Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie: Biogeografia ekologiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-OB-SLBG
Kod Erasmus / ISCED: 07.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie: Biogeografia ekologiczna
Jednostka: Centrum Ekologii i Ekofilozofii
Grupy: Seminaria licencjackie dla Ochrony Środowiska MONITORING
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

OB1_W08

OB1_W10

OB1_U04

OB1_U05

OB1_U08

OB1_U09

OB1_K01

OB1_K05

OB1_K09

Wymagania wstępne:

znajomość podstaw zoologii, ekologii i biogeografii

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przygotowanie do prezentowania problemu/ zagadnienia na forum publicznym, dyskusji na temat prezentacji. Przedmiot pomaga przygotować pracę licencjacką z zakresu szeroko pojętej biogeografii (m in. przyczyn współczesnego rozmieszczenia gatunków, ich obecnego statusu, zagrożeń czy sposobów ochrony i/lub zwiększenia liczebności, wpływu inwazji na bioróżnorodność, itp.). W ramach zajęć poruszane i dyskutowane są zagadnienia takie jak: zasięg gatunków, dyspersja, migracje, ginięcie gatunków, wpływ człowieka na kształtowanie się fauny i flory.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest przygotowanie do prezentowania problemu/ zagadnienia na forum publicznym, dyskusji na temat prezentacji. Przedmiot pomaga przygotować pracę licencjacką z zakresu szeroko pojętej biogeografii (m in. przyczyn współczesnego rozmieszczenia gatunków, ich obecnego statusu, zagrożeń czy sposobów ochrony i/lub zwiększenia liczebności, wpływu inwazji na bioróżnorodność, itp.). W ramach zajęć poruszane i dyskutowane są zagadnienia takie jak: zasięg gatunków, dyspersja, migracje, ginięcie gatunków, wpływ człowieka na kształtowanie się fauny i flory.

Zima:

1-2. Zajęcia organizacyjne. Rodzaje publikacji naukowych: artykuł naukowy, materiałowy i przeglądowy, artykuły popularnonaukowe

3. Poszukiwanie i gromadzenie literatury do pracy dyplomowej

4. Zasady przygotowania pracy dyplomowej

5-15. Prezentacja konspektu pracy dyplomowej oraz konsultacje szczegółowe dotyczące prac

Lato:

1. Zajęcia organizacyjne, jak przygotować prezentację

2. Zasięgi gatunków – czynniki ograniczające, status gatunku

3-4. Dyspersja i rola barier w ograniczaniu dyspersji (przykłady)

5-6. Specjacja (wyspy Galapagos, jeziora afrykańskie)

7-8. Ginięcie gatunków – współczesne przykłady

9-10. Endemity, relikty – pochodzenie, rodzaje (przykłady)

11. Rola człowieka w wymieraniu gatunków – fragmentacja i niszczenie siedlisk

12. Rola człowieka w wymieraniu gatunków – nadmierna eksploatacja gatunków

13. Rola człowieka w wymieraniu gatunków – zawleczenia

14. Reintrodukcja – przywracanie „wymarłych” gatunków w starych granicach zasięgu - przykłady

15. Wybór tematyki planowanej pracy dyplomowej

Literatura:

Zima:

Czasopisma naukowe i popularnonaukowe z zakresu biologii, zoologii, biogeografii oraz ochrony przyrody: Przegląd Zoologiczny, Przyroda Polska, Kosmos, Notatki Ornitologiczne, Acta Ornithologica, Chrońmy Przyrodę Ojczystą, Wiedza i Życie, Świat Nauki, The American Naturalist, Trends of Ecology and Evolution, Journal of Biogeography, Conservation Biology i inne

Książki w zależnosci od wybranego tematu pracy licencjackiej

Lato:

1. Ch.J. Krebs 2011. Ekologia. PWN, Warszawa

2. J. Weiner 1999. Życie i ewolucja biosfery. PWN, Warszawa

3. A.S. Pullin 2007. Biologiczne podstawy ochrony przyrody. PWN, Warszawa

4. T. Umiński 1984. Zwierzęta i kontynenty. WSiP, Warszawa

5. T. Umiński 1986. Zwierzęta i oceany. WSiP, Warszawa

6. T. Umiński 1998. Życie naszej ziemi. WSiP, Warszawa

7. G.C. MacGavin 2007. Zagrożona przyroda. Gatunki, które wkrótce wyginą. Bellona, Warszawa

Literatura uzupełniająca:

