Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie: Organizacja i zarządzanie środowiskiem

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-OB-SLOZS
Kod Erasmus / ISCED: 07.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie: Organizacja i zarządzanie środowiskiem
Jednostka: Centrum Ekologii i Ekofilozofii
Grupy: Seminaria licencjackie dla Ochrony Środowiska ZARZĄDZANIE
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

OB1_W08

OB1_W10

OB1_U04

OB1_U05

OB1_U08

OB1_U09

OB1_K01

OB1_K05

OB1_K09Wymagania wstępne:

Sprecyzowane zainteresowania z zakresu zarządzania środowiskiem, ochrony środowiska społeczno-przyrodniczego i zrównoważonego rozwoju.

Skrócony opis:

Seminarium licencjackie z organizacji i zarządzania środowiskiem stanowi wprowadzenie do metodologii pracy naukowej z zakresu ochrony środowiska społeczno-przyrodniczego. Podejmowane zagadnienia mają na celu omówienie problemów prac przygotowywanych przez uczestników seminarium.

Pełny opis:

Seminarium licencjackie z organizacji i zarządzania środowiskiem jest miejscem, w którym student ma szansę rozwinąć swoje zainteresowania naukowo-badawcze z zakresu środowiska społeczno-przyrodniczego i sposobów jego ochrony. Uczestnictwo w zajęciach umożliwi studentom poznanie metodyki pisania pracy naukowej, doskonalenie umiejętności krytycznej analizy literatury przedmiotu. Podczas seminarium uczestnicy będą prezentować poszczególne części pracy dyplomowej, które będą podstawą dyskusji podejmowanej na zajęciach.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Alberski A., Lisicka H., Sommer J., Polityka ochrony środowiska, Wrocław 2002.

2. Ciechanowicz-McLean J., Ochrona środowiska w działalności gospodarczej, Warszawa 2003.

3. Glinka B., Kostera M. (red. ) Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu, Warszawa 2012.

4. Kowal E., Kucińska-Landwójtowicz A., Misiołek A., Zarządzanie środowiskowe, Warszawa 2013.

5. Nowosielski R., Spilka M., Kania A., Zarządzanie środowiskowe i systemy zarządzania środowiskowego, Gliwice 2010.

6. Poskrobko B., Poskrobko T., Zarządzanie środowiskiem w Polsce, Warszawa 2012.

7. Rudnicki M. (red.), Organizacja ochrony środowiska, Lublin 2011.

8. Aktualne akty prawne.

Literatura uzupełniająca:

1. Bisewski T., Jak pisać prace naukowe, Rumia 2010.

2. Jura J., Praca dyplomowa – technika pisania, Warszawa 2007.

3. Kardas J. S., Wójcik-Augustyniak M., (red.), Zarządzanie w przedsiębiorstwie. Środowisko, procesy, systemy, zasoby, Warszawa 2008.

4. Kostera M., Śliwa M., Zarządzanie w XXI wieku: Jakość, twórczość, kultura, Warszawa 2012.

5. Niemiec W, Pacana A., Niemiec O., Wybrane instrumenty ochrony środowiska, Rzeszów 2012.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

Student zna metodologię i metodykę pracy naukowej; prezentuje stanowisko przyjmowane przez autorów tekstów analizowanych na zajęciach, zna podstawowe kategorie i terminologię z obszaru ochrony i zarządzania środowiskiem; identyfikuje, klasyfikuje i interpretuje zagrożenia właściwego funkcjonowania składników środowiska przyrodniczego; zna i stosuje podstawowe metody, techniki i narzędzia badawcze w zakresie kontroli, analizy i ograniczania.

