Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie: Edukacja globalna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-OB-SLEG
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (9998) Sustainable development Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie: Edukacja globalna
Jednostka: Centrum Ekologii i Ekofilozofii
Grupy: Seminaria licencjackie dla Ochrony Środowiska ZARZĄDZANIE
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

OB1_W08

OB1_W10

OB1_U04

OB1_U05

OB1_U08

OB1_U09

OB1_K01

OB1_K05

OB1_K09

Skrócony opis:

Seminarium licencjackie z edukacji globalnej stanowi wprowadzenie do metodologii pracy naukowej z zakresu ochrony środowiska społeczno-przyrodniczego. Dyskutowane zagadnienia związane są z problemami prac przygotowywanych przez uczestników seminarium, a ponadto stanowią analizę poszczególnych części prac dyplomowych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Baranowski A. (red.), Antropogeniczne zmiany środowiska wobec rozwoju cywilizacji, Gdańsk 1997.

2. Kaniewska M., Klimski M., Edukacja globalna wzmocnieniem procesu budowania solidarnego i sprawiedliwego świata, w: Theoria i praxis zrównoważonego rozwoju. 30 lat od ogłoszenia Raportu Brundtland, pod red. R. F. Sadowskiego, Z. Łepki, Warszawa 2017, s. 281-294.

3. Kuleta-Hulboj M., Gontarska M., Edukacja globalna. Polskie konteksty i inspiracje, Wrocław 2015.

4. Łepko Z., Antropologia kryzysu ekologicznego, Warszawa 2003.

5. Szczypka T. (red.), Środowisko przyrodnicze wobec zagrożeń antropogenicznych, Sosnowiec 2005.

6. Wiąckowski S. K., Wiąckowska I., Globalne zagrożenia środowiska, Kielce 1998.

Literatura uzupełniająca:

1. Jura J., Praca dyplomowa – technika pisania, Warszawa 2007.

2. Szubert-Zarzeczny U., Technika pisania prac o charakterze naukowym, Wrocław 2001.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

Student posiada wiedzę z zakresu metodyki pracy naukowej; prezentuje poglądy przyjmowane przez autorów tekstów dyskutowanych na zajęciach, zna podstawowe kategorie i terminologię z obszaru edukacji globalnej; identyfikuje, klasyfikuje i interpretuje zagrożenia właściwego funkcjonowania składników środowiska przyrodniczego; zna i stosuje podstawowe metody, techniki i narzędzia badawcze w zakresie kontroli, analizy i ograniczania.

Umiejętności:

Student właściwie organizuje, a następnie przygotowuje materiał niezbędny do napisania pracy dyplomowej; poprawnie dobiera literaturę przedmiotu; korzysta z zasobów źródłowych w języku polskim i angielskim, prowadzi analizy, krytyczne oceny i poprawne wnioskowania; stawia hipotezy oparte na logicznych przesłankach dotyczące przyczyn zagrożeń; wykorzystuje komputer w stopniu niezbędnym do pozyskiwania informacji, organizowania warsztatu pracy; umie odnaleźć i nawiązać kontakt w sprawie pozyskania informacji o środowisku w instytucjach i różnego rodzaju podmiotach gospodarczych; potrafi redagować teksty zgodnie z wymogami metodologii prac naukowych; tworzy zwarty i logiczny tekst naukowy.

Kompetencje:

Student wykazuje ostrożność i krytycyzm podczas analizy tekstów naukowych, informacji z Internetu oraz środków masowego przekazu, a tym samym w wyrażaniu własnych opinii. Potrafi czytać ze zrozumieniem teksty ogólne i specjalistyczne. Jest otwarty na dalsze zdobywanie wiedzy, rozwój świadomości ekologicznej oraz na kontakty z otoczeniem społeczno-gospodarczym w branży związanej z ochroną środowiska.

ECTS [1 ECTS=30(25) godz.]:

udział w seminarium – 30

zgromadzenie literatury i przygotowanie konspektu - 15

samodzielna lektura tekstów – 15

konsultacje - 10

przygotowanie pracy – 30

przygotowanie do egzaminu licencjackiego - 20

suma godzin 120 [100:30(25)=4]

liczba ECTS - 4

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę niedostateczną

Student nie posiada wiedzy z zakresu globalnych problemów współczesnego świata i związanych z nimi wyzwań edukacyjnych. Nie dostrzega związków przyczynowo-skutkowych w tym zakresie. Nie dostrzega i nie wyjaśnia wpływu wybranego problemu, stanowiącego przedmiot pracy licencjackiej, na sytuację społeczną i ekonomiczną poszczególnych regionów świata. Student nie potrafi zbierać materiałów źródłowych ani z nich korzystać zgodnie z odpowiednimi metodami badawczymi. Ponadto nie rozumie potrzeby dalszego dokształcania się i rozwoju zawodowego oraz pogłębiania umiejętności językowych i nie wykazuje ostrożność oraz krytycyzmu podczas analizy materiałów źródłowych, informacji pochodzących z Internetu oraz massmediów.