1. M.V. Lomolino, B. Riddle, R.J. Whittaker, J.H.Brown 2010. Biogeography, Fourth Ed. Sinauer

2. P.P. Wtorow, N.N. Drozdow 1981. Biogeografia kontynentów. PWN, Warszawa

3. D. Palmer, P.Barrett. 2009. Ewolucja. Historia życia. MAK, Bremen

4. D.J. Futuyma 2008. Ewolucja Wydawnictwo UW, Warszawa

5. E.O. Wilson 1992. Różnorodność życia, PIW

6. P.D. Ward 1997. Tajemnica epoki lodowcowej Prószyński i S-ka

Czasopisma naukowe i popularnonaukowe z zakresu biologii, zoologii, biogeografii oraz ochrony przyrody: Przegląd Zoologiczny, Przyroda Polska, Kosmos, Notatki Ornitologiczne, Acta Ornithologica, Chrońmy Przyrodę Ojczystą, Wiedza i Życie, Świat Nauki, The American Naturalist, Trends of Ecology and Evolution, Journal of Biogeography, Conservation Biology

Efekty kształcenia i opis ECTS:

a) Efekty kształcenia

1. Wiedza.

EK1 - student rozumie i wyjaśnia znaczenie czynników odpowiedzialnych za współczesne rozmieszczenie i różnorodność fauny i flory, zarówno historyczne, jak i współczesne; interpretuje znaczenie różnych czynników zmieniających zasięgi gatunkowe;

EK2 – student charakteryzuje poziomy organizacji życia, bioróżnorodności w różnych rejonach świata

EK3 - student identyfikuje, klasyfikuje i analizuje zakłócenia spowodowane przez człowieka wpływające na rozmieszczenie fauny i flory i jej różnorodność.

2. Umiejętności:

EK4 – student użytkuje komputer i stosowne oprogramowanie w zakresie koniecznym do wyszukiwania informacji, komunikowania się, sporządzania prezentacji

EK5 - student korzysta z informacji źródłowych w języku polskim i angielskim (np. mapy, fotografie, wywiad, Internet, czasopisma fachowe) prowadzi analizy, syntezy, podsumowania, krytyczne oceny i poprawne wnioskowania na podstawie źródeł

EK6 – student stawia hipotezy dotyczące przyczyn zaistniałych zagrożeń

EK7 – student potrafi przygotować ustną prezentację szczegółowych zagadnień z zakresu biogeografii oraz uczestniczyć w ukierunkowanej dyskusji z wykorzystaniem języka naukowego, potrafi napisać pracę licencjacką

3.Kompetencje:

EK8 - Zna zakres posiadanej przez siebie interdyscyplinarnej wiedzy i posiadanych umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się

EK9 - Wykazuje ostrożność i krytycyzm w przyjmowaniu informacji z literatury naukowej, Internetu, a szczególnie dostępnej w masowych mediach, mających odniesienie do biogeografii

EK10 - Rozumie potrzebę ustawicznego pogłębiania swoich umiejętności językowych oraz potrafi samodzielnie wykorzystywać w tym celu dostępne mu źródła. Potrafi czytać ze zrozumieniem teksty ogólne i specjalistyczne

b) opis ECTS

Aktywność studenta - liczba godzin/nakład pracy studenta

Udział w seminarium - 30

Przygotowanie prezentacji - 20

Gromadzenie literatury - 10

Przygotowanie pracy semestralnej - 60

Suma godzin 120 [120/30(25) = 4]

Liczba ECTS - 4

Metody i kryteria oceniania:

Zima:

1. Wiedza (EK 1-3):

- na ocenę 2 (ndst.) Student nie rozumie i nie potrafi wyjaśnić znaczenia czynników odpowiedzialnych za współczesne rozmieszczenie i różnorodność fauny i flory, zarówno historycznych, jak i współczesnych; nie potrafi zinterpretować znaczenia różnych czynników zmieniających zasięgi gatunkowe; student ma problem ze scharakteryzowaniem poziomów organizacji życia, bioróżnorodności w różnych rejonach świata; student nie potrafi poprawnie zidentyfikować, sklasyfikować i przeanalizować zakłóceń spowodowanych przez człowieka wpływających na rozmieszczenie fauny i flory i jej różnorodność.

- na ocenę 3 (dst.) Student poprawnie rozumie i potrafi wyjaśnić znaczenie niektórych czynników odpowiedzialnych za współczesne rozmieszczenie i różnorodność fauny i flory, zarówno historyczne, jak i współczesne; poprawnie interpretuje znaczenie niektórych czynników zmieniających zasięgi gatunkowe; student stara się scharakteryzować poziomy organizacji życia, bioróżnorodności w różnych rejonach świata, nie zawsze poprawnie; student poprawnie identyfikuje i klasyfikuje niektóre zakłócenia spowodowane przez człowieka wpływające na rozmieszczenie fauny i flory i jej różnorodność, ale ma problemy z poprawną analizą ich przyczyn i nie wie jak można im zapobiegać.

