Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium licencjackie: Organizacja i zarządzanie środowiskiem

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-OB-SLOZS Kod Erasmus / ISCED: 07.2 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie: Organizacja i zarządzanie środowiskiem
Jednostka: Centrum Ekologii i Ekofilozofii
Grupy: Seminaria licencjackie dla Ochrony Środowiska ZARZĄDZANIE
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

OB1_W08

OB1_W10

OB1_U04

OB1_U05

OB1_U08

OB1_U09

OB1_K01

OB1_K05

OB1_K09Skrócony opis:

Seminarium licencjackie z organizacji i zarządzania środowiskiem stanowi wprowadzenie do metodologii pracy naukowej z zakresu ochrony środowiska społeczno-przyrodniczego. Podejmowane zagadnienia mają na celu omówienie problemów prac przygotowywanych przez uczestników seminarium.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Alberski A., Lisicka H., Sommer J., Polityka ochrony środowiska, Wrocław 2002.

2. Ciechanowicz-McLean J., Ochrona środowiska w działalności gospodarczej, Warszawa 2003.

3. Glinka B., Kostera M. (red. ) Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu, Warszawa 2012.

4. Kowal E., Kucińska-Landwójtowicz A., Misiołek A., Zarządzanie środowiskowe, Warszawa 2013.

5. Nowosielski R., Spilka M., Kania A., Zarządzanie środowiskowe i systemy zarządzania środowiskowego, Gliwice 2010.

6. Poskrobko B., Poskrobko T., Zarządzanie środowiskiem w Polsce, Warszawa 2012.

7. Rudnicki M. (red.), Organizacja ochrony środowiska, Lublin 2011.

8. Aktualne akty prawne.

Literatura uzupełniająca:

1. Bisewski T., Jak pisać prace naukowe, Rumia 2010.

2. Jura J., Praca dyplomowa – technika pisania, Warszawa 2007.

3. Kardas J. S., Wójcik-Augustyniak M., (red.), Zarządzanie w przedsiębiorstwie. Środowisko, procesy, systemy, zasoby, Warszawa 2008.

4. Kostera M., Śliwa M., Zarządzanie w XXI wieku: Jakość, twórczość, kultura, Warszawa 2012.

5. Niemiec W, Pacana A., Niemiec O., Wybrane instrumenty ochrony środowiska, Rzeszów 2012.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

Student zna metodologię i metodykę pracy naukowej; prezentuje stanowisko przyjmowane przez autorów tekstów analizowanych na zajęciach, zna podstawowe kategorie i terminologię z obszaru ochrony i zarządzania środowiskiem; identyfikuje, klasyfikuje i interpretuje zagrożenia właściwego funkcjonowania składników środowiska przyrodniczego; zna i stosuje podstawowe metody, techniki i narzędzia badawcze w zakresie kontroli, analizy i ograniczania.

Umiejętności:

Student poprawnie zbiera oraz przygotowuje materiał niezbędny do napisania pracy licencjackiej; korzysta z komputera w zakresie niezbędnym do wyszukania informacji, organizowania warsztatu pracy; poprawnie selekcjonuje literaturę przedmiotu; korzysta z informacji źródłowych w języku polskim i angielskim, prowadzi analizy, krytyczne oceny i poprawne wnioskowania; stawia hipotezy oparte na logicznych przesłankach dotyczące przyczyn zagrożeń; umie odnaleźć i nawiązać kontakt w sprawie pozyskania informacji o środowisku w instytucjach i różnego rodzaju podmiotach gospodarczych; potrafi pisać teksty zgodnie z wymogami metodologii prac naukowych; tworzy spójny tekst naukowy; rekonstruuje problemy omówione podczas seminarium.

Kompetencje:

Student wykazuje ostrożność i krytycyzm podczas analizy tekstów naukowych, informacji z Internetu oraz środków masowego przekazu, a tym samym w wyrażaniu własnych opinii. Potrafi czytać ze zrozumieniem teksty ogólne i specjalistyczne. Ponadto jest otwarty na dalsze zdobywanie wiedzy, rozwój świadomości ekologicznej oraz na kontakty z otoczeniem społeczno-gospodarczym w branży związanej z ochroną środowiska.