Umiejętności:

Student poprawnie zbiera oraz przygotowuje materiał niezbędny do napisania pracy licencjackiej; korzysta z komputera w zakresie niezbędnym do wyszukania informacji, organizowania warsztatu pracy; poprawnie selekcjonuje literaturę przedmiotu; korzysta z informacji źródłowych w języku polskim i angielskim, prowadzi analizy, krytyczne oceny i poprawne wnioskowania; stawia hipotezy oparte na logicznych przesłankach dotyczące przyczyn zagrożeń; umie odnaleźć i nawiązać kontakt w sprawie pozyskania informacji o środowisku w instytucjach i różnego rodzaju podmiotach gospodarczych; potrafi pisać teksty zgodnie z wymogami metodologii prac naukowych; tworzy spójny tekst naukowy; rekonstruuje problemy omówione podczas seminarium.

Kompetencje:

Student wykazuje ostrożność i krytycyzm podczas analizy tekstów naukowych, informacji z Internetu oraz środków masowego przekazu, a tym samym w wyrażaniu własnych opinii. Potrafi czytać ze zrozumieniem teksty ogólne i specjalistyczne. Ponadto jest otwarty na dalsze zdobywanie wiedzy, rozwój świadomości ekologicznej oraz na kontakty z otoczeniem społeczno-gospodarczym w branży związanej z ochroną środowiska.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę niedostateczną

Student nie posiada wiedzy z zakresu zarządzania środowiskiem społeczno-przyrodniczym. Nie dostrzega związków między stanem środowiska naturalnego a jakością życia człowieka. Nie analizuje i nie wyjaśnia wpływu wybranego problemu, stanowiącego przedmiot pracy licencjackiej, na środowisko. Student nie potrafi zbierać materiałów źródłowych ani z nich korzystać zgodnie z odpowiednimi metodami badawczymi. Ponadto nie rozumie potrzeby dalszego dokształcania się i rozwoju zawodowego oraz pogłębiania umiejętności językowych i nie wykazuje ostrożności oraz krytycyzmu podczas analizy materiałów źródłowych, informacji pochodzących z Internetu oraz massmediów.

Na ocenę dostateczną

Student posiada dostateczną wiedzę z zakresu zarządzania środowiskiem społeczno-przyrodniczym. W umiarkowanym stopniu dostrzega związki między stanem środowiska naturalnego a jakością życia człowieka. W dostateczny sposób analizuje i wyjaśnia wpływ wybranego problemu, stanowiącego przedmiot pracy licencjackiej, na środowisko. Student potrafi zbierać ogólnodostępne materiały źródłowe i dostatecznie z nich korzystać zgodnie z odpowiednimi metodami badawczymi. Rozumie potrzebę dalszego dokształcania się i rozwoju zawodowego oraz pogłębiania umiejętności językowych, ale są mu one obojętne. Wykazuje umiarkowaną ostrożność oraz krytycyzm podczas analizy materiałów źródłowych, informacji pochodzących z Internetu oraz massmediów.

Na ocenę dobrą

Student posiada dużą wiedzę z zakresu zarządzania środowiskiem społeczno-przyrodniczym. Właściwie dostrzega związki między stanem środowiska naturalnego a jakością życia człowieka. Dobrze analizuje i wyjaśnia wpływ wybranego problemu, stanowiącego przedmiot pracy licencjackiej, na środowisko. Student potrafi zbierać różnorodne materiały źródłowe i dobrze z nich korzystać zgodnie z odpowiednimi metodami badawczymi. Rozumie potrzebę dalszego dokształcania się i rozwoju zawodowego oraz pogłębiania umiejętności językowych. Wykazuje ostrożność oraz krytycyzm podczas analizy materiałów źródłowych, informacji pochodzących z Internetu oraz massmediów.

Na ocenę bardzo dobrą

Student posiada bardzo dużą wiedzę z zakresu zarzadzania środowiskiem społeczno-przyrodniczym. Dostrzega różnorodne związki między stanem środowiska naturalnego a jakością życia człowieka. Dokonuje bardzo dobrej analizy i wyjaśnień wpływu wybranego problemu, stanowiącego przedmiot pracy licencjackiej, na środowisko. Student potrafi zbierać materiały źródłowe, polskie i obcojęzyczne, i właściwie z nich korzystać, zgodnie z odpowiednimi metodami badawczymi. Bardzo dobrze rozumie potrzebę dalszego dokształcania się i rozwoju zawodowego oraz pogłębiania umiejętności językowych. Wykazuje dużą ostrożność oraz krytycyzm podczas analizy materiałów źródłowych, informacji pochodzących z Internetu oraz massmediów.

