Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie: Biochemia roślin, zwierząt i mikroorganizmów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-OB-SLWY
Kod Erasmus / ISCED: 07.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie: Biochemia roślin, zwierząt i mikroorganizmów
Jednostka: Centrum Ekologii i Ekofilozofii
Grupy: Seminaria licencjackie dla Ochrony Środowiska MONITORING
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3af85e36aa11344838bba694005b331bfb%40thread.tacv2/conversations?groupId=d7a3bb2c-5748-4f4e-bd03-9db7f659e5f1&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

OB1_W08

OB1_W10

OB1_U04

OB1_U05

OB1_U08

Skrócony opis:

Seminarium jest poświęcone charakteryzowaniu biochemicznych procesów, zjawisk i mechanizmów u roślin, zwierząt i mikroorganizmów, w kontekście stanów fizjologicznych i chorobowych oraz interakcji międzytaksonowych

Pełny opis:

Tematem seminarium jest biochemiczny aspekt funkcjonowania roślin, zwierząt i mikroorganizmów, w kontekście stanów fizjologicznych i chorobowych oraz oddziaływań między taksonami. Studenci otrzymują elementarną wiedzę w w/w obszarze i uczą się ją pogłębiać na drodze ukierunkowanej pracy z literaturą naukową.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

- zna zasady korzystania z przestrzeni

- posiada wiedzę na temat skutków (negatywnych i pozytywnych) antropopresji na bioróżnorodność

- posługuje się specjalistyczną terminologią w zakresie ochrony środowiska w języku polskim i angielskim

- sporządza proste raporty oraz wytyczne do ekspertyz na podstawia zebranych danych

- posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych z wykorzystaniem

różnych środków komunikacji werbalnej i wizualnej

udział w wykładzie: 30 godz.

przygotowanie konspektu pracy licencjackiej i prezentacji: 90 godz.

suma godzin: 60[60/30(25)=4]

liczba ECTS: 4

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia prowadzone zdalnie, w trybie synchronicznym na platformie MS Teams

Aktywność na zajęciach

Do zaliczenia seminarium niezbędna jest: 1) obecność na ponad połowie zajęć 2) przygotowanie prezentacji na temat pracy licencjackiej

Seminaria mogą odbywać się co tydzień (w ramach dwugodzinnych spotkań o charakterze teoretycznym, w sali wykładowej) lub w laboratorium - w terminach dostosowanych do charakteru prowadzonych prac badawczych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin, 2 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Wyżewski
Prowadzący grup: Zbigniew Wyżewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium licencjackie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin, 2 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Wyżewski
Prowadzący grup: Zbigniew Wyżewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium licencjackie - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 5 godzin, 2 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Wyżewski
Prowadzący grup: Zbigniew Wyżewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium licencjackie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 5 godzin, 2 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Wyżewski
Prowadzący grup: Zbigniew Wyżewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium licencjackie - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)