- na ocenę 4 (db.) Student rozumie i potrafi wyjaśnić znaczenie większości czynników odpowiedzialnych za współczesne rozmieszczenie i różnorodność fauny i flory, zarówno historycznych, jak i współczesnych; dobrze interpretuje znaczenie różnych czynników zmieniających zasięgi gatunkowe; student właściwie charakteryzuje poziomy organizacji życia, bioróżnorodności w różnych rejonach świata; student identyfikuje, klasyfikuje i prawidłowo analizuje zakłócenia spowodowane przez człowieka wpływające na rozmieszczenie fauny i flory i jej różnorodność i zna niektóre sposoby zapobiegania tym zakłóceniom.

- na ocenę 5 (bdb.) Student doskonale rozumie i wyczerpująco wyjaśnia znaczenie czynników odpowiedzialnych za współczesne rozmieszczenie i różnorodność fauny i flory, zarówno historycznych, jak i współczesnych; wyczerpująco interpretuje znaczenie różnych czynników zmieniających zasięgi gatunkowe; student bardzo dobrze charakteryzuje poziomy organizacji życia, bioróżnorodności w różnych rejonach świata; student trafnie identyfikuje, klasyfikuje i wyczerpująco analizuje zakłócenia spowodowane przez człowieka wpływające na rozmieszczenie fauny i flory i jej różnorodność i wie jak im zapobiegać.

2. Umiejętności (EK4-7):

- na ocenę 2 (ndst.): Student nie potrafi użytkować komputera i stosownego oprogramowania w zakresie koniecznym do wyszukiwania ważnych informacji i sporządzania prezentacji, potrafi komunikować się za pomocą komputera; student korzysta z informacji źródłowych wyłącznie w języku polskim (np. mapy, fotografie, wywiad, Internet, czasopisma fachowe), nie potrafi prowadzić analizy, syntezy, podsumowania, krytycznej oceny i poprawnego wnioskowania na podstawie źródeł; student nie potrafi postawić poprawnej hipotezy dotyczącej przyczyn zaistniałych zagrożeń; student nie potrafi przygotować w sposób poprawny ustnej prezentacji dotyczącej szczegółowych zagadnień z zakresu biogeografii oraz nie uczestniczy w ukierunkowanej dyskusji z wykorzystaniem języka naukowego; nie potrafi napisać pracy dyplomowej.

- na ocenę 3 (dst.): student poprawnie użytkuje komputer i stosowne oprogramowanie w zakresie koniecznym do wyszukiwania informacji, komunikowania się, sporządzania prezentacji; student korzysta z informacji źródłowych wyłącznie w języku polskim (np. mapy, fotografie, wywiad, Internet, czasopisma fachowe) prowadzi analizy, podsumowania, ma problem z poprawnym wnioskowaniem na podstawie źródeł; student próbuje stawiać poprawne hipotezy dotyczące przyczyn zaistniałych zagrożeń, choć nie zawsze mu się to udaje; student potrafi przygotować poprawną ustną prezentację dotyczącą szczegółowych zagadnień z zakresu biogeografii, ale nie uczestniczy w ukierunkowanej dyskusji z wykorzystaniem języka naukowego, posługuje się językiem potocznym i nieprecyzyjnym; jest w stanie napisać prace dyplomowa, ale jest ona napisana nieprofesjonalnie, oparta głównie o źródła internetowe (nieliczne)

- na ocenę 4 (db.): Student sprawnie użytkuje komputer i stosowne oprogramowanie w zakresie koniecznym do wyszukiwania informacji, komunikowania się, sporządzania prezentacji, choć nie zawsze właściwie dobiera źródła; student potrafi korzystać z informacji źródłowych w języku polskim i angielskim w zakresie podstawowym (np. mapy, fotografie, wywiad, Internet, czasopisma fachowe) prowadzi analizy, syntezy, podsumowania, krytyczne oceny i poprawne wnioskowania na podstawie źródeł;

student stawia poprawne hipotezy dotyczące przyczyn zaistniałych zagrożeń; student potrafi przygotować samodzielnie ustną prezentację dotycząca szczegółowych zagadnień z zakresu biogeografii oraz uczestniczy w ukierunkowanej dyskusji. Brakuje mu biegłości w wykorzystaniu języka naukowego; student jest w stanie przygotować dobra prace licencjacką, która jest jednak oparta na słabym materiale literaturowym i wymaga wielu poprawek i uzupełnień. Brakuje biegłości w posługiwaniu się językiem naukowym

- na ocenę 5 (bdb.): student sprawnie użytkuje komputer i stosowne oprogramowanie w zakresie koniecznym do wyszukiwania właściwych informacji, komunikowania się, sporządzania prezentacji; student bez problemu korzysta z informacji źródłowych w języku polskim i angielskim (np. mapy, fotografie, wywiad, Internet, czasopisma fachowe) doskonale prowadzi analizy, syntezy, podsumowania, krytyczne oceny i prawidłowe wnioskowania na podstawie znalezionych źródeł; student stawia prawidłowe hipotezy dotyczące przyczyn zaistniałych zagrożeń, potrafi znaleźć rozwiązania; student potrafi przygotować samodzielną ustną prezentację dotyczącą szczegółowych zagadnień z zakresu biogeografii oraz uczestniczy w ukierunkowanej dyskusji z wykorzystaniem języka naukowego; jest w stanie napisać bardzo dobrą prace licencjacka, dobrze przygotowana, napisana językiem naukowym i oparta na bogatym materiale źródłowym

