Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyki zawodowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-OB-PZ
Kod Erasmus / ISCED: 07.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyki zawodowe
Jednostka: Centrum Ekologii i Ekofilozofii
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a1426dafcb1e640878a223e2c65ca283b%40thread.tacv2/conversations?groupId=f7ba9d2d-fca7-45d3-a970-b06b10ae7819&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

OB1_U04

OB1_K02

OB1_K03

OB1_K09Skrócony opis:

Studenci odbywają praktyki (160 godz.) w zakładach pracy i instytucjach samodzielnie znalezionych przez studenta, w miejscach wskazanych przez interesariuszy zewnętrznych wydziału (pracodawców), w miejscach wskazanych przez Biuro Karier.

Udokumentowany program praktyk każdego studenta stanowi odpowiednik sylabusa.

Pełny opis:

Formą odbywania praktyk są: staże, wolontariat, praca zawodowa w różnym wymiarze i formie zatrudnienia.

Z instytucją lub firmą, w której studenci zamierzają odbywać praktykę, Biuro Karier zawiera umowę o prowadzeniu praktyk, bądź też odbywa się to na podstawie indywidualnych uzgodnień z kierownikiem określonej jednostki organizacyjnej.

Wymiar czasu i charakter praktyki: 160 godzin, w tym zajęcia praktyczne (samodzielnie prowadzone) i obserwacja pracy i specyfiki zakładu.

Skierowanie – Uczelnia (Biuro Karier) wydaje studentowi pisemne skierowanie z prośbę o umożliwienie odbycia indywidualnych praktyk.

Student jest zobowiązany rozliczyć praktyki (u pełnomocnika do spraw praktyk) przed złożeniem pracy licencjackiej.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK1 - zapoznanie się studentów ze strukturami organizacyjnymi i metodami pracy w różnych zakładach pracy i instytucjach;

EK2 - zdobycie i pogłębienie bezpośredniego doświadczenia zawodowego studenta poprzez obserwację i praktyczne zajęcia;

EK3 - kształtowanie własnych umiejętności poprzez przygotowanie i prowadzenie samodzielnych działań na terenie zakładu lub instytucji zgodnie z wymogami indywidualnymi praktyki wyznaczonej przez pracodawcę.

Metody i kryteria oceniania:

Student jest zobowiązany rozliczyć praktyki (u pełnomocnika do spraw praktyk oraz w Biurze Karier) przed złożeniem pracy licencjackiej.

Rozliczenie praktyk jest potwierdzeniem uzyskanych efektów kształcenia.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka, 160 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Czartoszewski, Krassimira Ilieva-Makulec
Prowadzący grup: Jacek Czartoszewski, Krassimira Ilieva-Makulec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka - Zaliczenie
Skrócony opis:

Studenci odbywają praktyki (160 godz.) w zakładach pracy i instytucjach samodzielnie znalezionych przez studenta, w miejscach wskazanych przez interesariuszy zewnętrznych wydziału (pracodawców), w miejscach wskazanych przez Biuro Karier.

Udokumentowany program praktyk każdego studenta stanowi odpowiednik sylabusa.

Pełny opis:

Formą odbywania praktyk są: staże, wolontariat, praca zawodowa w różnym wymiarze i formie zatrudnienia.

Z instytucją lub firmą, w której studenci zamierzają odbywać praktykę, Biuro Karier zawiera umowę o prowadzeniu praktyk, bądź też odbywa się to na podstawie indywidualnych uzgodnień z kierownikiem określonej jednostki organizacyjnej.

Wymiar czasu i charakter praktyki: 160 godzin, w tym zajęcia praktyczne (samodzielnie prowadzone) i obserwacja pracy i specyfiki zakładu.

Skierowanie – Uczelnia (Biuro Karier) wydaje studentowi pisemne skierowanie z prośbę o umożliwienie odbycia indywidualnych praktyk.

Student jest zobowiązany rozliczyć praktyki u pełnomocnika do spraw praktyk przed złożeniem pracy licencjackiej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka, 160 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Czartoszewski, Krassimira Ilieva-Makulec
Prowadzący grup: Jacek Czartoszewski, Krassimira Ilieva-Makulec
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a257f80ee6cbb47f08a0350895706f69e%40thread.tacv2/conversations?groupId=b73150f8-336c-4fbb-9f09-725255c8185e&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka - Zaliczenie
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Studenci odbywają praktyki (160 godz.) w zakładach pracy i instytucjach samodzielnie znalezionych przez studenta, w miejscach wskazanych przez interesariuszy zewnętrznych wydziału (pracodawców), w miejscach wskazanych przez Biuro Karier.

Udokumentowany program praktyk każdego studenta stanowi odpowiednik sylabusa.

Pełny opis:

Formą odbywania praktyk są: staże, wolontariat, praca zawodowa w różnym wymiarze i formie zatrudnienia.

Z instytucją lub firmą, w której studenci zamierzają odbywać praktykę, Biuro Karier zawiera umowę o prowadzeniu praktyk, bądź też odbywa się to na podstawie indywidualnych uzgodnień z kierownikiem określonej jednostki organizacyjnej.

Wymiar czasu i charakter praktyki: 160 godzin, w tym zajęcia praktyczne (samodzielnie prowadzone) i obserwacja pracy i specyfiki zakładu.

Skierowanie – Uczelnia (Biuro Karier) wydaje studentowi pisemne skierowanie z prośbę o umożliwienie odbycia indywidualnych praktyk.