Semestr zimowy:

ECTS [1 ECTS=30(25) godz.]:

udział w seminarium – 30

gromadzenie literatury - 15

samodzielna lektura tekstów – 15

konsultacje - 10

przygotowanie pracy - 20

suma godzin 90 [90:30(25)=3]

liczba ECTS - 3

Semestr letni:

ECTS [1 ECTS=30(25) godz.]:

udział w seminarium – 30

zgromadzenie literatury i przygotowanie konspektu - 10

samodzielna lektura tekstów – 10

konsultacje - 10

przygotowanie WebQuesta - 15

napisanie rozdziału pracy - 15

suma godzin 90 [90:30(25)=3]

liczba ECTS - 3

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę niedostateczną

Student nie posiada wiedzy z zakresu zarządzania środowiskiem społeczno-przyrodniczym. Nie dostrzega związków między stanem środowiska naturalnego a jakością życia człowieka. Nie analizuje i nie wyjaśnia wpływu wybranego problemu, stanowiącego przedmiot pracy licencjackiej, na środowisko. Student nie potrafi zbierać materiałów źródłowych ani z nich korzystać zgodnie z odpowiednimi metodami badawczymi. Ponadto nie rozumie potrzeby dalszego dokształcania się i rozwoju zawodowego oraz pogłębiania umiejętności językowych i nie wykazuje ostrożności oraz krytycyzmu podczas analizy materiałów źródłowych, informacji pochodzących z Internetu oraz massmediów.

Na ocenę dostateczną

Student posiada dostateczną wiedzę z zakresu zarządzania środowiskiem społeczno-przyrodniczym. W umiarkowanym stopniu dostrzega związki między stanem środowiska naturalnego a jakością życia człowieka. W dostateczny sposób analizuje i wyjaśnia wpływ wybranego problemu, stanowiącego przedmiot pracy licencjackiej, na środowisko. Student potrafi zbierać ogólnodostępne materiały źródłowe i dostatecznie z nich korzystać zgodnie z odpowiednimi metodami badawczymi. Rozumie potrzebę dalszego dokształcania się i rozwoju zawodowego oraz pogłębiania umiejętności językowych, ale są mu one obojętne. Wykazuje umiarkowaną ostrożność oraz krytycyzm podczas analizy materiałów źródłowych, informacji pochodzących z Internetu oraz massmediów.

Na ocenę dobrą

Student posiada dużą wiedzę z zakresu zarządzania środowiskiem społeczno-przyrodniczym. Właściwie dostrzega związki między stanem środowiska naturalnego a jakością życia człowieka. Dobrze analizuje i wyjaśnia wpływ wybranego problemu, stanowiącego przedmiot pracy licencjackiej, na środowisko. Student potrafi zbierać różnorodne materiały źródłowe i dobrze z nich korzystać zgodnie z odpowiednimi metodami badawczymi. Rozumie potrzebę dalszego dokształcania się i rozwoju zawodowego oraz pogłębiania umiejętności językowych. Wykazuje ostrożność oraz krytycyzm podczas analizy materiałów źródłowych, informacji pochodzących z Internetu oraz massmediów.

Na ocenę bardzo dobrą

Student posiada bardzo dużą wiedzę z zakresu zarzadzania środowiskiem społeczno-przyrodniczym. Dostrzega różnorodne związki między stanem środowiska naturalnego a jakością życia człowieka. Dokonuje bardzo dobrej analizy i wyjaśnień wpływu wybranego problemu, stanowiącego przedmiot pracy licencjackiej, na środowisko. Student potrafi zbierać materiały źródłowe, polskie i obcojęzyczne, i właściwie z nich korzystać, zgodnie z odpowiednimi metodami badawczymi. Bardzo dobrze rozumie potrzebę dalszego dokształcania się i rozwoju zawodowego oraz pogłębiania umiejętności językowych. Wykazuje dużą ostrożność oraz krytycyzm podczas analizy materiałów źródłowych, informacji pochodzących z Internetu oraz massmediów.