3. Kompetencje (EK8-10):

Oceniana jest chęć ciągłego dokształcania się, głębsze zainteresowanie tematyką, ostrożność i krytycyzm w przyjmowaniu informacji z literatury naukowej, Internetu, a szczególnie dostępnej w masowych mediach, mających odniesienie do zagadnień poruszanych na seminarium; pogłębianie umiejętności językowych, a także samodzielność w wyszukiwaniu i wykorzystywaniu dostępnych źródeł.

Na ocenę końcową składają się:

Ocena z prezentacji artykułu związanego z tematem i/lub prezentacji związanej z danym tematem. Oceniane są: forma, treść i sposób przedstawienia prezentacji, umiejętność wyszukania odpowiedniego materiału do prezentacji)

Ocena z wstępnej wersji pracy dyplomowej. Oceniane są forma, treść oraz samodzielność w wyszukiwaniu i odpowiedni wybór literatury do przeglądu.

Ocena aktywności podczas zajęć (uczestniczenie w dyskusji).

Ocena semestralna w semestrze zimowym jest wypadkową (średnią arytmetyczną) dwóch czynników: oceny z prezentacji konspektu pracy dyplomowej i oceny z wstępnej wersji pracy dyplomowej. Do zaliczenia konieczne jest zaliczenie przynajmniej na ocenę dostateczną zarówno prezentacji jak i pracy dyplomowej.

Praca dyplomowa musi być oddana w terminie wyznaczonym przez wykładowcę, w wyjątkowych przypadkach, w porozumieniu z wykładowcą, co najmniej 4 tygodnie przed terminem oddania pracy do dziekanatu, prace oddane później mogą nie zostać ocenione w I terminie. W terminie poprawkowym prace będą przyjmowane do oceny najpóźniej do połowy/końca czerwca w zależności od terminu urlopu wykładowcy. Po tym terminie praca nie będzie oceniana, co jest jednoznaczne z niezaliczeniem seminarium.

Dalsze szczegółowe kryteria oceniania zostaną podane uczestnikom w trakcie zajęć.

Lato:

1. Wiedza (EK 1-3):

- na ocenę 2 (ndst.) Student nie rozumie i nie potrafi wyjaśnić znaczenia czynników odpowiedzialnych za współczesne rozmieszczenie i różnorodność fauny i flory, zarówno historycznych, jak i współczesnych; nie potrafi zinterpretować znaczenia różnych czynników zmieniających zasięgi gatunkowe; student ma problem ze scharakteryzowaniem poziomów organizacji życia, bioróżnorodności w różnych rejonach świata; student nie potrafi poprawnie zidentyfikować, sklasyfikować i przeanalizować zakłóceń spowodowanych przez człowieka wpływających na rozmieszczenie fauny i flory i jej różnorodność.

- na ocenę 3 (dst.) Student poprawnie rozumie i potrafi wyjaśnić znaczenie niektórych czynników odpowiedzialnych za współczesne rozmieszczenie i różnorodność fauny i flory, zarówno historyczne, jak i współczesne; poprawnie interpretuje znaczenie niektórych czynników zmieniających zasięgi gatunkowe; student stara się scharakteryzować poziomy organizacji życia, bioróżnorodności w różnych rejonach świata, nie zawsze poprawnie; student poprawnie identyfikuje i klasyfikuje niektóre zakłócenia spowodowane przez człowieka wpływające na rozmieszczenie fauny i flory i jej różnorodność, ale ma problemy z poprawną analizą ich przyczyn i nie wie jak można im zapobiegać.

- na ocenę 4 (db.) Student rozumie i potrafi wyjaśnić znaczenie większości czynników odpowiedzialnych za współczesne rozmieszczenie i różnorodność fauny i flory, zarówno historycznych, jak i współczesnych; dobrze interpretuje znaczenie różnych czynników zmieniających zasięgi gatunkowe; student właściwie charakteryzuje poziomy organizacji życia, bioróżnorodności w różnych rejonach świata; student identyfikuje, klasyfikuje i prawidłowo analizuje zakłócenia spowodowane przez człowieka wpływające na rozmieszczenie fauny i flory i jej różnorodność i zna niektóre sposoby zapobiegania tym zakłóceniom.