Na ocenę końcową (semestr letni) składają się:

- obecność na zajęciach, przygotowanie do seminarium, w tym wystąpienia uczestników zajęć, ocena z wstępnego konspektu pracy oraz spisu treści pracy.

Warunkiem zaliczenia seminarium jest ponadto oddanie jednego z rozdziałów pracy licencjackiej.

Ocena końcowa jest średnią ważoną z: obecności (1/4), prezentacji ustnej (1/4), konspektu pracy (1/4), spisu treści pracy (1/4).

1. Ocena za obecność na zajęciach:

15-14 obecności - 5

13 obecności - 4,5

12-11 obecności - 4

10 obecności - 3,5

9-7 obecności - 3

6-0 obecności - 2

2. Ocena za przygotowanie i zaprezentowanie w formie ustnej interpretacji wybranego problemu z zakresu tematu pracy licencjackiej.

3. Ocena za przygotowanie w formie pisemnej oraz prezentację konspektu pracy licencjackiej (uzasadnienie wyboru tematu, zakres tematyczny, cel i metoda badań, wstępna bibliografia).

4. Ocena za przygotowanie w formie pisemnej spisu treści pracy licencjackiej.

Na ocenę końcową (semestr zimowy) składają się:

- obecność i oceny cząstkowe z postępów w przygotowywaniu pracy licencjackiej.

Ocena końcowa jest średnią ważoną z obecności (1/4) i ocen z poszczególnych części pracy dyplomowej (3/4).

1. Ocena za obecność na zajęciach:

15-14 obecności - 5

13 obecności - 4,5

12-11 obecności - 4

10 obecności - 3,5

9-7 obecności - 3

6-0 obecności – 2

2. Ocena z części (rozdziału) pracy licencjackiej: przygotowanie w formie pisemnej rozdziału pracy, zgodnie ze spisem treści. Tekst oceniany jest pod względem merytorycznym, stylistycznym i gramatycznym. Do oceny brana jest również pod uwagę terminowość (zgodnie z ustalonym wspólnie podczas seminarium harmonogramem pracy) przekazania części pracy prowadzącemu (tygodniowe opóźnienie skutkuje obniżeniem oceny o jeden stopień).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 20 godzin, 4 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Klimska
Prowadzący grup: Agnieszka Klimska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium licencjackie - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Podczas zajęć omawiane są problemy badawcze wszystkich przygotowywanych na seminarium prac licencjackich, analizowane treści poszczególnych rozdziałów i dyskutowane kolejne etapy przygotowywania dysertacji.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Alberski A., Lisicka H., Sommer J., Polityka ochrony środowiska, Wrocław 2002.

2. Ciechanowicz-McLean J., Ochrona środowiska w działalności gospodarczej, Warszawa 2003.

3. Glinka B., Kostera M. (red. ) Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu, Warszawa 2012.

4. Kowal E., Kucińska-Landwójtowicz A., Misiołek A., Zarządzanie środowiskowe, Warszawa 2013.

5. Nowosielski R., Spilka M., Kania A., Zarządzanie środowiskowe i systemy zarządzania środowiskowego, Gliwice 2010.

6. Poskrobko B., Poskrobko T., Zarządzanie środowiskiem w Polsce, Warszawa 2012.

7. Rudnicki M. (red.), Organizacja ochrony środowiska, Lublin 2011.

8. Aktualne akty prawne.

Ponadto literatura odpowiadająca tematom prac licencjackich przygotowywanych na seminarium

Literatura uzupełniająca:

1. Bisewski T., Jak pisać prace naukowe, Rumia 2010.

2. Jura J., Praca dyplomowa – technika pisania, Warszawa 2007.

3. Kardas J. S., Wójcik-Augustyniak M., (red.), Zarządzanie w przedsiębiorstwie. Środowisko, procesy, systemy, zasoby, Warszawa 2008.