Na ocenę dostateczną

Student posiada dostateczną wiedzę z zakresu globalnych problemów współczesnego świata i związanych z nimi wyzwań edukacyjnych. W umiarkowanym stopniu dostrzega związki przyczynowo-skutkowe w tym zakresie i wyjaśnia wpływ wybranego problemu - stanowiącego przedmiot pracy licencjackiej - na sytuację społeczną i ekonomiczną poszczególnych regionów świata. Student potrafi zbierać ogólnodostępne materiały źródłowe i dostatecznie z nich korzystać zgodnie z odpowiednimi metodami badawczymi. Rozumie potrzebę dalszego dokształcania się i rozwoju zawodowego oraz pogłębiania umiejętności językowych, ale są mu one obojętne. Wykazuje umiarkowaną ostrożność oraz krytycyzm podczas analizy materiałów źródłowych, informacji pochodzących z Internetu oraz massmediów.

Na ocenę dobrą

Student ma dużą wiedzę z zakresu globalnych problemów współczesnego świata i związanych z nimi wyzwań edukacyjnych. W znacznym stopniu dostrzega związki przyczynowo-skutkowe w tym zakresie i dobrze wyjaśnia wpływ wybranego problemu - stanowiącego przedmiot pracy licencjackiej - na sytuację społeczną i ekonomiczną poszczególnych regionów świata. Student potrafi zbierać różnorodne materiały źródłowe i dobrze z nich korzystać zgodnie z odpowiednimi metodami badawczymi. Rozumie potrzebę dalszego dokształcania się i rozwoju zawodowego oraz pogłębiania umiejętności językowych. Wykazuje ostrożność oraz krytycyzm podczas analizy materiałów źródłowych, informacji pochodzących z Internetu oraz massmediów.

Na ocenę bardzo dobrą

Student ma bardzo dużą wiedzę z zakresu globalnych problemów współczesnego świata i związanych z nimi wyzwań edukacyjnych. W sposób pogłębiony dostrzega związki przyczynowo-skutkowe w tym zakresie i poprawnie wyjaśnia wpływ wybranego problemu - stanowiącego przedmiot pracy licencjackiej - na sytuację społeczną i ekonomiczną poszczególnych regionów świata. Student potrafi zbierać materiały źródłowe, polskie i obcojęzyczne, i właściwie z nich korzystać, zgodnie z odpowiednimi metodami badawczymi. Bardzo dobrze rozumie potrzebę dalszego dokształcania się i rozwoju zawodowego oraz pogłębiania umiejętności językowych. Wykazuje dużą ostrożność oraz krytycyzm podczas analizy materiałów źródłowych, informacji pochodzących z Internetu oraz massmediów.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin, 6 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Klimski
Prowadzący grup: Marcin Klimski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium licencjackie - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Seminarium licencjackie z edukacji globalnej stanowi wprowadzenie do metodologii pracy naukowej z zakresu ochrony środowiska społeczno-przyrodniczego. Dyskutowane zagadnienia związane są z problemami prac przygotowywanych przez uczestników seminarium, a ponadto stanowią analizę poszczególnych części prac dyplomowych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Baranowski A. (red.), Antropogeniczne zmiany środowiska wobec rozwoju cywilizacji, Gdańsk 1997.

2. Kaniewska M., Klimski M., Edukacja globalna wzmocnieniem procesu budowania solidarnego i sprawiedliwego świata, w: Theoria i praxis zrównoważonego rozwoju. 30 lat od ogłoszenia Raportu Brundtland, pod red. R. F. Sadowskiego, Z. Łepki, Warszawa 2017, s. 281-294.

3. Kuleta-Hulboj M., Gontarska M., Edukacja globalna. Polskie konteksty i inspiracje, Wrocław 2015.

4. Łepko Z., Antropologia kryzysu ekologicznego, Warszawa 2003.

5. Szczypka T. (red.), Środowisko przyrodnicze wobec zagrożeń antropogenicznych, Sosnowiec 2005.

6. Wiąckowski S. K., Wiąckowska I., Globalne zagrożenia środowiska, Kielce 1998.

Literatura uzupełniająca:

1. Jura J., Praca dyplomowa – technika pisania, Warszawa 2007.

2. Szubert-Zarzeczny U., Technika pisania prac o charakterze naukowym, Wrocław 2001.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 4 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Klimski
Prowadzący grup: Marcin Klimski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Seminarium licencjackie z edukacji globalnej stanowi wprowadzenie do metodologii pracy naukowej z zakresu ochrony środowiska społeczno-przyrodniczego. Dyskutowane zagadnienia związane są z problemami prac przygotowywanych przez uczestników seminarium, a ponadto stanowią analizę poszczególnych części prac dyplomowych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Baranowski A. (red.), Antropogeniczne zmiany środowiska wobec rozwoju cywilizacji, Gdańsk 1997.