- na ocenę 5 (bdb.) Student doskonale rozumie i wyczerpująco wyjaśnia znaczenie czynników odpowiedzialnych za współczesne rozmieszczenie i różnorodność fauny i flory, zarówno historycznych, jak i współczesnych; wyczerpująco interpretuje znaczenie różnych czynników zmieniających zasięgi gatunkowe; student bardzo dobrze charakteryzuje poziomy organizacji życia, bioróżnorodności w różnych rejonach świata; student trafnie identyfikuje, klasyfikuje i wyczerpująco analizuje zakłócenia spowodowane przez człowieka wpływające na rozmieszczenie fauny i flory i jej różnorodność i wie jak im zapobiegać.

2. Umiejętności (EK4-7):

- na ocenę 2 (ndst.): Student nie potrafi użytkować komputera i stosownego oprogramowania w zakresie koniecznym do wyszukiwania ważnych informacji i sporządzania prezentacji, potrafi komunikować się za pomocą komputera; student korzysta z informacji źródłowych wyłącznie w języku polskim (np. mapy, fotografie, wywiad, Internet, czasopisma fachowe), nie potrafi prowadzić analizy, syntezy, podsumowania, krytycznej oceny i poprawnego wnioskowania na podstawie źródeł; student nie potrafi postawić poprawnej hipotezy dotyczącej przyczyn zaistniałych zagrożeń; student nie potrafi przygotować w sposób poprawny ustnej prezentacji dotyczącej szczegółowych zagadnień z zakresu biogeografii oraz nie uczestniczy w ukierunkowanej dyskusji z wykorzystaniem języka naukowego; nie potrafi napisać pracy dyplomowej.

- na ocenę 3 (dst.): student poprawnie użytkuje komputer i stosowne oprogramowanie w zakresie koniecznym do wyszukiwania informacji, komunikowania się, sporządzania prezentacji; student korzysta z informacji źródłowych wyłącznie w języku polskim (np. mapy, fotografie, wywiad, Internet, czasopisma fachowe) prowadzi analizy, podsumowania, ma problem z poprawnym wnioskowaniem na podstawie źródeł; student próbuje stawiać poprawne hipotezy dotyczące przyczyn zaistniałych zagrożeń, choć nie zawsze mu się to udaje; student potrafi przygotować poprawną ustną prezentację dotyczącą szczegółowych zagadnień z zakresu biogeografii, ale nie uczestniczy w ukierunkowanej dyskusji z wykorzystaniem języka naukowego, posługuje się językiem potocznym i nieprecyzyjnym; jest w stanie napisać prace dyplomowa, ale jest ona napisana nieprofesjonalnie, oparta głównie o źródła internetowe (nieliczne)

- na ocenę 4 (db.): Student sprawnie użytkuje komputer i stosowne oprogramowanie w zakresie koniecznym do wyszukiwania informacji, komunikowania się, sporządzania prezentacji, choć nie zawsze właściwie dobiera źródła; student potrafi korzystać z informacji źródłowych w języku polskim i angielskim w zakresie podstawowym (np. mapy, fotografie, wywiad, Internet, czasopisma fachowe) prowadzi analizy, syntezy, podsumowania, krytyczne oceny i poprawne wnioskowania na podstawie źródeł;

student stawia poprawne hipotezy dotyczące przyczyn zaistniałych zagrożeń; student potrafi przygotować samodzielnie ustną prezentację dotycząca szczegółowych zagadnień z zakresu biogeografii oraz uczestniczy w ukierunkowanej dyskusji. Brakuje mu biegłości w wykorzystaniu języka naukowego; student jest w stanie przygotować dobra prace licencjacką, która jest jednak oparta na słabym materiale literaturowym i wymaga wielu poprawek i uzupełnień. Brakuje biegłości w posługiwaniu się językiem naukowym

- na ocenę 5 (bdb.): student sprawnie użytkuje komputer i stosowne oprogramowanie w zakresie koniecznym do wyszukiwania właściwych informacji, komunikowania się, sporządzania prezentacji; student bez problemu korzysta z informacji źródłowych w języku polskim i angielskim (np. mapy, fotografie, wywiad, Internet, czasopisma fachowe) doskonale prowadzi analizy, syntezy, podsumowania, krytyczne oceny i prawidłowe wnioskowania na podstawie znalezionych źródeł; student stawia prawidłowe hipotezy dotyczące przyczyn zaistniałych zagrożeń, potrafi znaleźć rozwiązania; student potrafi przygotować samodzielną ustną prezentację dotyczącą szczegółowych zagadnień z zakresu biogeografii oraz uczestniczy w ukierunkowanej dyskusji z wykorzystaniem języka naukowego; jest w stanie napisać bardzo dobrą prace licencjacka, dobrze przygotowana, napisana językiem naukowym i oparta na bogatym materiale źródłowym

3. Kompetencje (EK8-10):

Oceniana jest chęć ciągłego dokształcania się, głębsze zainteresowanie tematyką, ostrożność i krytycyzm w przyjmowaniu informacji z literatury naukowej, Internetu, a szczególnie dostępnej w masowych mediach, mających odniesienie do zagadnień poruszanych na seminarium; pogłębianie umiejętności językowych, a także samodzielność w wyszukiwaniu i wykorzystywaniu dostępnych źródeł.

