Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie: Prawo ochrony środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-OB-SLPOS
Kod Erasmus / ISCED: 07.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie: Prawo ochrony środowiska
Jednostka: Centrum Ekologii i Ekofilozofii
Grupy:
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=15003
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

OB1_W08

OB1_W10

OB1_U04

OB1_U05

OB1_U08

OB1_U09

OB1_K01

OB1_K05

OB1_K09

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu przygotowanie studenta do samodzielnego napisania pracy dyplomowej.

Pełny opis:

Seminarium licencjackie z prawa ochrony środowiska stanowi wprowadzenie do metodologii pracy naukowej obejmującej zagadnienia prawne związane z ochroną środowiska. Poruszane podczas zajęć kwestie mają na celu zapoznanie uczestników seminarium z możliwymi zagadnieniami badawczymi przygotowywanych prac licencjackich.

Literatura:

Literatura służąca ćwiczeniu warsztatu naukowego seminarzystów dobierana w zależności od ich zainteresowań

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

Student zna podstawowe pojęcia i zasady prawa ochrony środowiska; rozumie związki między środowiskiem, zdrowiem człowieka i uwarunkowaniami prawno-ekonomicznymi; posiada wiedzę z zakresu organizacji prawnej ochrony przyrody i ochrony środowiska; zna podstawowe kategorie i terminologię z tej dziedziny; potrafi zaprezentować stanowisko autorów tekstów omawianych podczas seminarium, jest zorientowany w metodyce pracy naukowej.

Umiejętności:

Student potrafi zorganizować sobie warsztat pracy: zgromadzić i przeanalizować materiał potrzebny do napisania pracy licencjackiej, nawiązać kontakt w sprawie pozyskania niezbędnych informacji, skorzystać z materiałów źródłowych w języku polskim i angielskim; użytkuje komputer w zakresie niezbędnym do wyszukania informacji, przeprowadza krytyczne oceny uzyskanych danych; potrafi przygotować spójny tekst naukowy.

Kompetencje:

Student zna zakres uzyskanej interdyscyplinarnej wiedzy i umiejętności, zwłaszcza w zakresie prawa ochrony środowiska; rozumie potrzebę dalszego dokształcania się i rozwoju zawodowego oraz ustawicznego pogłębiania umiejętności językowych; potrafi czytać ze zrozumieniem teksty ogólne i specjalistyczne dotyczące prawnej ochrony przyrody i środowiska; wykazuje ostrożność i krytycyzm podczas analizy tekstów naukowych, danych z Internetu oraz informacji pochodzących z massmediów.

ECTS [1 ECTS=30(25) godz.]:

udział w seminarium na platformie elearningowej – 30

zgromadzenie literatury i przygotowanie konspektu - 15

samodzielna lektura tekstów – 30

konsultacje - 10

przygotowanie pracy - 40

suma godzin 125 [:30=4]

liczba ECTS - 4

Metody i kryteria oceniania:

Praca dyplomowa

Na ocenę niedostateczną

A.

1. Student nie ma wiedzy dotyczącej zagadnień prawnych objętych przedmiotem pracy dyplomowej.

2. Student nie rozpoznaje ani nie objaśnia wpływu analizowanych w pracy dyplomowej norm prawnych na stosunki społeczne.

B.

3. Student nie potrafi zbierać materiału źródłowego ani dokonać jego analizy za pomocą odpowiednich metod badawczych.

4. Student nie potrafi identyfikować ani rozstrzygać problemów realizacji zadań i celów administracji publicznej objętych zakresem tematycznym pracy dyplomowej.

C.

5. Student nie rozumie potrzeby dalszego dokształcania się i rozwoju zawodowego oraz ustawicznego pogłębiania umiejętności językowych; słabo czyta ze zrozumieniem teksty ogólne i specjalistyczne dotyczące prawnej ochrony przyrody i środowiska; nie wykazuje ostrożność i krytycyzmu podczas analizy tekstów naukowych, danych z Internetu oraz informacji pochodzących z massmediów.

Ocena dostateczna

A.

1. Student ma dostateczną wiedzę dotyczącą zagadnień prawnych objętych przedmiotem pracy dyplomowej

2. Student poprawnie rozpoznaje i objaśnia wpływ analizowanych w pracy dyplomowej norm prawnych na stosunki społeczne

B.

3. Student potrafi poprawnie zbierać materiał źródłowy i dokonać jego analizy za pomocą odpowiednich metod badawczych

4. Student poprawnie identyfikuje i rozstrzyga problemy realizacji zadań i celów administracji publicznej objętych zakresem tematycznym pracy dyplomowej

C.

5. Student słabo rozumie potrzebę dalszego dokształcania się i rozwoju zawodowego oraz ustawicznego pogłębiania umiejętności językowych; słabo czyta ze zrozumieniem teksty ogólne i specjalistyczne dotyczące prawnej ochrony przyrody i środowiska; nie wykazuje dostatecznej ostrożność i krytycyzmu podczas analizy tekstów naukowych, danych z Internetu oraz informacji pochodzących z massmediów.

