Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie: Ekologiczna antropologia kulturowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-OB-SMEA
Kod Erasmus / ISCED: 07.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie: Ekologiczna antropologia kulturowa
Jednostka: Centrum Ekologii i Ekofilozofii
Grupy: Seminaria magisterskie dla Ochrony Środowiska POLITYKA
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

OB2_W02

OB2_W11

OB2_U04

OB2_U08

OB2_U14

OB2_K07

OB2_K08

OB2_K09

Skrócony opis:

W ramach seminarium podejmowane są projekty magisterskie, których tematyka dotyczy wzajemnego oddziaływania natury i kultury. Preferowane są te tematy, które podejmują zagadnienia związane z wpływem religii na relacje człowieka do przyrody. W ramach seminarium powstają także prace dyplomowe, których tematyka oscyluje wokół takich zagadnień, jak zasada zrównoważonego rozwoju, Cele Milenijne, Cele Zrównoważonego Rozwoju oraz wpływ poszczególnych gatunków zwierząt i roślin na kształt ludzkiej cywilizacji.

Celem seminarium jest nauczenie studenta stosowania zasad metodyki pisarstwa naukowego oraz merytorycznego opracowywania tytułowej problematyki pracy magisterskiej.

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE:

Semestr pierwszy (30 godz.)

1. Podstawowe informacje na temat tematyki seminarium magisterskiego

2. Informacje na temat metodologii pracy naukowej

3. Treść i zakres pojęcia „kultura”

4. Podstawowe pojęcia dotyczące kultury

5. Anropologia, kultura i environmentalizm

6. Kultura i ekologia

7. Enviromentalizm i różnorodność kulturowa

Semestr drugi (30 godz.)

Wybrane koncepcje rozwoju i badań kultury

1. Ewolucjonizm

2. Dyfuzjonizm

3. Funkcjonalizm

4. Holizm

5. Kierunek etnopsychologiczny

6. Strukturalizm

7. Neoewolucjonizm

8. Antropologia kognitywna

9. Antropologia symboliczna

10-15. Prezentacja projektów magisterskich

Literatura:

BARNARD A., Antropologia. Zarys teorii i historii, PIW: Warszawa 2006.

CAMPBELL B. G., Ekologia człowieka: historia naszego miejsca w przyrodzie od prehistorii do czasów współczesnych, tłum. z ang. M. A. Bitner, PWN: Warszawa 1995.

CHMIELEWSKI P., Kultura i ewolucja, PWN: Warszawa 1988.

GAJDA J., Antropologia kulturowa. Wprowadzenie do wiedzy o kulturze, cz. 1, Wydawnictwo Adam Marszałek: Toruń 2003.

KRAWCZAK E., Antropologia kulturowa. Klasyczne kierunki, szkoły i orientacje, Wydawnictwo UMCS: Lublin 2003.

MILTON K., Environmentalism and Cultural Theory. Exploring the role of anthropology in environmental discourse, Routledge: London - New York 1999.

NOWICKA E., Świat człowieka - świat kultury, PWN: Warszawa 2004.

PALUCH A. K., Mistrzowie antropologii społecznej, PWN: Warszawa 1990.

TOWNSEND P. K., Environmental Anthropology, From Pigs to Policies, Waveland Press: Prospects Hights 2000.

TYLOR E. B., Antropologia: wstęp do badań człowieka i cywilizacji, tłm. z ang. Aleksandra Bąkowska, Pro Filia: Cieszyn 1997.

WAGNER R., Wynalezienie kultury, [w:] M. KEMPNY (red.), E. NOWICKA (red.), Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej, PWN: Warszawa 2003, ss. 59-72.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WIEDZA:

Student zna rolę i znaczenie środowiska przyrodniczego dla funkcjonowania człowieka; zna i rozumie związki między środowiskiem i zdrowiem człowieka, kulturą i uwarunkowaniami prawno-ekonomicznymi;

Student opisuje problemy zagrożeń cywilizacyjnych w skali globalnej, regionalnej i lokalnej oraz zrównoważonego rozwoju.