Na ocenę końcową składają się:

Ocena z prezentacji artykułu związanego z tematem i/lub prezentacji związanej z danym tematem. Oceniane są: forma, treść i sposób przedstawienia prezentacji, umiejętność wyszukania odpowiedniego materiału do prezentacji)

Ocena aktywności podczas zajęć (uczestniczenie w dyskusji).

W semestrze letnim ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ocen z prezentacji;

Dalsze szczegółowe kryteria oceniania zostaną podane uczestnikom w trakcie zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin, 2 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Bukacińska
Prowadzący grup: Monika Bukacińska
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=23181
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium licencjackie - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przygotowanie do prezentowania problemu/ zagadnienia na forum publicznym, dyskusji na temat prezentacji. Przedmiot pomaga przygotować pracę licencjacką z zakresu szeroko pojętej biogeografii (m in. przyczyn współczesnego rozmieszczenia gatunków, ich obecnego statusu, zagrożeń czy sposobów ochrony i/lub zwiększenia liczebności, wpływu inwazji na bioróżnorodność, itp.). W ramach zajęć poruszane i dyskutowane są zagadnienia takie jak: zasięg gatunków, dyspersja, migracje, ginięcie gatunków, wpływ człowieka na kształtowanie się fauny i flory.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest przygotowanie do prezentowania problemu/ zagadnienia na forum publicznym, dyskusji na temat prezentacji. Przedmiot pomaga przygotować pracę licencjacką z zakresu szeroko pojętej biogeografii (m in. przyczyn współczesnego rozmieszczenia gatunków, ich obecnego statusu, zagrożeń czy sposobów ochrony i/lub zwiększenia liczebności, wpływu inwazji na bioróżnorodność, itp.). W ramach zajęć poruszane i dyskutowane są zagadnienia takie jak: zasięg gatunków, dyspersja, migracje, ginięcie gatunków, wpływ człowieka na kształtowanie się fauny i flory.

1-2. Zajęcia organizacyjne. Rodzaje publikacji naukowych: artykuł naukowy, materiałowy i przeglądowy, artykuły popularnonaukowe

3. Poszukiwanie i gromadzenie literatury do pracy dyplomowej

4. Zasady przygotowania pracy dyplomowej

5-15. Prezentacja konspektu pracy dyplomowej oraz konsultacje szczegółowe dotyczące prac

Literatura:

Czasopisma naukowe i popularnonaukowe z zakresu biologii, zoologii, biogeografii oraz ochrony przyrody: Przegląd Zoologiczny, Przyroda Polska, Kosmos, Notatki Ornitologiczne, Acta Ornithologica, Chrońmy Przyrodę Ojczystą, Wiedza i Życie, Świat Nauki, The American Naturalist, Trends of Ecology and Evolution, Journal of Biogeography, Conservation Biology i inne

Książki w zależnosci od wybranego tematu pracy licencjackiej

Wymagania wstępne:

podstawowa wiedza z zakresu zoologii, ekologii i biogeografii

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 3 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Bukacińska
Prowadzący grup: Monika Bukacińska
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=23083
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przygotowanie do prezentowania problemu/ zagadnienia na forum publicznym, dyskusji na temat prezentacji. Przedmiot pomaga przygotować pracę licencjacką z zakresu szeroko pojętej biogeografii (m in. przyczyn współczesnego rozmieszczenia gatunków, ich obecnego statusu, zagrożeń czy sposobów ochrony i/lub zwiększenia liczebności, wpływu inwazji na bioróżnorodność, itp.). W ramach zajęć poruszane i dyskutowane są zagadnienia takie jak: zasięg gatunków, dyspersja, migracje, ginięcie gatunków, wpływ człowieka na kształtowanie się fauny i flory.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest przygotowanie do prezentowania problemu/ zagadnienia na forum publicznym, dyskusji na temat prezentacji. Przedmiot pomaga przygotować pracę licencjacką z zakresu szeroko pojętej biogeografii (m in. przyczyn współczesnego rozmieszczenia gatunków, ich obecnego statusu, zagrożeń czy sposobów ochrony i/lub zwiększenia liczebności, wpływu inwazji na bioróżnorodność, itp.). W ramach zajęć poruszane i dyskutowane są zagadnienia takie jak: zasięg gatunków, dyspersja, migracje, ginięcie gatunków, wpływ człowieka na kształtowanie się fauny i flory.