Na ocenę końcową (semestr letni) składają się:

- obecność na zajęciach, przygotowanie do seminarium, w tym wystąpienia uczestników zajęć, ocena z wstępnego konspektu pracy oraz spisu treści pracy.

Warunkiem zaliczenia seminarium jest ponadto oddanie jednego z rozdziałów pracy licencjackiej.

Ocena końcowa jest średnią ważoną z: obecności (1/4), prezentacji ustnej (1/4), konspektu pracy (1/4), spisu treści pracy (1/4).

1. Ocena za obecność na zajęciach:

15-14 obecności - 5

13 obecności - 4,5

12-11 obecności - 4

10 obecności - 3,5

9-7 obecności - 3

6-0 obecności - 2

2. Ocena za przygotowanie i zaprezentowanie w formie ustnej interpretacji wybranego problemu z zakresu tematu pracy licencjackiej.

3. Ocena za przygotowanie w formie pisemnej oraz prezentację konspektu pracy licencjackiej (uzasadnienie wyboru tematu, zakres tematyczny, cel i metoda badań, wstępna bibliografia).

4. Ocena za przygotowanie w formie pisemnej spisu treści pracy licencjackiej.

Na ocenę końcową (semestr zimowy) składają się:

- obecność i oceny cząstkowe z postępów w przygotowywaniu pracy licencjackiej.

Ocena końcowa jest średnią ważoną z obecności (1/4) i ocen z poszczególnych części pracy dyplomowej (3/4).

1. Ocena za obecność na zajęciach:

15-14 obecności - 5

13 obecności - 4,5

12-11 obecności - 4

10 obecności - 3,5

9-7 obecności - 3

6-0 obecności – 2

2. Ocena z części (rozdziału) pracy licencjackiej: przygotowanie w formie pisemnej rozdziału pracy, zgodnie ze spisem treści. Tekst oceniany jest pod względem merytorycznym, stylistycznym i gramatycznym. Do oceny brana jest również pod uwagę terminowość (zgodnie z ustalonym wspólnie podczas seminarium harmonogramem pracy) przekazania części pracy prowadzącemu (tygodniowe opóźnienie skutkuje obniżeniem oceny o jeden stopień).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium licencjackie, 30 godzin, 4 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Klimska
Prowadzący grup: Agnieszka Klimska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium licencjackie - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Podczas zajęć omawiane są problemy badawcze wszystkich przygotowywanych na seminarium prac licencjackich, analizowane treści poszczególnych rozdziałów i dyskutowane kolejne etapy przygotowywania dysertacji.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Alberski A., Lisicka H., Sommer J., Polityka ochrony środowiska, Wrocław 2002.

2. Ciechanowicz-McLean J., Ochrona środowiska w działalności gospodarczej, Warszawa 2003.

3. Glinka B., Kostera M. (red. ) Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu, Warszawa 2012.

4. Kowal E., Kucińska-Landwójtowicz A., Misiołek A., Zarządzanie środowiskowe, Warszawa 2013.

5. Nowosielski R., Spilka M., Kania A., Zarządzanie środowiskowe i systemy zarządzania środowiskowego, Gliwice 2010.

6. Poskrobko B., Poskrobko T., Zarządzanie środowiskiem w Polsce, Warszawa 2012.

7. Rudnicki M. (red.), Organizacja ochrony środowiska, Lublin 2011.

8. Aktualne akty prawne.

Ponadto literatura odpowiadająca tematom prac licencjackich przygotowywanych na seminarium

Literatura uzupełniająca:

1. Bisewski T., Jak pisać prace naukowe, Rumia 2010.

2. Jura J., Praca dyplomowa – technika pisania, Warszawa 2007.

3. Kardas J. S., Wójcik-Augustyniak M., (red.), Zarządzanie w przedsiębiorstwie. Środowisko, procesy, systemy, zasoby, Warszawa 2008.