UMIEJĘTNOŚCI:

Student, w oparciu o logiczne przesłanki, stawia poprawne hipotezy dotyczące przyczyn zaistniałych sytuacji/zagrożeń ekologicznych;

Student korzysta na poziomie podstawowym z literatury w języku obcym (angielskim).

KOMPETENCJE:

Student wykazuje zrozumienie dla konieczności kierowania się zasadami zrównoważonego rozwoju, w tym racjonalnego gospodarowania zasobami środowiskowymi w skali lokalnej, regionalnej i globalnej.

Student jest otwarty na dokształcanie się w zakresie problematyki prezentowanej na zajęciach.

ECTS:

udział w seminarium magisterskim - 60 godzin

lektura literatury do pracy magisterskiej - 120 godzin

pisanie pracy magisterskiej - 50 godzin

konsultacje z prowadzącym zajęcia - 10 godzin

SUMA GODZIN 240 [240 : 60 = 4]

Metody i kryteria oceniania:

WIEDZA:

Ocena 2 (ndst): student nie zna roli i znaczenia środowiska przyrodniczego dla funkcjonowania człowieka; nie zna i nie rozumie też związki między środowiskiem i zdrowiem człowieka, kulturą i uwarunkowaniami prawno-ekonomicznymi; ponadto nie potrafi opisać zagrożeń cywilizacyjnych w skali globalnej, regionalnej i lokalnej oraz zrównoważonego rozwoju.

Ocena 3 (dst): student zna w ograniczonym stopniu rolę i znaczenie środowiska przyrodniczego dla funkcjonowania człowieka; podobnie w ograniczonym stopniu zna i rozumie związki między środowiskiem i zdrowiem człowieka, kulturą i uwarunkowaniami prawno-ekonomicznymi; ponadto poprawnie opisuje tylko niektóre problemy zagrożeń cywilizacyjnych w skali globalnej, regionalnej i lokalnej oraz zrównoważonego rozwoju.

Ocena 4 (db): student zna rolę i znaczenie środowiska przyrodniczego dla funkcjonowania człowieka; zna i rozumie związki między środowiskiem i zdrowiem człowieka, kulturą i uwarunkowaniami prawno-ekonomicznymi; ponadto właściwie opisuje problemy zagrożeń cywilizacyjnych w skali globalnej, regionalnej i lokalnej oraz zrównoważonego rozwoju.

Ocena 5 (bdb): student doskonale zna rolę i znaczenie środowiska przyrodniczego dla funkcjonowania człowieka, doskonale też zna i rozumie związki między środowiskiem i zdrowiem człowieka, kulturą i uwarunkowaniami prawno-ekonomicznymi; ponadto znakomicie opisuje problemy zagrożeń cywilizacyjnych w skali globalnej, regionalnej i lokalnej oraz zrównoważonego rozwoju.

UMIEJĘTNOŚCI:

Ocena 2 (ndst): student nie stawia poprawnych, opartych na logicznych przesłankach, hipotez dotyczących przyczyn zaistniałych sytuacji/zagrożeń ekologicznych; nie korzysta nawet na poziomie podstawowym z literatury w języku obcym (angielskim).

Ocena 3 (dst): student w dostatecznym stopniu stawia, oparte na logicznych przesłankach, poprawne hipotezy dotyczące przyczyn zaistniałych sytuacji/zagrożeń ekologicznych; ponadto w dostatecznym stopniu korzysta na poziomie podstawowym z literatury w języku obcym (angielskim).

Ocena 4 (db): student właściwie stawia, oparte na logicznych przesłankach, poprawne hipotezy dotyczące przyczyn zaistniałych sytuacji/zagrożeń ekologicznych; ponadto dobrze korzysta na poziomie podstawowym z literatury w języku obcym (angielskim).

Ocena 5 (bdb): student bardzo dobrze stawia, oparte na logicznych przesłankach, poprawne hipotezy dotyczące przyczyn zaistniałych sytuacji/zagrożeń ekologicznych; ponadto biegle korzysta na poziomie podstawowym z literatury w języku obcym (angielskim).