1. Zajęcia organizacyjne, jak przygotować prezentację

2. Zasięgi gatunków – czynniki ograniczające, status gatunku

3-4. Dyspersja i rola barier w ograniczaniu dyspersji (przykłady)

5-6. Specjacja (wyspy Galapagos, jeziora afrykańskie)

7-8. Ginięcie gatunków – współczesne przykłady

9-10. Endemity, relikty – pochodzenie, rodzaje (przykłady)

11. Rola człowieka w wymieraniu gatunków – fragmentacja i niszczenie siedlisk

12. Rola człowieka w wymieraniu gatunków – nadmierna eksploatacja gatunków

13. Rola człowieka w wymieraniu gatunków – zawleczenia

14. Reintrodukcja – przywracanie „wymarłych” gatunków w starych granicach zasięgu - przykłady

15. Wybór tematyki planowanej pracy dyplomowej

Literatura:

Literatura:

1. Ch.J. Krebs 2011. Ekologia. PWN, Warszawa

2. J. Weiner 1999. Życie i ewolucja biosfery. PWN, Warszawa

3. A.S. Pullin 2007. Biologiczne podstawy ochrony przyrody. PWN, Warszawa

4. T. Umiński 1984. Zwierzęta i kontynenty. WSiP, Warszawa

5. T. Umiński 1986. Zwierzęta i oceany. WSiP, Warszawa

6. T. Umiński 1998. Życie naszej ziemi. WSiP, Warszawa

7. G.C. MacGavin 2007. Zagrożona przyroda. Gatunki, które wkrótce wyginą. Bellona, Warszawa

Literatura uzupełniająca:

1. M.V. Lomolino, B. Riddle, R.J. Whittaker, J.H.Brown 2010. Biogeography, Fourth Ed. Sinauer

2. P.P. Wtorow, N.N. Drozdow 1981. Biogeografia kontynentów. PWN, Warszawa

3. D. Palmer, P.Barrett. 2009. Ewolucja. Historia życia. MAK, Bremen

4. D.J. Futuyma 2008. Ewolucja Wydawnictwo UW, Warszawa

5. E.O. Wilson 1992. Różnorodność życia, PIW

6. P.D. Ward 1997. Tajemnica epoki lodowcowej Prószyński i S-ka

Czasopisma naukowe i popularnonaukowe z zakresu biologii, zoologii, biogeografii oraz ochrony przyrody: Przegląd Zoologiczny, Przyroda Polska, Kosmos, Notatki Ornitologiczne, Acta Ornithologica, Chrońmy Przyrodę Ojczystą, Wiedza i Życie, Świat Nauki, The American Naturalist, Trends of Ecology and Evolution, Journal of Biogeography, Conservation Biology

Wymagania wstępne:

znajomość podstaw zoologii, ekologii i biogeografii

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 5 godzin, 2 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Bukacińska
Prowadzący grup: Monika Bukacińska
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=31400
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium licencjackie - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Aktywność studenta - liczba godzin/nakład pracy studenta

Udział w seminarium - 30

Przygotowanie prezentacji - 10

Gromadzenie literatury i przygotowanie konspektu - 20

Przygotowanie pracy semestralnej - 60

Suma godzin 120 [120/30(25) = 4]

Liczba ECTS - 4


Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przygotowanie do prezentowania problemu/ zagadnienia na forum publicznym, dyskusji na temat prezentacji. Przedmiot pomaga przygotować pracę licencjacką z zakresu szeroko pojętej biogeografii (m in. przyczyn współczesnego rozmieszczenia gatunków, ich obecnego statusu, zagrożeń czy sposobów ochrony i/lub zwiększenia liczebności, wpływu inwazji na bioróżnorodność, itp.). W ramach zajęć poruszane i dyskutowane są zagadnienia takie jak: zasięg gatunków, dyspersja, migracje, ginięcie gatunków, wpływ człowieka na kształtowanie się fauny i flory.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest przygotowanie do prezentowania problemu/ zagadnienia na forum publicznym, dyskusji na temat prezentacji. Przedmiot pomaga przygotować pracę licencjacką z zakresu szeroko pojętej biogeografii (m in. przyczyn współczesnego rozmieszczenia gatunków, ich obecnego statusu, zagrożeń czy sposobów ochrony i/lub zwiększenia liczebności, wpływu inwazji na bioróżnorodność, itp.). W ramach zajęć poruszane i dyskutowane są zagadnienia takie jak: zasięg gatunków, dyspersja, migracje, ginięcie gatunków, wpływ człowieka na kształtowanie się fauny i flory.

