Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Planowanie i zarządzanie przestrzenne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-OB-PZP
Kod Erasmus / ISCED: 07.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Planowanie i zarządzanie przestrzenne
Jednostka: Centrum Ekologii i Ekofilozofii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

OB2_W08

OB2_W09

OB2_W12

OB2_U01

OB2_U07

OB2_U09


Skrócony opis:

Celem wykładu jest zaznajomienie studentów z systemem planowania przestrzennego i sposobami zarządzania przestrzenią w Polsce oraz prawnymi podstawami planowania przestrzennego. Ćwiczenia są uszczegółowieniem treści wykładu. Dodatkowo na zajęciach studenci analizują i interpretują dokumenty planistyczne, poznają zasady i metody oceny skutków opracowań planistycznych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Bajerowski T.,(red.), Podstawy teoretyczne gospodarki przestrzennej i zarządzania przestrzenią, Olsztyn 2003.

2. Baran A., Planowanie przestrzenne jako narzędzie zarządzania środowiskiem, Białystok 2004.

3. Domański R., Podstawy planowania przestrzennego, Warszawa 1989.

4. Dybała A., Potocki J. (red.), Gospodarka przestrzenna, Wrocław 2011.

5. Gorzym-Wilkowski W., Planowanie przestrzenne województwa : teoria, ustawodawstwo, praktyka, Lublin 2013.

6. Kafka K., Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w świetle nowych przepisów, Katowice 2003.

7. Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, [w:] http://www.mrr.gov.pl.

8. Niewiadomski Z., Planowanie przestrzenne. Zarys systemu, Warszawa 2003.

9. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. nr 80, poz. 717).

Literatura uzupełniająca:

1. Cymerman R., (red.), Podstawy planowania przestrzennego i projektowania urbanistycznego, Olsztyn 2011.

2. Dubel K., Uwarunkowania przyrodnicze w planowaniu przestrzennym, Białystok, 1998.

3. Kozłowski S., Przyrodnicze uwarunkowania gospodarki przestrzennej Polski, Warszawa 1983.

4. Pawłowska K. (red.), Architektura krajobrazu a planowanie przestrzenne (podręcznik), Kraków 2001.

5. Vademecum gospodarki przestrzennej (praca zbior.), edycja II, Kraków 2005.

6. Zieńko J., Tokarski J. (red.), Planowanie przestrzenne a ochrona środowiska, Szczecin 1999.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza: student wie czym zajmuje się planowanie przestrzenne i jaką rolą odgrywa ono w procesie ochrony środowiska społeczno-przyrodniczego; dostrzega związki między elementami środowiskowymi i skutki działalności ludzkiej w przyrodzie; zna narzędzia zarządzania środowiskiem w zakresie gospodarki przestrzennej; zna prawne i polityczne aspekty planowania przestrzennego oraz zasady korzystania z przestrzeni.

Umiejętności: student potrafi ocenić skutki środowiskowe w planach zagospodarowania przestrzennego, dostrzega słabe i mocne strony działań podejmowanych w zakresie gospodarki przestrzennej; wykonuje i opisuje zadania badawcze związane z analizą i interpretacją ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju oraz wybranych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

ECTS [1 ECTS=30(25) godz.]:

udział w wykładzie: 30 godz.

udział w ćwiczeniach: 30 godz.

przygotowanie do ćwiczeń: 15 godz.

przygotowanie referatu/prezentacji i konsultacje: 15 godz.

przygotowanie do kolokwiów i egzaminu: 30 godz.

suma godzin: 120 [120/30(25)=4]

liczba ECTS: 4

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową z ćwiczeń składają się:

1. oceny z dwóch kolokwiów

2. ocena z prezentacji

3. aktywność na platformie e-learningowej

4. obecność na zajęciach

Ocena końcowa jest średnią ważoną oceny z kolokwiów (2/5), oceny z prezentacji (1/5), aktywności na platformie e-learningowej (1/5) oraz obecności na zajęciach (1/5).

1. Ocena z kolokwium: podczas zajęć student jest zobowiązany przystąpić do dwóch kolokwiów w formie testów z pytaniami zamkniętymi i otwartymi.

2. Prezentacja w formie ustnej i multimedialnej (w grupie 2-3 os.) wcześniej ustalonego zagadnienia, do oceny której brane będą pod uwagę: treść merytoryczna, sposób prezentacji zagadnienia w Power Poincie, znajomość problemu przez referującego, bibliografia.

3. Aktywność na platformie oznacza zalogowanie się na kurs z planowania przestrzennego, a następnie zapoznawanie się z zamieszczanym na platformie materiałem dotyczącym treści ćwiczeń oraz wykładu, a następnie zastosowanie się do poleceń, m.in. rozwiązywanie tematycznych quizów. Oceniana jest systematyczna praca: każde z zamieszczonych zadań/quizów należy wykonać w przeciągu tygodnia od momentu zakończonego wykładu (opóźnienie skutkuje obniżeniem oceny, a brak aktywności na platformie oceną niedostateczną).

4. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

15-14 obecności - 5

13-12 obecności - 4

11-10 obecności – 3

9-0 obecności – 2

Egzamin z wykładu będzie w formie pisemnej – 3 pytania otwarte i 8 pytań testowych z zakresu materiału przedstawionego na wykładzie i zamieszczonego na platformie e-learningowej.