2. Kaniewska M., Klimski M., Edukacja globalna wzmocnieniem procesu budowania solidarnego i sprawiedliwego świata, w: Theoria i praxis zrównoważonego rozwoju. 30 lat od ogłoszenia Raportu Brundtland, pod red. R. F. Sadowskiego, Z. Łepki, Warszawa 2017, s. 281-294.

3. Kuleta-Hulboj M., Gontarska M., Edukacja globalna. Polskie konteksty i inspiracje, Wrocław 2015.

4. Łepko Z., Antropologia kryzysu ekologicznego, Warszawa 2003.

5. Szczypka T. (red.), Środowisko przyrodnicze wobec zagrożeń antropogenicznych, Sosnowiec 2005.

6. Wiąckowski S. K., Wiąckowska I., Globalne zagrożenia środowiska, Kielce 1998.

Literatura uzupełniająca:

1. Jura J., Praca dyplomowa – technika pisania, Warszawa 2007.

2. Szubert-Zarzeczny U., Technika pisania prac o charakterze naukowym, Wrocław 2001.

Wymagania wstępne:

Podstawowa znajomość pojęć i terminów z zakresu ochrony środowiska; zainteresowanie tematyką z zakresu edukacji środowiskowej i problemów globalnych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 25 godzin, 6 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Klimski
Prowadzący grup: Marcin Klimski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium licencjackie - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Seminarium licencjackie z edukacji globalnej stanowi wprowadzenie do metodologii pracy naukowej z zakresu ochrony środowiska społeczno-przyrodniczego. Dyskutowane zagadnienia związane są z problemami prac przygotowywanych przez uczestników seminarium, a ponadto stanowią analizę poszczególnych części prac dyplomowych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Baranowski A. (red.), Antropogeniczne zmiany środowiska wobec rozwoju cywilizacji, Gdańsk 1997.

2. Kaniewska M., Klimski M., Edukacja globalna wzmocnieniem procesu budowania solidarnego i sprawiedliwego świata, w: Theoria i praxis zrównoważonego rozwoju. 30 lat od ogłoszenia Raportu Brundtland, pod red. R. F. Sadowskiego, Z. Łepki, Warszawa 2017, s. 281-294.

3. Kuleta-Hulboj M., Gontarska M., Edukacja globalna. Polskie konteksty i inspiracje, Wrocław 2015.

4. Łepko Z., Antropologia kryzysu ekologicznego, Warszawa 2003.

5. Szczypka T. (red.), Środowisko przyrodnicze wobec zagrożeń antropogenicznych, Sosnowiec 2005.

6. Wiąckowski S. K., Wiąckowska I., Globalne zagrożenia środowiska, Kielce 1998.

Literatura uzupełniająca:

1. Jura J., Praca dyplomowa – technika pisania, Warszawa 2007.

2. Szubert-Zarzeczny U., Technika pisania prac o charakterze naukowym, Wrocław 2001.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 6 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Klimski
Prowadzący grup: Marcin Klimski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS [1 ECTS=30(25) godz.]:

udział w seminarium – 30

zgromadzenie literatury i przygotowanie konspektu - 15

samodzielna lektura tekstów – 15

konsultacje - 10

przygotowanie pracy – 30

przygotowanie do egzaminu licencjackiego - 20

suma godzin 120 [100:30(25)=4]

liczba ECTS - 4

Skrócony opis:

Seminarium licencjackie z edukacji globalnej stanowi wprowadzenie do metodologii pracy naukowej z zakresu ochrony środowiska społeczno-przyrodniczego. Dyskutowane zagadnienia związane są z problemami prac przygotowywanych przez uczestników seminarium, a ponadto stanowią analizę poszczególnych części prac dyplomowych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Baranowski A. (red.), Antropogeniczne zmiany środowiska wobec rozwoju cywilizacji, Gdańsk 1997.

2. Kaniewska M., Klimski M., Edukacja globalna wzmocnieniem procesu budowania solidarnego i sprawiedliwego świata, w: Theoria i praxis zrównoważonego rozwoju. 30 lat od ogłoszenia Raportu Brundtland, pod red. R. F. Sadowskiego, Z. Łepki, Warszawa 2017, s. 281-294.

