Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie: Mikrobiologia środowisk

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-OB-SLMS
Kod Erasmus / ISCED: 07.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie: Mikrobiologia środowisk
Jednostka: Centrum Ekologii i Ekofilozofii
Grupy: Seminaria licencjackie dla Ochrony Środowiska MONITORING
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

OB1_W08

OB1_W10

OB1_U04

OB1_U05

OB1_U08

OB1_U09

OB1_K01

OB1_K05

OB1_K09

Skrócony opis:

Celem seminarium jest poszerzenie wiedzy i doskonalenie technik badawczych z zakresu mikrobiologii gleby, wody i powietrza. Szczególny nacisk położony będzie na mikrobiologię środowiska glebowego – badanie bioróżnorodność i aktywność mikroorganizmów występujących zarówno w glebach naturalnych, jak i poddanych szeroko rozumianej antropopresji. Seminarium ma również na celu kształtowanie umiejętności samodzielnej pracy studenta zarówno laboratoryjnej, jak i naukowej i prezentowania wyników przygotowywanej pracy licencjackiej.

Literatura:

Publikacje naukowe i artykuły przeglądowe w języku polskim i angielskim zaproponowane przez promotora dla konkretnego tematu pracy licencjackiej.

Literatura uzupełniająca:

Alef K., Nannipieri P. 1995. Methods in Applied Soil Microbiology and Biochemistry. Academic Press Limited.

Błaszczyk M.K. 2007. Mikroorganizmy w ochronie środowiska. PWN, Warszawa.

Błaszczyk M.K. 2014. Mikrobiologia środowisk. PWN, Warszawa

Dynowska M., Ejdys E. 2011. Mikologia laboratoryjna. Przygotowanie materiału badawczego i diagnostyka. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Klimiuk E., Łebkowska M. 2003. Biotechnologia w ochronie środowiska. PWN, Warszawa.

Kowal A.L., Świderska-Bróż M. 2009. Oczyszczanie wody. PWN, Warszawa.

Libudzisz Z., Kowal K., Żakowska Z. (red.). 2007. Mikrobiologia techniczna, tom 1 i 2. PWN, Warszawa.

Maier R.M., Pepper I L., Gerba C. P. 2000. Environmental Microbiology. Academic Press.

Pepper I.L., Gerba C.P., Brendecke J.W. 1995. Environmental Microbiology. A laboratory manual. Academic Press.

Salyers A.A., Whitt D.D. 2003. Mikrobiologia. Różnorodność, chorobotwórczość i środowisko. PWN, Warszawa.

Singleton P. 2000. Bakterie w biologii, biotechnologii i medycynie. PWN, Warszawa.

Van Elsas J.D., Jansson J.K., Trevors J.T. 2007. Modern soil microbiology. CRC Press.

Weiner J. 2009. Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. PWN, Warszawa.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

Student zna metodykę pracy naukowo-badawczej z zakresu mikrobiologii środowiskowej; definiuje i rozróżnia pojęcia z zakresu mikrobiologii środowiskowej; charakteryzuje główne grupy mikroorganizmów zasiedlających glebę, wodę i powietrze oraz rolę jaką pełnią w tych środowiskach; zna najnowszą literaturę i osiągnięcia prezentowane w literaturze przedmiotu; identyfikuje, klasyfikuje i interpretuje zagrożenia dla środowiska wynikające z antropopresji i ich wpływ na mikroorganizmy.

Umiejętności:

Student stosuje podstawowe metody, techniki i narzędzia badawcze w zakresie mikrobiologii środowiskowej niezbędne do wykonania części eksperymentalno-badawczej pracy licencjackiej; korzysta z komputera w zakresie niezbędnym do wyszukania informacji; poprawnie selekcjonuje literaturę przedmiotu w języku polskim i angielskim; stawia hipotezy badawcze, poprawnie opisuje, interpretuje otrzymane wyniki i wyciąga wnioski z przeprowadzonych analiz; potrafi napisać pracę zgodnie z wymogami stawianymi pracom naukowym.

Kompetencje:

Student wykazuje ostrożność i krytycyzm podczas analizy prac naukowych, informacji czerpanych z Internetu; rozumie potrzebę doskonalenia swoich umiejętności językowych, jest otwarty na dalsze zdobywanie wiedzy; otwarcie wyraża swoje poglądy i opinie; potrafi prowadzić dyskusję na dany temat; student ma świadomość zagrożeń dla środowiska wynikających z szeroko pojętej antropopresji.