4. Kostera M., Śliwa M., Zarządzanie w XXI wieku: Jakość, twórczość, kultura, Warszawa 2012.

5. Niemiec W, Pacana A., Niemiec O., Wybrane instrumenty ochrony środowiska, Rzeszów 2012.

Wymagania wstępne:

Napisany jeden z rozdziałów pracy licencjackiej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin, 4 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Klimska
Prowadzący grup: Agnieszka Klimska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Seminarium licencjackie z organizacji i zarządzania środowiskiem stanowi wprowadzenie do metodologii pracy naukowej z zakresu ochrony środowiska społeczno-przyrodniczego. Podejmowane zagadnienia mają na celu omówienie problemów prac przygotowywanych przez uczestników seminarium oraz analizę poszczególnych części prac dyplomowych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Alberski A., Lisicka H., Sommer J., Polityka ochrony środowiska, Wrocław 2002.

2. Ciechanowicz-McLean J., Ochrona środowiska w działalności gospodarczej, Warszawa 2003.

3. Glinka B., Kostera M. (red. ) Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu, Warszawa 2012.

4. Kowal E., Kucińska-Landwójtowicz A., Misiołek A., Zarządzanie środowiskowe, Warszawa 2013.

5. Nowosielski R., Spilka M., Kania A., Zarządzanie środowiskowe i systemy zarządzania środowiskowego, Gliwice 2010.

6. Poskrobko B., Poskrobko T., Zarządzanie środowiskiem w Polsce, Warszawa 2012.

7. Rudnicki M. (red.), Organizacja ochrony środowiska, Lublin 2011.

8. Aktualne akty prawne.

9. Literatura odpowiadająca tematom prac licencjackich przygotowywanych na seminarium.

Literatura uzupełniająca:

1. Bisewski T., Jak pisać prace naukowe, Rumia 2010.

2. Jura J., Praca dyplomowa – technika pisania, Warszawa 2007.

3. Kardas J. S., Wójcik-Augustyniak M., (red.), Zarządzanie w przedsiębiorstwie. Środowisko, procesy, systemy, zasoby, Warszawa 2008.

4. Kostera M., Śliwa M., Zarządzanie w XXI wieku: Jakość, twórczość, kultura, Warszawa 2012.

5. Niemiec W, Pacana A., Niemiec O., Wybrane instrumenty ochrony środowiska, Rzeszów 2012.

6. Nierzwicki W., Zarządzanie środowiskowe, Warszawa 2006.

7. Pułło A., Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów, Warszawa 2003.

8. Szubert-Zarzeczny U., Technika pisania prac o charakterze naukowym, Wrocław 2001.

Czasopisma: "Ekonomia i Środowisko", Zeszyty Naukowe „Organizacja i Zarządzanie” itp.

Wymagania wstępne:

Podstawowa znajomość pojęć i terminów z zakresu ochrony środowiska; zainteresowanie tematyką ochrony i zarządzania środowiskiem.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium licencjackie, 20 godzin, 4 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Klimska
Prowadzący grup: Agnieszka Klimska
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ae20a6eda5bf84310bd8b124a1aa89c47%40thread.tacv2/conversations?groupId=62295e5d-8f0a-4858-8b4d-415fd09ee4cb&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium licencjackie - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Podczas zajęć omawiane są problemy badawcze wszystkich przygotowywanych na seminarium prac licencjackich, analizowane treści poszczególnych rozdziałów i dyskutowane kolejne etapy przygotowywania dysertacji.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Alberski A., Lisicka H., Sommer J., Polityka ochrony środowiska, Wrocław 2002.

2. Ciechanowicz-McLean J., Ochrona środowiska w działalności gospodarczej, Warszawa 2003.

3. Glinka B., Kostera M. (red. ) Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu, Warszawa 2012.

4. Kowal E., Kucińska-Landwójtowicz A., Misiołek A., Zarządzanie środowiskowe, Warszawa 2013.

5. Nowosielski R., Spilka M., Kania A., Zarządzanie środowiskowe i systemy zarządzania środowiskowego, Gliwice 2010.

6. Poskrobko B., Poskrobko T., Zarządzanie środowiskiem w Polsce, Warszawa 2012.

7. Rudnicki M. (red.), Organizacja ochrony środowiska, Lublin 2011.

8. Aktualne akty prawne.

Ponadto literatura odpowiadająca tematom prac licencjackich przygotowywanych na seminarium

Literatura uzupełniająca:

1. Bisewski T., Jak pisać prace naukowe, Rumia 2010.

2. Jura J., Praca dyplomowa – technika pisania, Warszawa 2007.

3. Kardas J. S., Wójcik-Augustyniak M., (red.), Zarządzanie w przedsiębiorstwie. Środowisko, procesy, systemy, zasoby, Warszawa 2008.

