Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Różnorodność fauny Polski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-OB-RFP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (9998) Sustainable development Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Różnorodność fauny Polski
Jednostka: Centrum Ekologii i Ekofilozofii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 2 roku studiów II stopnia magisterskich POLITYKA
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

OB2_W09

OB2_W10

OB2_U01

OB2_U09

OB2_K08


Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: średnio-zaawansowany;

Cele przedmiotu:

Celem przedmiotu jest przedstawienie studiującym całego zróżnicowania i bogactwa fauny naszego kraju, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków zagrożonych, prawnie chronionych, o dużym znaczeniu gospodarczym i epidemiolgicznym. Zdobyte wiadomości powinny umożliwić studentom rozpoznawanie pospolitych gatunków bezkręgowców i kręgowców w ich naturalnym środowisku.

Wymagania wstępne:

student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, w tym szczególnie z zoologii i ekologii zwierząt, oraz znać programy Word, PowerPoint i Excel.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

1.Co jest różnorodność biologiczna? Metody oceny i pomiaru różnorodności biologicznej.

2.Konwencja o różnorodności biologicznej i jej realizacja w Polsce.

3.Rożnorodność gatunkowa i ekologiczna jednokomórkowców zwierzęcych.

4.Krajowe jamochłony, płaźińce i pierścienice.

5.Zróżnicowanie taksonomiczne i ekologiczne nicieni; gatunki pasożytnicze, szkodliwe gospodarczo, wskaźnikowe.

6.Bogactwo gatunkowe stawonogów. Krajowe skorupiaki i wije; gatunki chronione i inwazyjne.

7, 8.Różnorodność owadów Polski. Metamorfoza i cykle rozwojowe. Gatunki zagrożone, chronione, szkodniki lasów, pól i magazynów. Pasożyty człowieka i zwierząt. Owady wykorzystywane gospodarczo. Ekologiczna rola owadów. Owady społeczne.

9.Różnorodność biologiczna pajęczaków; krajowe gatunki chronione. Ekologiczna rola pospolitych pajęczaków. Pasożyty człowieka i zwierząt gospodarskich.

10.Zróżnicowanie gatunkowe i ekologiczne krajowych mięczaków; gatunki chronione i inwazyjne.

11.Bogactwo gatunkowe ryb słodkowodnych Gatunki zagrożone i chronione.

12.Krajowe gatunki płazów i gadów. Metody ochrony zagrozonych gatunków; ochrona siedlisk.

13,14.Ptaki Polski; ochrona gatunkowa i ochrona siedlisk; gatunki łowne i wykorzystywane gospodarczo.

15.Zróżnicowanie gatunkowe krajowych ssaków. Restytucja wybranych gatunków.

Literatura:

1.W. Bogdanowicz, E. Chudzicka, I. Pilipiuk, E. Skibińska (red.) - Fauna Polski, charakterystyka i wykaz gatunków. Tom I-III. Muzeum i Instytut Zoologii PAN 2008.

2.P.Sterry, A.Cleave, A,Clements, P.Goodfellow - Ptaki Europy, przewodnik. Świat Książki, Warszawa 2007; 416 pp.

3.R.Gerstmeier, T.Romig - Przewodnik, Słodkowodne Ryby Europy. Multico, Sp.z o.o., Warszawa 2002; 366pp.

4.H.Bellmann - Owady. Multico Sp.zo.o. Warszawa 2007; 445pp.

5.T.Lafranchis - Motyle dzienne, przewodnik terenowy i klucz do oznaczania. Multico Sp.z o.o. Warszawa 2007, 380pp.

6.P.Busse (red.) - Mały słownik zoologiczny. Ptaki, t.I/II. Wiedza Powszechna, Warszawa 1990; 800 pp.

7.W.Juszczyk - Mały słownik zoologiczny. Gady i płazy. Wiedza Powszechna, Warszawa 1978; 262 pp.

8.Mały słownik zoologiczny. Ryby. Wiedza Powszechna, Warszawa 1980; 310 pp.

9.H.Sandner - Mały słownik zoologiczny. Owady. Wiedza Powszechna, Warszawa 1979; 295 pp.