KOMPETENCJE:

Ocena 2 (ndst): student nie wykazuje zrozumienia dla konieczności kierowania się zasadami zrównoważonego rozwoju, w tym racjonalnego gospodarowania zasobami środowiskowymi w skali lokalnej, regionalnej i globalnej; nie jest też otwarty na dokształcanie się w zakresie problematyki prezentowanej na zajęciach.

Ocena 3 (dst): student w ograniczonym stopniu wykazuje zrozumienie dla konieczności kierowania się zasadami zrównoważonego rozwoju, w tym racjonalnego gospodarowania zasobami środowiskowymi w skali lokalnej, regionalnej i globalnej; jest otwarty na dokształcanie się w zakresie problematyki prezentowanej na zajęciach.

Ocena 4 (db): student wykazuje zrozumienie dla konieczności kierowania się zasadami zrównoważonego rozwoju, w tym racjonalnego gospodarowania zasobami środowiskowymi w skali lokalnej, regionalnej i globalnej; często jest otwarty na dokształcanie się w zakresie problematyki prezentowanej na zajęciach.

Ocena 5 (bdb): student wykazuje zrozumienie dla konieczności kierowania się zasadami zrównoważonego rozwoju, w tym racjonalnego gospodarowania zasobami środowiskowymi w skali lokalnej, regionalnej i globalnej; jest ponadto bardzo otwarty na dokształcanie się w zakresie problematyki prezentowanej na zajęciach.

METODY OCENY:

Ocena poszczególnych uczestników seminarium jest uzależniona od etapu studiów:

PIERWSZY SEMESTR

WYMAGANIA:

1) wypracowanie tytułu pracy;

2) wypracowanie wstępnej struktury pracy;

2) zebranie literatury z zakresu przygotowywanej pracy;

3) przedstawienie jednego rozdziału pracy magisterskiej.

OCENA:

Ocena na podstawie przedstawionego przez studenta jednego pełnego rozdziału pracy magisterskiej oraz jego zaangażowania w zbieranie literatury i wypracowanie struktury przygotowywanej pracy magisterskiej.

DRUGI SEMESTR

WYMAGANIA:

1) przedstawienie drugiego pełnego rozdziału pracy magisterskiej;

2) poszerzanie literatury z zakresu przygotowywanej pracy.

OCENA:

Ocena na podstawie przedstawionego przez studenta rozdziału pracy magisterskiej oraz jego zaangażowania w zbieranie literatury i pisanie pracy.

TRZECI SEMESTR

WYMAGANIA:

1) przedstawienie trzeciego pełnego rozdziału pracy magisterskiej (do Świąt Wielkanocnych);

2) przedstawienie pełnej pracy (wraz ze Wstępem, Zakończeniem i Bibliografią) – na pierwszych zajęciach po tzw. długim weekendzie majowym.

OCENA:

Ocena na podstawie całej pracy przedstawionej przez studenta oraz jego zaangażowania w jej przygotowanie.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 7 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Sadowski
Prowadzący grup: Dominika Dzwonkowska, Ryszard Sadowski
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a0c8adf29d7fc453aa3ac1c1a0fd1ef76%40thread.tacv2/conversations?groupId=77f2bf42-5361-4f00-9eac-04c24151338d&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Zajęcia odbywają się za pośrednictwem platformy MS Teams, kod dostępu do zajęć to: dnbiuj9.

W ramach seminarium podejmowane są projekty magisterskie, których tematyka dotyczy wzajemnego oddziaływania natury i kultury. Preferowane są te tematy, które podejmują zagadnienia związane z wpływem religii na relacje człowieka do przyrody. W ramach seminarium powstają także prace dyplomowe, których tematyka oscyluje wokół takich zagadnień, jak zasada zrównoważonego rozwoju, Cele Milenijne, Cele Zrównoważonego Rozwoju oraz wpływ poszczególnych gatunków zwierząt i roślin na kształt ludzkiej cywilizacji.