4. Kostera M., Śliwa M., Zarządzanie w XXI wieku: Jakość, twórczość, kultura, Warszawa 2012.

5. Niemiec W, Pacana A., Niemiec O., Wybrane instrumenty ochrony środowiska, Rzeszów 2012.

Wymagania wstępne:

Napisany jeden z rozdziałów pracy licencjackiej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin, 4 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Klimska
Prowadzący grup: Agnieszka Klimska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Seminarium licencjackie z organizacji i zarządzania środowiskiem stanowi wprowadzenie do metodologii pracy naukowej z zakresu ochrony środowiska społeczno-przyrodniczego. Podejmowane zagadnienia mają na celu omówienie problemów prac przygotowywanych przez uczestników seminarium oraz analizę poszczególnych części prac dyplomowych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Alberski A., Lisicka H., Sommer J., Polityka ochrony środowiska, Wrocław 2002.

2. Ciechanowicz-McLean J., Ochrona środowiska w działalności gospodarczej, Warszawa 2003.

3. Glinka B., Kostera M. (red. ) Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu, Warszawa 2012.

4. Kowal E., Kucińska-Landwójtowicz A., Misiołek A., Zarządzanie środowiskowe, Warszawa 2013.

5. Nowosielski R., Spilka M., Kania A., Zarządzanie środowiskowe i systemy zarządzania środowiskowego, Gliwice 2010.

6. Poskrobko B., Poskrobko T., Zarządzanie środowiskiem w Polsce, Warszawa 2012.

7. Rudnicki M. (red.), Organizacja ochrony środowiska, Lublin 2011.

8. Aktualne akty prawne.

9. Literatura odpowiadająca tematom prac licencjackich przygotowywanych na seminarium.

Literatura uzupełniająca:

1. Bisewski T., Jak pisać prace naukowe, Rumia 2010.

2. Jura J., Praca dyplomowa – technika pisania, Warszawa 2007.

3. Kardas J. S., Wójcik-Augustyniak M., (red.), Zarządzanie w przedsiębiorstwie. Środowisko, procesy, systemy, zasoby, Warszawa 2008.

4. Kostera M., Śliwa M., Zarządzanie w XXI wieku: Jakość, twórczość, kultura, Warszawa 2012.

5. Niemiec W, Pacana A., Niemiec O., Wybrane instrumenty ochrony środowiska, Rzeszów 2012.

6. Nierzwicki W., Zarządzanie środowiskowe, Warszawa 2006.

7. Pułło A., Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów, Warszawa 2003.

8. Szubert-Zarzeczny U., Technika pisania prac o charakterze naukowym, Wrocław 2001.

Czasopisma: "Ekonomia i Środowisko", Zeszyty Naukowe „Organizacja i Zarządzanie” itp.

Wymagania wstępne:

Podstawowa znajomość pojęć i terminów z zakresu ochrony środowiska; zainteresowanie tematyką ochrony i zarządzania środowiskiem.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium licencjackie, 30 godzin, 4 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Klimska
Prowadzący grup: Agnieszka Klimska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium licencjackie - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Podczas zajęć omawiane są problemy badawcze wszystkich przygotowywanych na seminarium prac licencjackich, analizowane treści poszczególnych rozdziałów i dyskutowane kolejne etapy przygotowywania dysertacji.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Alberski A., Lisicka H., Sommer J., Polityka ochrony środowiska, Wrocław 2002.