10.K.Kowalski (red.) - Mały słownik zoologiczny. Ssaki. Wiedza Powszechna, Warszawa 1975; 454pp.

11.Mały słownik zoologiczny. Bezkręgowce. Wiedza Powszechna, Warszawa 1976; 454pp.

12.A.Kołodziejczyk, P.Koperski - Bezkręgowce słodkowodne Polski.Klucz do oznaczania oraz podstawy biologii i ekologii makrofauny. Wyd. UW, Warszawa 2000; 250pp.

13.A.Stańczykowska - Zwierzęta bezkręgowe naszych wód. Wyd. Szkolne i Pedagog. Warszawa 1979; 340pp.

14.R.Andrzejewski, A.Weigle (red.) - Różnorodność biologiczna Polski. Narodowa Fundacja Ochr.Środow. WArszawa2003; 284pp.

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne: wykład informacyjny, tematyczne prezentacje studenckie połączone z dyskusją, wykład powiązany z demonstracją, film dokumentalny.

Metody oceny: podstawą zaliczenia jest przygotowanie przez uczestnika zajęć 1-2 prezentacji na wskazany przez prowadzącego temat, oraz zaliczenie końcowego sprawdzianu obejmującego całość tematyki zajęć. W ocenie prezentacji uwzględnia się klarowność przedstawienia, zgodność z tematem, odpowiednie proporcje tekstu i ilustracji, umiejętność korzystania ze źródeł, referowanie a nie czytanie tekstu w prezentowanych slajdach i in.

Poprawne odpowiedzi na 51-60% pytań w teście sprawdzającym - ocena dst, 61-70% - ocena dobra, 71-100% - ocena bdb, 0 - 50% odpowiedzi poprawnych ocena ndst.

Dopuszcza się dwie (2) nieusprawiedliwione nieobecności po upływie okresu rejestracji. Usprawiedliwiona nieobecność na więcej niż 5 zajęciach (10 godz.) może również skutkować niezaliczeniem przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Karaban
Prowadzący grup: Kamil Karaban
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3apM25_7HsTW_QwDPGNtKSiGdW6U8BTYiRurKFeP1Zenc1%40thread.tacv2/conversations?groupId=ed814505-8e5d-494e-865d-caee746b06e4&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: średnio-zaawansowany;

Cele przedmiotu:

Celem przedmiotu jest przedstawienie studiującym całego zróżnicowania i bogactwa fauny naszego kraju, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków zagrożonych, prawnie chronionych, o dużym znaczeniu gospodarczym i epidemiolgicznym. Zdobyte wiadomości powinny umożliwić studentom rozpoznawanie pospolitych gatunków bezkręgowców i kręgowców w ich naturalnym środowisku.

Wymagania wstępne:

student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, w tym szczególnie z zoologii i ekologii zwierząt, oraz znać programy Word, PowerPoint i Excel.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

1.Co jest różnorodność biologiczna? Metody oceny i pomiaru różnorodności biologicznej.

2.Konwencja o różnorodności biologicznej i jej realizacja w Polsce.

3.Rożnorodność gatunkowa i ekologiczna jednokomórkowców zwierzęcych.

4.Krajowe jamochłony, płaźińce i pierścienice.

5.Zróżnicowanie taksonomiczne i ekologiczne nicieni; gatunki pasożytnicze, szkodliwe gospodarczo, wskaźnikowe.

6.Bogactwo gatunkowe stawonogów. Krajowe skorupiaki i wije; gatunki chronione i inwazyjne.

7, 8.Różnorodność owadów Polski. Metamorfoza i cykle rozwojowe. Gatunki zagrożone, chronione, szkodniki lasów, pól i magazynów. Pasożyty człowieka i zwierząt. Owady wykorzystywane gospodarczo. Ekologiczna rola owadów. Owady społeczne.

9.Różnorodność biologiczna pajęczaków; krajowe gatunki chronione. Ekologiczna rola pospolitych pajęczaków. Pasożyty człowieka i zwierząt gospodarskich.

10.Zróżnicowanie gatunkowe i ekologiczne krajowych mięczaków; gatunki chronione i inwazyjne.

11.Bogactwo gatunkowe ryb słodkowodnych Gatunki zagrożone i chronione.