4. Kostera M., Śliwa M., Zarządzanie w XXI wieku: Jakość, twórczość, kultura, Warszawa 2012.

5. Niemiec W, Pacana A., Niemiec O., Wybrane instrumenty ochrony środowiska, Rzeszów 2012.

Wymagania wstępne:

Napisany jeden z rozdziałów pracy licencjackiej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 4 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Klimska
Prowadzący grup: Agnieszka Klimska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Seminarium licencjackie z organizacji i zarządzania środowiskiem stanowi wprowadzenie do metodologii pracy naukowej z zakresu ochrony środowiska społeczno-przyrodniczego. Podejmowane zagadnienia mają na celu omówienie problemów prac przygotowywanych przez uczestników seminarium oraz analizę poszczególnych części prac dyplomowych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Alberski A., Lisicka H., Sommer J., Polityka ochrony środowiska, Wrocław 2002.

2. Ciechanowicz-McLean J., Ochrona środowiska w działalności gospodarczej, Warszawa 2003.

3. Glinka B., Kostera M. (red. ) Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu, Warszawa 2012.

4. Kowal E., Kucińska-Landwójtowicz A., Misiołek A., Zarządzanie środowiskowe, Warszawa 2013.

5. Nowosielski R., Spilka M., Kania A., Zarządzanie środowiskowe i systemy zarządzania środowiskowego, Gliwice 2010.

6. Poskrobko B., Poskrobko T., Zarządzanie środowiskiem w Polsce, Warszawa 2012.

7. Rudnicki M. (red.), Organizacja ochrony środowiska, Lublin 2011.

8. Aktualne akty prawne.

9. Literatura odpowiadająca tematom prac licencjackich przygotowywanych na seminarium.

Literatura uzupełniająca:

1. Bisewski T., Jak pisać prace naukowe, Rumia 2010.

2. Jura J., Praca dyplomowa – technika pisania, Warszawa 2007.

3. Kardas J. S., Wójcik-Augustyniak M., (red.), Zarządzanie w przedsiębiorstwie. Środowisko, procesy, systemy, zasoby, Warszawa 2008.

4. Kostera M., Śliwa M., Zarządzanie w XXI wieku: Jakość, twórczość, kultura, Warszawa 2012.

5. Niemiec W, Pacana A., Niemiec O., Wybrane instrumenty ochrony środowiska, Rzeszów 2012.

6. Nierzwicki W., Zarządzanie środowiskowe, Warszawa 2006.

7. Pułło A., Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów, Warszawa 2003.

8. Szubert-Zarzeczny U., Technika pisania prac o charakterze naukowym, Wrocław 2001.

Czasopisma: "Ekonomia i Środowisko", Zeszyty Naukowe „Organizacja i Zarządzanie” itp.

Wymagania wstępne:

Podstawowa znajomość pojęć i terminów z zakresu ochrony środowiska; zainteresowanie tematyką ochrony i zarządzania środowiskiem.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin, 6 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Klimska
Prowadzący grup: Agnieszka Klimska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium licencjackie - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Semestr zimowy:

ECTS [1 ECTS=30(25) godz.]:

udział w seminarium – 30

gromadzenie literatury i samodzielna lektura - 20

konsultacje - 10

przygotowanie pracy - 30

suma godzin 90 [90:30(25)=3]

liczba ECTS - 3


Semestr letni:

ECTS [1 ECTS=30(25) godz.]:

udział w seminarium – 30

zgromadzenie literatury i przygotowanie konspektu - 10

samodzielna lektura tekstów – 10

konsultacje - 10

napisanie rozdziału pracy - 30

suma godzin 90 [90:30(25)=3]

liczba ECTS - 3

Skrócony opis:

Podczas zajęć omawiane są problemy badawcze wszystkich przygotowywanych na seminarium prac licencjackich, analizowane treści poszczególnych rozdziałów i dyskutowane kolejne etapy przygotowywania dysertacji.