2. Ciechanowicz-McLean J., Ochrona środowiska w działalności gospodarczej, Warszawa 2003.

3. Glinka B., Kostera M. (red. ) Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu, Warszawa 2012.

4. Kowal E., Kucińska-Landwójtowicz A., Misiołek A., Zarządzanie środowiskowe, Warszawa 2013.

5. Nowosielski R., Spilka M., Kania A., Zarządzanie środowiskowe i systemy zarządzania środowiskowego, Gliwice 2010.

6. Poskrobko B., Poskrobko T., Zarządzanie środowiskiem w Polsce, Warszawa 2012.

7. Rudnicki M. (red.), Organizacja ochrony środowiska, Lublin 2011.

8. Aktualne akty prawne.

Ponadto literatura odpowiadająca tematom prac licencjackich przygotowywanych na seminarium

Literatura uzupełniająca:

1. Bisewski T., Jak pisać prace naukowe, Rumia 2010.

2. Jura J., Praca dyplomowa – technika pisania, Warszawa 2007.

3. Kardas J. S., Wójcik-Augustyniak M., (red.), Zarządzanie w przedsiębiorstwie. Środowisko, procesy, systemy, zasoby, Warszawa 2008.

4. Kostera M., Śliwa M., Zarządzanie w XXI wieku: Jakość, twórczość, kultura, Warszawa 2012.

5. Niemiec W, Pacana A., Niemiec O., Wybrane instrumenty ochrony środowiska, Rzeszów 2012.

Wymagania wstępne:

Napisany jeden z rozdziałów pracy licencjackiej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin, 4 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Klimska
Prowadzący grup: Agnieszka Klimska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Seminarium licencjackie z organizacji i zarządzania środowiskiem stanowi wprowadzenie do metodologii pracy naukowej z zakresu ochrony środowiska społeczno-przyrodniczego. Podejmowane zagadnienia mają na celu omówienie problemów prac przygotowywanych przez uczestników seminarium oraz analizę poszczególnych części prac dyplomowych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Alberski A., Lisicka H., Sommer J., Polityka ochrony środowiska, Wrocław 2002.

2. Ciechanowicz-McLean J., Ochrona środowiska w działalności gospodarczej, Warszawa 2003.

3. Glinka B., Kostera M. (red. ) Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu, Warszawa 2012.

4. Kowal E., Kucińska-Landwójtowicz A., Misiołek A., Zarządzanie środowiskowe, Warszawa 2013.

5. Nowosielski R., Spilka M., Kania A., Zarządzanie środowiskowe i systemy zarządzania środowiskowego, Gliwice 2010.

6. Poskrobko B., Poskrobko T., Zarządzanie środowiskiem w Polsce, Warszawa 2012.

7. Rudnicki M. (red.), Organizacja ochrony środowiska, Lublin 2011.

8. Aktualne akty prawne.

9. Literatura odpowiadająca tematom prac licencjackich przygotowywanych na seminarium.

Literatura uzupełniająca:

1. Bisewski T., Jak pisać prace naukowe, Rumia 2010.

2. Jura J., Praca dyplomowa – technika pisania, Warszawa 2007.

3. Kardas J. S., Wójcik-Augustyniak M., (red.), Zarządzanie w przedsiębiorstwie. Środowisko, procesy, systemy, zasoby, Warszawa 2008.

4. Kostera M., Śliwa M., Zarządzanie w XXI wieku: Jakość, twórczość, kultura, Warszawa 2012.

5. Niemiec W, Pacana A., Niemiec O., Wybrane instrumenty ochrony środowiska, Rzeszów 2012.

6. Nierzwicki W., Zarządzanie środowiskowe, Warszawa 2006.

7. Pułło A., Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów, Warszawa 2003.

8. Szubert-Zarzeczny U., Technika pisania prac o charakterze naukowym, Wrocław 2001.

Czasopisma: "Ekonomia i Środowisko", Zeszyty Naukowe „Organizacja i Zarządzanie” itp.

Wymagania wstępne:

Podstawowa znajomość pojęć i terminów z zakresu ochrony środowiska; zainteresowanie tematyką ochrony i zarządzania środowiskiem.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium licencjackie, 30 godzin, 4 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Klimska
Prowadzący grup: Agnieszka Klimska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium licencjackie - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Podczas zajęć omawiane są problemy badawcze wszystkich przygotowywanych na seminarium prac licencjackich, analizowane treści poszczególnych rozdziałów i dyskutowane kolejne etapy przygotowywania dysertacji.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Alberski A., Lisicka H., Sommer J., Polityka ochrony środowiska, Wrocław 2002.

