienie mechanizmów działania poszczególnych grup ksenobiotyków.

9. Omówienie zagadnień związanych z toksykometrią.

10. Omówienie różnych działów współczesnej toksykologii - Toksykologia kliniczna.

11. Omówienie różnych działów współczesnej toksykologii - Toksykologia środowiskowa.

12. Omówienie różnych działów współczesnej toksykologii - Toksykologia żywności.

13. Omówienie różnych działów współczesnej toksykologii - Toksykologia środowiska pracy z elementami higieny pracy.

14. Omówienie zagadnień związanych z bezpieczeństwem chemicznym i bezpieczeństwem pracy.

15. Omówienie różnych działów współczesnej toksykologii - Toksykologia sądowa.

16. Podsumowanie wraz z omówieniem najważniejszych toksykologicznych wartości odniesienia, ich roli i praktycznego zastosowania.

Literatura:

1. Toksykologia współczesna - W. Seńczuk, PZWL, Warszawa 2016.

2. Podstawy toksykologii. Kompendium dla studentów szkół wyższych - J.K. Piotrowski, PWN, Warszawa 2017.

3. Podstawy toksykologii - C.D. Klassem, J.B. Watkins III, pod redakcją A. Sapota, B., Zielińska-Psuja, Medpharm, Warszawa 2014.

4. Toksykologia żywności bez tajemnic - S. Ball, Medyk, Warszawa 1992.

5. Toksykologia żywności - M. Nikonorow, B. Urbanek-Karłowska, PZWL, Warszawa 2005.

6. Toksykologia środowiska - S.E. Manahan, PWN, Warszawa 2017.

7. Przewodnik po terminologii. Toksykologia, bezpieczeństwo żywności, zdrowie publiczne, ocena ryzyka - K. Góralczyk, G. Kostka, J.K. Ludwicki, P. Struciński, NIZP-PZH, Warszawa 2013.

8. Akty prawne - Internetowy System Aktów Prawnych: www. isap.sejm.gov.

Wymagania wstępne:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Góralczyk
Prowadzący grup: Katarzyna Góralczyk
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a5GCViUqRLvMeTEjui3ywkZI2koNtvxIKu8L2J_LlP8s1%40thread.tacv2/conversations?groupId=c45486e9-f8cb-465a-8019-fe5f047b83fa&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Toksykologia jest interdyscyplinarną dziedziną nauki, która zajmuje się badaniem właściwości czynników fizycznych (np. promieniowanie, hałas), chemicznych (pierwiastki, związki, mieszaniny) i biologicznych (mikotoksyny, substancje naturalne, bakterie, wirusy) w aspekcie ich oddziaływania na organizm człowieka. Toksykologia w ujęciu tradycyjnym definiowana jest jako nauka o truciznach. Zostanie przybliżone klasyczne ujęcie toksykologii, a także zapoznanie słuchaczy z zasadami oceny i klasyfikacji związków szkodliwych i niebezpiecznych dla człowieka (ksenobiotyków) stanowiących zanieczyszczenie środowiska, a także będą przedstawione toksykologiczne wartości odniesienia wraz z ich praktycznym zastosowaniem w celu zagwarantowania bezpieczeństwa organizmom żywym, w tym człowiekowi. Zostaną również zaprezentowane różne działy toksykologii wraz z prezentacją ich podstawowych celów i praktycznych aspektów.

Pełny opis:

Wykłady będą obejmować następujące zagadnienia:

1. Omówienie definicji i pojęć wykorzystywanych w toksykologii wraz z rysem historycznym rozwoju nauk toksykologicznych.

2. Objaśnienie co to są trucizny i przybliżenie ich klasyfikacji.

3. Omówienie czynników wpływających na toksyczność ksenobiotyków.

4. Omówienie klasyfikacji związków toksycznych (ksenobiotyków).

5. Omówienie dróg oddziaływania ksenobiotyków na organizm człowieka.

6. Omówienie zagadnień związanych z biotransformacją związków toksycznych.

7. Omówienie interakcji ksenobiotyków.

8. Omówienie mechanizmów działania poszczególnych grup ksenobiotyków.

9. Omówienie zagadnień związanych z toksykometrią.

10. Omówienie różnych działów współczesnej toksykologii - Toksykologia kliniczna.

11. Omówienie różnych działów współczesnej toksykologii - Toksykologia środowiskowa.

12. Omówienie różnych działów współczesnej toksykologii - Toksykologia żywności.

13. Omówienie różnych działów współczesnej toksykologii - Toksykologia środowiska pracy z elementami higieny pracy.

14. Omówienie zagadnień związanych z bezpieczeństwem chemicznym i bezpieczeństwem pracy.

15. Omówienie różnych działów współczesnej toksykologii - Toksykologia sądowa.

16. Podsumowanie wraz z omówieniem najważniejszych toksykologicznych wartości odniesienia, ich roli i praktycznego zastosowania.

Literatura:

1. Toksykologia współczesna - W. Seńczuk, PZWL, Warszawa 2016.

2. Podstawy toksykologii. Kompendium dla studentów szkół wyższych - J.K. Piotrowski, PWN, Warszawa 2017.

3. Podstawy toksykologii - C.D. Klassem, J.B. Watkins III, pod redakcją A. Sapota, B., Zielińska-Psuja, Medpharm, Warszawa 2014.