12.Krajowe gatunki płazów i gadów. Metody ochrony zagrozonych gatunków; ochrona siedlisk.

13,14.Ptaki Polski; ochrona gatunkowa i ochrona siedlisk; gatunki łowne i wykorzystywane gospodarczo.

15.Zróżnicowanie gatunkowe krajowych ssaków. Restytucja wybranych gatunków.

Literatura:

1.W. Bogdanowicz, E. Chudzicka, I. Pilipiuk, E. Skibińska (red.) - Fauna Polski, charakterystyka i wykaz gatunków. Tom I-III. Muzeum i Instytut Zoologii PAN 2008.

2.P.Sterry, A.Cleave, A,Clements, P.Goodfellow - Ptaki Europy, przewodnik. Świat Książki, Warszawa 2007; 416 pp.

3.R.Gerstmeier, T.Romig - Przewodnik, Słodkowodne Ryby Europy. Multico, Sp.z o.o., Warszawa 2002; 366pp.

4.H.Bellmann - Owady. Multico Sp.zo.o. Warszawa 2007; 445pp.

5.T.Lafranchis - Motyle dzienne, przewodnik terenowy i klucz do oznaczania. Multico Sp.z o.o. Warszawa 2007, 380pp.

6.P.Busse (red.) - Mały słownik zoologiczny. Ptaki, t.I/II. Wiedza Powszechna, Warszawa 1990; 800 pp.

7.W.Juszczyk - Mały słownik zoologiczny. Gady i płazy. Wiedza Powszechna, Warszawa 1978; 262 pp.

8.Mały słownik zoologiczny. Ryby. Wiedza Powszechna, Warszawa 1980; 310 pp.

9.H.Sandner - Mały słownik zoologiczny. Owady. Wiedza Powszechna, Warszawa 1979; 295 pp.

10.K.Kowalski (red.) - Mały słownik zoologiczny. Ssaki. Wiedza Powszechna, Warszawa 1975; 454pp.

11.Mały słownik zoologiczny. Bezkręgowce. Wiedza Powszechna, Warszawa 1976; 454pp.

12.A.Kołodziejczyk, P.Koperski - Bezkręgowce słodkowodne Polski.Klucz do oznaczania oraz podstawy biologii i ekologii makrofauny. Wyd. UW, Warszawa 2000; 250pp.

13.A.Stańczykowska - Zwierzęta bezkręgowe naszych wód. Wyd. Szkolne i Pedagog. Warszawa 1979; 340pp.

14.R.Andrzejewski, A.Weigle (red.) - Różnorodność biologiczna Polski. Narodowa Fundacja Ochr.Środow. WArszawa2003; 284pp.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Karaban
Prowadzący grup: Kamil Karaban
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3apM25_7HsTW_QwDPGNtKSiGdW6U8BTYiRurKFeP1Zenc1%40thread.tacv2/conversations?groupId=ed814505-8e5d-494e-865d-caee746b06e4&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: średnio-zaawansowany;

Cele przedmiotu:

Celem przedmiotu jest przedstawienie studiującym całego zróżnicowania i bogactwa fauny naszego kraju, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków zagrożonych, prawnie chronionych, o dużym znaczeniu gospodarczym i epidemiolgicznym. Zdobyte wiadomości powinny umożliwić studentom rozpoznawanie pospolitych gatunków bezkręgowców i kręgowców w ich naturalnym środowisku.

Wymagania wstępne:

student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, w tym szczególnie z zoologii i ekologii zwierząt, oraz znać programy Word, PowerPoint i Excel.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

1.Co jest różnorodność biologiczna? Metody oceny i pomiaru różnorodności biologicznej.

2.Konwencja o różnorodności biologicznej i jej realizacja w Polsce.

3.Rożnorodność gatunkowa i ekologiczna jednokomórkowców zwierzęcych.

4.Krajowe jamochłony, płaźińce i pierścienice.

5.Zróżnicowanie taksonomiczne i ekologiczne nicieni; gatunki pasożytnicze, szkodliwe gospodarczo, wskaźnikowe.

6.Bogactwo gatunkowe stawonogów. Krajowe skorupiaki i wije; gatunki chronione i inwazyjne.