ECTS [1 ECTS=30(25) godz.]:

udział w seminarium – 30

przygotowanie konspektu i przeprowadzenie badań laboratoryjnych lub terenowych - 30

samodzielna analiza materiałów źródłowych – 20

konsultacje - 10

przygotowanie pracy licencjackiej - 30

suma godzin 120 [120:30(25)=4]

liczba ECTS - 4

Metody i kryteria oceniania:

Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia:

Konspekt – przygotowany w formie papierowej plan pracy.

Prezentacja multimedialna - student przygotowuje dwie prezentacje multimedialne - jedną (na zakończenie semestru letniego) przedstawiającą stan wiedzy na wybrany temat, hipotezę badawczą, cel(e) pracy i metodykę badawczą jaką będzie stosował w celu realizacji wybranego tematu pracy oraz drugą prezentację (na zakończenie semestru zimowego) przedstawiającą otrzymane wyniki i wnioski.

Praca pisemna (licencjacka) – autorski tekst, napisany zgodnie z omówioną na seminarium metodologią. Praca oceniana będzie pod katem poprawność merytorycznej i metodologicznej, umiejętność zwięzłego i logicznego przekazania treści, poprawności interpretacji wyników i wyciągania wniosków, umiejętność graficznego przedstawienia wyników w postaci wykresów i tabel, poprawnego wykorzystania i cytowania literatury przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin, 2 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Augustyniuk-Kram
Prowadzący grup: Anna Augustyniuk-Kram
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=18716#section-0
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium licencjackie - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Celem seminarium jest poszerzenie wiedzy i doskonalenie technik badawczych z zakresu mikrobiologii gleby, wody i powietrza. Szczególny nacisk położony będzie na mikrobiologię środowiska glebowego – badanie bioróżnorodność i aktywność mikroorganizmów występujących zarówno w glebach naturalnych, jak i poddanych szeroko rozumianej antropopresji. Seminarium ma również na celu kształtowanie umiejętności samodzielnej pracy studenta zarówno laboratoryjnej, jak i naukowej i prezentowania wyników przygotowywanej pracy licencjackiej.

Wymagania wstępne:

Wiadomości i umiejętności nabyte podczas ćwiczeń z mikrobiologii

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 2 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Augustyniuk-Kram
Prowadzący grup: Anna Augustyniuk-Kram
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=18716#section-0
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Celem seminarium jest poszerzenie wiedzy i doskonalenie technik badawczych z zakresu mikrobiologii gleby, wody i powietrza. Szczególny nacisk położony będzie na mikrobiologię środowiska glebowego – badanie bioróżnorodność i aktywność mikroorganizmów występujących zarówno w glebach naturalnych, jak i poddanych szeroko rozumianej antropopresji. Seminarium ma również na celu kształtowanie umiejętności samodzielnej pracy studenta zarówno laboratoryjnej, jak i naukowej i prezentowania wyników przygotowywanej pracy licencjackiej.

Wymagania wstępne:

Wiadomości i umiejętności nabyte podczas ćwiczeń z mikrobiologii

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 5 godzin, 2 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Augustyniuk-Kram
Prowadzący grup: Anna Augustyniuk-Kram
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=18716#section-0
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium licencjackie - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Celem seminarium jest poszerzenie wiedzy i doskonalenie technik badawczych z zakresu mikrobiologii gleby, wody i powietrza. Szczególny nacisk położony będzie na mikrobiologię środowiska glebowego – badanie bioróżnorodność i aktywność mikroorganizmów występujących zarówno w glebach naturalnych, jak i poddanych szeroko rozumianej antropopresji. Seminarium ma również na celu kształtowanie umiejętności samodzielnej pracy studenta zarówno laboratoryjnej, jak i naukowej i prezentowania wyników przygotowywanej pracy licencjackiej.

Wymagania wstępne:

Wiadomości i umiejętności nabyte podczas ćwiczeń z mikrobiologii

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 5 godzin, 2 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Augustyniuk-Kram
Prowadzący grup: Anna Augustyniuk-Kram
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=18716#section-0
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Celem seminarium jest poszerzenie wiedzy i doskonalenie technik badawczych z zakresu mikrobiologii gleby, wody i powietrza. Szczególny nacisk położony będzie na mikrobiologię środowiska glebowego – badanie bioróżnorodność i aktywność mikroorganizmów występujących zarówno w glebach naturalnych, jak i poddanych szeroko rozumianej antropopresji. Seminarium ma również na celu kształtowanie umiejętności samodzielnej pracy studenta zarówno laboratoryjnej, jak i naukowej i prezentowania wyników przygotowywanej pracy licencjackiej.

Wymagania wstępne:

Wiadomości i umiejętności nabyte podczas ćwiczeń z mikrobiologii

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)