Celem seminarium jest nauczenie studenta stosowania zasad metodyki pisarstwa naukowego oraz merytorycznego opracowywania tytułowej problematyki pracy magisterskiej.

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE:

Semestr pierwszy (30 godz.)

1. Podstawowe informacje na temat tematyki seminarium magisterskiego

2. Informacje na temat metodologii pracy naukowej

3. Treść i zakres pojęcia „kultura”

4. Podstawowe pojęcia dotyczące kultury

5. Anropologia, kultura i environmentalizm

6. Kultura i ekologia

7. Enviromentalizm i różnorodność kulturowa

Semestr drugi (30 godz.)

Wybrane koncepcje rozwoju i badań kultury

1. Ewolucjonizm

2. Dyfuzjonizm

3. Funkcjonalizm

4. Holizm

5. Kierunek etnopsychologiczny

6. Strukturalizm

7. Neoewolucjonizm

8. Antropologia kognitywna

9. Antropologia symboliczna

10-15. Prezentacja projektów magisterskich

Literatura:

BARNARD A., Antropologia. Zarys teorii i historii, PIW: Warszawa 2006.

CAMPBELL B. G., Ekologia człowieka: historia naszego miejsca w przyrodzie od prehistorii do czasów współczesnych, tłum. z ang. M. A. Bitner, PWN: Warszawa 1995.

CHMIELEWSKI P., Kultura i ewolucja, PWN: Warszawa 1988.

GAJDA J., Antropologia kulturowa. Wprowadzenie do wiedzy o kulturze, cz. 1, Wydawnictwo Adam Marszałek: Toruń 2003.

KRAWCZAK E., Antropologia kulturowa. Klasyczne kierunki, szkoły i orientacje, Wydawnictwo UMCS: Lublin 2003.

MILTON K., Environmentalism and Cultural Theory. Exploring the role of anthropology in environmental discourse, Routledge: London - New York 1999.

NOWICKA E., Świat człowieka - świat kultury, PWN: Warszawa 2004.

PALUCH A. K., Mistrzowie antropologii społecznej, PWN: Warszawa 1990.

TOWNSEND P. K., Environmental Anthropology, From Pigs to Policies, Waveland Press: Prospects Hights 2000.

TYLOR E. B., Antropologia: wstęp do badań człowieka i cywilizacji, tłm. z ang. Aleksandra Bąkowska, Pro Filia: Cieszyn 1997.

WAGNER R., Wynalezienie kultury, [w:] M. KEMPNY (red.), E. NOWICKA (red.), Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej, PWN: Warszawa 2003, ss. 59-72.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Sadowski
Prowadzący grup: Dominika Dzwonkowska, Ryszard Sadowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

W ramach seminarium podejmowane są projekty magisterskie, których tematyka dotyczy wzajemnego oddziaływania natury i kultury. Preferowane są te tematy, które podejmują zagadnienia związane z wpływem religii na relacje człowieka do przyrody. W ramach seminarium powstają także prace dyplomowe, których tematyka oscyluje wokół takich zagadnień, jak zasada zrównoważonego rozwoju, Cele Milenijne, Cele Zrównoważonego Rozwoju oraz wpływ poszczególnych gatunków zwierząt i roślin na kształt ludzkiej cywilizacji.

Celem seminarium jest nauczenie studenta stosowania zasad metodyki pisarstwa naukowego oraz merytorycznego opracowywania tytułowej problematyki pracy magisterskiej.

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE:

Semestr pierwszy (30 godz.)

1. Podstawowe informacje na temat tematyki seminarium magisterskiego

2. Informacje na temat metodologii pracy naukowej

3. Treść i zakres pojęcia „kultura”

4. Podstawowe pojęcia dotyczące kultury

5. Anropologia, kultura i environmentalizm

6. Kultura i ekologia

7. Enviromentalizm i różnorodność kulturowa

Semestr drugi (30 godz.)