7, 8.Różnorodność owadów Polski. Metamorfoza i cykle rozwojowe. Gatunki zagrożone, chronione, szkodniki lasów, pól i magazynów. Pasożyty człowieka i zwierząt. Owady wykorzystywane gospodarczo. Ekologiczna rola owadów. Owady społeczne.

9.Różnorodność biologiczna pajęczaków; krajowe gatunki chronione. Ekologiczna rola pospolitych pajęczaków. Pasożyty człowieka i zwierząt gospodarskich.

10.Zróżnicowanie gatunkowe i ekologiczne krajowych mięczaków; gatunki chronione i inwazyjne.

11.Bogactwo gatunkowe ryb słodkowodnych Gatunki zagrożone i chronione.

12.Krajowe gatunki płazów i gadów. Metody ochrony zagrozonych gatunków; ochrona siedlisk.

13,14.Ptaki Polski; ochrona gatunkowa i ochrona siedlisk; gatunki łowne i wykorzystywane gospodarczo.

15.Zróżnicowanie gatunkowe krajowych ssaków. Restytucja wybranych gatunków.

Literatura:

1.W. Bogdanowicz, E. Chudzicka, I. Pilipiuk, E. Skibińska (red.) - Fauna Polski, charakterystyka i wykaz gatunków. Tom I-III. Muzeum i Instytut Zoologii PAN 2008.

2.P.Sterry, A.Cleave, A,Clements, P.Goodfellow - Ptaki Europy, przewodnik. Świat Książki, Warszawa 2007; 416 pp.

3.R.Gerstmeier, T.Romig - Przewodnik, Słodkowodne Ryby Europy. Multico, Sp.z o.o., Warszawa 2002; 366pp.

4.H.Bellmann - Owady. Multico Sp.zo.o. Warszawa 2007; 445pp.

5.T.Lafranchis - Motyle dzienne, przewodnik terenowy i klucz do oznaczania. Multico Sp.z o.o. Warszawa 2007, 380pp.

6.P.Busse (red.) - Mały słownik zoologiczny. Ptaki, t.I/II. Wiedza Powszechna, Warszawa 1990; 800 pp.

7.W.Juszczyk - Mały słownik zoologiczny. Gady i płazy. Wiedza Powszechna, Warszawa 1978; 262 pp.

8.Mały słownik zoologiczny. Ryby. Wiedza Powszechna, Warszawa 1980; 310 pp.

9.H.Sandner - Mały słownik zoologiczny. Owady. Wiedza Powszechna, Warszawa 1979; 295 pp.

10.K.Kowalski (red.) - Mały słownik zoologiczny. Ssaki. Wiedza Powszechna, Warszawa 1975; 454pp.

11.Mały słownik zoologiczny. Bezkręgowce. Wiedza Powszechna, Warszawa 1976; 454pp.

12.A.Kołodziejczyk, P.Koperski - Bezkręgowce słodkowodne Polski.Klucz do oznaczania oraz podstawy biologii i ekologii makrofauny. Wyd. UW, Warszawa 2000; 250pp.

13.A.Stańczykowska - Zwierzęta bezkręgowe naszych wód. Wyd. Szkolne i Pedagog. Warszawa 1979; 340pp.

14.R.Andrzejewski, A.Weigle (red.) - Różnorodność biologiczna Polski. Narodowa Fundacja Ochr.Środow. WArszawa2003; 284pp.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Karaban
Prowadzący grup: Kamil Karaban
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3apM25_7HsTW_QwDPGNtKSiGdW6U8BTYiRurKFeP1Zenc1%40thread.tacv2/conversations?groupId=ed814505-8e5d-494e-865d-caee746b06e4&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: średnio-zaawansowany;

Cele przedmiotu:

Celem przedmiotu jest przedstawienie studiującym całego zróżnicowania i bogactwa fauny naszego kraju, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków zagrożonych, prawnie chronionych, o dużym znaczeniu gospodarczym i epidemiolgicznym. Zdobyte wiadomości powinny umożliwić studentom rozpoznawanie pospolitych gatunków bezkręgowców i kręgowców w ich naturalnym środowisku.