Na ocenę może mieć wpływ uczestnictwo w wykładzie. Regularna obecność potwierdzona wpisaniem się podczas zajęć na listę może skutkować zwolnieniem z części pytań z egzaminu pisemnego. Nieobecność na wykładzie nie wyklucza możliwości przystąpienia do egzaminu i nie powoduje obniżenia oceny uzyskanej z egzaminu.

Do egzaminu dopuszczeni będą studenci, którzy zaliczą ćwiczenia.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Klimska
Prowadzący grup: Agnieszka Klimska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Celem wykładu jest zaznajomienie studentów z systemem planowania przestrzennego i sposobami zarządzania przestrzenią w Polsce oraz prawnymi podstawami planowania przestrzennego. Ćwiczenia są uszczegółowieniem treści wykładu. Dodatkowo na zajęciach studenci analizują i interpretują dokumenty planistyczne, poznają zasady i metody oceny skutków opracowań planistycznych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Bajerowski T.,(red.), Podstawy teoretyczne gospodarki przestrzennej i zarządzania przestrzenią, Olsztyn 2003.

2. Baran A., Planowanie przestrzenne jako narzędzie zarządzania środowiskiem, Białystok 2004.

3. Domański R., Podstawy planowania przestrzennego, Warszawa 1989.

4. Dybała A., Potocki J. (red.), Gospodarka przestrzenna, Wrocław 2011.

5. Gorzym-Wilkowski W., Planowanie przestrzenne województwa : teoria, ustawodawstwo, praktyka, Lublin 2013.

6. Kafka K., Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w świetle nowych przepisów, Katowice 2003.

7. Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, [w:] http://www.mrr.gov.pl.

8. Niewiadomski Z., Planowanie przestrzenne. Zarys systemu, Warszawa 2003.

9. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. nr 80, poz. 717).

Literatura uzupełniająca:

1. Cymerman R., (red.), Podstawy planowania przestrzennego i projektowania urbanistycznego, Olsztyn 2011.

2. Dubel K., Uwarunkowania przyrodnicze w planowaniu przestrzennym, Białystok, 1998.

3. Kozłowski S., Przyrodnicze uwarunkowania gospodarki przestrzennej Polski, Warszawa 1983.

4. Pawłowska K. (red.), Architektura krajobrazu a planowanie przestrzenne (podręcznik), Kraków 2001.

5. Vademecum gospodarki przestrzennej (praca zbior.), edycja II, Kraków 2005.

6. Zieńko J., Tokarski J. (red.), Planowanie przestrzenne a ochrona środowiska, Szczecin 1999.

Wymagania wstępne:

Podstawowa znajomość zasad ochrony środowiska; ogólne rozumienie koncepcji zrównoważonego rozwoju; znajomość podstawowych pojęć z zakresu prawa i polityki ochrony środowiska.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Klimska
Prowadzący grup: Agnieszka Klimska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem wykładu jest zaznajomienie studentów z systemem planowania przestrzennego i sposobami zarządzania przestrzenią w Polsce oraz prawnymi podstawami planowania przestrzennego. Ćwiczenia są uszczegółowieniem treści wykładu. Dodatkowo na zajęciach studenci analizują i interpretują dokumenty planistyczne, poznają zasady i metody oceny skutków opracowań planistycznych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Bajerowski T.,(red.), Podstawy teoretyczne gospodarki przestrzennej i zarządzania przestrzenią, Olsztyn 2003.

2. Baran A., Planowanie przestrzenne jako narzędzie zarządzania środowiskiem, Białystok 2004.

3. Domański R., Podstawy planowania przestrzennego, Warszawa 1989.

4. Dybała A., Potocki J. (red.), Gospodarka przestrzenna, Wrocław 2011.

5. Gorzym-Wilkowski W., Planowanie przestrzenne województwa : teoria, ustawodawstwo, praktyka, Lublin 2013.

6. Kafka K., Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w świetle nowych przepisów, Katowice 2003.

7. Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, [w:] http://www.mrr.gov.pl.

8. Niewiadomski Z., Planowanie przestrzenne. Zarys systemu, Warszawa 2003.

9. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. nr 80, poz. 717).

Literatura uzupełniająca:

1. Cymerman R., (red.), Podstawy planowania przestrzennego i projektowania urbanistycznego, Olsztyn 2011.

2. Dubel K., Uwarunkowania przyrodnicze w planowaniu przestrzennym, Białystok, 1998.

3. Kozłowski S., Przyrodnicze uwarunkowania gospodarki przestrzennej Polski, Warszawa 1983.

4. Pawłowska K. (red.), Architektura krajobrazu a planowanie przestrzenne (podręcznik), Kraków 2001.

5. Vademecum gospodarki przestrzennej (praca zbior.), edycja II, Kraków 2005.

6. Zieńko J., Tokarski J. (red.), Planowanie przestrzenne a ochrona środowiska, Szczecin 1999.

Wymagania wstępne:

Podstawowa znajomość zasad ochrony środowiska; ogólne rozumienie koncepcji zrównoważonego rozwoju; znajomość podstawowych pojęć z zakresu prawa i polityki ochrony środowiska.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)