Student jest zobowiązany rozliczyć praktyki u pełnomocnika do spraw praktyk przed złożeniem pracy licencjackiej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Boniecki, Jacek Czartoszewski
Prowadzący grup: Paweł Boniecki, Jacek Czartoszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Studenci odbywają praktyki (160 godz.) w zakładach pracy i instytucjach samodzielnie znalezionych przez studenta, w miejscach wskazanych przez interesariuszy zewnętrznych wydziału (pracodawców), w miejscach wskazanych przez Biuro Karier.

Udokumentowany program praktyk każdego studenta stanowi odpowiednik sylabusa.

Pełny opis:

Formą odbywania praktyk są: staże, wolontariat, praca zawodowa w różnym wymiarze i formie zatrudnienia.

Z instytucją lub firmą, w której studenci zamierzają odbywać praktykę, Biuro Karier zawiera umowę o prowadzeniu praktyk, bądź też odbywa się to na podstawie indywidualnych uzgodnień z kierownikiem określonej jednostki organizacyjnej.

Wymiar czasu i charakter praktyki: 160 godzin, w tym zajęcia praktyczne (samodzielnie prowadzone) i obserwacja pracy i specyfiki zakładu.

Skierowanie – Uczelnia (Biuro Karier) wydaje studentowi pisemne skierowanie z prośbę o umożliwienie odbycia indywidualnych praktyk.

Student jest zobowiązany rozliczyć praktyki u pełnomocnika do spraw praktyk przed złożeniem pracy licencjackiej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Boniecki, Jacek Czartoszewski
Prowadzący grup: Paweł Boniecki, Jacek Czartoszewski
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a257f80ee6cbb47f08a0350895706f69e%40thread.tacv2/conversations?groupId=b73150f8-336c-4fbb-9f09-725255c8185e&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Studenci odbywają praktyki (160 godz.) w zakładach pracy i instytucjach samodzielnie znalezionych przez studenta, w miejscach wskazanych przez interesariuszy zewnętrznych wydziału (pracodawców), w miejscach wskazanych przez Biuro Karier.

Udokumentowany program praktyk każdego studenta stanowi odpowiednik sylabusa.

Pełny opis:

Formą odbywania praktyk są: staże, wolontariat, praca zawodowa w różnym wymiarze i formie zatrudnienia.

Z instytucją lub firmą, w której studenci zamierzają odbywać praktykę, Biuro Karier zawiera umowę o prowadzeniu praktyk, bądź też odbywa się to na podstawie indywidualnych uzgodnień z kierownikiem określonej jednostki organizacyjnej.

Wymiar czasu i charakter praktyki: 160 godzin, w tym zajęcia praktyczne (samodzielnie prowadzone) i obserwacja pracy i specyfiki zakładu.

Skierowanie – Uczelnia (Biuro Karier) wydaje studentowi pisemne skierowanie z prośbę o umożliwienie odbycia indywidualnych praktyk.

Student jest zobowiązany rozliczyć praktyki u pełnomocnika do spraw praktyk przed złożeniem pracy licencjackiej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Boniecki, Jacek Czartoszewski
Prowadzący grup: Paweł Boniecki, Jacek Czartoszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Studenci odbywają praktyki (160 godz.) w zakładach pracy i instytucjach samodzielnie znalezionych przez studenta, w miejscach wskazanych przez interesariuszy zewnętrznych wydziału (pracodawców), w miejscach wskazanych przez Biuro Karier.

Udokumentowany program praktyk każdego studenta stanowi odpowiednik sylabusa.

Pełny opis:

Formą odbywania praktyk są: staże, wolontariat, praca zawodowa w różnym wymiarze i formie zatrudnienia.

Z instytucją lub firmą, w której studenci zamierzają odbywać praktykę, Biuro Karier zawiera umowę o prowadzeniu praktyk, bądź też odbywa się to na podstawie indywidualnych uzgodnień z kierownikiem określonej jednostki organizacyjnej.

Wymiar czasu i charakter praktyki: 160 godzin, w tym zajęcia praktyczne (samodzielnie prowadzone) i obserwacja pracy i specyfiki zakładu.

Skierowanie – Uczelnia (Biuro Karier) wydaje studentowi pisemne skierowanie z prośbę o umożliwienie odbycia indywidualnych praktyk.

Student jest zobowiązany rozliczyć praktyki u pełnomocnika do spraw praktyk przed złożeniem pracy licencjackiej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Boniecki, Jacek Czartoszewski
Prowadzący grup: Paweł Boniecki, Jacek Czartoszewski
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a257f80ee6cbb47f08a0350895706f69e%40thread.tacv2/conversations?groupId=b73150f8-336c-4fbb-9f09-725255c8185e&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Studenci odbywają praktyki (160 godz.) w zakładach pracy i instytucjach samodzielnie znalezionych przez studenta, w miejscach wskazanych przez interesariuszy zewnętrznych wydziału (pracodawców), w miejscach wskazanych przez Biuro Karier.

Udokumentowany program praktyk każdego studenta stanowi odpowiednik sylabusa.

Pełny opis:

Formą odbywania praktyk są: staże, wolontariat, praca zawodowa w różnym wymiarze i formie zatrudnienia.

Z instytucją lub firmą, w której studenci zamierzają odbywać praktykę, Biuro Karier zawiera umowę o prowadzeniu praktyk, bądź też odbywa się to na podstawie indywidualnych uzgodnień z kierownikiem określonej jednostki organizacyjnej.

Wymiar czasu i charakter praktyki: 160 godzin, w tym zajęcia praktyczne (samodzielnie prowadzone) i obserwacja pracy i specyfiki zakładu.

Skierowanie – Uczelnia (Biuro Karier) wydaje studentowi pisemne skierowanie z prośbę o umożliwienie odbycia indywidualnych praktyk.

Student jest zobowiązany rozliczyć praktyki u pełnomocnika do spraw praktyk przed złożeniem pracy licencjackiej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)