Wymagania wstępne:

student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, w tym szczególnie z zoologii i ekologii zwierząt, oraz znać programy Word, PowerPoint i Excel.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

1.Co jest różnorodność biologiczna? Metody oceny i pomiaru różnorodności biologicznej.

2.Konwencja o różnorodności biologicznej i jej realizacja w Polsce.

3.Rożnorodność gatunkowa i ekologiczna jednokomórkowców zwierzęcych.

4.Krajowe jamochłony, płaźińce i pierścienice.

5.Zróżnicowanie taksonomiczne i ekologiczne nicieni; gatunki pasożytnicze, szkodliwe gospodarczo, wskaźnikowe.

6.Bogactwo gatunkowe stawonogów. Krajowe skorupiaki i wije; gatunki chronione i inwazyjne.

7, 8.Różnorodność owadów Polski. Metamorfoza i cykle rozwojowe. Gatunki zagrożone, chronione, szkodniki lasów, pól i magazynów. Pasożyty człowieka i zwierząt. Owady wykorzystywane gospodarczo. Ekologiczna rola owadów. Owady społeczne.

9.Różnorodność biologiczna pajęczaków; krajowe gatunki chronione. Ekologiczna rola pospolitych pajęczaków. Pasożyty człowieka i zwierząt gospodarskich.

10.Zróżnicowanie gatunkowe i ekologiczne krajowych mięczaków; gatunki chronione i inwazyjne.

11.Bogactwo gatunkowe ryb słodkowodnych Gatunki zagrożone i chronione.

12.Krajowe gatunki płazów i gadów. Metody ochrony zagrozonych gatunków; ochrona siedlisk.

13,14.Ptaki Polski; ochrona gatunkowa i ochrona siedlisk; gatunki łowne i wykorzystywane gospodarczo.

15.Zróżnicowanie gatunkowe krajowych ssaków. Restytucja wybranych gatunków.

Literatura:

1.W. Bogdanowicz, E. Chudzicka, I. Pilipiuk, E. Skibińska (red.) - Fauna Polski, charakterystyka i wykaz gatunków. Tom I-III. Muzeum i Instytut Zoologii PAN 2008.

2.P.Sterry, A.Cleave, A,Clements, P.Goodfellow - Ptaki Europy, przewodnik. Świat Książki, Warszawa 2007; 416 pp.

3.R.Gerstmeier, T.Romig - Przewodnik, Słodkowodne Ryby Europy. Multico, Sp.z o.o., Warszawa 2002; 366pp.

4.H.Bellmann - Owady. Multico Sp.zo.o. Warszawa 2007; 445pp.

5.T.Lafranchis - Motyle dzienne, przewodnik terenowy i klucz do oznaczania. Multico Sp.z o.o. Warszawa 2007, 380pp.

6.P.Busse (red.) - Mały słownik zoologiczny. Ptaki, t.I/II. Wiedza Powszechna, Warszawa 1990; 800 pp.

7.W.Juszczyk - Mały słownik zoologiczny. Gady i płazy. Wiedza Powszechna, Warszawa 1978; 262 pp.

8.Mały słownik zoologiczny. Ryby. Wiedza Powszechna, Warszawa 1980; 310 pp.

9.H.Sandner - Mały słownik zoologiczny. Owady. Wiedza Powszechna, Warszawa 1979; 295 pp.

10.K.Kowalski (red.) - Mały słownik zoologiczny. Ssaki. Wiedza Powszechna, Warszawa 1975; 454pp.

11.Mały słownik zoologiczny. Bezkręgowce. Wiedza Powszechna, Warszawa 1976; 454pp.

12.A.Kołodziejczyk, P.Koperski - Bezkręgowce słodkowodne Polski.Klucz do oznaczania oraz podstawy biologii i ekologii makrofauny. Wyd. UW, Warszawa 2000; 250pp.

13.A.Stańczykowska - Zwierzęta bezkręgowe naszych wód. Wyd. Szkolne i Pedagog. Warszawa 1979; 340pp.

14.R.Andrzejewski, A.Weigle (red.) - Różnorodność biologiczna Polski. Narodowa Fundacja Ochr.Środow. WArszawa2003; 284pp.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)