4. Toksykologia żywności bez tajemnic - S. Ball, Medyk, Warszawa 1992.

5. Toksykologia żywności - M. Nikonorow, B. Urbanek-Karłowska, PZWL, Warszawa 2005.

6. Toksykologia środowiska - S.E. Manahan, PWN, Warszawa 2017.

7. System bezpieczeństwa żywności - Jakość i bezpieczeństwo żywności - K. Góralczyk, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2020

8. Przewodnik po terminologii. Toksykologia, bezpieczeństwo żywności, zdrowie publiczne, ocena ryzyka - K. Góralczyk, G. Kostka, J.K. Ludwicki, P. Struciński, NIZP-PZH, Warszawa 2013.

9. Akty prawne - Internetowy System Aktów Prawnych: www. isap.sejm.gov.

Wymagania wstępne:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Góralczyk
Prowadzący grup: Katarzyna Góralczyk
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a5GCViUqRLvMeTEjui3ywkZI2koNtvxIKu8L2J_LlP8s1%40thread.tacv2/conversations?groupId=c45486e9-f8cb-465a-8019-fe5f047b83fa&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Toksykologia jest interdyscyplinarną dziedziną nauki, która zajmuje się badaniem właściwości czynników fizycznych (np. promieniowanie, hałas), chemicznych (pierwiastki, związki, mieszaniny) i biologicznych (mikotoksyny, substancje naturalne, bakterie, wirusy) w aspekcie ich oddziaływania na organizm człowieka. Toksykologia w ujęciu tradycyjnym definiowana jest jako nauka o truciznach. Zostanie przybliżone klasyczne ujęcie toksykologii, a także zapoznanie słuchaczy z zasadami oceny i klasyfikacji związków szkodliwych i niebezpiecznych dla człowieka (ksenobiotyków) stanowiących zanieczyszczenie środowiska, a także będą przedstawione toksykologiczne wartości odniesienia wraz z ich praktycznym zastosowaniem w celu zagwarantowania bezpieczeństwa organizmom żywym, w tym człowiekowi. Zostaną również zaprezentowane różne działy toksykologii wraz z prezentacją ich podstawowych celów i praktycznych aspektów.

Pełny opis:

Wykłady będą obejmować następujące zagadnienia:

1. Omówienie definicji i pojęć wykorzystywanych w toksykologii wraz z rysem historycznym rozwoju nauk toksykologicznych.

2. Objaśnienie co to są trucizny i przybliżenie ich klasyfikacji.

3. Omówienie czynników wpływających na toksyczność ksenobiotyków.

4. Omówienie klasyfikacji związków toksycznych (ksenobiotyków).

5. Omówienie dróg oddziaływania ksenobiotyków na organizm człowieka.

6. Omówienie zagadnień związanych z biotransformacją związków toksycznych.

7. Omówienie interakcji ksenobiotyków.

8. Omówienie mechanizmów działania poszczególnych grup ksenobiotyków.

9. Omówienie zagadnień związanych z toksykometrią.

10. Omówienie różnych działów współczesnej toksykologii - Toksykologia kliniczna.

11. Omówienie różnych działów współczesnej toksykologii - Toksykologia środowiskowa.

12. Omówienie różnych działów współczesnej toksykologii - Toksykologia żywności.

13. Omówienie różnych działów współczesnej toksykologii - Toksykologia środowiska pracy z elementami higieny pracy.

14. Omówienie zagadnień związanych z bezpieczeństwem chemicznym i bezpieczeństwem pracy.

15. Omówienie różnych działów współczesnej toksykologii - Toksykologia sądowa.

16. Podsumowanie wraz z omówieniem najważniejszych toksykologicznych wartości odniesienia, ich roli i praktycznego zastosowania.

Literatura:

1. Toksykologia współczesna - W. Seńczuk, PZWL, Warszawa 2016.

2. Podstawy toksykologii. Kompendium dla studentów szkół wyższych - J.K. Piotrowski, PWN, Warszawa 2017.

3. Podstawy toksykologii - C.D. Klassem, J.B. Watkins III, pod redakcją A. Sapota, B., Zielińska-Psuja, Medpharm, Warszawa 2014.

4. Toksykologia żywności bez tajemnic - S. Ball, Medyk, Warszawa 1992.

5. Toksykologia żywności - M. Nikonorow, B. Urbanek-Karłowska, PZWL, Warszawa 2005.

6. Toksykologia środowiska - S.E. Manahan, PWN, Warszawa 2017.

7. System bezpieczeństwa żywności - Jakość i bezpieczeństwo żywności - K. Góralczyk, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2020

8. Przewodnik po terminologii. Toksykologia, bezpieczeństwo żywności, zdrowie publiczne, ocena ryzyka - K. Góralczyk, G. Kostka, J.K. Ludwicki, P. Struciński, NIZP-PZH, Warszawa 2013.

9. Akty prawne - Internetowy System Aktów Prawnych: www. isap.sejm.gov.

Wymagania wstępne:

Brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)