Wybrane koncepcje rozwoju i badań kultury

1. Ewolucjonizm

2. Dyfuzjonizm

3. Funkcjonalizm

4. Holizm

5. Kierunek etnopsychologiczny

6. Strukturalizm

7. Neoewolucjonizm

8. Antropologia kognitywna

9. Antropologia symboliczna

10-15. Prezentacja projektów magisterskich

Literatura:

BARNARD A., Antropologia. Zarys teorii i historii, PIW: Warszawa 2006.

CAMPBELL B. G., Ekologia człowieka: historia naszego miejsca w przyrodzie od prehistorii do czasów współczesnych, tłum. z ang. M. A. Bitner, PWN: Warszawa 1995.

CHMIELEWSKI P., Kultura i ewolucja, PWN: Warszawa 1988.

GAJDA J., Antropologia kulturowa. Wprowadzenie do wiedzy o kulturze, cz. 1, Wydawnictwo Adam Marszałek: Toruń 2003.

KRAWCZAK E., Antropologia kulturowa. Klasyczne kierunki, szkoły i orientacje, Wydawnictwo UMCS: Lublin 2003.

MILTON K., Environmentalism and Cultural Theory. Exploring the role of anthropology in environmental discourse, Routledge: London - New York 1999.

NOWICKA E., Świat człowieka - świat kultury, PWN: Warszawa 2004.

PALUCH A. K., Mistrzowie antropologii społecznej, PWN: Warszawa 1990.

TOWNSEND P. K., Environmental Anthropology, From Pigs to Policies, Waveland Press: Prospects Hights 2000.

TYLOR E. B., Antropologia: wstęp do badań człowieka i cywilizacji, tłm. z ang. Aleksandra Bąkowska, Pro Filia: Cieszyn 1997.

WAGNER R., Wynalezienie kultury, [w:] M. KEMPNY (red.), E. NOWICKA (red.), Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej, PWN: Warszawa 2003, ss. 59-72.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 7 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Sadowski
Prowadzący grup: Dominika Dzwonkowska, Ryszard Sadowski
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a0c8adf29d7fc453aa3ac1c1a0fd1ef76%40thread.tacv2/conversations?groupId=77f2bf42-5361-4f00-9eac-04c24151338d&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Zajęcia odbywają się za pośrednictwem platformy MS Teams, kod dostępu do zajęć to: dnbiuj9.

W ramach seminarium podejmowane są projekty magisterskie, których tematyka dotyczy wzajemnego oddziaływania natury i kultury. Preferowane są te tematy, które podejmują zagadnienia związane z wpływem religii na relacje człowieka do przyrody. W ramach seminarium powstają także prace dyplomowe, których tematyka oscyluje wokół takich zagadnień, jak zasada zrównoważonego rozwoju, Cele Milenijne, Cele Zrównoważonego Rozwoju oraz wpływ poszczególnych gatunków zwierząt i roślin na kształt ludzkiej cywilizacji.

Celem seminarium jest nauczenie studenta stosowania zasad metodyki pisarstwa naukowego oraz merytorycznego opracowywania tytułowej problematyki pracy magisterskiej.

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE:

Semestr pierwszy (30 godz.)

1. Podstawowe informacje na temat tematyki seminarium magisterskiego

2. Informacje na temat metodologii pracy naukowej

3. Treść i zakres pojęcia „kultura”

4. Podstawowe pojęcia dotyczące kultury

5. Anropologia, kultura i environmentalizm

6. Kultura i ekologia

7. Enviromentalizm i różnorodność kulturowa

Semestr drugi (30 godz.)

Wybrane koncepcje rozwoju i badań kultury

1. Ewolucjonizm

2. Dyfuzjonizm

3. Funkcjonalizm

4. Holizm

5. Kierunek etnopsychologiczny

6. Strukturalizm

7. Neoewolucjonizm

8. Antropologia kognitywna

9. Antropologia symboliczna

10-15. Prezentacja projektów magisterskich

Literatura:

BARNARD A., Antropologia. Zarys teorii i historii, PIW: Warszawa 2006.