Pełny opis:

Seminarium licencjackie z organizacji i zarządzania środowiskiem jest miejscem, w którym student ma szansę rozwinąć swoje zainteresowania naukowo-badawcze z zakresu środowiska społeczno-przyrodniczego i sposobów jego ochrony. Uczestnictwo w zajęciach umożliwi studentom poznanie metodyki pisania pracy naukowej, doskonalenie umiejętności krytycznej analizy literatury przedmiotu. Podczas seminarium uczestnicy będą prezentować poszczególne części pracy dyplomowej, które będą podstawą dyskusji podejmowanej na zajęciach.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Alberski A., Lisicka H., Sommer J., Polityka ochrony środowiska, Wrocław 2002.

2. Ciechanowicz-McLean J., Ochrona środowiska w działalności gospodarczej, Warszawa 2003.

3. Glinka B., Kostera M. (red. ) Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu, Warszawa 2012.

4. Kowal E., Kucińska-Landwójtowicz A., Misiołek A., Zarządzanie środowiskowe, Warszawa 2013.

5. Nowosielski R., Spilka M., Kania A., Zarządzanie środowiskowe i systemy zarządzania środowiskowego, Gliwice 2010.

6. Poskrobko B., Poskrobko T., Zarządzanie środowiskiem w Polsce, Warszawa 2012.

7. Rudnicki M. (red.), Organizacja ochrony środowiska, Lublin 2011.

8. Aktualne akty prawne.

Ponadto literatura odpowiadająca tematom prac licencjackich przygotowywanych na seminarium

Literatura uzupełniająca:

1. Bisewski T., Jak pisać prace naukowe, Rumia 2010.

2. Jura J., Praca dyplomowa – technika pisania, Warszawa 2007.

3. Kardas J. S., Wójcik-Augustyniak M., (red.), Zarządzanie w przedsiębiorstwie. Środowisko, procesy, systemy, zasoby, Warszawa 2008.

4. Kostera M., Śliwa M., Zarządzanie w XXI wieku: Jakość, twórczość, kultura, Warszawa 2012.

5. Niemiec W, Pacana A., Niemiec O., Wybrane instrumenty ochrony środowiska, Rzeszów 2012.

Wymagania wstępne:

Seminarium w tym semestrze rozpoczyna się analizą rozdziału pracy napisanego przez studentów w poprzednim semestrze.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 6 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Klimska
Prowadzący grup: Agnieszka Klimska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Semestr zimowy:

ECTS [1 ECTS=30(25) godz.]:

udział w seminarium – 30

gromadzenie literatury i samodzielna lektura - 20

konsultacje - 10

przygotowanie pracy - 30

suma godzin 90 [90:30(25)=3]

liczba ECTS - 3


Semestr letni:

ECTS [1 ECTS=30(25) godz.]:

udział w seminarium – 30

zgromadzenie literatury i przygotowanie konspektu - 10

samodzielna lektura tekstów – 10

konsultacje - 10

napisanie rozdziału pracy - 30

suma godzin 90 [90:30(25)=3]

liczba ECTS - 3

Skrócony opis:

Podczas zajęć omawiane są problemy badawcze wszystkich przygotowywanych na seminarium prac licencjackich, analizowane treści poszczególnych rozdziałów i dyskutowane kolejne etapy przygotowywania dysertacji.

Pełny opis:

Seminarium licencjackie z organizacji i zarządzania środowiskiem jest miejscem, w którym student ma szansę rozwinąć swoje zainteresowania naukowo-badawcze z zakresu środowiska społeczno-przyrodniczego i sposobów jego ochrony. Uczestnictwo w zajęciach umożliwi studentom poznanie metodyki pisania pracy naukowej, doskonalenie umiejętności krytycznej analizy literatury przedmiotu. Podczas seminarium uczestnicy będą prezentować poszczególne części pracy dyplomowej, które będą podstawą dyskusji podejmowanej na zajęciach.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Alberski A., Lisicka H., Sommer J., Polityka ochrony środowiska, Wrocław 2002.