1-2. Zajęcia organizacyjne. Rodzaje publikacji naukowych: artykuł naukowy, materiałowy i przeglądowy, artykuły popularnonaukowe

3. Poszukiwanie i gromadzenie literatury do pracy dyplomowej

4. Zasady przygotowania pracy dyplomowej

5-15. Prezentacja konspektu pracy dyplomowej oraz konsultacje szczegółowe dotyczące prac

Literatura:

Czasopisma naukowe i popularnonaukowe z zakresu biologii, zoologii, biogeografii oraz ochrony przyrody: Przegląd Zoologiczny, Przyroda Polska, Kosmos, Notatki Ornitologiczne, Acta Ornithologica, Chrońmy Przyrodę Ojczystą, Wiedza i Życie, Świat Nauki, The American Naturalist, Trends of Ecology and Evolution, Journal of Biogeography, Conservation Biology i inne

Książki w zależności od wybranego tematu pracy licencjackiej

Wymagania wstępne:

podstawowa wiedza z zakresu zoologii, ekologii i biogeografii

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 10 godzin, 3 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Bukacińska
Prowadzący grup: Monika Bukacińska
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=32270
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Aktywność studenta - liczba godzin/nakład pracy studenta

Udział w seminarium - 30

Przygotowanie prezentacji - 20

Gromadzenie literatury - 10

Przygotowanie pracy semestralnej - 60

Suma godzin 120 [120/30(25) = 4]

Liczba ECTS - 4

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przygotowanie do prezentowania problemu/ zagadnienia na forum publicznym, dyskusji na temat prezentacji. Przedmiot pomaga przygotować pracę licencjacką z zakresu szeroko pojętej biogeografii (m in. przyczyn współczesnego rozmieszczenia gatunków, ich obecnego statusu, zagrożeń czy sposobów ochrony i/lub zwiększenia liczebności, wpływu inwazji na bioróżnorodność, itp.). W ramach zajęć poruszane i dyskutowane są zagadnienia takie jak: zasięg gatunków, dyspersja, migracje, ginięcie gatunków, wpływ człowieka na kształtowanie się fauny i flory.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest przygotowanie do prezentowania problemu/ zagadnienia na forum publicznym, dyskusji na temat prezentacji. Przedmiot pomaga przygotować pracę licencjacką z zakresu szeroko pojętej biogeografii (m in. przyczyn współczesnego rozmieszczenia gatunków, ich obecnego statusu, zagrożeń czy sposobów ochrony i/lub zwiększenia liczebności, wpływu inwazji na bioróżnorodność, itp.). W ramach zajęć poruszane i dyskutowane są zagadnienia takie jak: zasięg gatunków, dyspersja, migracje, ginięcie gatunków, wpływ człowieka na kształtowanie się fauny i flory.

1. Zajęcia organizacyjne, jak przygotować prezentację

2. Zasięgi gatunków – czynniki ograniczające, status gatunku

3-4. Dyspersja i rola barier w ograniczaniu dyspersji (przykłady)

5-6. Specjacja (wyspy Galapagos, jeziora afrykańskie)

7-8. Ginięcie gatunków – współczesne przykłady

9-10. Endemity, relikty – pochodzenie, rodzaje (przykłady)

11. Rola człowieka w wymieraniu gatunków – fragmentacja i niszczenie siedlisk

12. Rola człowieka w wymieraniu gatunków – nadmierna eksploatacja gatunków

13. Rola człowieka w wymieraniu gatunków – zawleczenia

14. Reintrodukcja – przywracanie „wymarłych” gatunków w starych granicach zasięgu - przykłady

15. Wybór tematyki planowanej pracy dyplomowej

Literatura:

Literatura:

1. Ch.J. Krebs 2011. Ekologia. PWN, Warszawa

2. J. Weiner 1999. Życie i ewolucja biosfery. PWN, Warszawa

3. A.S. Pullin 2007. Biologiczne podstawy ochrony przyrody. PWN, Warszawa

4. T. Umiński 1984. Zwierzęta i kontynenty. WSiP, Warszawa

5. T. Umiński 1986. Zwierzęta i oceany. WSiP, Warszawa

6. T. Umiński 1998. Życie naszej ziemi. WSiP, Warszawa

7. G.C. MacGavin 2007. Zagrożona przyroda. Gatunki, które wkrótce wyginą. Bellona, Warszawa

Literatura uzupełniająca:

1. M.V. Lomolino, B. Riddle, R.J. Whittaker, J.H.Brown 2010. Biogeography, Fourth Ed. Sinauer

2. P.P. Wtorow, N.N. Drozdow 1981. Biogeografia kontynentów. PWN, Warszawa

3. D. Palmer, P.Barrett. 2009. Ewolucja. Historia życia. MAK, Bremen

4. D.J. Futuyma 2008. Ewolucja Wydawnictwo UW, Warszawa

5. E.O. Wilson 1992. Różnorodność życia, PIW

6. P.D. Ward 1997. Tajemnica epoki lodowcowej Prószyński i S-ka

Czasopisma naukowe i popularnonaukowe z zakresu biologii, zoologii, biogeografii oraz ochrony przyrody: Przegląd Zoologiczny, Przyroda Polska, Kosmos, Notatki Ornitologiczne, Acta Ornithologica, Chrońmy Przyrodę Ojczystą, Wiedza i Życie, Świat Nauki, The American Naturalist, Trends of Ecology and Evolution, Journal of Biogeography, Conservation Biology

Wymagania wstępne:

zajęcia on-line/teren

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)