CAMPBELL B. G., Ekologia człowieka: historia naszego miejsca w przyrodzie od prehistorii do czasów współczesnych, tłum. z ang. M. A. Bitner, PWN: Warszawa 1995.

CHMIELEWSKI P., Kultura i ewolucja, PWN: Warszawa 1988.

GAJDA J., Antropologia kulturowa. Wprowadzenie do wiedzy o kulturze, cz. 1, Wydawnictwo Adam Marszałek: Toruń 2003.

KRAWCZAK E., Antropologia kulturowa. Klasyczne kierunki, szkoły i orientacje, Wydawnictwo UMCS: Lublin 2003.

MILTON K., Environmentalism and Cultural Theory. Exploring the role of anthropology in environmental discourse, Routledge: London - New York 1999.

NOWICKA E., Świat człowieka - świat kultury, PWN: Warszawa 2004.

PALUCH A. K., Mistrzowie antropologii społecznej, PWN: Warszawa 1990.

TOWNSEND P. K., Environmental Anthropology, From Pigs to Policies, Waveland Press: Prospects Hights 2000.

TYLOR E. B., Antropologia: wstęp do badań człowieka i cywilizacji, tłm. z ang. Aleksandra Bąkowska, Pro Filia: Cieszyn 1997.

WAGNER R., Wynalezienie kultury, [w:] M. KEMPNY (red.), E. NOWICKA (red.), Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej, PWN: Warszawa 2003, ss. 59-72.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Sadowski
Prowadzący grup: Dominika Dzwonkowska, Ryszard Sadowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

W ramach seminarium podejmowane są projekty magisterskie, których tematyka dotyczy wzajemnego oddziaływania natury i kultury. Preferowane są te tematy, które podejmują zagadnienia związane z wpływem religii na relacje człowieka do przyrody. W ramach seminarium powstają także prace dyplomowe, których tematyka oscyluje wokół takich zagadnień, jak zasada zrównoważonego rozwoju, Cele Milenijne, Cele Zrównoważonego Rozwoju oraz wpływ poszczególnych gatunków zwierząt i roślin na kształt ludzkiej cywilizacji.

Celem seminarium jest nauczenie studenta stosowania zasad metodyki pisarstwa naukowego oraz merytorycznego opracowywania tytułowej problematyki pracy magisterskiej.

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE:

Semestr pierwszy (30 godz.)

1. Podstawowe informacje na temat tematyki seminarium magisterskiego

2. Informacje na temat metodologii pracy naukowej

3. Treść i zakres pojęcia „kultura”

4. Podstawowe pojęcia dotyczące kultury

5. Anropologia, kultura i environmentalizm

6. Kultura i ekologia

7. Enviromentalizm i różnorodność kulturowa

Semestr drugi (30 godz.)

Wybrane koncepcje rozwoju i badań kultury

1. Ewolucjonizm

2. Dyfuzjonizm

3. Funkcjonalizm

4. Holizm

5. Kierunek etnopsychologiczny

6. Strukturalizm

7. Neoewolucjonizm

8. Antropologia kognitywna

9. Antropologia symboliczna

10-15. Prezentacja projektów magisterskich

Literatura:

BARNARD A., Antropologia. Zarys teorii i historii, PIW: Warszawa 2006.

CAMPBELL B. G., Ekologia człowieka: historia naszego miejsca w przyrodzie od prehistorii do czasów współczesnych, tłum. z ang. M. A. Bitner, PWN: Warszawa 1995.

CHMIELEWSKI P., Kultura i ewolucja, PWN: Warszawa 1988.

GAJDA J., Antropologia kulturowa. Wprowadzenie do wiedzy o kulturze, cz. 1, Wydawnictwo Adam Marszałek: Toruń 2003.

KRAWCZAK E., Antropologia kulturowa. Klasyczne kierunki, szkoły i orientacje, Wydawnictwo UMCS: Lublin 2003.

MILTON K., Environmentalism and Cultural Theory. Exploring the role of anthropology in environmental discourse, Routledge: London - New York 1999.