3. Kuleta-Hulboj M., Gontarska M., Edukacja globalna. Polskie konteksty i inspiracje, Wrocław 2015.

4. Łepko Z., Antropologia kryzysu ekologicznego, Warszawa 2003.

5. Szczypka T. (red.), Środowisko przyrodnicze wobec zagrożeń antropogenicznych, Sosnowiec 2005.

6. Wiąckowski S. K., Wiąckowska I., Globalne zagrożenia środowiska, Kielce 1998.

Literatura uzupełniająca:

1. Jura J., Praca dyplomowa – technika pisania, Warszawa 2007.

2. Szubert-Zarzeczny U., Technika pisania prac o charakterze naukowym, Wrocław 2001.

Wymagania wstępne:

Podstawowa znajomość pojęć i terminów z zakresu ochrony środowiska; zainteresowanie tematyką z zakresu edukacji środowiskowej i problemów globalnych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 5 godzin, 6 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Klimski
Prowadzący grup: Marcin Klimski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium licencjackie - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Seminarium licencjackie z edukacji globalnej stanowi wprowadzenie do metodologii pracy naukowej z zakresu ochrony środowiska społeczno-przyrodniczego. Dyskutowane zagadnienia związane są z problemami prac przygotowywanych przez uczestników seminarium, a ponadto stanowią analizę poszczególnych części prac dyplomowych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Baranowski A. (red.), Antropogeniczne zmiany środowiska wobec rozwoju cywilizacji, Gdańsk 1997.

2. Kaniewska M., Klimski M., Edukacja globalna wzmocnieniem procesu budowania solidarnego i sprawiedliwego świata, w: Theoria i praxis zrównoważonego rozwoju. 30 lat od ogłoszenia Raportu Brundtland, pod red. R. F. Sadowskiego, Z. Łepki, Warszawa 2017, s. 281-294.

3. Kuleta-Hulboj M., Gontarska M., Edukacja globalna. Polskie konteksty i inspiracje, Wrocław 2015.

4. Łepko Z., Antropologia kryzysu ekologicznego, Warszawa 2003.

5. Szczypka T. (red.), Środowisko przyrodnicze wobec zagrożeń antropogenicznych, Sosnowiec 2005.

6. Wiąckowski S. K., Wiąckowska I., Globalne zagrożenia środowiska, Kielce 1998.

Literatura uzupełniająca:

1. Jura J., Praca dyplomowa – technika pisania, Warszawa 2007.

2. Szubert-Zarzeczny U., Technika pisania prac o charakterze naukowym, Wrocław 2001.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 6 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Klimski
Prowadzący grup: Marcin Klimski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS [1 ECTS=30(25) godz.]:

udział w seminarium – 30

zgromadzenie literatury i przygotowanie konspektu - 15

samodzielna lektura tekstów – 15

konsultacje - 10

przygotowanie pracy – 30

przygotowanie do egzaminu licencjackiego - 20

suma godzin 120 [100:30(25)=4]

liczba ECTS - 4

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Seminarium licencjackie z edukacji globalnej stanowi wprowadzenie do metodologii pracy naukowej z zakresu ochrony środowiska społeczno-przyrodniczego. Dyskutowane zagadnienia związane są z problemami prac przygotowywanych przez uczestników seminarium, a ponadto stanowią analizę poszczególnych części prac dyplomowych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Baranowski A. (red.), Antropogeniczne zmiany środowiska wobec rozwoju cywilizacji, Gdańsk 1997.

2. Kaniewska M., Klimski M., Edukacja globalna wzmocnieniem procesu budowania solidarnego i sprawiedliwego świata, w: Theoria i praxis zrównoważonego rozwoju. 30 lat od ogłoszenia Raportu Brundtland, pod red. R. F. Sadowskiego, Z. Łepki, Warszawa 2017, s. 281-294.

3. Kuleta-Hulboj M., Gontarska M., Edukacja globalna. Polskie konteksty i inspiracje, Wrocław 2015.

4. Łepko Z., Antropologia kryzysu ekologicznego, Warszawa 2003.

5. Szczypka T. (red.), Środowisko przyrodnicze wobec zagrożeń antropogenicznych, Sosnowiec 2005.

6. Wiąckowski S. K., Wiąckowska I., Globalne zagrożenia środowiska, Kielce 1998.

Literatura uzupełniająca:

1. Jura J., Praca dyplomowa – technika pisania, Warszawa 2007.

2. Szubert-Zarzeczny U., Technika pisania prac o charakterze naukowym, Wrocław 2001.

Wymagania wstępne:

Podstawowa znajomość pojęć i terminów z zakresu ochrony środowiska; zainteresowanie tematyką z zakresu edukacji środowiskowej i problemów globalnych.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)