2. Ciechanowicz-McLean J., Ochrona środowiska w działalności gospodarczej, Warszawa 2003.

3. Glinka B., Kostera M. (red. ) Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu, Warszawa 2012.

4. Kowal E., Kucińska-Landwójtowicz A., Misiołek A., Zarządzanie środowiskowe, Warszawa 2013.

5. Nowosielski R., Spilka M., Kania A., Zarządzanie środowiskowe i systemy zarządzania środowiskowego, Gliwice 2010.

6. Poskrobko B., Poskrobko T., Zarządzanie środowiskiem w Polsce, Warszawa 2012.

7. Rudnicki M. (red.), Organizacja ochrony środowiska, Lublin 2011.

8. Aktualne akty prawne.

Ponadto literatura odpowiadająca tematom prac licencjackich przygotowywanych na seminarium

Literatura uzupełniająca:

1. Bisewski T., Jak pisać prace naukowe, Rumia 2010.

2. Jura J., Praca dyplomowa – technika pisania, Warszawa 2007.

3. Kardas J. S., Wójcik-Augustyniak M., (red.), Zarządzanie w przedsiębiorstwie. Środowisko, procesy, systemy, zasoby, Warszawa 2008.

4. Kostera M., Śliwa M., Zarządzanie w XXI wieku: Jakość, twórczość, kultura, Warszawa 2012.

5. Niemiec W, Pacana A., Niemiec O., Wybrane instrumenty ochrony środowiska, Rzeszów 2012.

Wymagania wstępne:

Napisany jeden z rozdziałów pracy licencjackiej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin, 4 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Klimska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Seminarium licencjackie z organizacji i zarządzania środowiskiem stanowi wprowadzenie do metodologii pracy naukowej z zakresu ochrony środowiska społeczno-przyrodniczego. Podejmowane zagadnienia mają na celu omówienie problemów prac przygotowywanych przez uczestników seminarium oraz analizę poszczególnych części prac dyplomowych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Alberski A., Lisicka H., Sommer J., Polityka ochrony środowiska, Wrocław 2002.

2. Ciechanowicz-McLean J., Ochrona środowiska w działalności gospodarczej, Warszawa 2003.

3. Glinka B., Kostera M. (red. ) Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu, Warszawa 2012.

4. Kowal E., Kucińska-Landwójtowicz A., Misiołek A., Zarządzanie środowiskowe, Warszawa 2013.

5. Nowosielski R., Spilka M., Kania A., Zarządzanie środowiskowe i systemy zarządzania środowiskowego, Gliwice 2010.

6. Poskrobko B., Poskrobko T., Zarządzanie środowiskiem w Polsce, Warszawa 2012.

7. Rudnicki M. (red.), Organizacja ochrony środowiska, Lublin 2011.

8. Aktualne akty prawne.

9. Literatura odpowiadająca tematom prac licencjackich przygotowywanych na seminarium.

Literatura uzupełniająca:

1. Bisewski T., Jak pisać prace naukowe, Rumia 2010.

2. Jura J., Praca dyplomowa – technika pisania, Warszawa 2007.

3. Kardas J. S., Wójcik-Augustyniak M., (red.), Zarządzanie w przedsiębiorstwie. Środowisko, procesy, systemy, zasoby, Warszawa 2008.

4. Kostera M., Śliwa M., Zarządzanie w XXI wieku: Jakość, twórczość, kultura, Warszawa 2012.

5. Niemiec W, Pacana A., Niemiec O., Wybrane instrumenty ochrony środowiska, Rzeszów 2012.

6. Nierzwicki W., Zarządzanie środowiskowe, Warszawa 2006.

7. Pułło A., Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów, Warszawa 2003.

8. Szubert-Zarzeczny U., Technika pisania prac o charakterze naukowym, Wrocław 2001.

Czasopisma: "Ekonomia i Środowisko", Zeszyty Naukowe „Organizacja i Zarządzanie” itp.

Wymagania wstępne:

Podstawowa znajomość pojęć i terminów z zakresu ochrony środowiska; zainteresowanie tematyką ochrony i zarządzania środowiskiem.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.