2. Ciechanowicz-McLean J., Ochrona środowiska w działalności gospodarczej, Warszawa 2003.

3. Glinka B., Kostera M. (red. ) Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu, Warszawa 2012.

4. Kowal E., Kucińska-Landwójtowicz A., Misiołek A., Zarządzanie środowiskowe, Warszawa 2013.

5. Nowosielski R., Spilka M., Kania A., Zarządzanie środowiskowe i systemy zarządzania środowiskowego, Gliwice 2010.

6. Poskrobko B., Poskrobko T., Zarządzanie środowiskiem w Polsce, Warszawa 2012.

7. Rudnicki M. (red.), Organizacja ochrony środowiska, Lublin 2011.

8. Aktualne akty prawne.

Ponadto literatura odpowiadająca tematom prac licencjackich przygotowywanych na seminarium

Literatura uzupełniająca:

1. Bisewski T., Jak pisać prace naukowe, Rumia 2010.

2. Jura J., Praca dyplomowa – technika pisania, Warszawa 2007.

3. Kardas J. S., Wójcik-Augustyniak M., (red.), Zarządzanie w przedsiębiorstwie. Środowisko, procesy, systemy, zasoby, Warszawa 2008.

4. Kostera M., Śliwa M., Zarządzanie w XXI wieku: Jakość, twórczość, kultura, Warszawa 2012.

5. Niemiec W, Pacana A., Niemiec O., Wybrane instrumenty ochrony środowiska, Rzeszów 2012.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 15 godzin, 6 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Klimska
Prowadzący grup: Agnieszka Klimska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium licencjackie - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Semestr zimowy:

ECTS [1 ECTS=30(25) godz.]:

udział w seminarium – 30

gromadzenie literatury i samodzielna lektura - 20

konsultacje - 10

przygotowanie pracy - 30

suma godzin 90 [90:30(25)=3]

liczba ECTS - 3


Semestr letni:

ECTS [1 ECTS=30(25) godz.]:

udział w seminarium – 30

zgromadzenie literatury i przygotowanie konspektu - 10

samodzielna lektura tekstów – 10

konsultacje - 10

napisanie rozdziału pracy - 30

suma godzin 90 [90:30(25)=3]

liczba ECTS - 3

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Podczas zajęć omawiane są problemy badawcze wszystkich przygotowywanych na seminarium prac licencjackich, analizowane treści poszczególnych rozdziałów i dyskutowane kolejne etapy przygotowywania dysertacji.

Pełny opis:

Seminarium licencjackie z organizacji i zarządzania środowiskiem jest miejscem, w którym student ma szansę rozwinąć swoje zainteresowania naukowo-badawcze z zakresu środowiska społeczno-przyrodniczego i sposobów jego ochrony. Uczestnictwo w zajęciach umożliwi studentom poznanie metodyki pisania pracy naukowej, doskonalenie umiejętności krytycznej analizy literatury przedmiotu. Podczas seminarium uczestnicy będą prezentować poszczególne części pracy dyplomowej, które będą podstawą dyskusji podejmowanej na zajęciach.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Alberski A., Lisicka H., Sommer J., Polityka ochrony środowiska, Wrocław 2002.

2. Ciechanowicz-McLean J., Ochrona środowiska w działalności gospodarczej, Warszawa 2003.

3. Glinka B., Kostera M. (red. ) Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu, Warszawa 2012.

4. Kowal E., Kucińska-Landwójtowicz A., Misiołek A., Zarządzanie środowiskowe, Warszawa 2013.

5. Nowosielski R., Spilka M., Kania A., Zarządzanie środowiskowe i systemy zarządzania środowiskowego, Gliwice 2010.

6. Poskrobko B., Poskrobko T., Zarządzanie środowiskiem w Polsce, Warszawa 2012.

7. Rudnicki M. (red.), Organizacja ochrony środowiska, Lublin 2011.

8. Aktualne akty prawne.

Ponadto literatura odpowiadająca tematom prac licencjackich przygotowywanych na seminarium

Literatura uzupełniająca:

1. Bisewski T., Jak pisać prace naukowe, Rumia 2010.

2. Jura J., Praca dyplomowa – technika pisania, Warszawa 2007.

3. Kardas J. S., Wójcik-Augustyniak M., (red.), Zarządzanie w przedsiębiorstwie. Środowisko, procesy, systemy, zasoby, Warszawa 2008.