Ocena dobra

A. 1. Student ma dużą wiedzę dotyczącą zagadnień prawnych objętych przedmiotem pracy dyplomowej

2. Student dobrze rozpoznaje i objaśnia wpływ analizowanych w pracy dyplomowej norm prawnych na stosunki społeczne

B.

3. Student potrafi dobrze zbierać materiał źródłowy i dokonać jego analizy za pomocą odpowiednich metod badawczych

4. Student dobrze identyfikuje i rozstrzyga problemy realizacji zadań i celów administracji publicznej objętych zakresem tematycznym pracy dyplomowej

C.

5. Student dobrze rozumie potrzebę dalszego dokształcania się i rozwoju zawodowego oraz ustawicznego pogłębiania umiejętności językowych; czyta ze zrozumieniem teksty ogólne i specjalistyczne dotyczące prawnej ochrony przyrody i środowiska; wykazuje ostrożność i krytycyzm podczas analizy tekstów naukowych, danych z Internetu oraz informacji pochodzących z massmediów.

Ocena bardzo dobra

A.

1. Student ma bardzo dużą wiedzę dotyczącą zagadnień prawnych objętych przedmiotem pracy dyplomowej.

2. Student bardzo dobrze rozpoznaje i objaśnia wpływ analizowanych w pracy dyplomowej norm prawnych na stosunki społeczne.

B.

3. Student potrafi bardzo dobrze zbierać materiał źródłowy i dokonać jego analizy za pomocą odpowiednich metod.

4. Student bardzo dobrze identyfikuje i rozstrzyga problemy realizacji zadań i celów administracji publicznej objętych zakresem tematycznym pracy dyplomowej.

C.

5. Student bardzo dobrze rozumie potrzebę dalszego dokształcania się i rozwoju zawodowego oraz ustawicznego pogłębiania umiejętności językowych; czyta ze zrozumieniem teksty ogólne i specjalistyczne dotyczące prawnej ochrony przyrody i środowiska; wykazuje należytą ostrożność i krytycyzm podczas analizy tekstów naukowych, danych z Internetu oraz informacji pochodzących z massmediów.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin, 3 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Kosieradzka-Federczyk
Prowadzący grup: Agata Kosieradzka-Federczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium licencjackie - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu przygotowanie studenta do samodzielnego napisania pracy dyplomowej.

Pełny opis:

Seminarium licencjackie z prawa ochrony środowiska stanowi wprowadzenie do metodologii pracy naukowej obejmującej zagadnienia prawne związane z ochroną środowiska. Poruszane podczas zajęć kwestie mają na celu zapoznanie uczestników seminarium z możliwymi zagadnieniami badawczymi przygotowywanych prac licencjackich.

Literatura:

Literatura służąca ćwiczeniu warsztatu naukowego seminarzystów dobierana w zależności od ich zainteresowań.

Wymagania wstępne:

podstawy prawa ochrony środowiska

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 4 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Kosieradzka-Federczyk
Prowadzący grup: Agata Kosieradzka-Federczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu przygotowanie studenta do samodzielnego napisania pracy dyplomowej.

Pełny opis:

Seminarium licencjackie z prawa ochrony środowiska stanowi wprowadzenie do metodologii pracy naukowej obejmującej zagadnienia prawne związane z ochroną środowiska. Poruszane podczas zajęć kwestie mają na celu zapoznanie uczestników seminarium z możliwymi zagadnieniami badawczymi przygotowywanych prac licencjackich.

Literatura:

Literatura służąca ćwiczeniu warsztatu naukowego seminarzystów dobierana w zależności od ich zainteresowań.

Wymagania wstępne:

podstawy prawa ochrony środowiska

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 20 godzin, 3 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Kosieradzka-Federczyk
Prowadzący grup: Agata Kosieradzka-Federczyk
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=15003
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium licencjackie - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu przygotowanie studenta do samodzielnego napisania pracy dyplomowej.

Pełny opis:

Seminarium licencjackie z prawa ochrony środowiska stanowi wprowadzenie do metodologii pracy naukowej obejmującej zagadnienia prawne związane z ochroną środowiska. Poruszane podczas zajęć kwestie mają na celu zapoznanie uczestników seminarium z możliwymi zagadnieniami badawczymi przygotowywanych prac licencjackich.

Literatura:

Literatura służąca ćwiczeniu warsztatu naukowego seminarzystów dobierana w zależności od ich zainteresowań.

Wymagania wstępne:

podstawy prawa ochrony środowiska

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 10 godzin, 3 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Kosieradzka-Federczyk
Prowadzący grup: Agata Kosieradzka-Federczyk
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=15003
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu przygotowanie studenta do samodzielnego napisania pracy dyplomowej.

Pełny opis:

Seminarium licencjackie z prawa ochrony środowiska stanowi wprowadzenie do metodologii pracy naukowej obejmującej zagadnienia prawne związane z ochroną środowiska. Poruszane podczas zajęć kwestie mają na celu zapoznanie uczestników seminarium z możliwymi zagadnieniami badawczymi przygotowywanych prac licencjackich.

Literatura:

Literatura służąca ćwiczeniu warsztatu naukowego seminarzystów dobierana w zależności od ich zainteresowań.

Wymagania wstępne:

podstawy prawa ochrony środowiska

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)