NOWICKA E., Świat człowieka - świat kultury, PWN: Warszawa 2004.

PALUCH A. K., Mistrzowie antropologii społecznej, PWN: Warszawa 1990.

TOWNSEND P. K., Environmental Anthropology, From Pigs to Policies, Waveland Press: Prospects Hights 2000.

TYLOR E. B., Antropologia: wstęp do badań człowieka i cywilizacji, tłm. z ang. Aleksandra Bąkowska, Pro Filia: Cieszyn 1997.

WAGNER R., Wynalezienie kultury, [w:] M. KEMPNY (red.), E. NOWICKA (red.), Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej, PWN: Warszawa 2003, ss. 59-72.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 20 godzin, 6 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dominika Dzwonkowska
Prowadzący grup: Dominika Dzwonkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dominika Dzwonkowska
Prowadzący grup: Dominika Dzwonkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

W ramach seminarium podejmowane są projekty magisterskie, których tematyka dotyczy wzajemnego oddziaływania natury i kultury. Preferowane są te tematy, które podejmują zagadnienia związane z wpływem religii na relacje człowieka do przyrody. W ramach seminarium powstają także prace dyplomowe, których tematyka oscyluje wokół takich zagadnień, jak zasada zrównoważonego rozwoju, Cele Milenijne, Cele Zrównoważonego Rozwoju oraz wpływ poszczególnych gatunków zwierząt i roślin na kształt ludzkiej cywilizacji.

Celem seminarium jest nauczenie studenta stosowania zasad metodyki pisarstwa naukowego oraz merytorycznego opracowywania tytułowej problematyki pracy magisterskiej.

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE:

Semestr pierwszy (30 godz.)

1. Podstawowe informacje na temat tematyki seminarium magisterskiego

2. Informacje na temat metodologii pracy naukowej

3. Treść i zakres pojęcia „kultura”

4. Podstawowe pojęcia dotyczące kultury

5. Anropologia, kultura i environmentalizm

6. Kultura i ekologia

7. Enviromentalizm i różnorodność kulturowa

Semestr drugi (30 godz.)

Wybrane koncepcje rozwoju i badań kultury

1. Ewolucjonizm

2. Dyfuzjonizm

3. Funkcjonalizm

4. Holizm

5. Kierunek etnopsychologiczny

6. Strukturalizm

7. Neoewolucjonizm

8. Antropologia kognitywna

9. Antropologia symboliczna

10-15. Prezentacja projektów magisterskich

Literatura:

BARNARD A., Antropologia. Zarys teorii i historii, PIW: Warszawa 2006.

CAMPBELL B. G., Ekologia człowieka: historia naszego miejsca w przyrodzie od prehistorii do czasów współczesnych, tłum. z ang. M. A. Bitner, PWN: Warszawa 1995.

CHMIELEWSKI P., Kultura i ewolucja, PWN: Warszawa 1988.

GAJDA J., Antropologia kulturowa. Wprowadzenie do wiedzy o kulturze, cz. 1, Wydawnictwo Adam Marszałek: Toruń 2003.

KRAWCZAK E., Antropologia kulturowa. Klasyczne kierunki, szkoły i orientacje, Wydawnictwo UMCS: Lublin 2003.

MILTON K., Environmentalism and Cultural Theory. Exploring the role of anthropology in environmental discourse, Routledge: London - New York 1999.

NOWICKA E., Świat człowieka - świat kultury, PWN: Warszawa 2004.

PALUCH A. K., Mistrzowie antropologii społecznej, PWN: Warszawa 1990.

TOWNSEND P. K., Environmental Anthropology, From Pigs to Policies, Waveland Press: Prospects Hights 2000.

TYLOR E. B., Antropologia: wstęp do badań człowieka i cywilizacji, tłm. z ang. Aleksandra Bąkowska, Pro Filia: Cieszyn 1997.

WAGNER R., Wynalezienie kultury, [w:] M. KEMPNY (red.), E. NOWICKA (red.), Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej, PWN: Warszawa 2003, ss. 59-72.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)