4. Kostera M., Śliwa M., Zarządzanie w XXI wieku: Jakość, twórczość, kultura, Warszawa 2012.

5. Niemiec W, Pacana A., Niemiec O., Wybrane instrumenty ochrony środowiska, Rzeszów 2012.

Wymagania wstępne:

Seminarium w tym semestrze rozpoczyna się analizą rozdziału pracy napisanego przez studentów w poprzednim semestrze.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 6 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Klimska
Prowadzący grup: Agnieszka Klimska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Semestr zimowy:

ECTS [1 ECTS=30(25) godz.]:

udział w seminarium – 30

gromadzenie literatury i samodzielna lektura - 20

konsultacje - 10

przygotowanie pracy - 30

suma godzin 90 [90:30(25)=3]

liczba ECTS - 3


Semestr letni:

ECTS [1 ECTS=30(25) godz.]:

udział w seminarium – 30

zgromadzenie literatury i przygotowanie konspektu - 10

samodzielna lektura tekstów – 10

konsultacje - 10

napisanie rozdziału pracy - 30

suma godzin 90 [90:30(25)=3]

liczba ECTS - 3

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Podczas zajęć omawiane są problemy badawcze wszystkich przygotowywanych na seminarium prac licencjackich, analizowane treści poszczególnych rozdziałów i dyskutowane kolejne etapy przygotowywania dysertacji.

Pełny opis:

Seminarium licencjackie z organizacji i zarządzania środowiskiem jest miejscem, w którym student ma szansę rozwinąć swoje zainteresowania naukowo-badawcze z zakresu środowiska społeczno-przyrodniczego i sposobów jego ochrony. Uczestnictwo w zajęciach umożliwi studentom poznanie metodyki pisania pracy naukowej, doskonalenie umiejętności krytycznej analizy literatury przedmiotu. Podczas seminarium uczestnicy będą prezentować poszczególne części pracy dyplomowej, które będą podstawą dyskusji podejmowanej na zajęciach.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Alberski A., Lisicka H., Sommer J., Polityka ochrony środowiska, Wrocław 2002.

2. Ciechanowicz-McLean J., Ochrona środowiska w działalności gospodarczej, Warszawa 2003.

3. Glinka B., Kostera M. (red. ) Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu, Warszawa 2012.

4. Kowal E., Kucińska-Landwójtowicz A., Misiołek A., Zarządzanie środowiskowe, Warszawa 2013.

5. Nowosielski R., Spilka M., Kania A., Zarządzanie środowiskowe i systemy zarządzania środowiskowego, Gliwice 2010.

6. Poskrobko B., Poskrobko T., Zarządzanie środowiskiem w Polsce, Warszawa 2012.

7. Rudnicki M. (red.), Organizacja ochrony środowiska, Lublin 2011.

8. Aktualne akty prawne.

Ponadto literatura odpowiadająca tematom prac licencjackich przygotowywanych na seminarium

Literatura uzupełniająca:

1. Bisewski T., Jak pisać prace naukowe, Rumia 2010.

2. Jura J., Praca dyplomowa – technika pisania, Warszawa 2007.

3. Kardas J. S., Wójcik-Augustyniak M., (red.), Zarządzanie w przedsiębiorstwie. Środowisko, procesy, systemy, zasoby, Warszawa 2008.

4. Kostera M., Śliwa M., Zarządzanie w XXI wieku: Jakość, twórczość, kultura, Warszawa 2012.

5. Niemiec W, Pacana A., Niemiec O., Wybrane instrumenty ochrony środowiska, Rzeszów 2012.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)